Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-42 2020-02-27
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL BANKO PASKOLOS

 

HERBASmazas

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL BANKO PASKOLOS

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. T2-42

Jurbarkas

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. vasario 12 d. išvadą Nr. K2-1 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės galimybės imti 697 tūkst. eurų paskolą“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

            1. Imti 697 000 (šešių šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių) eurų paskolą dešimties metų laikotarpiui ir panaudoti ją investicinių projektų, vykdomų su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, kitų savivaldybės vykdomų projektų bendrajam finansavimui vykdyti.

            2. Patvirtinti preliminarų banko paskolos lėšomis finansuojamų objektų sąrašą (pridedama).

            3. Paskolos grąžinimą garantuoti savivaldybės biudžeto lėšomis, paskolą grąžinti ir palūkanas mokėti iš savivaldybės biudžete numatytų asignavimų paskoloms ir palūkanoms dengti.

            4. Įgalioti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti paskolos sutartį ir kitus su paskolos ėmimu susijusius dokumentus.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Skirmantas Mockevičius

______________

 

 

 

 

 

 


 

 

PATVIRTINTA

                                                                                    Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2020 m. vasario 27d. sprendimu Nr. T2-42

 

 

 

 

PRELIMINARUS BANKO PASKOLOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų dalis (proc.)

Savivaldybės bendrojo finansavimo maksimali lėšų suma (tūkst. Eur)

1.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste

50,0

250,0

2.

Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Belvederio, Pieštvėnų ir Tamošių kaimuose

20,0

120,0

3.

Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui

7,5

45,9

4.

Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui

15,0

160,8

5.

Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone

15,0

138,0

 

 

 

 

 

Į pradžią