Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-54 2010-03-25
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO FONDO ĮSTEIGIMO

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO FONDO ĮSTEIGIMO

 

2010 m. kovo 25 d. Nr. T2-54

Jurbarkas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55 – 1049; 2008, Nr. 113 – 4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Įsteigti Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondą.

2. Patvirtinti:

2.1. Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatus (pridedama).

2.2. Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo lėšų naudojimo taisykles (pridedama).

3. Neteko galios.

2019 m. birželio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-217 redakcija

 

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą laikraštyje „Šviesa“, o visą sprendimą – savivaldybės interneto tinklalapyje www.jurbarkas.lt.

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Ričardas Juška

______________

 

Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai.

Balsavo: už – 19, prieš – 0, susilaikė 3.

 

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-54

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO FONDO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo veiklos, lėšų kaupimo ir panaudojimo tvarką.

2. Fondas skirtas finansiškai remti fizinius ir juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio ar kaimo turizmo veikla, teikiančius žemės ūkio veiklos subjektams paslaugas bei atitinkančius šių nuostatų reikalavimus.

3. Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo (toliau tekste – fondas) tikslas yra:

3.1. kaimo žmonių užimtumo didinimas kuriant naujas darbo vietas;

3.2. naujų modernių technologijų diegimas ir gaminamos žemės ūkio produkcijos kokybės gerinimas;

3.3. kaimo naujų modernių technologijų diegimas bei gaminamos žemės ūkio produkcijos kokybės gerinimas;

4. Pagrindinės šiuose Nuostatuose ir Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo lėšų naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) vartojamos sąvokos:

Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą. Žemės ūkio veikla nelaikoma maisto produktų gamyba iš ne savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų ir šių produktų realizavimas.

Žemės ūkio veiklos subjektas – asmuo, įregistruotas įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir užsiimantis žemės ūkio veikla.

Programa – tai Lietuvos Respublikos ar tarptautinių institucijų programos, kurių tikslas – finansuoti verslo subjektų projektus.

5. Fondo veiklai organizuoti atidaroma banko sąskaita. Fondas gali turėti antspaudą.

6. Naudodama lėšas, fondo taryba vadovaujasi galiojančiais įstatymais, kitais norminiais aktais, savivaldybės Tarybos sprendimais, šiais Nuostatais ir Taisyklėmis.

7. Fondas savo finansinius įsipareigojimus garantuoja fondo piniginėmis lėšomis.

8. Nepanaudotos fondo lėšos perkeliamos į kitų metų fondo sąskaitą.

9. Fondo buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarke.

 

II. FONDO STRUKTŪRA

 

10. Fondo steigėjas yra Jurbarko rajono savivaldybės taryba (toliau – savivaldybės Taryba). Fondui vadovauja fondo taryba, kurią savo kadencijos laikotarpiui sudaro savivaldybės Taryba iš 5 narių: iš kurių 2 Tarybos nariai, 2 ūkininkų organizacijos atstovai ir 1 savivaldybės administracijos atstovas.

11. Iš savo narių fondo taryba išsirenka pirmininką.

12. Pagrindinė fondo veiklos forma yra fondo tarybos posėdis.

13. Fondo tarybos posėdžius šaukia ir organizuoja tarybos pirmininkas. Posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė fondo tarybos narių. Sprendimai priimami, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių posėdyje tarybos narių.

14. Fondo tarybą aptarnauja Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

 

III. FONDO LĖŠŲ ŠALTINIAI

 

15. Fondo lėšos gali būti formuojamos iš:

15.1. savivaldybės biudžeto lėšų (rajono savivaldybės Tarybos sprendimu iki 4 proc. praėjusiais metais gautų žemės ir žemės nuomos mokesčių pajamų);

15.2. savivaldybės privatizavimo fondo lėšų;

15.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšų, skirtų kaimo plėtrai;

15.4. tarptautinių institucijų skirtų lėšų;

15.5. respublikos ar užsienio fizinių ar juridinių asmenų perduotų lėšų;

15.6. palūkanų už rėmimo fondo banke laikomas lėšas;

15.7. kitų teisėtai fondo gautų lėšų.

 

IV. FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

16. Fondo lėšos pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintą sąmatą naudojamos:

16.1. kredito ar lizingo įforminimo (pradinių įmokų) išlaidoms iš dalies kompensuoti;

16.2. dalyvavimo parodose, mugėse išlaidoms iš dalies kompensuoti;

16.3. verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti;

16.4. gamybinių pastatų ir statinių projektavimo ir techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti;

16.5. tiksliųjų elektroninių geodezinių matavimų išlaidoms iš dalies kompensuoti;

16.6. žemės ir pašarų ėminių laboratorinių tyrimų ir purkštuvų patikros išlaidoms iš dalies kompensuoti;

16.7. pieno gamybos ūkiams, laikantiems ne mažiau kaip 15 kontroliuojamų melžiamų karvių, produktyvumo kontrolės išlaidoms iš dalies kompensuoti;

16.8. kompensacija žemės ūkio veiklos subjektams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, gaisrų ar laukinių gyvūnų, kurių nekompensuoja kitos institucijos;

16.9. kiekvienais metais organizuojamo konkurso „Metų ūkis“, gražiausių kaimo sodybų ir vietovių dalyviams skatinti ir derliaus šventei finansuoti;

16.10. mokomųjų – pažintinių kelionių išlaidoms iš dalies kompensuoti;

16.11. kitų žemdirbių organizuojamų renginių išlaidoms iš dalies kompensuoti.

2010 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-195 redakcija

 

V. ĮGALIOJIMAI

 

17. Fondo taryba:

17.1. renka fondo tarybos pirmininką;

17.2. renka fondo tarybos posėdžio pirmininką, jei posėdyje nedalyvauja tarybos pirmininkas;

17.3. priima sprendimus dėl paskolos ar lizingo įforminimo (pradinių įmokų) išlaidų dalinio kompensavimo;

17.4. priima sprendimus dėl dalyvavimo parodose, mugėse išlaidų dalinio kompensavimo;

17.5. priima sprendimus dėl verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti rengimo išlaidų dalinio kompensavimo;

17.6. priima sprendimus dėl gamybinių pastatų ir statinių projektavimo ir techninės dokumentacijos rengimo išlaidų dalinio kompensavimo;

17.7. priima sprendimus dėl tiksliųjų elektroninių geodezinių matavimų išlaidų dalinio kompensavimo;

17.8. priima sprendimus dėl žemės ir pašarų ėminių laboratorinių tyrimų ir purkštuvų patikros išlaidų dalinio kompensavimo;

17.9. priima sprendimus dėl pieno gamybos ūkiams, laikantiems ne mažiau kaip 15 kontroliuojamų melžiamų karvių, produktyvumo kontrolės išlaidų dalinio kompensavimo;

17.10. priima sprendimus dėl kompensacijų žemės ūkio veiklos subjektams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, gaisrų ar laukinių gyvūnų, jeigu nekompensuoja kitos institucijos;

17.11. priima sprendimus dėl kiekvienais metais organizuojamo konkurso „Metų ūkis“, gražiausių kaimo sodybų ir vietovių dalyviams skatinti ir derliaus šventei finansuoti.

17.12. priima sprendimus dėl mokomųjų – pažintinių kelionių išlaidų dalinio kompensavimo.

18. Fondo tarybos pirmininkas:

18.1. kviečia tarybos pasėdžius, jiems pirmininkauja;

18.2. atstovauja fondui;

18.3. informuoja savivaldybės Tarybą apie fondo lėšų panaudojimą;

18.4. teikia savivaldybės Tarybai fondo tarybos priimtus pasiūlymus dėl Nuostatų ir Taisyklių pakeitimo bei geresnio lėšų panaudojimo;

18.5. pasirašo ar įgalioja kitą tarybos narį pasirašyti fondo tarybos dokumentus ir sutartis.

 

VI. FONDO KONTROLĖ IR LIKVIDAVIMAS

 

19. Fondo kontrolę vykdo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

20. Sprendimą dėl fondo likvidavimo ar pertvarkymo priima savivaldybės Taryba.

21. Apie fondo likvidavimą ar pertvarkymą skelbiama visuomenės informavimo priemonėse.

______________

 

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-54

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo lėšų naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo (toliau – fondas) nuostatų 16 punkte numatytų priemonių finansavimo tvarką ir sąlygas.

2. Galimybė gauti fondo paramą yra garantuojama visiems subjektams, ugdymo priemonių organizatoriams, kurie atitinka Nuostatų nurodytų sąvokų apibrėžimus.

3. Pagrindinės Taisyklėse naudojamos sąvokos, neaptartos Nuostatuose, yra šios:

Planas – tai verslo planas ar investicinis projektas verslo idėjos esmę ir realizavimo eigą atspindintis dokumentų rinkinys.

Paramos gavėjas – tai subjektas, gavęs fondo paramos garantiją.

Garantija – tai fondo įsipareigojimas paramos gavėjui visiškai ar iš dalies kompensuoti fondo tarybos patvirtintas priemones.

 

II. FONDO PARAMOS FINANSAVIMO SĄLYGOS

 

4. Verslo subjektai gali gauti fondo paramą, jeigu yra įvykdyti šie reikalavimai:

4.1. norimai veiklai vykdyti yra įregistravę ūkininko ūkį, įsigiję verslo liudijimą ar (ir) turi kitus veiklai vykdyti būtinus dokumentus,

4.2. planuojama veikla yra apibrėžta Nuostatuose.

5. Fondo taryba garantijos (finansavimo) suteikimo svarstymui gali pareikalauti ir papildomos informacijos.

6. Pirmenybė gauti fondo garantiją (finansavimą) suteikiama asocijuotiems subjektams:

6.1. pasirengusiems planą;

6.2. kurių nuosavų (įskaitant pritrauktų iš kitų investitorių) investicijų dalis į verslo projektą didesnė;

6.3. kurių planuojamos pajamos garantuojamos pasirašytomis sutartimis ar ketinimų protokolais;

6.4. turi parengę ir pateikę projektus programų paramai gauti.

7. Fondo taryba gali atsižvelgti ir į kitas subjektų pateiktas pirmumą suteikiančias sąlygas.

8. Pareiškėjas gali būti remiamas vieną kartą per dvejus metus, ne daugiau kaip dviem priemonėm, jei nedalyvauja kitose rėmimo programose. Gali būti remiamas ne daugiau kaip už šešis praėjusius mėnesius nuo prašymo fondui pateikimo datos.

 

 

III. KOMPENSAVIMO DYDŽIAI BEI ATSISKAITYMO TVARKA

 

9. Fondo lėšomis:

            9.1. iš dalies kompensuojamos faktinės paskolos ar lizingo remiamai veiklai įforminimo (pradinių įmokų: sutarties parengimo, įkeitimo, turto vertinimo ir draudimo) išlaidos pagal pateiktus dokumentus, bet ne daugiau kaip 300 Eur per vienerius metus nepriklausomai nuo pateiktų verslo projektų skaičiaus;

            9.2. iš dalies kompensuoja dalyvavimo parodose, mugėse išlaidas, bet ne daugiau kaip 300 Eur;

            9.3. iš dalies kompensuoja verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti rengimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 150 Eur;

            9.4. iš dalies kompensuoja gamybinių pastatų ir statinių projektavimo ir techninės dokumentacijos rengimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 300 Eur;

            9.5. iš dalies kompensuoja tiksliųjų elektroninių geodezinių matavimų išlaidas, bet ne daugiau kaip 150 Eur;

            9.6. iš dalies kompensuoja žemės ir pašarų ėminių laboratorinių tyrimų ir purkštuvų patikros išlaidas, bet ne daugiau kaip 150 Eur;

            9.7. iš dalies kompensuoja pieno gamybos ūkiams, laikantiems ne mažiau kaip 15 kontroliuojamų melžiamų karvių, produktyvumo kontrolės išlaidas, bet ne daugiau kaip 150 Eur;

            9.8. iš dalies kompensuoja nuostolius žemės ūkio veiklos subjektams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, gaisrų ar laukinių gyvūnų, jei nekompensuoja kitos institucijos, bet ne daugiau kaip 900 Eur;

