Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-348 2016-11-24
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMO  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T2-348

Jurbarkas

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 224–231 punktais, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 

1.   Patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T2-274 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo“.

3.   Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Skirmantas Mockevičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 


PATVIRTINTA

                                                                                    Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-348

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narių faktiškai dirbto laiko, atliekant Tarybos nario pareigas, apmokėjimo tvarką ir sąlygas.

2.    Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo, Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, nuostatomis.

 

II. APMOKĖJIMO SĄLYGOS IR APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

3.    Tarybos nariams mokama iš Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto pagal Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydį už faktiškai dirbtą laiką atliekant Tarybos nario pareigas:

     3.1. už laiką, dirbtą rengiantis Tarybos, komitetų posėdžiams;

            3.2. už laiką, dirbtą Tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir tarybų, kurių nariu jis yra, posėdžiuose, jei už šį laiką nebuvo gautas atlyginimas pagrindinėje darbovietėje.

4. Tarybos nariams, paskirtiems komitetų pirmininkais arba pirmininkaujantiems komitetų posėdžiams, už pasirengimą komitetų posėdžiams ir pirmininkavimą juose per mėnesį papildomai skiriama 5 val.

5. Laikas, dirbtas rengiantis Tarybos posėdžiams, apskaičiuojamas skiriant ne daugiau kaip po 2 val. pasirengti vienam klausimui. Klausimų skaičius nustatomas pagal patvirtintą Tarybos posėdžio darbotvarkę.

2019 m. birželio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-197 redakcija

 

6. Tarybos nario darbo laikas apvalinamas 0,5 val. tikslumu ir sumuojamas.

7. Pažymą apie negautas pajamas iš pagrindinės darbovietės Tarybos nariai (išskyrus savivaldybės merą ir mero pavaduotoją) kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio pirmos darbo dienos pateikia Tarybos ir mero sekretoriatui.

8. Jeigu dirbantis Tarybos narys nepateikia 7 punkte nurodytos pažymos, už darbo laiką, dirbtą Tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir tarybų, kurių nariu jis yra, posėdžiuose, kuris sutampa su jo pagrindinės darbovietės darbo laiku, darbo užmokestis atliekant Tarybos nario pareigas yra nemokamas.

9. Už Tarybos nario savarankiškai deklaruojamą laiką, dirbtą rengiantis Tarybos, komitetų posėdžiams, nesutampantį su darbo laiku jo pagrindinėje darbovietėje, mokamas atlyginimas.

10. Nedirbantys, užsiregistravę Lietuvos darbo biržoje arba įgiję teisę į visą senatvės pensiją Tarybos nariai, Tarybos ir mero sekretoriatui pateikia pažymą, išduotą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos arba Lietuvos darbo biržos dėl darbo santykių neturėjimo. Nedirbantys, neužsiregistravę Lietuvos darbo biržoje, neįgiję teisės į visą senatvės pensiją Tarybos nariai, taip pat Tarybos nariai, kurie yra ūkininkai, asociacijų vadovai, verčiasi individualia veikla, apie savo statusą patys raštu deklaruoja Tarybos ir mero sekretoriatui.

11.    Tarybos nario darbo laikas kiekviename Tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir tarybų posėdyje skaičiuojamas nuo posėdžio pradžios arba nuo Tarybos nario atvykimo, jei jis vėluoja, momento iki posėdžio pabaigos arba iki jo išvykimo momento, kai Tarybos narys išvyksta nesibaigus posėdžiui. Tarybos nariui pavėlavus į posėdį, Tarybos posėdį protokoluojantis asmuo pažymi jo atvykimo laiką, taip pat išvykimo laiką, kai Tarybos narys išvyksta nepasibaigus posėdžiui.

12.    Tarybos nario darbo laiką ir valandų skaičių Tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir tarybų posėdžiuose šiuos posėdžius protokoluojantis asmuo fiksuoja Posėdžio darbo laiko apskaitos pažymoje (1 priedas), kurią ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pateikia Tarybos ir mero sekretoriatui.

13.    Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytą Tarybos posėdžio trukmę viršijantį laiką Tarybos nariams nemokama.

14.    Tarybos narių dalyvavimo ne savo komiteto posėdyje laikas įskaitomas, jeigu komiteto darbotvarkėje yra klausimai, kuriems nagrinėti yra būtinas šių Tarybos narių dalyvavimas ir jie yra kviesti.

15.    Tarybos ir mero sekretoriatas ne vėliau kaip einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia Tarybos nariui pažymą apie laiką, dirbtą Tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir tarybų posėdžiuose.

16.    Duomenis apie laiką, dirbtą rengiantis Tarybos, komitetų posėdžiams, deklaruoja kiekvienas Tarybos narys, užpildydamas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario savarankiško darbo laiko atliekant tarybos nario pareigas apskaitos pažymą (2 priedas) (toliau – Pažyma), kurioje nurodomos darbo valandos konkrečiomis dienomis. Pažyma pateikiama Tarybos ir mero sekretoriatui ne vėliau kaip iki kito mėnesio pirmos darbo dienos. Tarybos nariams, nepateikusiems Pažymos, už darbą rengiantis Tarybos, komitetų posėdžiams neapmokama.

17.    Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojai kiekvieną mėnesį užpildo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių darbo laiko atliekant Tarybos nario pareigas apskaitos žiniaraštį (3 priedas) (toliau – Žiniaraštis), kuriame pažymimas kiekvieno Tarybos nario per mėnesį faktiškai dirbtas laikas. Tarybos nario darbo, rengiantis Tarybos, komitetų posėdžiams laikas į Žiniaraštį perkeliamas iš Tarybos narių pateiktų Pažymų. Į Žiniaraštį nerašomas savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo laikas. Žiniaraštį tvirtina savivaldybės meras.

18.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Tarybos nariams apmokamos komandiruotės išlaidos, jeigu Tarybos narys vyksta į komandiruotes atstovauti savivaldybės interesams savivaldos institucijos sprendimu. Grįžęs iš komandiruotės, Tarybos narys arba Tarybos narių grupė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia ataskaitą apie komandiruotę raštu savivaldybės merui.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19.    Tarybos nariams už laiką, dirbtą vykdant Tarybos nario pareigas, savivaldybės administracija apmoka vieną kartą per mėnesį, gavusi šio Aprašo 17 punkte nurodytą žiniaraštį.

20.    Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojai, pildantys Žiniaraštį, atsako už pateiktų duomenų tikrumą. Nustačius, kad pateikti duomenys yra klaidingi – asmuo atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

21.    Už duomenų apie laiką, dirbtą rengiantis Tarybos, komitetų posėdžiams tikrumą atsako Pažymą užpildęs ir pateikęs Tarybos narys.

 

____________________


 

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių

                                                                                    veiklos apmokėjimo tvarkos aprašo

                                                                                    1 priedas

 

 

 

POSĖDŽIO DARBO LAIKO APSKAITOS PAŽYMA

 

____________________________________

       (posėdžio pavadinimas)

 

20____ m.  ________________ d. Nr.

 

Posėdyje dalyvavusio Tarybos nario vardas, pavardė

Faktiškai dirbtas  laikas (nuo - iki), val.

Faktiškai dirbta valandų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

Užpildė

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Posėdžio vadovas

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

(data)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Pažymą gavau

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

(data)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)


                                                                                Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių

                                                                                veiklos apmokėjimo tvarkos aprašo

                                                                                2 priedas

 

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ____________________________________

(vardas, pavardė)

 

SAVARANKIŠKO DARBO LAIKO ATLIEKANT TARYBOS NARIO PAREIGAS APSKAITOS PAŽYMA

 

20____ m.  ________________ d. Nr.

 

 

Data

Darbo pobūdis atliekant Tarybos nario pareigas

Tikslus darbo laikas

(nuo – iki), val.

Faktiškai dirbta valandų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

Tarybos narys

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

Pažymą gavau

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

(data)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių

                                                                                                                                                                                                                veiklos apmokėjimo tvarkos aprašo

                                                                                                                                                                                                                3 priedas               

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DARBO LAIKO, ATLIEKANT TARYBOS NARIO PAREIGAS,

20___ M. ________________________ MĖN. APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

20__ m. ________________ ___ d. Nr. ____

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dienos

Dirbta per mėnesį

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dienų

Valandų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiniaraštį užpildė __________________                      _________________                          Tvirtinu:              __________________                                _________________________

                                                (parašas)                                     (vardas, pavardė)                                                                    (parašas)                                                     (vardas, pavardė)

Į pradžią