Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-332 2018-12-20
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-255 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

HERBASmazas

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-255 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T2-332

Jurbarkas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
1 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi
, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

1.    Pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1.   Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Per du mėnesius nuo pirmojo naujai išrinktos tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirti mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti savivaldybės tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta savivaldybės tarybos kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti. Jeigu mero pavaduotojo ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininko, ir (ar) Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų įgaliojimai nutrūksta ir (ar) savivaldybės administracijos direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jo įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos savivaldybės taryba turi paskirti mero pavaduotoją ir (ar) savivaldybės administracijos direktorių ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininką, ir (ar) Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkus.“;

1.2.       Pakeisti 94 punktą ir jį išdėstyti taip:

„94. Kontrolės komitetas:

94.1. teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

94.2. siūlo tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

94.3. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo. Pasiūlymai Kontrolės komiteto posėdyje turi būti suformuluoti raštu ir yra savivaldybės kontrolieriui privalomi. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos plano projektas su Kontrolės komiteto pasiūlymais iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžinamas savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;

94.4. įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia tarybai;

94.5. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, jos pagrindu rengia ir teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

94.6. siūlo tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

94.7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba tarybą dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) reikalavimų įvykdymo;

94.8. dirba pagal tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje iki kovo 31 d. už savo veiklą atsiskaito tarybai;

94.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai.“;

1.3. Pakeisti 1361 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1361. Meras raštu gali siūlyti tarybai sprendimu pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių finansinį ir veiklos auditą.“;

1.4.       Pakeisti 173 punktą ir jį išdėstyti taip:

„173. Inicijuoti klausimus svarstyti tarybos posėdyje gali meras, mero pavaduotojas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, tarybos komitetai, tarybos komisijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės, atskiri tarybos nariai, savivaldybės administracija, nevyriausybinės organizacijos ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai. Nevyriausybinės organizacijos, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai dėl siūlomo svarstyti tarybos posėdyje klausimo gali raštu kreiptis į merą, tarybos komitetą ar atskirą tarybos narį. Mero pavaduotojas ir savivaldybės administracija apie siūlomą svarstyti tarybos posėdyje klausimą privalo raštu informuoti merą. Klausimus tarybos posėdžiams rengia tarybos komitetai ir komisijos savo posėdžiuose, savivaldybės tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, tarybos nariai, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės meras ir savivaldybės administracijos direktorius.“;

1.5. Pakeisti 174 punktą ir jį išdėstyti taip:

„174. Paprastai tarybos sprendimų projektus rengia savivaldybės administracija. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, tarybos komitetai, tarybos komisijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės, atskiri tarybos nariai gali patys rengti tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais arba gali kreiptis į merą dėl jų rengimo. Meras siūlomiems svarstyti tarybos posėdyje klausimams parengti gali sudaryti darbo grupę, į kurią įrašomi klausimų iniciatoriai, arba įpareigoti savivaldybės administraciją, sekretoriatą atitinkamu klausimu parengti tarybos sprendimo projektą. Šiame punkte nurodyti subjektai yra tarybos sprendimų projektų rengėjai (toliau – projektų rengėjai).“;

1.6.   Pakeisti 182 punktą ir jį išdėstyti taip:

„182. Numatomus svarstyti tarybos posėdyje klausimus kartu su sprendimų projektais, savivaldybės administracijos ir tarybos komitetų, sekretoriato bei kitomis išvadomis merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ar savivaldybės administracijos direktorius likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki posėdžio pradžios.“;

1.7.   Pakeisti 251 punktą ir jį išdėstyti taip:

„251. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių vadovai tarybai kasmet teikia savo vadovaujamų įstaigų ar įmonių metines veiklos ataskaitas. Konkrečios ataskaitų pateikimo datos nustatomos tarybos darbo plane.“;

1.8.             Pakeisti 252 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:

            „252. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių metinėse veiklos ataskaitose nurodoma:“.

2.    Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-212 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 9–11 punktus;

2.2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-346 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.1 papunktį;

2.6.   Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.1–1.2 papunkčius;

2.7.   Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-258 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.6, 1.11 ir 1.12 papunkčius.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 1.1 ir 2.2 papunkčius, įsigalioja 2019 m. sausio 2 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Skirmantas Mockevičius

______________

 

 

Į pradžią