Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-355 2017-12-21
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-255 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

HERBASmazas

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-255 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T2-355

Jurbarkas

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į
2017 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 14, 15, 16, 31, 34, 35 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 351 straipsniu įstatymą Nr. XIII-677, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

1. Pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

„50. Tarybos posėdžiai yra atviri. Kai posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, taryba gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.“

1.2. Neteko galios.

2020 m. gegužės 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-176 redakcija

 

1.3. Pakeisti 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

„70. Atvirai balsuojama elektroninio balsavimo sistema. Jei elektroninio balsavimo sistema neveikia ar ja negalima naudotis, atvirai balsuojama rankos pakėlimu. Tuo atveju taryba iš savo narių tarpo išrenka du balsų skaičiuotojus. Balsuoti gali tik posėdyje dalyvaujantys, užsiregistravę elektroninio balsavimo kortele, skirta dalyvio identifikavimui registruojantis į balsavimo sistemą, tarybos nariai. Neturintys elektroninio balsavimo kortelės, skirtos dalyvio identifikavimui registruojantis į balsavimo sistemą, arba neužsiregistravę elektroninio balsavimo sistemoje, laikomi nedalyvaujantys tarybos posėdyje. Balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“.“

1.4. Pakeisti 123 punktą ir jį išdėstyti taip:

„123. Komitetų darbe komiteto sprendimu patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.“

1.5. Pakeisti 132 punktą ir ją išdėstyti taip:

„132. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai),  bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1 / 3 komisijos narių.“

1.6. Papildyti 1882 punktu ir jį išdėstyti taip:

1882. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai ir turi būti įvertinti atitinkamos savivaldybės institucijos:

1882.1. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtų sprendimų vertinimas yra tarybos kompetencija, šie sprendimai vertinami rengiant tarybos sprendimo projektą dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo ir teikiant jį svarstyti tarybai bendra tvarka. Šiuo atveju išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas turi būti įvertintas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose privalo būti paskelbtas vertinimas dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodyti vertinimo motyvai ir numatomi veiksmai, jeigu tokių veiksmų bus imtasi;

1882.2. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtų sprendimų vertinimas yra savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, direktorius juos įvertina raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimo lentose privalo būti paskelbtas vertinimas dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodyti vertinimo motyvai ir numatomi veiksmai, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.“

1.7. Pakeisti 219.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„219.4. Reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;“.

2. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-346 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.4 papunktį.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.4–1.6 papunkčiai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Skirmantas Mockevičius

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią