Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-292 2019-10-31
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL BANKO PASKOLOS

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BANKO PASKOLOS

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. T2-292

Jurbarkas

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. spalio 17 d. išvadą Nr. K2-6 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės galimybės imti 179,5 tūkst. eurų paskolą“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

            1. Imti 179 500 (vieno šimto septyniasdešimt devynių tūkstančių penkių šimtų) eurų paskolą penkerių metų laikotarpiui ir panaudoti ją projektų „Vasaros, Šviesos, Vyčio, Žalgirio, Vaidilos, Aukuro gatvių nauja statyba ir rekonstravimas“ finansavimui vykdyti.

            2. Paskolos grąžinimą garantuoti savivaldybės biudžeto lėšomis, paskolą grąžinti ir palūkanas mokėti iš savivaldybės biudžete numatytų asignavimų paskoloms ir palūkanoms dengti.

            3. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti paskolos sutartį ir kitus su paskolos ėmimu susijusius dokumentus.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Skirmantas Mockevičius

______________

 

 

Į pradžią