            9.9. iš dalies kompensuoja kiekvienais metais organizuojamo konkurso „Metų ūkis“, gražiausių kaimo sodybų ir vietovių išlaidas dalyviams skatinti ir derliaus šventei finansuoti, bet ne daugiau kaip 1500 Eur;

            9.10. iš dalies iki 50 proc. kompensuoja mokomųjų - pažintinių kelionių išlaidas, bet ne daugiau kaip 1500 Eur;

9.11. iš dalies kompensuojamos kitų žemdirbių organizuojamų renginių išlaidos, bet ne daugiau kaip 3000 Eur.

2010 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-195 redakcija

2014 m. lapkričio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-357 redakcija

 

 

IV. PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

 

10. Subjektams, rengiantiems projektus programų paramai gauti, iš fondo lėšų gali būti skiriama projekto rengimo išlaidų, statybos projektinės dokumentacijos rengimo išlaidų ar pagrindinių priemonių, būtinų naujoms darbo vietoms steigti, įsigijimo (remonto) išlaidų dalinė kompensacija:

11. Fondo paramai gauti turi būti pateikta paraiškos registracijos kopija.

12. Paramos gavėjui projekto išlaidos kompensuojamos tik galutinai įvykdžius darbus, kuriems skiriama parama, bei fondui pateikus jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

13. Fondo paramos dydis negali būti didesnis nei tam tikslui padarytos išlaidos.

 

V. DOKUMENTŲ FONDO PARAMAI GAUTI PATEIKIMAS IR SVARSTYMO

TVARKA

 

14. Subjektai, pageidaujantys gauti paramą, fondo tarybai pateikia:

14.1. prašymą paramai gauti;

14.2. registravimo arba leidimo verstis norima veikla dokumentų kopijas;

14.3. planą.

15. Fondo taryba, atsižvelgusi į konkrečią situaciją ir esant būtinumui, gali pareikalauti pateikti:

15.1. balansų arba pajamų deklaracijų kopijas;

15.2. veiklą reglamentuojančių dokumentų, jei įmonė privalo juos turėti, kopijas;

15.3. pasėlių deklaracijas;

15.4. paskolą ar lizingą suteikusio subjekto išvadą ar sutarties kopiją;

15.5. sutarčių, ketinimų protokolų kopijas;

15.6. rekomendacijas;

15.7. kitus papildomus dokumentus.

16. Fondo tarybos nariai, esant būtinumui pasitelkdami ir kitus specialistus, įvertina verslo planą ir teikia dokumentus fondo tarybai tvirtinti arba pateikia išvadas ir pasiūlymus šiam planui tobulinti.

17. Fondo taryba, gavusi visus reikiamus dokumentus, per ketvirtį posėdyje apsvarsto pateiktą medžiagą ir priima sprendimą arba pateikia motyvuotą atsakymą.

18. Tarybai pateikti pareiškėjų dokumentai yra konfidencialūs. Pareiškėjo prašymu klausimas gali būti svarstomas uždarai. Viešai skelbiami tik priimti sprendimai.

19. Fondas turi teisę kontroliuoti lėšų panaudojimo tikslingumą ir fondo paramos gavėjo įsipareigojimus.

20. Fondas finansavimą vykdo tik banko pavedimais.

21. Nustačius faktą, kad paramos gavėjas pažeidė numatytas (sutartas) sąlygas ar įsipareigojimus arba šešis mėnesius (jei sutartyse nenumatyta kitaip) nepateikė paramai išmokėti būtinų dokumentų, fondo taryba gali vienašališkai nutraukti finansavimą. Paramos gavėjas po sankcijos pritaikymo turi savarankiškai vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

22. Paramos gavėjas, pateikęs klaidingą informaciją ir (ar) duomenis, būtinus fondo paramai gauti, arba piktybiškai pažeidęs numatytas (sutartas) sąlygas ar (ir) prisiimtus įsipareigojimus, privalo grąžinti gautą paramą. Atsisakius grąžinti gautą paramą, fondas turi teisę ją išreikalauti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Į pradžią