Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-255 2015-09-24
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. T2-255

Jurbarkas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

1. Patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T2-135 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Skirmantas Mockevičius

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS

REGLAMENTAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos (toliau – taryba), savivaldybės tarybos nario – mero, tarybos suformuotų institucijų (savivaldybės mero pavaduotojo (toliau – mero pavaduotojas), savivaldybės tarybos komitetų (toliau – komitetai), savivaldybės komisijų (toliau – komisijos), frakcijų) ir atskirų tarybos narių veiklos tvarką.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) ir kitų įstatymų nuostatomis.

3. Reglamentas tvirtinamas ir gali būti keičiamas tarybos sprendimu, kai už jį balsuoja posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Tarybos patvirtinto reglamento nuostatos galioja ir naujai išrinktai tarybai.

 

II. TARYBA

 

4. Savivaldybės taryba yra savivaldybės atstovaujamoji institucija, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas bei įgyvendinanti savivaldos teisę Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (toliau – Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas) nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras (toliau – meras). Taryba susideda iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – savivaldybės tarybos narių. Tarybą sudaro 25 tarybos nariai.

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

5. Per du mėnesius nuo pirmojo naujai išrinktos tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirti mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti savivaldybės tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta savivaldybės tarybos kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti. Jeigu mero pavaduotojo ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininko, ir (ar) Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų įgaliojimai nutrūksta ir (ar) savivaldybės administracijos direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jo įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos savivaldybės taryba turi paskirti mero pavaduotoją ir (ar) savivaldybės administracijos direktorių ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininką, ir (ar) Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkus.

                2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija (nuo 2016-12-01)

                     2018 m. gruodžio 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-332 redakcija

 

            6. Reglamento 5 punktas (išskyrus tarybos komitetų bei Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų sudarymą) netaikomas, jeigu išrinktas meras kitų įstatymų nustatyta tvarka laikinai nušalintas nuo pareigų. Pasibaigus išrinkto mero laikino nušalinimo laikotarpiui ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas turi būti sušauktas savivaldybės tarybos posėdis, kuriame išrinktas meras prisiekia (jeigu jis nebuvo prisiekęs). Nuo šio posėdžio dienos per du mėnesius turi būti paskirti mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius.

7. Pagal partijų, politinių organizacijų ar jų koalicijų rinkimų sąrašus (toliau – rinkimų sąrašai) išrinkti tarybos nariai partijų politikai vykdyti gali jungtis į frakcijas. Frakciją gali sudaryti pagal vieną rinkimų sąrašą išrinkti tarybos nariai, pagal kelis rinkimų sąrašus išrinkti tarybos nariai ir dalis vieno rinkimų sąrašo tarybos narių. Frakciją sudaro ne mažiau kaip 3 tarybos nariai. Tarybos nariai, norintys įkurti frakciją, pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje posėdžio pirmininkui įteikia viešą pareiškimą.

8. Tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai. Tarybos nariai, nesusivieniję į frakcijas, laikomi tarybos narių grupe (grupėmis). Frakcijos ir tarybos narių grupės, Vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę siūlyti savo atstovus į komitetus bei tarybos komisijas.

                2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

9. Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos posėdis.

10. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, savivaldybės tarybos posėdžiai šaukiami šio Reglamento 43–46 punktuose nustatyta tvarka, o mero pareigos laikinai pavedamos vykdyti tarybos paskirtam tarybos nariui, už kurį balsavo visų tarybos narių dauguma.

 

III. TARYBOS POSĖDŽIAI, JŲ ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKA

 

Pirmasis tarybos posėdis

 

11. Pirmąjį naujai išrinktos tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsniu, o jeigu savivaldybėje buvo įvestas tiesioginis valdymas ar buvo surengti pakartotiniai rinkimai, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86 straipsnyje numatytu atveju, – ne vėliau kaip per dvi savaites po rinkimų rezultatų paskelbimo.

12. Šiam posėdžiui pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys. Apie pirmojo posėdžio sušaukimo laiką ir vietą savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbia per visuomenės informavimo priemones.

13. Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas naujai išrinktos tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki reglamento 11 punkte nustatyto termino pabaigos, naujai išrinktos tarybos nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – pagal amžių vyriausias tarybos narys.

14. Patalpas posėdžiui parengia savivaldybės administracija (turi būti parengtos vietos naujai išrinktiems tarybos nariams bei kitiems posėdžio dalyviams, patalpos aprūpintos garso bei įrašų aparatūra, gali būti pasirūpinta transliacija savivaldybės interneto svetainėje, turi būti parengta balsadėžė bei parengta vieta slaptam balsavimui). Atsakingas už tinkamą pasirengimą pirmajam posėdžiui yra administracijos direktorius.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

15. Posėdžio metu salėje naujai išrinkti tarybos nariai turi sėdėti atskirai nuo kitų posėdžio dalyvių.

16. Pirmajam ir kitiems išrinktos naujos tarybos posėdžiams, iki prisieks tarybos nariai, pirmininkauja reglamento 12 ir 13 punkte nurodyti asmenys, po tarybos narių (mero) priesaikos priėmimo posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių tarybos narys. Pirmąjį tarybos posėdį protokoluoja Tarybos ir mero sekretoriato (toliau – sekretoriatas) darbuotojas (toliau – tarybos sekretorius).

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

17. Posėdį pradeda savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas. Jis skelbia naujai išrinktų tarybos narių registraciją. Posėdis tęsiamas, jeigu užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių. Jeigu nedalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių, savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas paskelbia kito posėdžio datą. Kitas posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

18. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai. Tarybos narys visas valstybės politiko ir  savivaldybės bendruomenės  atstovo teises įgyja tik po to, kai prisiekia  Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

19. Tarybos nario (mero) priesaiką priima savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys. Tarybos nariai duoti priesaiką kviečiami abėcėlės tvarka. Meras prisiekia paskutinis.

20. Tarybos narys (meras) prisiekia stovėdamas priešais priimantį priesaiką asmenį – padėjęs ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, skaito priesaiką.

21. Baigęs skaityti priesaiką, tarybos narys (meras) pasirašo vardinį priesaikos lapą.

22. Tarybos narys (meras) turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų:

22.1. „Aš (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas.“;

22.2. „Aš (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.“

23. Priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, taip pat atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad tarybos narys neprisiekė.

24. Vardiniai priesaikos lapai perduodami priėmusiam priesaiką asmeniui, šis juos patikrina ir paskelbia tarybos narių, įgijusių visas tarybos nario teises ir pareigas, pavardes.

25. Tarybos narys turi prisiekti tame posėdyje, kuriame jis dalyvauja pirmą kartą po tarybos rinkimų. Tuo atveju, kai tarybos narys prisiekia ne pirmajame tarybos posėdyje, priesaiką priima Vyriausiosios rinkimų komisijos narys pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimą.

26. Tarybos narys, įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs, netenka savivaldybės tarybos nario mandato. Asmuo, priimantis priesaiką, apie tai praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai ir ši priima atitinkamą sprendimą. Šis Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajam administraciniam teismui.

27. Tarybos narys turi teisę gauti tarybos nario pažymėjimą. Šį pažymėjimą po tarybos nario priesaikos jam įteikia priesaiką priimantis asmuo.

28. Posėdžio pirmininkas paskelbia, kad baigėsi ankstesnės kadencijos tarybos narių įgaliojimai ir kad prasidėjo naujai išrinktų tarybos narių įgaliojimai.

29. Po to, pirmininkaujant merui, tarybos nariai patvirtina posėdžio darbotvarkę ir aptaria bei patvirtina posėdžio vedimo tvarką.

30. Pirmajame naujai išrinktos tarybos posėdyje:

30.1. prisiekia tarybos nariai; jeigu meras neišrinktas, renkamas laikinai mero pareigas einantis tarybos narys; 

30.2. gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl tarybos daugumos ir tarybos opozicijos sudarymo;

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

 

30.3. priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir mero, o jeigu meras neišrinktas, jo pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario siūlymu dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai.

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

30.4. gali būti skiriami mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius. Mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu meras neišrinktas ar pirmajame posėdyje meras neprisiekė. Jeigu per pirmąjį posėdį meras neprisiekė, taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Jis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio, kuriam pirmininkauja reglamento 16 punkte nustatyti asmenys. Jeigu ir šiame posėdyje meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų, Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka skiriamas tarybos narys laikinai eiti mero pareigas.

31. Meras supažindina tarybos narius su mero pavaduotojo (administracijos direktoriaus) rinkimų procedūra.

32. Išrenkama balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekvienas rinkimus laimėjęs sąrašas gali deleguoti savo atstovą (-us). Balsų skaičiavimo komisijos nariai iš savo tarpo išsirenka komisijos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių.

33. Mero pavaduotojo (administracijos direktoriaus) kandidatūrą siūlo meras.

34. Posėdžio pirmininkas pasiūlytam ir sutikusiam balotiruotis kandidatui suteikia žodį prisistatyti (iki 15 minučių) ir atsakyti į tarybos narių klausimus (iki 20 minučių). Sutikusio balotiruotis kandidato vardas ir pavardė įrašoma į slapto balsavimo biuletenį, kurio pavyzdį tvirtina taryba.

35. Už balsavimo organizavimą yra atsakinga tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Ji antspauduoja balsavimo biuletenius savivaldybės rinkimų komisijos antspaudu, išdalina juos tarybos nariams, kurie pasirašo balsavimo biuletenių išdavimo sąraše.

36. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai, neužpildyti biuleteniai, taip pat biuleteniai, kuriuose balsuota daugiau kaip už vieną kandidatą. Papildomai įrašytos pavardės neskaičiuojamos.

37. Užpildytus balsavimo biuletenius tarybos nariai sumeta į balsadėžę. Pasibaigus balsuoti skirtam laikui, balsų skaičiavimo komisija išima balsavimo biuletenius iš balsadėžės, suskaičiuoja balsus, atiduotus už kandidatą ir surašo balsų skaičiavimo protokolą. Apie balsavimo rezultatus balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas informuoja tarybą.

38. Jeigu už mero pasiūlytą kandidatą nebalsuoja visų tarybos narių dauguma, meras tą patį kandidatą gali siūlyti dar vieną kartą. Jeigu ir antrą kartą pasiūlytai kandidatūrai taryba nepritaria, meras turi siūlyti kitą kandidatą.

39. Kai siūlomas kandidatas balsavimo metu surenka daugiau kaip pusę visų tarybos narių balsų, jis laikomas paskirtu mero pavaduotoju (administracijos direktoriumi) ir posėdžio pirmininkas teikia tarybai tvirtinti mero pavaduotojo (administracijos direktoriaus) rinkimų rezultatus. Mero pavaduotojo įgaliojimai prasideda, kai taryba sprendimu patvirtina slapto balsavimo rezultatus.

40. Vadovaudamasi tarybos sprendimais, savivaldybės administracija informuoja valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių apie mero, mero pavaduotojo darbo pradžią, darbo pabaigą ir gautą atlyginimą.

41. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Savivaldybės administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Tol, kol administracijos direktorius ir jo pavaduotojas nėra paskirti, direktoriaus pareigas gali eiti mero ar laikinai mero pareigas einančio tarybos nario siūlymu savivaldybės tarybos paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu skiriamas tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Tarnybines nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui) už tarnybinius nusižengimus skiria savivaldybės taryba. Atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą ar tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) tarnybinius nusižengimus ar apie savivaldybės tarybos pateiktus nepasitikėjimo savivaldybės administracijos direktoriumi motyvus. Savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, praradus pasitikėjimą, procedūra vyksta reglamento 161 – 166 punktuose nustatyta tvarka.

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija (nuo 2016-12-01)

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

Kiti tarybos posėdžiai

 

42. Tarybos posėdžius, išskyrus pirmąjį, ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai šaukia meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys. Posėdžiai paprastai šaukiami paskutinį mėnesio ketvirtadienį, 13 val. Liepos mėnesį tarybos posėdžiai paprastai nešaukiami.

2016 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-25 redakcija

 

43. Tarybos posėdžio sušaukimą taip pat gali inicijuoti 1/3 visų tarybos narių. Jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių nusprendžia šaukti tarybos posėdį, jie rašo merui, o jo nesant mero pavaduotojui, o kai šio nėra, – laikinai einančiam mero pareigas tarybos nariui pareiškimą, pateikdami svarstytinus klausimus ir jų sprendimų projektus. Pareiškimą pasirašo visi tarybos nariai, inicijuojantys tarybos posėdžio sušaukimą.

44. Jeigu meras ar mero pavaduotojas, arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių, per dvi savaites tarybos posėdžio nešaukia, jį gali sušaukti 1/3 visų tarybos narių. Tokiu atveju posėdžio sušaukimo iniciatoriai iš savo tarpo paskiria tarybos narį (toliau – paskirtas atstovas), kuris atlieka šio reglamento 45 ir 46 punktuose numatytus veiksmus. Jeigu meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo tarybos paskirtas tarybos narys.

45. Meras, mero pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys, arba paskirtas atstovas (toliau – posėdžio organizatorius) per sekretoriato darbuotojus organizuoja, kad visiems tarybos nariams būtų pateikta informacija apie šaukiamo tarybos posėdžio tikslų laiką (mėnuo, diena bei posėdžio pradžios valanda), tarybos posėdžio vietą, svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais. Informacija pateikiama posėdžio organizatoriaus vardu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

46. Posėdžio organizatorius turi užtikrinti, kad sekretoriatas pateiktų informaciją savivaldybės gyventojams apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos savivaldybės interneto svetainėje. Informacija taip pat skelbiama ir per vietines žiniasklaidos priemones.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

47. Kiekvieno tarybos posėdžio pradžioje tarybos nariai registruojasi elektroninėje balsavimo sistemoje, o jei ši neveikia, tarybos sekretorius, registruoja tarybos narius. Išeidamas iš tarybos posėdžių salės tarybos narys privalo ištraukti elektroninio balsavimo kortelę. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų tarybos narių (toliau – yra posėdžio kvorumas).

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

48. Jeigu tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai jis raštu arba kitais būdais praneša posėdžio organizatoriui ne vėliau kaip prieš 2 dienas, nurodydamas priežastį. Jeigu paaiškėja, kad nebus kvorumo, posėdžio organizatorius numato kitą posėdžio datą ir apie tai praneša tarybos nariams bei paskelbia per vietines žiniasklaidos priemones ir savivaldybės interneto svetainėje.

49. Į tarybos posėdžius kviečiami savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius, jo pavaduotojas, klausimus posėdžiui rengusių komisijų pirmininkai (arba jų įgalioti komisijų nariai), su svarstomu klausimu susijusių administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai, gali būti kviečiami seniūnai bei kiti su svarstomu klausimu tiesiogiai susiję asmenys. Apie tarybos posėdžius turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas apskrityje, pateikiant jam posėdžio medžiagą, kartu su įregistruotais sprendimo projektais.

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

50. Tarybos posėdžiai yra atviri. Kai posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, taryba gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.

2017 m. gruodžio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-355 redakcija

 

501. Kai yra techninės galimybės, atviri tarybos posėdžiai transliuojami interneto svetainėje. Šiuo atveju, už tarybos posėdžio transliavimo organizavimą atsakinga savivaldybės administracija.

2017 m. gruodžio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-355 redakcija

 

51. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys.

52. Mero pareigas laikinai eina tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma išrinktas tarybos narys, kai:

52.1. meras dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai, ne daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų, negali eiti savo pareigų ir nėra paskirtas mero pavaduotojas;

52.2. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka rinkimai vienmandatėje rinkimų apygardoje pripažįstami negaliojančiais ir skelbiami pakartotiniai rinkimai;

52.3. meras netenka tarybos nario mandato Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

53. Posėdžio pirmininkas:

53.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, esant reikalui, gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą posėdžio pertrauką;

53.2. tikrina, ar tarybos posėdyje yra kvorumas;

53.3. prižiūri, kad tarybos posėdyje būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų;

53.4. suteikia žodį tarybos nariams, savivaldybės kontrolieriui, savivaldybės administracijos direktoriui, kitiems kviestiems asmenims, Vyriausybės atstovui apskrityje ir, jeigu taryba neprieštarauja, kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai, prireikus patikslina ir (ar) paaiškina svarstomą klausimą;

53.5. kontroliuoja pasisakymų trukmę ir, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o jam nepaklausius, nutraukia pasisakymą;

53.6. jeigu klausimas svarbus ir taryba neprieštarauja, gali pratęsti pasisakymo laiką;

53.7. gali įspėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;

53.8. pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui, vadovaudamasis šiuo reglamentu nustato balsavimo tvarką ir skelbia balsavimo rezultatus;

53.9. daro tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko šio reglamento arba kelia triukšmą salėje, įžeidinėja tarybą, tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo tarybos darbui, o prireikus kreipiasi dėl jų elgesio į Etikos komisiją;

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

53.10. pasiūlo tarybos nariams priimti protokolinį sprendimą pašalinti iš posėdžių salės kviestuosius arba kitus asmenis, jeigu jie trukdo posėdžiui.

54. Tarybos posėdžiuose sekretoriauja tarybos sekretorius. Tarybos sekretorius sekretoriauja ir komitetų posėdžiams ir yra atsakingas už tarybos posėdžių, tarybos komitetų posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, protokolų skelbimą ir saugojimą.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

55. Jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų tarybos narių, meras arba kitas posėdžio pirmininkas skelbia posėdį pradėtą.

56. Meras pateikia tarybos nariams svarstyti jo sudarytą tarybos posėdžio darbotvarkę.

57. 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių, tarybos komitetai, tarybos komisijos ir frakcijos turi teisę siūlyti papildyti darbotvarkę, jeigu siūlomu klausimu yra parengtas tarybos sprendimo projektas, taip pat išbraukti iš darbotvarkės atskirus klausimus. Darbotvarkė patvirtinama atviru balsavimu, jeigu už ją balsuoja tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

58. Į patvirtintą darbotvarkę įrašytus klausimus tarybos posėdyje pristato (iki 10 minučių, atskirais atvejais taryba gali pristatymo laiką pratęsti) klausimo rengėjas, taip pat gali būti numatytas ir papildomas pranešėjas (toliau – pranešėjas).

59. Po to pranešėjas atsako į tarybos narių klausimus (iki 10 minučių). Vienas tarybos narys vienu svarstomu klausimu gali paklausti pranešėjo 2 kartus (daugiau kartų tik tarybai sutikus).

60. Jeigu tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir, posėdžio pirmininkui leidus, kalbėti iki 5 minučių.

61. Pagrindiniam pranešėjui atsakius į tarybos narių klausimus, žodis suteikiamas (iki 5 minučių) papildomam pranešėjui, jei toks yra numatytas darbotvarkėje. Jis taip pat atsako į tarybos narių klausimus (iki 7 minučių). Vienas tarybos narys gali paklausti papildomo pranešėjo 2 kartus (daugiau kartų tik tarybai sutikus).

62. Pranešėjams atsakius į tarybos narių klausimus, išvadą dėl pateikto tarybos sprendimo projekto gali pateikti (iki 5 minučių) komiteto, kurio kompetencijai priskirtas svarstomas klausimas, pirmininkas arba kitas komiteto narys.

63. Diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu tarybos nariai gali pasisakyti po 5 minutes. Be to, kiekvienu svarstomu klausimu frakcijos bei koalicijos vardu turi teisę iki 7 minučių kalbėti jos įgaliotas atstovas. Svarstomu klausimu vienas tarybos narys gali pasisakyti vieną kartą. Antrą kartą kalbėti iki 3 min. tas pats tarybos narys gali tarybai sutikus. Posėdžio pirmininkas, tarybai sutikus, svarstomu klausimu iki 3 minučių gali leisti pasisakyti ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Tik posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbantįjį.

64. Tarybos posėdyje turi teisę dalyvauti ir pasisakyti Vyriausybės atstovas apskrityje arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos tarnautojas.

2017 m. kovo 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-79 redakcija

 

65. Tarybos nariai, kurie buvo pasiruošę kalbėti, bet jiems nebuvo suteiktas žodis, pastabas ir pasiūlymus svarstomais klausimais pateikia raštu. Jie pridedami prie posėdžio protokolo arba pateikiami tarybos sudarytai redakcinei komisijai.

66. Pasibaigus diskusijoms, pranešėjai ir papildomi pranešėjai turi teisę tarti baigiamąjį žodį (iki 3 minučių).

67. Baigus diskusijas dėl kiekvieno svarstomo klausimo, balsavimu yra priimamas tarybos sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos.

68. Sprendimai gali būti tokie: pritarti pateiktam tarybos sprendimo projektui, atmesti tarybos sprendimo projektą, atidėti tarybos sprendimo projekto svarstymą (redaguoti jį arba surinkti papildomos informacijos). Galutiniam tarybos sprendimo projektui parengti gali būti sudaroma redakcinė arba kita tarybos komisija ir mero teikimu paskiriamas komisijos pirmininkas. Jis praneša tarybai komisijos darbo rezultatus ir pristato tarybai sprendimo projektą.

69. Tarybos sprendimai priimami atviru arba slaptu balsavimu. Balsuoti gali tik posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai.

70. Atvirai balsuojama elektroninio balsavimo sistema. Jei elektroninio balsavimo sistema neveikia ar ja negalima naudotis, atvirai balsuojama rankos pakėlimu. Tuo atveju taryba iš savo narių tarpo išrenka du balsų skaičiuotojus. Balsuoti gali tik posėdyje dalyvaujantys, užsiregistravę elektroninio balsavimo kortele, skirta dalyvio identifikavimui registruojantis į balsavimo sistemą, tarybos nariai. Neturintys elektroninio balsavimo kortelės, skirtos dalyvio identifikavimui registruojantis į balsavimo sistemą, arba neužsiregistravę elektroninio balsavimo sistemoje, laikomi nedalyvaujantys tarybos posėdyje. Balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“.

2017 m. gruodžio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-355 redakcija

 

71. Slaptai balsuojama, kai skiriamas mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas mero įgaliojimų netekimo prieš terminą, mero nušalinimo klausimas, sprendžiamas nepasitikėjimo mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju klausimas. Tarybai pritarus, balsuoti slaptai galima ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Šiuo būdu paprastai balsuojama pertraukos metu naudojant specialios formos balsavimo biuletenius. Balsavimo biuletenius parengia sekretoriatas ir tvirtina taryba, o tarybos nariams juos išduoda balsų skaičiavimo komisija. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė.

2016 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-25 redakcija(nuo 2016-04-01)

2016 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-25 redakcija – remiantis 2016 m. kovo 31 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-107 redakcija (nuo 2017-01-01)

2017 m. sausio 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-14 redakcija

 

72. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai, taip pat tie, kuriuose paliktas daugiau kaip vienas pasirinkimui duotas teiginys. Papildomai įrašytos pavardės ir teiginiai neskaičiuojami.

73. Visais atvejais biuletenis turi turėti antraštę, kurioje aiškiai turi būti nurodyta dėl ko balsuojama.

74. Slapto balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

75. Jei nagrinėtu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimo projektas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame tarybos posėdyje.

76. Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“. Antruoju atveju vienas tarybos narys balsuoja tik už vieną pasirinktą teiginį.

77. Alternatyvūs teiginiai paprastai pateikiami balsavimui pagal jų pateikimo svarstyti eilę. Esant dviem teiginiams, paskelbus alternatyvų balsavimą, posėdžio pirmininkas nurodo, jog balsuojant „už“ bus pasirenkama pirmoji alternatyva, balsuojant „prieš“ – antroji. Jeigu teiginių yra daugiau kaip du, balsuojama už kiekvieną teiginį pagal jų pateikimo svarstyti eilę. Daugiausia balsų surinkęs teiginys yra priimtas, jeigu surinkta posėdyje dalyvavusių tarybos narių balsų dauguma. Jei nė vienas teiginys nesurenka reikiamos daugumos, daugiausia balsų surinkę du teiginiai pateikiami alternatyviam balsavimui.

78. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Balsai laikomi pasiskirstę po lygiai, jei „už“ balsavo lygiai pusė posėdyje dalyvavusių tarybos narių, t. y. tiek pat, kiek balsavo „prieš“ ir „susilaikė“ kartu sudėjus.

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

 

79. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Kiekvieno tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto  svetainėje.

            80. Savivaldybės meras (toliau – meras) ar tarybos narys, patekęs į situaciją, kai atliekant pareigas ar vykdant pavedimą reikia priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, susijusį su savo (ar artimo asmens) privačiais interesais, prieš pradedant klausimo rengimą (aptarimą), svarstymą ar priėmimą, arba pačios minėtos procedūros metu, turi:

            80.1. informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą ir nurodyti jį keliančias aplinkybes;

            80.2. raštu arba kitais aiškiai išreikštais veiksmais pareikšti apie nusišalinimą;

            80.3. pareiškus apie nusišalinimą, nedalyvauti svarstant klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), o jeigu pareikštas nusišalinimas priimamas, nedalyvauti toliau svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą (nedalyvavimo sąvoka apima ir išėjimą iš patalpos);

            80.4. pareiškus apie nusišalinimą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas papildyti privačių interesų deklaraciją aplinkybėmis, dėl kurių kilo interesų konfliktas, jei tos aplinkybės deklaracijoje nebuvo nurodytos iki klausimo svarstymo pradžios.

2016 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-25 redakcija

2016 m. balandžio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-148 redakcija

 

            81. Tarybos narys apie nusišalinimą turi pareikšti:

81.1.   tarybos posėdžio metu – tarybai, arba iki posėdžio – merui, jei mero nėra arba kai pastarasis pats reiškia nusišalinimą, – mero pavaduotojui, o kai šio nėra, – laikinai einančiam mero pareigas tarybos nariui, užtikrinančiam šio klausimo įtraukimą į tarybos posėdžio, kuriame bus svarstomas interesų konfliktą keliantis klausimas, darbotvarkę. Tarybos posėdyje dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) balsuojama, rezultatai pažymimi posėdžio protokole;

81.2.   tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu – jo nariams, arba iki posėdžio – atitinkamo komiteto ar komisijos pirmininkui ar laikinai jo pareigas einančiam asmeniui. Nusišalinimo priėmimas (nepriėmimas) svarstomas komiteto ar komisijos posėdyje balsuojant, o rezultatai pažymimi posėdžio protokole;

81.3.   tarybos narių frakcijos ar grupės pasitarimo metu – jos nariams, arba iki pasitarimo – jos pirmininkui ar laikinai pirmininko pareigas einančiam tarybos nariui. Nusišalinimo priėmimas (nepriėmimas) svarstomas frakcijos ar grupės pasitarime balsuojant, o rezultatai pažymimi posėdžio protokole.

2016 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-25 redakcija

2016 m. balandžio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-148 redakcija

 

            811. Meras, iki tarybos posėdžio sužinojęs apie jam interesų konfliktą keliantį klausimą, nedelsiant raštu turi pareikšti apie nusišalinimą tarybai bei apie tai informuoti savo pavaduotoją, kuriam savivaldybės reglamento nustatyta tvarka yra pavesta atlikti mero pareigas, kai pastarasis jų negali eiti. Tokiu atveju:

             811.1. mero pavaduotojas sprendžia dėl klausimo įtraukimo į tarybos posėdžio darbotvarkę ir dėl kitų susijusių organizacinių klausimų;

            811.2. jei merui tenka dalyvauti tarybos veikloje (frakcijos pasitarime, komiteto posėdyje ir pan.) svarstant jam interesų konfliktą keliantį klausimą, jis aiškiai išreikštais veiksmais turi pareikšti apie nusišalinimą ir išeiti iš patalpos, kurioje vyksta klausimo svarstymas;

            811.3. prieš pradedant tarybos posėdyje svarstyti galimai merui interesų konfliktą keliantį klausimą, tarybos nariai susipažįsta su raštu pareikštu mero nusišalinimu, balsuoja dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), o rezultatai pažymimi posėdžio protokole.

            812. Nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) faktą pažymint protokole turi būti nurodoma, kas, dėl kokios priežasties ir nuo kokio klausimo nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę.

813. Mero ar tarybos nario pareikštas nusišalinimas gali būti nepriimamas tik išskirtiniais atvejais, motyvuotu sprendimu, vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. KS-8 „Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti patvirtinimo“ patvirtintais kriterijais. Apie nusišalinimo nepriėmimą skelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis per IDIS informacinę sistemą pateikiama Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

2016 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-25 redakcija

2016 m. balandžio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-148 redakcija

 

814. Balsavimas dėl tarybos nario nusišalinimo nepriėmimo vyksta prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris tarybos nariui sukelia interesų konfliktą.

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

 

82. Pasibaigus tarybos posėdžiui savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas iki 20 min. atsakinėja į tarybos narių klausimus, kuriuos tarybos nariai pateikia posėdžio darbotvarkės svarstymo metu.

83. Tarybos posėdžio trukmę nustato taryba, tvirtindama posėdžio darbotvarkę, tačiau ji negali viršyti 4 valandų. Pirmoji 15 min. pertrauka skelbiama po dviejų darbo valandų, kitos kas valandą. Neeilinė posėdžio pertrauka skelbiama posėdžio pirmininko nuožiūra.

84. Valstybės ir savivaldybės švenčių progomis ir kitais atvejais gali būti organizuojami iškilmingi tarybos posėdžiai. Šių posėdžių organizavimui ir vedimui netaikomos reglamento 42–83 punktų nuostatos.

 

IV. TARYBOS KOMPETENCIJA

 

85. Tarybos kompetencija yra išimtinė ir paprastoji. Išimtinei ir paprastajai kompetencijai priskirti tarybos įgaliojimai išvardyti Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

86. Jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso tarybai.

87. Išimtinei tarybos kompetencijai priskirtų įgaliojimų taryba negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai.

88. Konkrečius įgaliojimus, pagal Vietos savivaldos įstatymą priskirtus paprastajai tarybos kompetencijai, taryba atskiru sprendimu gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui arba administracijos direktoriaus pavaduotojui. Jeigu savivaldybės vykdomoji institucija negali (dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto) įvykdyti pagal Vietos savivaldos įstatymą priskirtų paprastajai tarybos kompetencijai ir tarybos jai perduotų įgaliojimų, šiuos įgaliojimus vykdo taryba.

89. Taryba prižiūri savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas.

891. Taryba savo sprendimu deleguoja Tarybos narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikia jiems įgaliojimus.

2017 m. kovo 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-79 redakcija

 

 

V. TARYBOS KOMITETAI

 

90. Taryba nustato komitetų ir jų narių skaičių bei kiekvieno komiteto kompetenciją. Sudarant komitetus laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

91. Be kitų komitetų, turi būti sudaromas Kontrolės komitetas. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų tarybos narių frakcijų ir tarybos narių grupių, jeigu jas sudaro ne mažiau kaip 3 tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.

92. Kontrolės komiteto pirmininką tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria taryba. Tarybos opozicijos siūlymas turi būti pateiktas raštu ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio. Jeigu tarybos opozicija nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria taryba iš komiteto narių mero siūlymu.

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

93. Kontrolės komiteto pirmininkas, jo pavaduotojas laikomi paskirtais, jei už jų kandidatūras balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

931. Kontrolės komiteto pirmininku gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Kontrolės komiteto pirmininkas šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu tarybos sprendimu.

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija


 

94. Kontrolės komitetas:

94.1. teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

94.2. siūlo tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

94.3. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo. Pasiūlymai Kontrolės komiteto posėdyje turi būti suformuluoti raštu ir yra savivaldybės kontrolieriui privalomi. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos plano projektas su Kontrolės komiteto pasiūlymais iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžinamas savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;

94.4. įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia tarybai;

94.5. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, jos pagrindu rengia ir teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

94.6. siūlo tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

94.7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba tarybą dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) reikalavimų įvykdymo;

94.8. dirba pagal tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje iki kovo 31 d. už savo veiklą atsiskaito tarybai;

94.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai

2018 m. gruodžio 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-332 redakcija

                           

            941. Kontrolės komiteto veiklos programą taryba patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios.

            2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

 

95. Kontrolės komitetas sprendimus priima komiteto posėdyje. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo posėdyje dalyvavusių komiteto narių dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komiteto pirmininko ar kito pirmininkaujančio komiteto posėdžiui tarybos nario balsas.

96. Be Kontrolės komiteto, taryboje sudaromi šie komitetai:

96.1. Finansų, biudžeto ir rajono plėtros;

96.2. Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų;

96.3. Socialinių klausimų.

97. Kiekvienas komitetas:

97.1. savo iniciatyva arba tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia tarybos sprendimų projektus;

97.2. svarsto parengtus tarybos sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;

97.3. svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;

97.4. kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami tarybos sprendimai bei mero potvarkiai pagal komiteto kompetenciją;

97.5. nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų pasiūlymus bei skundus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti tarybai.

98. Pagrindinė komiteto veiklos forma yra komiteto posėdžiai.

99. Kiekvienas tarybos narys privalo būti vieno komiteto (neskaitant Kontrolės komiteto) nariu. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių. Kandidatus į komitetų narius siūlo partijos, frakcijos bei koalicijos. Taryba komitetų sudėtis patvirtina pagal nuostatą, kad laikomasi proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

100. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma komiteto narių.
2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija
 

101. Komiteto pirmininkas:

101.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;

101.2. duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su komiteto veikla;

101.3. kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;

101.4. pirmininkauja komiteto posėdžiams;

101.5. organizuoja komiteto sprendimų vykdymą;

101.6. informuoja komiteto narius apie komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą.

1001. Komitetų pirmininkais gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Komiteto pirmininkas mero siūlymu komiteto sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą arba neatitinkančiu Vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

102. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas atlieka komiteto pirmininko pavaduotojas. Neišrinkus komiteto pirmininko ar komiteto pirmininkui ir pavaduotojui negalint dalyvauti komiteto posėdyje, posėdžiui pirmininkauja komiteto narių bendru sutarimu išrinktas kitas komiteto narys.

103. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti 1/3 komiteto narių, apie tai raštu, kuriame išdėstomi posėdžio sušaukimo motyvai ir posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę komiteto pirmininką ir komiteto narius.

104. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami esant reikalui. Komiteto posėdis būtinai šaukiamas prieš paskelbtą tarybos posėdį. Šiame komiteto posėdyje svarstomi tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai ir priimamos pastabos bei pasiūlymai dėl parengtų tarybos sprendimų projektų.

105. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu komiteto narys negali atvykti į komiteto posėdį, apie tai jis raštu arba kitais būdais praneša komiteto pirmininkui ne vėliau kaip prieš vieną dieną, nurodydamas priežastį. Jeigu paaiškėja, kad nebus kvorumo, komiteto pirmininkas numato kitą posėdžio datą ir apie tai praneša komiteto nariams bei paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.

106. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių.

107. Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus, kurie priimami komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas.

108. Komiteto rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir posėdžių protokolus pasirašo komiteto pirmininkas, o jam nesant – komiteto pirmininko pavaduotojas, pirmininkavęs posėdžiui. Posėdžio protokolus pasirašo ir posėdžio sekretorius.

109. Visus komitetų parengtus tarybos sprendimų projektus, kuriems įgyvendinti reikalingos lėšos, prieš pateikiant juos svarstyti tarybai, privalo išnagrinėti savivaldybės administracija ir pateikti dėl jų savo išvadas.

110. Visi komitetai, siūlydami tarybai sprendimų projektus, turi turėti raštu pateiktas savivaldybės administracijos išvadas apie sprendimo įgyvendinimo galimybes ir galimus rezultatus.

111. Komitetas turi teisę pasiūlyti tarybai papildyti arba pakeisti tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimą dėl komiteto pasiūlymo priima taryba.

112. Komitetų posėdžiai yra protokoluojami. Komitetų posėdžiams sekretoriauja tarybos sekretorius. Komitetų posėdžio metu daromas garso įrašas. Komitetų posėdžio garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

113. Keli komitetai savo iniciatyva jų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą posėdį. Bendram posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas. Sprendimai priimami visų komitetų narių, dalyvaujančių posėdyje, balsų dauguma.

114. Komitetai, svarstydami klausimus, turi lygias teises.

115. Komitetų pirmininkai arba komitetų atstovai tarybos posėdžiuose daro pranešimus komiteto kompetencijos klausimais ir gali daryti papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais. Komiteto teikiamiems tarybai svarstyti klausimams pristatyti arba komiteto pasiūlymams bei išvadoms pateikti dėl kitų svarstomų klausimų komitetas skiria pranešėjus.

116. Komitetai, bendrame posėdyje svarstę klausimus ir kartu rengę tarybos sprendimų projektus, gali daryti bendrą pranešimą arba atskirai pateikti savo pastabas bei pasiūlymus.

117. Komitetai turi teisę pateikti tarybai pasiūlymus, kad tarybos sprendimų projektai bei kiti savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims svarbūs klausimai būtų pateikti svarstyti visuomenei.

118. Savivaldybės administracija, jos padaliniai, biudžetinės ir viešosios įstaigos ir savivaldybės valdomos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus turi apsvarstyti per 2 savaites ir apie svarstymo rezultatus pranešti komitetams.

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija (nuo 2017-01-01)

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

 

119. Komitetas jo kompetencijos klausimais turi teisę pakviesti į posėdžius savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą, savivaldybės įstaigų bei savivaldybės valdomų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais. Išimties atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų. Komitetas apie klausimų svarstymą ir kvietimą į posėdį turi pranešti kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną.

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

120. Komitetai savo kompetencijos klausimais turi teisę reikalauti iš savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės įstaigų ir valdomų įmonių vadovų ataskaitinių duomenų ar kitos klausimui nagrinėti reikalingos medžiagos, o savivaldybės administracijos direktorius ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

 

121. Komitetai turi teisę pagal savo kompetenciją teikti paklausimus visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ir pareigūnams.

122. Komitetai savo kompetencijos klausimais turi teisę tikrinti, kaip vykdomi tarybos sprendimai, kaip atsižvelgiama į rekomendacijas ir pasiūlymus.

123. Komitetų darbe komiteto sprendimu patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.

2017 m. gruodžio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-355 redakcija

 

124. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais komitete svarstomais klausimais, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių veiklos patikrinimo.

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

 

125. Komiteto narys, kurio pasiūlymams komitetas nepritarė, gali raštu arba žodžiu juos pateikti svarstyti tarybai, jeigu tam pritaria dar bent vienas tarybos narys.

126. Komitetų veiklos organizacinį, informacinį, techninį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija ir sekretoriatas.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

VI. TARYBOS KOMISIJOS

 

127. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro nuolatines Etikos ir Antikorupcijos komisijas. Taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš šių komisijų narių. Jeigu yra paskelbta tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš šių komisijų narių meras teikia tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių. Tarybos opozicijos siūlymas turi būti pateiktas raštu ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Taryba iš šių komisijų narių skiria mero teikimu. Etikos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas laikomas paskirtu, jei už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

2016 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-25 redakcija (nuo 2016-04-01)

2016 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-25 redakcija – remiantis 2016 m. kovo 31 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-107 redakcija (nuo 2017-01-01)

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

128. Etikos ir Antikorupcijos komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

2017 m. kovo 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-79 redakcija

 

129. Neteko galios.

2016 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-25 redakcija (nuo 2016-04-01)

2016 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-25 redakcija – remiantis 2016 m. kovo 31 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-107 redakcija (nuo 2017-01-01)

 

130. Etikos komisija:

130.1. prižiūri, kaip tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, šio Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

130.2. analizuoja tarybos narių nedalyvavimo tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir šio įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

130.3. tiria ir priima sprendimus dėl tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

130.4. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl tarybos narių veiklos skaidrumo;

130.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

130.6. tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

2016 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-25 redakcija

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

1301. Antikorupcijos komisija:

            1301.1. tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, kai:

            1301.1.1. yra gautas skundas su argumentuotais faktais ir informacija, jog parengtas teisės akto projektas galimai turi korupcijos apraiškų;

1301.1.2. yra tarybos nario (narių grupės) siūlymas atlikti papildomą rengiamo ar parengto teisės akto antikorupcinį vertinimą;

1301.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas savivaldybės tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

1301.3. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

1301.4. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

1301.5. atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

 

131. Įstatymų nustatytais atvejais arba tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos. Komisijų nuostatus tvirtina taryba.

1311. Kitų nuolatinių (tos kadencijos laikotarpio) komisijų sudėtį taryba tvirtina sprendimu, išrenka šių komisijų pirmininkus, gali paskirti komisijų pirmininkų pavaduotojus, sekretorius.

2017 m. kovo 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-79 redakcija

 

132. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai),  bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1 / 3 komisijos narių.

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija (nuo 2017-01-01)

2017 m. gruodžio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-355 redakcija

 

1321. Tarybos sudaromų komisijų pirmininkais (įskaitant Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, savivaldybės tarybos nariai, kurie įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažinti šiurkščiai pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Komisijos pirmininkas (išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) mero siūlymu komisijos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą arba neatitinkančiu Vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu.

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

133. Laikinosios komisijos sudaromos sudėtingiems, svarbiems, skubiems ar kitiems klausimams spręsti ir pasiūlymams bei išvadoms parengti. Į komisiją skiriami tarybos nariai, gali būti skiriami valstybės tarnautojai bei gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai ir ekspertai, jiems sutikus. Laikinosios komisijos pirmininką, paprastai iš tarybos narių, tarybai tvirtinti teikia meras. Taryba skiria komisijai užduotį ir nustato jai darbo trukmę. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais ir šiuo reglamentu.

 

VII. MERO, MERO PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMAI

 

134. Meras yra savivaldybės vadovas, vykdantis Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus. Taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių mero siūlymu skiria mero pavaduotoją. Meru ir mero pavaduotoju gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Savivaldybės taryba mero siūlymu gali nuspręsti, kad mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

1341. Meras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie mero prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Mero visuomeniniu konsultantu gali būti pilnametis asmuo. Mero visuomeniniu konsultantu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu. Asmeniui, atitinkančiam šiame punkte keliamus reikalavimus, mero visuomeninio konsultanto pažymėjimą, kurio pavyzdį tvirtina savivaldybės taryba, išduoda meras.

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija

 

135. Meras yra atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą.

136. Mero funkcijos ir įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

1361. Meras raštu gali siūlyti tarybai sprendimu pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių finansinį ir veiklos auditą.

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

2018 m. gruodžio 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-332 redakcija

 

137. Meras priima sprendimus dėl:

137.1. savivaldybės administracijos direktoriaus, kai savivaldybės administracijos direktoriaus nėra – jo pavaduotojo, savivaldybės kontrolieriaus, kai savivaldybės kontrolieriaus nėra – jo pavaduotojo, atostogų ir komandiruočių;

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija (nuo 2017-01-01)

 

137.2. savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus pavadavimo jų atostogų ar ligos metu, taip pat kai jie laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Vietos savivaldos ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, o jei jis taip pat laikinai negali eiti savo pareigų – kitas savivaldybės mero paskirtas administracijos valstybės tarnautojas.

138. Mero sprendimai įforminami potvarkiais.

1381. Meras šio reglamento nustatyta tvarka teikia tarybai mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu), tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui. Šie mero teikimai ir siūlymai įforminami žodžiu arba raštu.

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija (nuo 2016-12-01)

 

1382. Meras atstovauja pats arba raštu įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

2017 m. kovo 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-79 redakcija

 

139. Meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų.

140. Meras negali būti tarybos sudaromų komitetų nariu.

141. Meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, taip pat rengia ir pateikia rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą.

142. Mero pavaduotojas pirmininkauja tarybos posėdžiui, kai priimant sprendimą meras negali dalyvauti.

143. Mero pavaduotojas atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Meras mero pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis tarybos narys atlieka visas mero pareigas, išskyrus Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4–8 ir 15, 18, 19 ir 22 punktuose nustatytus įgaliojimus. Tokiu atveju 20 straipsnio 2 dalies 15, 18, 19 ir 22 punktuose nustatytus mero įgaliojimus atlieka taryba.

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija (nuo 2017-01-01)

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

 

144. Mero pavadavimas komandiruočių ir atostogų metu įforminamas mero potvarkiu. Jeigu meras dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių negali išleisti potvarkio dėl savo pavadavimo, mero potvarkį, kuriuo konstatuojamas pavadavimo faktas, pasirašo mero pavaduotojas.

145. Mero pavaduotojo sprendimai įforminami mero potvarkiais.

146. Mero, mero pavaduotojo, mero pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina taryba.

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

 

147. Meras ir mero pavaduotojas negali dirbti kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose ir gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Ši nuostata netaikoma, jeigu mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

148. Merui, mero pavaduotojui netaikomos Darbo kodekso nuostatos, išskyrus nuostatas, reglamentuojančias darbo ir poilsio laiką, atostogas, nurodytas Vietos savivaldos įstatyme, materialinę atsakomybę, darbuotojų saugą ir sveikatą.

149. Merui ir mero pavaduotojui atostogos suteikiamos mero potvarkiais. Potvarkį dėl mero atostogų pasirašo mero pavaduotojas, potvarkį dėl mero pavaduotojo atostogų pasirašo meras. Prašymai dėl atostogų pateikiami raštu. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Seimo, Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ar savivaldybių tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas.

150. Mero ir mero pavaduotojo komandiruotės įforminamos mero potvarkiais. Potvarkį dėl mero komandiruotės pasirašo mero pavaduotojas, potvarkį dėl mero pavaduotojo komandiruotės pasirašo meras.

 

VIII. MERO, MERO PAVADUOTOJO ATLEIDIMAS

 

151. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų tarybos narių dauguma:

151.1. Vyriausybės arba Valstybės kontrolės siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminės žalos valstybės ar savivaldybės interesams ir nuosavybei;

151.2. kai dėl laikinojo nedarbingumo nedirba daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių;

151.3. kai pateikia atsistatydinimo prašymą.

152. Be to, mero pavaduotojas netenka savo įgaliojimų prieš terminą, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių motyvuotai pareiškia nepasitikėjimą juo, taryba priima sprendimą atleisti mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą slaptai balsavo ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių. Jeigu sprendimas atleisti mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.

153. Mero pavaduotojas mero siūlymu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu už sprendimą atleisti mero pavaduotoją slaptu balsavimu balsuoja visų tarybos narių dauguma.

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

 

154. Mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės ar netenka tarybos nario mandato.

155. Meras prieš terminą netenka savo įgaliojimų ir tarybos nario mandato tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų tarybos narių dauguma, kai meras dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių.

156. Meras netenka savo įgaliojimų ir tarybos nario mandato, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.

157. Meras visų tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Nušalinimas galioja iki teismo nuosprendžio, nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, įsiteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Nušalinimo laikotarpiu jis netenka visų merui suteiktų įgaliojimų. Nušalinimo laikotarpiu mero pareigas laikinai eina mero pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas tarybos paskirtas tarybos narys.

158. Meras gali netekti savo įgaliojimų prieš terminą tarybos sprendimu Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje nustatyta tvarka.

159. Pasibaigus tarybos įgaliojimams, baigiasi mero ir mero pavaduotojo įgaliojimai.

160. Meras, gavęs šio Reglamento 151, 152 ar 153 punktuose nurodytą siūlymą, raštą ar prašymą dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju, privalo šį klausimą kartu su Reglamento nustatyta tvarka įregistruotu sprendimo projektu įtraukti į artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

 

161. Nepasitikėjimo mero pavaduotoju klausimas svarstomas posėdžio pradžioje. Šiam posėdžiui pirmininkauja meras arba kitas posėdyje išrinktas tarybos narys.

162. Pirmiausia taryba supažindinama (iki 10 minučių) su siūlymu, raštu ar prašymu dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju, kurį pateikė jo iniciatoriai.

163. Po to mero pavaduotojas išdėsto (iki 10 minučių) savo argumentus svarstomu klausimu.

164. Pirmininkas skelbia diskusiją, kurios metu gali pasisakyti (iki 5 minučių) visi tarybos nariai. Baigus diskusiją, žodis suteikiamas (po 5 minutes) klausimo iniciatoriui ir mero pavaduotojui.

165. Po šių pasisakymų pirmininkaujantis skelbia slaptą balsavimą.

166. Jeigu daugiau kaip pusė visų tarybos narių balsuoja už nepasitikėjimą mero pavaduotoju, mero pavaduotojas, tarybai patvirtinus balsavimo protokolą, netenka įgaliojimų, o mero teikimu skiriamas naujas mero pavaduotojas.

167. Jeigu pareikštam nepasitikėjimui mero pavaduotoju nepritarė daugiau kaip pusė visų tarybos narių, mero pavaduotojas tęsia darbą.

 

IX. TARYBOS DARBO PLANAVIMAS

 

168. Naujai išrinkta taryba ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo savo įgaliojimų pradžios turi patvirtinti kadencijos darbų programą.

169. Taryba savo darbą planuoja pusmečiais.

170. Planas sudaromas tokia tvarka:

170.1. tarybos komitetai, frakcijos ir tarybos nariai ne vėliau kaip per mėnesį iki kito pusmečio pradžios pateikia merui savo pasiūlymus dėl tarybos posėdžiuose svarstytinų klausimų bei kitų renginių;

170.2. meras apibendrina pasiūlymus, parengia pusmečio darbo plano projektą ir per dvi savaites pateikia svarstyti komitetams;

170.3. pusmečio darbo planas tvirtinamas tarybos posėdyje.

171. Pusmečio darbo plane turi būti nurodyta:

171.1. tarybos posėdžių laikas, numatomi svarstyti klausimai bei atsakingi už jų parengimą asmenys;

171.2. komitetų posėdžių laikas ir juose numatomi svarstyti klausimai;

171.3. tarybos narių ir tarybos vadovų susitikimai su gyventojais;

171.4. kiti renginiai.

172. Tarybos patvirtinta kadencijos darbų programa bei tarybos patvirtinti pusmečių darbų planai įteikiami tarybos komitetams, savivaldybės administracijai ir šiame reglamente nustatyta tarybos sprendimų skelbimo tvarka paskelbiami susipažinti gyventojams.

 

X. TARYBOS POSĖDŽIUI PATEIKIAMŲ SVARSTYTI KLAUSIMŲ RENGIMAS

 

173. Inicijuoti klausimus svarstyti tarybos posėdyje gali meras, mero pavaduotojas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, tarybos komitetai, tarybos komisijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės, atskiri tarybos nariai, savivaldybės administracija, nevyriausybinės organizacijos ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai. Nevyriausybinės organizacijos, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai dėl siūlomo svarstyti tarybos posėdyje klausimo gali raštu kreiptis į merą, tarybos komitetą ar atskirą tarybos narį. Mero pavaduotojas ir savivaldybės administracija apie siūlomą svarstyti tarybos posėdyje klausimą privalo raštu informuoti merą. Klausimus tarybos posėdžiams rengia tarybos komitetai ir komisijos savo posėdžiuose, savivaldybės tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, tarybos nariai, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės meras ir savivaldybės administracijos direktorius.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

2018 m. gruodžio 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-332 redakcija

 

174. Paprastai tarybos sprendimų projektus rengia savivaldybės administracija. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, tarybos komitetai, tarybos komisijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės, atskiri tarybos nariai gali patys rengti tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais arba gali kreiptis į merą dėl jų rengimo. Meras siūlomiems svarstyti tarybos posėdyje klausimams parengti gali sudaryti darbo grupę, į kurią įrašomi klausimų iniciatoriai, arba įpareigoti savivaldybės administraciją, sekretoriatą atitinkamu klausimu parengti tarybos sprendimo projektą. Šiame punkte nurodyti subjektai yra tarybos sprendimų projektų rengėjai (toliau – projektų rengėjai).

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

2018 m. gruodžio 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-332 redakcija

 

175. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 31 dienos pateikia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai parengtus konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikus auditą, savivaldybės kontrolierius iki kiekvienų metų liepos 15 dienos raštu teikia tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

2017 m. birželio 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-199 redakcija

 

1751. Reglamento nustatyta tvarka parengtas sprendimo projektas dėl savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinio kartu su reglamento 175 punkte nurodyta išvada teikiamas tvirtinti tarybai.

2017 m. birželio 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-199 redakcija

 

176. Projektų rengėjai parengtą projektą privalo pateikti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki tarybos posėdžio, o atitinkamos srities tarybos komitetas projektą privalo apsvarstyti artimiausiame komiteto posėdyje. Parengti tarybos sprendimų projektai gali būti pateikti svarstyti ir kitiems tarybos komitetams, frakcijoms bei koalicijoms. Prieš pateikiant sprendimo projektą svarstyti tarybos komitetams, jį peržiūri savivaldybės administracijos kalbos tvarkytojas, teisininkas ir sekretoriato specialistas, jeigu sprendimo projektą rengia administracija – ir kiti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos veiklos reglamente numatyti asmenys. Projektų rengėjai yra atsakingi už projekto derinimo procedūrą. Projekto derinimo procedūros metu gautas esmines pastabas, siūlymus projektų rengėjai pateikia kartu su sprendimo projektu. Savivaldybės administracija išvadas dėl projektų rengėjams turi pateikti per 5 darbo dienas. Jeigu tarybos komitetai, frakcijos bei koalicijos atsisako svarstyti projektą, jie rašte merui turi išdėstyti atsisakymo svarstyti motyvus. Už savivaldybės administracijos išvadų pateikimą dėl tarybos sprendimų projektų atsakingas yra savivaldybės administracijos direktorius.

2017 m. sausio 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-14 redakcija

 

176.1 Esant nenumatytoms aplinkybėms, gali būti teikiami papildomų klausimų sprendimų projektai neatsižvelgiant į reglamento 176 punkte numatytus terminus ir tvarką. Sprendimas dėl tokių klausimų įtraukimo į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę priimamas reglamento 191 punkte nustatyta tvarka.

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija

 

177. Kartu su sprendimų projektais pateikiami aiškinamieji raštai, taip pat įstatymų nustatytais atvejais atliekamas šių sprendimų projektų antikorupcinis vertinimas.

178. Rengiant tarybos sprendimo, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol  nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą, privalo būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Savivaldybės teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo procesas apima poveikio vertinimo atlikimą, rezultatų apibendrinimą, išvadų pateikimą.

179. Atsižvelgiant į tarybos sprendime numatomo naujo teisinio reguliavimo pobūdį, mastą, turi būti įvertinamas poveikis ekonomikai, valstybės finansams, socialinei aplinkai, viešajam administravimui, teisinei sistemai, kriminogeninei situacijai,  aplinkai, administracinei naštai, regionų plėtrai ir kitoms sritims. Nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas.

180. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išsamumas turi būti proporcingas galimoms numatomo teisinio reguliavimo pasekmėms. Sprendimą dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo priima tarybos sprendimo projekto rengėjas. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio  vertinimo rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte.

181. Numatomų svarstyti tarybos posėdyje sprendimų projektai, lydimieji dokumentai ir kita informacija teisės aktų nustatyta tvarka tvarkoma ir skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.

182. Numatomus svarstyti tarybos posėdyje klausimus kartu su sprendimų projektais, savivaldybės administracijos ir tarybos komitetų, sekretoriato bei kitomis išvadomis merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ar savivaldybės administracijos direktorius likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki posėdžio pradžios.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

2018 m. gruodžio 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-332 redakcija

 

183. Šio reglamento nustatyta tvarka parengti, suderinti ir Tarybos sprendimų projektų registre užregistruoti tarybos sprendimų projektai įtraukiami į darbotvarkę ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

184. Savivaldybės tarybos sprendimų projektai gali būti teikiami svarstyti gyventojams iš anksto vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje. Be kitų klausimų tokiu būdu gyventojams pateikiamas svarstyti savivaldybės biudžeto projektas. Gyventojų pastabas ir pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto projekto renka savivaldybės administracija ir apibendrinusi pateikia kartu su biudžeto projektu savivaldybės tarybai.

185. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jei meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia taryba.

186. Jeigu gaunami keli alternatyvūs tarybos sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, jie į darbotvarkę įrašomi vienu punktu ir nagrinėjami kartu.

187. Apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir šio Reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra (šio Reglamento nustatytais atvejais), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios per sekretoriatą paskelbia savivaldybės interneto svetainėje, kad su jais galėtų susipažinti visi tarybos nariai ir gyventojai.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija (nuo 2017-01-01)

 

188. Kai numatoma svarstyti su gyvenamosios vietovės bendruomene susijusius klausimus arba vietos gyventojų apklausos rezultatus, ar klausimus dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), šio Reglamento 187 punkte nurodyta informacija ten pat nurodytais terminais pateikiama ir gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovui – seniūnaičiui, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams).

1881. Seniūnaičių sueigos priimti rekomendaciniai sprendimai turi būti įvertinti atitinkamos savivaldybės institucijos:

1881.1. Jeigu seniūnaičių sueigos priimtų rekomendacinių sprendimų vertinimas yra tarybos kompetencija, šie sprendimai vertinami rengiant tarybos sprendimo projektą dėl seniūnaičių sueigos sprendimo ir teikiant jį svarstyti tarybai bendra tvarka. Tokiu atveju tarybos sprendimas, kuriame nurodyti jo priėmimo motyvai, turi būti priimamas artimiausiame tarybos posėdyje. Tarybos sprendimai dėl seniūnaičių sueigos sprendimų turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose;

1881.2. Jeigu seniūnaičių sueigos priimtų rekomendacinių sprendimų vertinimas yra savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Tokiu atveju savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl seniūnaičių sueigos sprendimų, kuriame nurodyti jo priėmimo motyvai, turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

2017 m. sausio 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-14 redakcija

 

1882. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai ir turi būti įvertinti atitinkamos savivaldybės institucijos:

1882.1. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtų sprendimų vertinimas yra tarybos kompetencija, šie sprendimai vertinami rengiant tarybos sprendimo projektą dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo ir teikiant jį svarstyti tarybai bendra tvarka. Šiuo atveju išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas turi būti įvertintas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose privalo būti paskelbtas vertinimas dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodyti vertinimo motyvai ir numatomi veiksmai, jeigu tokių veiksmų bus imtasi;

1882.2. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtų sprendimų vertinimas yra savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, direktorius juos įvertina raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimo lentose privalo būti paskelbtas vertinimas dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodyti vertinimo motyvai ir numatomi veiksmai, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.

2017 m. gruodžio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-355 redakcija

 

189. Tarybos nariai dėl tarybos posėdžio darbotvarkės projekto ir tarybos sprendimų projektų gali merui ir tarybos sprendimų projektų rengėjams raštu pateikti pastabas. Iš tarybos narių gautos pastabos apsvarstomos tarybos posėdyje.

190. Jeigu meras į tarybos posėdžio darbotvarkę neįrašo iš projektų rengėjų gauto parengto klausimo, jis apie tai per 2 darbo dienas privalo informuoti projekto rengėją, nurodydamas motyvus, dėl ko klausimas nebuvo įrašytas į posėdžio darbotvarkės projektą. Projektų rengėjai per komitetus, komisijas, frakcijas ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių šiuos klausimus gali pasiūlyti įrašyti į darbotvarkę tarybos posėdyje, svarstant darbotvarkę.

191. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininku, pareiškimu. Ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija (nuo 2016-12-01)

 

192. Esant būtinybei meras turi teisę kviesti neplanuotą tarybos posėdį. Sekretoriatas organizuoja darbą taip, kad informacija apie neeilinio tarybos posėdžio laiką, vietą, svarstyti parengtus sprendimų projektus ir posėdžio darbotvarkę Reglamento 45, 46 punktuose nustatyta tvarka būtų:

192.1. paskelbta savivaldybės interneto svetainėje, esant galimybei – per vietines visuomenės informavimo priemones;

192.2. išsiųsta elektroniniu paštu tarybos nariams ir Vyriausybės atstovui apskrityje.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

193. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių šio Reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai.

 

XI. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR SKELBIMAS

 

194. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius, o tarybos sprendimus – posėdžio pirmininkas.

195. Tarybos posėdžio protokole nurodoma: tarybos pavadinimas, posėdžio vieta ir laikas, posėdžio eilės numeris, visų tarybos narių, iš jų dalyvavusių ir nedalyvavusių posėdyje, skaičius ir vardai bei pavardės, kviestųjų asmenų bei svečių vardai ir pavardės, posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, diskusijose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos, taip pat asmenų, pateikusių klausimus ar paklausimus (raštu ar žodžiu) pranešėjams ir papildomiems pranešėjams, vardai ir pavardės, trumpas šių kalbų ar paklausimų išdėstymas, priimti sprendimai ir balsavimo rezultatai.

196. Prie posėdžio protokolo pridedama: tarybos priimti sprendimai, posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas, posėdyje nedalyvavusių tarybos narių sąrašas, pranešimai ir papildomi pranešimai, posėdžio sekretoriatui tarybos narių raštu perduoti siūlymai ir pastabos. Už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako posėdžio sekretorius.

197. Posėdžio metu daromas garso ir (ar) vaizdo įrašas. Garso ir (ar) vaizdo įrašas nedaromas svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų teisės aktų reikalavimų, susijusią informaciją ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų teisės aktų reikalavimų, susijusios informacijos,  projektus. Įrašai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

 

198. Tarybos sprendimus posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jų priėmimo.

199. Tarybos nariai ir savivaldybės gyventojai su tarybos priimtais sprendimais, tarybos protokolais ir tarybos posėdžio garso įrašais gali susipažinti savivaldybės interneto svetainėje. Su tarybos priimtais sprendimais, tarybos posėdžio garso įrašais, posėdžių protokolais ir jų priedais taip pat galima susipažinti sekretoriate kiekvieną dieną darbo valandomis.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

 

200. Savivaldybės tarybos priimti ir savivaldybės mero pasirašyti norminiai teisės aktai, taip pat savivaldybės mero priimti teisės aktai, kuriuos skelbti Teisės aktų registre privaloma pagal teisės aktus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašymo įregistruojami ir paskelbiami Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje. Teisės akto įregistravimas ir paskelbimas Teisės aktų registre laikomas oficialiu teisės akto paskelbimu. Šiame punkte nurodytų norminių teisės aktų įsigaliojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas.

201. Tarybos ir savivaldybės mero priimti teisės taikymo aktai (individualūs teisės aktai) įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Pasirašytus teisės aktus saugo sekretoriatas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

202. Tarybos posėdžio protokolas  skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio.

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

 

203. Tarybos nariai gali raštu pareikšti merui pretenzijas dėl protokolo iki artimiausio tarybos posėdžio. Jei yra ginčytinų klausimų, po praėjusio posėdžio pirmininko paaiškinimo taryba priima atitinkamą sprendimą.

204. Tarybos posėdžio protokolo išrašas tarybos nariui daromas jo prašymu, kitais atvejais – tik mero sprendimu.

205. Tarybos sprendimus atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms bei pareigūnams sekretoriatas perduoda ne vėliau kaip per savaitę po posėdžio.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

220.6. savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, nesantis tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus. Asmenis, atitinkančius šiame punkte keliamus reikalavimus, į visuomeninių tarybos narių padėjėjų sąrašą įtraukia ar išbraukia iš jo sekretoriatas, gavęs raštišką tarybos nario prašymą. Tarybos nario visuomeniniams padėjėjams įteikiamas savivaldybės tarybos patvirtinto pavyzdžio Tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimas, kurį pasirašo meras.

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija

 

206. Pranešimus apie tarybos posėdžius rengia ir interneto svetainėje skelbia sekretoriatas. Oficialūs mero pasirašyti pranešimai apie tarybos posėdžius skelbiami vietinėse žiniasklaidos priemonėse.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

207. Už dokumentų, susijusių su tarybos veikla, tvarkymą atsakingi sekretoriato darbuotojai. Sekretoriato darbuotojai šiuos dokumentus saugo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

XII. TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

 

208. Tarybos sprendimai, neviršijantys jos kompetencijos, privalomi savivaldybės administracijai, visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, gyventojams.

209. Tarybos sprendimai dėl vietinių rinkliavų, taip pat tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės, už kurių pažeidimą įstatymai numato administracinę atsakomybę, galioja visoje savivaldybės teritorijoje ir jų laikytis privalo visos institucijos, įstaigos, įmonės ir gyventojai bei į savivaldybės teritoriją atvykę kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

210. Tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati taryba.

211. Tarybos sprendimų įgyvendinimą ir įgyvendinimo kontrolę organizuoja meras.

212. Visi tarybos sprendimai registruojami Tarybos sprendimų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

213. Kontroliuotini tarybos sprendimai perduodami savivaldybės administracijos direktoriui, kuris paskiria už vykdymą atsakingą administracijos padalinį ir nustato įvykdymo datą.

214. Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas administracijos padalinio vadovas yra tiesiogiai atsakingas už pavedimo įgyvendinimą.

215. Savivaldybės administracijos padalinio vadovas už įvykdymą atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui.

216. Apie tarybos sprendimų įvykdymą savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito merui.

217. Savivaldybės tarybos sprendimas laikomas įvykdytu, kai yra išspręsti visi jame pateikti klausimai.

 

XIII. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMŲ SUSTABDYMAS ARBA JŲ NETEKIMAS PRIEŠ TERMINĄ. KOMPENSACIJOS TARYBOS NARIAMS

 

218. Tarybos nario teises ir pareigas nustato Vietos savivaldos įstatymas bei šis reglamentas.

219. Tarybos narys privalo:

219.1. dalyvauti tarybos posėdžiuose;

219.2. būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;

219.3. dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;

219.4. reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;

2017 m. gruodžio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-355 redakcija

 

219.5. nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus už savo veiklą atsiskaityti rinkėjams reglamento 260 punkte nustatyta tvarka.

2018 m. kovo 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-99 redakcija

 

220. Tarybos narys turi teisę:

220.1. Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas savivaldybės institucijose;

220.2. siūlyti tarybai svarstyti klausimus, rengti tarybos sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl tarybos sprendimų projektų, dėl tarybos darbo tvarkos ir kt., tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, kalbėti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

 

220.3. dalyvauti ir kalbėti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai;

220.4. jungtis į frakcijas;

220.5. gauti iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones tarybos nario įgaliojimams vykdyti.

221. Kiekvienas tarybos narys gali būti pakviestas, jeigu klausimo svarstymas susijęs su tarybos nario veikla, arba savo noru dalyvauti kitų komitetų, komisijų posėdžiuose. Šiais atvejais kvietimus tarybos nariams turi pasirašyti atitinkamų komitetų ar komisijų pirmininkai. Taip pat kiekvienas tarybos narys gali būti įpareigotas atlikti tarybos, mero arba atitinkamo komiteto pirmininko (tik to komiteto nariams) pavedimus, susijusius su tarybos veikla.

222. Jeigu taryba negali vykdyti savo įgaliojimų dėl aplinkybių, susijusių su nepaprastosios padėties įvedimu savivaldybės teritorijoje, tarybos narių įgaliojimai laikino tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi.

223. Tarybos nario įgaliojimų nutrūkimas prieš terminą nustatomas įstatymuose. Savivaldybės tarybos narys gali netekti savo įgaliojimų prieš terminą tarybos sprendimu Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

224. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama).

            225. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo pateikdamas prašymą merui dėl tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Gavęs tarybos nario prašymą, meras jį perduoda sekretoriatui ir artimiausiame posėdyje apie tai informuoja tarybą.

            2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

            226. Tokį prašymą pateikusiam Tarybos nariui atlyginimas už darbą atliekant Tarybos nario pareigas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

227. Tarybos narys pateiktą prašymą gali atšaukti reglamento 225 punkte nustatyta tvarka.

228. Atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką rengiantis tarybos posėdžiams, taip pat už laiką, dirbtą tarybos, komitetų ir nuolatinių komisijų, kurių nariu tarybos narys yra, posėdžiuose.

229. Kiekvieno tarybos nario per mėnesį rengiantis tarybos posėdžiams ir posėdžiuose praleisto laiko trukmė (valandomis) apskaitoma darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Žiniaraštį pildo sekretoriato darbuotojai, o tvirtina savivaldybės meras. Apmokėjimo tvarką nustato taryba atskiru sprendimu.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

230. Tarybos nariams užmokestį išmoka savivaldybės administracija, gavusi šio reglamento 229 punkte nurodytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

231. Tarybos nariui, kuris pagal mero potvarkį atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka komandiruotės išlaidas.

 

XIV. TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

 

232. Paklausimu laikomas tarybos nario ar jų grupės kreipimasis savivaldybės kompetencijai priskirtu klausimu į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus.

233. Paklausimas gali būti pateikiamas raštu ir žodžiu.

234. Žodiniai paklausimai gali būti pateikiami tarybos posėdyje dalyvaujantiems vadovams ir valstybės tarnautojams. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti asmenį, į kurį jis kreipiasi, išdėstyti problemos, dėl kurios jis kreipiasi, esmę ir kokio atsakymo – žodžiu kitame tarybos posėdyje ar raštu – laukia. Apie paklausimo pateikimą pažymima tarybos posėdžio protokole.

235. Žodiniai paklausimai telefonu arba tarybos nariui atvykus į įstaigą gali būti pateikiami tais atvejais, kai jis pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.

236. Atsakymas į paklausimą, išskyrus šio reglamento 235 punkte numatytus atvejus, turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o jei paklausimas pateiktas savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų vadovams ir valstybės tarnautojams – per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo įstaigoje dienos ar nuo tarybos posėdžio, kuriame buvo pateiktas žodinis paklausimas, dienos. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, institucijos ar įstaigos vadovas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti paklausimo pateikėjui (pateikėjams), taip pat nurodyti pratęsimo priežastis.

237. Paklausimas gali būti svarstomas tarybos posėdyje. Ar paklausimo svarstymą įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę, sprendžia taryba. Nagrinėjant paklausimą tarybos posėdyje, turi dalyvauti bent vienas iš paklausimo pateikėjų ir vadovas arba valstybės tarnautojas, kuriam buvo adresuotas paklausimas. Jeigu posėdyje nedalyvauja paklausėjas, paklausimo nagrinėjimas atidedamas. Paklausimo pateikėjas negali pirmininkauti tarybos posėdžiui, kai nagrinėjamas atsakymas į jo paklausimą.

238. Apsvarsčiusi paklausimą ir atsakymą į jį, taryba priima dėl jo sprendimą. Sprendimo projektą pateikia paklausimo pateikėjas (pateikėjai) šio reglamento nustatyta tvarka.

 

XV. GYVENTOJŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS, JŲ PASIŪLYMŲ, PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

239. Meras, mero pavaduotojas, savivaldybės kontrolierius priima gyventojus pagal tarybos patvirtintą grafiką, kuris skelbiamas savivaldybės ir seniūnijų skelbimų lentose ir savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos nariai priima gyventojus šio Reglamento XVII skyriuje nustatyta tvarka.

240. Už gyventojų priėmimo organizavimą, jų prašymų, skundų ir pasiūlymų (toliau – prašymų) nagrinėjimą atsako meras. Jis yra atsakingas už gyventojų informavimą apie priėmimo tvarką ir priėmimo periodiškumą.

241. Dokumentus, susijusius su gyventojų priėmimu ir iš gyventojų gautus prašymus, tvarko savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2016 m. birželio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-212 redakcija

 

242. Prašymai nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

243. Apie prašymo nagrinėjimo rezultatus raštu pranešama jį pateikusiam gyventojui. Jei prašymas atmetamas, būtinai turi būti nurodomi atmetimo motyvai.

244. Tarybos nariai jų vardu gautus rinkėjų prašymus nagrinėja patys arba siunčia juos nagrinėti atitinkamai institucijai, prašydami jos atsakyti pareiškėjui bei kopiją pateikti tarybos nariui. Apie prašymų nagrinėjimo rezultatus pareiškėją Viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais informuoja pats tarybos narys arba prašymą tarybos nario paprašyta nagrinėjusi atitinkama institucija.

245. Tarybos ar tarybos nario vardu gauti prašymai gali būti nagrinėjami tarybos komitetuose.

246. Prašymai, kurie jau buvo nagrinėti mero ar savivaldybės administracijos, tačiau nagrinėjimo rezultatai netenkina pareiškėjų, komiteto siūlymu gali būti svarstomi tarybos posėdyje.

247. Jei tarybos posėdyje priimtas sprendimas pareiškėjo netenkina, pakartotiniai prašymai taryboje svarstomi tik tuo atveju, jei juose nurodomos naujos aplinkybės.

 

XVI. SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ), SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ VADOVŲ ATSISKAITYMAS SAVIVALDYBĖS TARYBAI BEI SAVIVALDYBĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATEIKIMAS GYVENTOJAMS

 

Pakeistas pavadinimas.

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

 

248. Savivaldybės administracijos direktorius kiekvienais metais ne vėliau kaip iki vasario 15 dienos pateikia ataskaitą apie savo ir administracijos veiklą praėjusiais metais merui ir tarybai. Ataskaitos projektą rengia administracijos padaliniai.

249. Meras kiekvienais metais vasario – balandžio mėnesiais atsiskaito apie savo veiklą praėjusiais metais tarybai ir bendruomenei.

250. Savivaldybės kontrolierius kiekvienais metais iki liepos 1 d. pateikia tarybai savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą.

251. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių vadovai tarybai kasmet teikia savo vadovaujamų įstaigų ar įmonių metines veiklos ataskaitas. Konkrečios ataskaitų pateikimo datos nustatomos tarybos darbo plane.

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija (nuo 2017-01-01)

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

2018 m. gruodžio 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-332 redakcija

 

252. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių metinėse veiklos ataskaitose nurodoma:

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

2018 m. gruodžio 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-332 redakcija

 

252.1. informacija apie įstaigos, įmonės vadovą;

252.2. įstaigos, įmonės tikslai ir pagrindinės veiklos kryptys;

252.3. informacija apie tikslų įgyvendinimą;

252.4. pagrindiniai finansiniai rodikliai;

252.5. veiklos tobulinimo perspektyvos;

252.6. kita privaloma informacija nurodyta įstaigos, įmonės veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir įstaigos, įmonės nuostatuose (įstatuose).

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija (nuo 2017-01-01)

 

253. Taryba priima sprendimus pritarti (arba nepritarti) šio Reglamento 248–251 nurodytoms ataskaitoms.

254. Meras kasmet parengia ir vasario – balandžio mėnesiais pateikia rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą. Ataskaitoje apibūdinama tarybos, tarybos komitetų ir komisijų bei mero veikla už metus.

255. Ataskaitos pateikimo vietą seniūnijų gyvenvietėse ir mieste pasirenka meras, atsižvelgdamas į tai, kad su ataskaita jos pateikimo metu galėtų susipažinti kuo daugiau Jurbarko rajono bendruomenės narių.

256. Gyventojams, norintiems susipažinti su savivaldybės veiklos ataskaita, savivaldybės administracija turi sudaryti sąlygas. Kiekvienoje seniūnijoje ir savivaldybės administracijoje, o taip pat savivaldybės interneto svetainėje turi būti ataskaitos tekstas, su kuriuo kiekvienas savivaldybės gyventojas galėtų susipažinti.

257. Gyventojams administracijos direktoriaus ataskaita pateikiama šio reglamento 254 ir 256 punktuose nustatyta tvarka kartu su savivaldybės veiklos ataskaita.

 

XVII. PAGRINDINĖS BENDRAVIMO SU GYVENTOJAIS FORMOS IR BŪDAI

 

258. Savivaldybės tarybos narių bendravimas su gyventojais yra viena iš tarybos veiklos formų.

259. Bendravimas su gyventojais vyksta tarp tarybos posėdžių.

260. Tarybos nariai privalo ne rečiau kaip vieną kartą per metus už savo veiklą atsiskaityti rinkėjams susitikimų su gyventojais metu ir / ar mero atsiskaitymo bendruomenei už tarybos veiklą metu, ir / ar pateikdami rašytines savo veiklos ataskaitas, kurios viešinamos savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos nariai papildomai gali atsiskaityti rinkėjams ir kitu jiems priimtinu būdu.

2016 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-25 redakcija

2017 m. kovo 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-79 redakcija

2018 m. kovo 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-99 redakcija

 

261. Tarybos nariai su gyventojais gali susitikti seniūnijose, gyvenamosiose vietovėse ir kitose gyventojams patogiose vietose.

262. Taryba, tvirtindama tarybos narių susitikimų su gyventojais tvarkaraščius, turi atsižvelgti, kad su gyventojais vienodomis sąlygomis galėtų susitikti visi tarybos nariai.

263. Jei tarybos narys pats organizuoja susitikimus su gyventojais ir atsiskaito jiems savarankiškai, rengti šiuos susitikimus savivaldybės administracija nėra įpareigota.

2017 m. kovo 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-79 redakcija

2018 m. kovo 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-99 redakcija

 

264. Gyventojams raštu kreipiantis į tarybos narius, tarybos nariai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų privalo raštu atsakyti į gyventojų kreipimąsi.

 

XVIII. TARYBOS SANTYKIAI SU VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

 

265. Savivaldybės santykiai su valstybės institucijomis ir įstaigomis grindžiami Konstitucija ir įstatymais.

266. Savivaldybė nėra pavaldi valstybės institucijoms.

267. Savivaldybės taryba raštu gali teikti siūlymus, susijusius su savivaldybės interesais ar su savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklos gerinimu, valstybinio administravimo subjektams, kurie juos išnagrinėja (įvertina) ir pateikia atsakymą.

268. Esant reikalui, savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovai gali kreiptis į savivaldybės merą ar tarybą, kad jų pasiūlymai, susiję su savivaldybės atliekamomis funkcijomis, būtų išklausyti ir apsvarstyti tarybos posėdyje.

269. Prireikus meras ar taryba savo iniciatyva gali kreiptis į savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovus ir prašyti juos pasisakyti tarybos posėdyje.

 

XIX. VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMAS

 

270. Gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – apklausa), kuri organizuojama, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 9 skirsnyje nustatyta tvarka.

271. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas.

272. Apklausos dėl savivaldybių steigimo, esamų savivaldybių panaikinimo, taip pat jų teritorijų ribų bei centrų nustatymo ir keitimo rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu.

273. Apklausos būdą pasiūlo apklausos iniciatorius, sprendimą dėl apklausos būdo priima taryba, atsižvelgdama į vietos sąlygas ir aplinkybes.

274. Taryba patvirtina nustatytu būdu vykdomos apklausos tvarką bei apklausos komisijos įgaliojimus.

275. Apklausa gali būti surengta visoje savivaldybės teritorijoje, seniūnijos (kelių seniūnijų) aptarnaujamoje teritorijoje (aptarnaujamose teritorijose) ar jos (jų) dalyse arba gyvenamosios vietovės teritorijoje ar jos dalyje. Kai apklausą inicijuoja savivaldybės taryba, meras ar seniūnas, apklausos teritorija nustatoma atsižvelgiant į tai, kokios teritorijos gyventojams yra aktualūs apklausai teikiami klausimai. Kai apklausą inicijuoja savivaldybės gyventojai, apklausos teritoriją pasiūlo apklausos iniciatorius, atsižvelgdamas į teritorinį suskirstymą ir į tai, kokios teritorijos gyventojams yra aktualūs apklausai teikiami klausimai. Galutinį sprendimą dėl apklausos teritorijos priima taryba. Taryba po to, kai yra surinktas reikiamas parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą skaičius ir nenustatyta parašų rinkimo pažeidimų, turi teisę parinkti kitą negu apklausos iniciatoriaus pasiūlyta apklausos teritorija. Tokiu atveju netaikomas Vietos savivaldos įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas.

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

276. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, tarybai, merui ir seniūnui.

277. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 5 procentų siūlomos apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę rinkti tarybą, reikalavimu.

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

278. Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Šį iniciatyva pateikiama savivaldybės administracijos direktoriui, o joje turi būti nustatyta: apklausai teikiamo (-ų) klausimo (-ų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, kitos svarbios apklausos vykdymui aplinkybės.

279. Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 tarybos narių grupės reikalavimu. Tarybos narių grupės prašymas skelbti apklausą įteikiamas merui. Jis turi atitikti reglamento 281 punkte nurodytus reikalavimus.

280. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę gyventojai įgyvendina tiesiogiai. Šiam tikslui sudaroma iniciatyvinė grupė iš ne mažiau kaip 10 gyventojų, turinčių teisę rinkti tarybą. Grupės atstovas pateikia savivaldybės administracijos direktoriui prašymą įregistruoti iniciatyvinę grupę.

281. Iniciatyvinės grupės prašyme turi būti nurodyta: preliminarus arba galutinis apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas, siūloma apklausos teritorija ir iniciatyvinės grupės atstovas (atstovai). Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai.

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

282. Jeigu iniciatyvinės grupės prašyme pažymima, kad apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas yra preliminarus, grupės atstovo (atstovų) prašymu savivaldybės administracija suteikia reikalingą pagalbą rengiant galutinį apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstą. Galutinį klausimo (klausimų) tekstą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai ir jis pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriui.

283. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs iniciatyvinės grupės prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja iniciatyvinę grupę ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos įregistravimo išduoda vidaus reikalų ministro patvirtintos formos gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą rinkimo lapus.

284. Gyventojų iniciatyvos teisei paskelbti apklausą įgyvendinti nustatomas dviejų mėnesių laikotarpis. Jis skaičiuojamas nuo gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą rinkimo lapų išdavimo dienos.

285. Meras ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo parašų rinkimo baigiamojo akto ir gyventojų reikalavimų pateikimo savivaldybės administracijos direktoriui dienos arba nuo grupės tarybos narių prašymo savivaldybės merui įteikimo dienos priima sprendimą paskelbti apklausą.

286. Apklausą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius tarybos nustatyta tvarka.

287. Savivaldybės taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus), jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, išskyrus atrankinės apklausos atvejus. Savivaldybės taryba vietos gyventojų apklausos tvarkos apraše gali numatyti, kad apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus) privaloma svarstyti, jeigu savo nuomonę apklausoje pareiškė mažiau, negu šioje dalyje nustatyta, apklausos teritorijos gyventojų. Šis reikalavimas netaikomas atrankinei apklausai.

288. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos apklausos komisija pateikia savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose.

289. Paskelbti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti svarstomi artimiausiame tarybos posėdyje šio reglamento nustatyta tvarka.

290. Apklausos organizavimo išlaidos apmokamos iš savivaldybės biudžeto.

 

Naujas skyrius:

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

 

XX PASIŪLYMŲ NUSTATYTI AR PANAIKINTI GYVENAMĄSIAS VIETOVES, NUSTATYTI IR KEISTI JŲ TERITORIJŲ RIBAS, SUTEIKTI IR KEISTI PAVADINIMUS GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

291. Iniciatyvos teisę šiame Reglamento skyriuje nustatyta tvarka teikti pasiūlymą (-us) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau – pasiūlymai) turi tų gyvenamųjų vietovių vietos gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys ir jose esančio nekilnojamojo turto savininkai. Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir Savivaldybės institucijos.

292. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti 291 punkte nurodytus pasiūlymus turi ne mažiau kaip 10 procentų atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, gyventojų, turinčių teisę rinkti tarybą. Gyventojai argumentuotus pasiūlymus teikia savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių pasiūlymams, parašų. Gyventojai, pritariantys pasiūlymams, pasirašydami turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pasirašyti. Seniūnas kiekviename parašų rinkimo lape turi patvirtinti, kad pasirašę gyventojai gyvena toje gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai, ir kad jie turi teisę rinkti tarybą.

293. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai, kartu su pasiūlymais turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui teikdamas analogiško pobūdžio siūlymus ir kreipimusis, rašytinį kreipimąsi, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymai turi būti argumentuoti, pagrįstas jų aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymais savivaldybės administracijai pateikia savo įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymus pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymus.

294. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai argumentuotus pasiūlymus teikia savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai kartu su pasiūlymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją, pagrindžiančią nekilnojamojo turto buvimą atitinkamoje gyvenamojoje vietovėje faktą.

295. Savivaldybės administracijos direktorius pagrįstai manydamas, kad yra tikslinga teikti pasiūlymus, savo įsakymu sudaro darbo grupę iš savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kitų asmenų, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos pateikia savivaldybės administracijos direktoriui rašytinį įvertinimą, ar pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir galimybes įgyvendinti šiuos pasiūlymus;

296. Taryba pasiūlymų iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 tarybos narių reikalavimu, pateikus tarybai argumentuotus pasiūlymus, kuriuose išdėstoma problemos esmė, pagrindžiama, kodėl pasiūlymai yra aktualūs ir reikalingi.

297. Reglamento 292, 293, 294 ir 296 punktuose nurodytų subjektų pasiūlymus nagrinėja reglamento 295 punkte nurodyta darbo grupė. Jei nustatomi trūkumai, savivaldybės administracijos direktorius raštu paprašo pasiūlymus pateikusių subjektų per 5 kalendorines dienas pataisyti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymai paliekami nenagrinėti.

298. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs rašytinį darbo grupės įvertinimą, kad pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus, savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt paskelbia konsultacijos vietą, laiką ir laikotarpį (nuo 1 iki 2 mėnesių), per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 27.2 papunktyje nurodytais dokumentais ir pareikšti nuomonę apie teikiamus pasiūlymus.

299.  Gyventojai nuomonę pareiškia savivaldybės administracijos pateiktuose apklausos lapuose (Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 1, 2, 3 priedai).

300. Savivaldybės administracijos direktorius, prireikus organizuoja gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų planų (M 1:10000 ir M 1:50000) parengimą ir suderinimą su Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmone Registrų centru.

301. Savivaldybės administracijos direktorius atsižvelgdamas į išnagrinėtus pasiūlymus ir gyventojų nuomonę, organizuoja tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto dėl pritarimo pasiūlymams nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms parengimą ir pateikimą tarybai X skyriuje nustatyta tvarka.

 

 

 


 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

priedas

(pavyzdys)

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIS

 

 

TAIP             NE

 

VARDAS VARDAITIS

 

 

Pažymėkite apskritimą prie norimo atsakymo

 

______________

 

 

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

2 priedas

(pavyzdys)

 

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija

 

Jurbarko rajono savivaldybės mero visuomeninio konsultanto pažymėjimAS

 

Pirma pusė

 

 

         Jurbarko rajono savivaldybė

 

          herbas

PAŽYMĖJIMAS Nr.      

                                      

_VARDENIS PAVARDENIS_

(vardas, pavardė)

 

                                             Savivaldybės mero visuomeninis konsultantas

 

      Nuotraukos

            vieta                                       

                                               Meras  ____________________________

                                                                   (vardas, pavardė, parašas)                        

                                 A.V.

                                                                  Išdavimo data: 20... - .....- .......

 

Antra pusė

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės mero

 

 

(kadencijos laikotarpis)

 

 

 kadencija

 

 

 

 

 

 

 


 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

3 priedas

(pavyzdys)

 

2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-346 redakcija

 

                                         

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimAS

Pirma pusė

 

 

       Jurbarko rajono savivaldybė

 

          herbas

PAŽYMĖJIMAS Nr.        

                                       _VARDENIS PAVARDENIS_

(vardas, pavardė)

savivaldybės tarybos nario (-ės)   ______________________________

                                                                (vardas, pavardė)

 

           Visuomeninis padėjėjas

      Nuotraukos

            vieta                                       

                                               Meras  ____________________________

                                                                   (vardas, pavardė parašas)                         

                                 A.V.

                                                                  Išdavimo data: 20... - .....- .......

 

Antra pusė

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

 

 

(kadencijos laikotarpis)

 

 

 kadencija

 

 

 

 

Į pradžią