Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-79 2017-03-30
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-255 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

HERBASmazas

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-255 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T2-79

Jurbarkas

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi Jurbarko rajono savivaldybės taryba  nusprendžia
:

 

1. Pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 64 punktą ir jį išdėstyti taip:

„64. Tarybos posėdyje turi teisę dalyvauti ir pasisakyti Vyriausybės atstovas apskrityje arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos tarnautojas.“

1.2. Papildyti 891 punktu ir jį išdėstyti taip:

891. Taryba savo sprendimu deleguoja Tarybos narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikia jiems įgaliojimus.“

1.3. Pakeisti 128 punktą ir jį išdėstyti taip:

„128. Etikos ir Antikorupcijos komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.“

1.4. Papildyti 1311 punktu ir jį išdėstyti taip:

1311. Kitų nuolatinių (tos kadencijos laikotarpio) komisijų sudėtį taryba tvirtina sprendimu, išrenka šių komisijų pirmininkus, gali paskirti komisijų pirmininkų pavaduotojus, sekretorius.

1.5. Papildyti 1382 punktu ir jį išdėstyti taip:

„1382. Meras atstovauja pats arba raštu įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.“

1.6. Neteko galios.

2018 m. kovo 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-99 redakcija

 

1.7. Neteko galios.

2018 m. kovo 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-99 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio
28 d. sprendimo Nr. T2-25
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 1.8 punktą.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Skirmantas Mockevičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią