Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-25 2016-01-28
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-255 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-255 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. T2-25

Jurbarkas

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

1.      Pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (toliau – reglamentas):

1.1.papildyti reglamento 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

              „42. Tarybos posėdžius, išskyrus pirmąjį, ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai šaukia meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys. Posėdžiai paprastai šaukiami paskutinį mėnesio ketvirtadienį, 13 val. Liepos mėnesį tarybos posėdžiai paprastai nešaukiami.“;

1.2.Neteko galios.

            2017 m. sausio 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-14 redakcija

 

1.3.Neteko galios.

2016balandžio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-148 redakcija

 

1.4. Neteko galios.

2016 m. balandžio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-148 redakcija

 

1.5. Neteko galios.

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-123 redakcija

 

            1.6. pripažinti netekusiu galios reglamento 129 punktą;

1.7. pakeisti reglamento 130 punktą ir jį išdėstyti taip:

„130. Etikos komisija:

130.1. prižiūri, kaip tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, šio Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

130.2. analizuoja tarybos narių nedalyvavimo tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir šio įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

130.3. tiria ir priima sprendimus dėl tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

130.4. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl tarybos narių veiklos skaidrumo;

130.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

130.6. tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.“;

1.8. Neteko galios.

2017 m. kovo 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-79 redakcija

 

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.2, 1.5 ir 1.6 punktai įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimu.

2016 m. kovo 31 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-107 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Skirmantas Mockevičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią