Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-346 2016-11-24
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-255 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-255 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T2-346

Jurbarkas

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi Jurbarko rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

1. Pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.  1. Neteko galios.

2018 m. gruodžio 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-332 redakcija

 

1.2.  Neteko galios.

2020 m. vasario 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-57 redakcija

 

1.3.        Neteko galios.

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

 

1.4. Neteko galios.

2017 m. gruodžio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-355 redakcija

 

1.5. Papildyti 1341 punktu:

   „1341. Meras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie mero prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Mero visuomeniniu konsultantu gali būti pilnametis asmuo. Mero visuomeniniu konsultantu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu. Asmeniui, atitinkančiam šiame punkte keliamus reikalavimus, mero visuomeninio konsultanto pažymėjimą, kurio pavyzdį tvirtina savivaldybės taryba, išduoda meras.“;

1.6. Pakeisti 137.1.  punktą ir jį išdėstyti taip:

„137.1. savivaldybės administracijos direktoriaus, kai savivaldybės administracijos direktoriaus nėra – jo pavaduotojo, savivaldybės kontrolieriaus, kai savivaldybės kontrolieriaus nėra – jo pavaduotojo, atostogų ir komandiruočių;“;

1.7. Papildyti 1381 punktu:

„1381. Meras šio reglamento nustatyta tvarka teikia tarybai mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu), tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui. Šie mero teikimai ir siūlymai įforminami žodžiu arba raštu.“;

1.8. Neteko galios.

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

 

1.9. Papildyti 1761 punktu:

„176.1 Esant nenumatytoms aplinkybėms, gali būti teikiami papildomų klausimų sprendimų projektai neatsižvelgiant į reglamento 176 punkte numatytus terminus ir tvarką. Sprendimas dėl tokių klausimų įtraukimo į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę priimamas reglamento 191 punkte nustatyta tvarka.“;

 1.10. Pakeisti 187 punktą ir jį išdėstyti taip:

              „187. Apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir šio Reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra (šio Reglamento nustatytais atvejais), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios per sekretoriatą paskelbia savivaldybės interneto svetainėje, kad su jais galėtų susipažinti visi tarybos nariai ir gyventojai.“;

1.11. Pakeisti 191 punktą ir jį išdėstyti taip:          

              „191. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininku, pareiškimu. Ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.“;

1.12. Papildyti 220.6. punktu:

            „220.6. savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, nesantis tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus. Asmenis, atitinkančius šiame punkte keliamus reikalavimus, į visuomeninių tarybos narių padėjėjų sąrašą įtraukia ar išbraukia iš jo sekretoriatas, gavęs raštišką tarybos nario prašymą. Tarybos nario visuomeniniams padėjėjams įteikiamas savivaldybės tarybos patvirtinto pavyzdžio Tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimas, kurį pasirašo meras.“;

1.13. Neteko galios.

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

 

1.14. Pakeisti 252 punktą ir jį išdėstyti taip:

252.1. informacija apie įstaigos, įmonės vadovą;

252.2. įstaigos, įmonės tikslai ir pagrindinės veiklos kryptys;

252.3. informacija apie tikslų įgyvendinimą;

252.4. pagrindiniai finansiniai rodikliai;

252.5. veiklos tobulinimo perspektyvos;

252.6. kita privaloma informacija nurodyta įstaigos, įmonės veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir įstaigos, įmonės nuostatuose (įstatuose).“;

2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-258 redakcija

 

1.15. Papildyti 2 priedu „Jurbarko rajono savivaldybės mero visuomeninio konsultanto pažymėjimas“ (pridedama);

1.16. Papildyti 3 priedu „Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimas“ (pridedama).

2. Nustatyti, kad šio sprendimo:

2.1.  1.1, 1.2, 1.7  ir 1.11 punktai įsigalioja nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

2.2.  1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.13 ir 1.14 punktai įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Skirmantas Mockevičius

______________

 


Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

2 priedas

(pavyzdys)

 

Jurbarko rajono savivaldybės mero visuomeninio konsultanto pažymėjimAS

 

Pirma pusė

 

 

         Jurbarko rajono savivaldybė

 

          herbas

PAŽYMĖJIMAS Nr.      

                                      

_VARDENIS PAVARDENIS_

(vardas, pavardė)

 

                                             Savivaldybės mero visuomeninis konsultantas

 

      Nuotraukos

            vieta                                       

                                               Meras  ____________________________

                                                                   (vardas, pavardė, parašas)                        

                                 A.V.

                                                                  Išdavimo data: 20... - .....- .......

 

Antra pusė

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės mero

 

 

(kadencijos laikotarpis)

 

 

 kadencija

 

 

 

 

 

 

 


 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

3 priedas

(pavyzdys)

 

                                         

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimAS

Pirma pusė

 

 

       Jurbarko rajono savivaldybė

 

          herbas

PAŽYMĖJIMAS Nr.        

                                       _VARDENIS PAVARDENIS_

(vardas, pavardė)

savivaldybės tarybos nario (-ės)   ______________________________

                                                                (vardas, pavardė)

 

           Visuomeninis padėjėjas

      Nuotraukos

            vieta                                       

                                               Meras  ____________________________

                                                                   (vardas, pavardė parašas)                        

                                 A.V.

                                                                  Išdavimo data: 20... - .....- .......

 

Antra pusė

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

 

 

(kadencijos laikotarpis)

 

 

 kadencija

 

 

 

Į pradžią