Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. O1-1881 2007-11-30
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL jurbarko rajono savivaldybės administracijos veiklos reglamento patvirtinimo

 

2007 m. lapkričio 30 d. Nr. O1-1881

Jurbarkas

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies 2 punktu:

1. T v i r t i n u Jurbarko rajono savivaldybės administracijos veiklos reglamentą (pridedama).

2. P a v e d u pasirašytinai supažindinti su šiuo reglamentu:

2.1. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriui – padalinių vedėjus ir seniūnus bei į padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus;

2.2. savivaldybės administracijos padalinių vedėjams ir seniūnams – padalinių ir seniūnijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

3. Į p a r e i g o j u Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrių paskelbti šį reglamentą savivaldybės interneto tinklalapyje www.jurbarkas.lt.

4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

4.1. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. O1-537 „Dėl administracijos veiklos reglamento patvirtinimo;

4.2. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 5 d. įsakymą O1-697 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos veiklos reglamento pakeitimo“.

 

Administracijos direktorius                                                                                               Jonas Bučinskas

______________

 

Parengė

 

Rūta Vasiliauskienė

2007-11-30

 

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2007 m. lapkričio 30 d.

įsakymu Nr. O1-1881

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VEIKLOS REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Jurbarko rajono savivaldybės administracijos (toliau – administracija) veiklos tvarką.

2. Administracijos veikla grindžiama įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcionalumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo ir kitais viešojo administravimo principais.

3. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės Tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos nuostatais ir šiuo reglamentu.

4. Administracijos santykiai su valstybės institucijomis grindžiami Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais. Administracija nepavaldi valstybės institucijoms.

 

II. BENDRIEJI STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

5. Administracijai vadovauja savivaldybės administracijos direktorius, kuris organizuoja savivaldybės administracijos darbą, atsako už vidaus administravimą įstaigoje, koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą.

6. Savivaldybės administracijos direktorius leidžia įsakymus, kurie įforminami savivaldybės administracijos direktoriaus blanke.

7. Savivaldybės administracijos direktorius vizuoja savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, kuriuos rengia įstaigos tarnautojai ar darbuotojai.

 

ĮSTAIGOS STRUKTŪRA

 

8. Administraciją sudaro:

8.1. struktūriniai padaliniai – skyriai, tarnybos, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (filialai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai (toliau – į padalinius neįeinantys tarnautojai);

8.2. struktūriniams padaliniams vadovauja vedėjai, struktūriniams teritoriniams padaliniams – seniūnai (toliau – padalinių vadovai). Jie gali turėti pavaduotoją.

9. Atstovavimas ir pavadavimas:

9.1. meras savo potvarkiu mero kompetencijos klausimais gali įgalioti arba įpareigoti atstovauti savivaldybei administracijos direktorių, administracijos struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių vadovus, valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai; tarnautojai ir darbuotojai);

9.2. nesant administracijos direktoriaus, jo pareigas laikinai eina administracijos direktoriaus pavaduotojas. Jei nėra ir administracijos direktoriaus pavaduotojo, laikinai, iki 5 darbo dienų, juos pavaduoti kitam administracijos valstybės tarnautojui gali pavesti meras savo potvarkiu. Jei Administracijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas pareigų negali eiti ilgesnį laiką, sprendimą dėl pavadavimo priima savivaldybės Taryba. Pavaduojantis valstybės tarnautojas gali vykdyti tik tas savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas, kurios jam yra pavestos;

9.3. tarnautojų ir darbuotojų pareigas jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, mokymosi, kvalifikacijos kėlimo, ligos metu ar kitais atvejais, kai jie negali eiti pareigų, atlieka tie darbuotojai, kurių pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose yra priskirta vykdyti padalinių vadovų funkcijas, arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti kiti įstaigos darbuotojai.

10. Administracijos struktūriniai bei struktūriniai teritoriniai padaliniai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi padalinių nuostatais, o padalinių vadovai bei kiti administracijos tarnautojai ir darbuotojai – savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais pareigybių aprašymais ir pareiginiais nuostatais.

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Administracijos veiklos klausimai aptariami padalinių vadovų ir į padalinius neįeinančių tarnautojų pasitarimuose, kurie protokoluojami. Šiuose pasitarimuose taip pat dalyvauja savivaldybės meras ir mero pavaduotojas (toliau – savivaldybės vadovai), savivaldybės kontrolierius. Prireikus į pasitarimą gali būti pakviesti ir kiti administracijos tarnautojai bei darbuotojai. Paprastai šie pasitarimai vyksta pirmadieniais 8.30 val.

12. Prireikus administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai bei į padalinius neįeinantys tarnautojai apie padalinių nuostatuose ar tarnautojų pareigybių aprašymuose įvardytų uždavinių ir funkcijų vykdymą, taip pat savivaldybės Tarybos, Tarybos komitetų, mero, mero pavaduotojo pavedimų vykdymą turi pateikti ataskaitas savivaldybės administracijos direktoriui, merui ar mero pavaduotojui (pagal veiklos sritį).

 

DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS IR TVIRTINIMAS

 

13. Savivaldybės administracijos direktorius pasirašo:

13.1. įsakymus;

13.2. buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentus, kuriuose būtinas įstaigos vadovo parašas;

13.3. ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms institucijoms;

13.4. pagal savo kompetenciją – siunčiamuosius raštus, kai atsakoma į kitų savivaldybių administracijos direktorių pasirašytus raštus bei kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms ar įstaigoms siunčiamus raštus, susijusius su administracijos veikla;

13.5. sutartis;

13.6. kitus savivaldybės administracijos nuostatų priskirtus pasirašyti dokumentus.

14. Nesant savivaldybės administracijos direktoriaus, šiuos dokumentus pasirašo administracijos direktoriaus pavaduotojas.

15. Savivaldybės administracijos direktorius tvirtina teisės aktų jo kompetencijai priskirtus tvirtinti dokumentus.

16. Dokumentus, prieš savivaldybės administracijos direktoriui juos pasirašant, vizuoja rengėjas.

PAGRINDINĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

17. Visi administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:

17.1. laikytis šio Reglamento, darbo drausmės (laiku ir tiksliai vykdyti tiesioginių vadovų nurodymus ir užduotis, netrukdyti kitiems tarnautojams ir darbuotojams atlikti jų darbines pareigas);

17.2. ateiti į darbą ir išeiti iš darbo nustatytu laiku. Tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą bei tarnautoją ar darbuotoją, pildantį darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys;

17.3. palikdami įstaigą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą;

17.4. išeidamas iš darbo vietos ilgiau kaip pusei valandos, tarnautojas ar darbuotojas privalo pranešti padalinio vadovui ar savivaldybės administracijos direktoriui nebuvimo darbe priežastis ir ant savo darbo kabineto durų pakabinti informaciją, kada tarnautojas ar darbuotojas bus darbo vietoje;

17.5. tinkamai atlikti darbo sutartyje, pareigų instrukcijoje ir pareigybės aprašyme nustatytą darbą;

17.6. saugoti ir tausoti savivaldybės turtą ir nesinaudoti juo ne tarnybos reikalais;

17.7. nenaudoti darbo laiko ir tarnybos teikiamų galimybių ne tarnybos tikslams;

17.8. nevykdyti darbų, nesusijusių su tiesioginėmis pareigomis, išskyrus tuos atvejus, kai juos paveda padalinio ar įstaigos vadovas;

17.9. nuolat kelti kvalifikaciją, tobulinti turimus įgūdžius ir patirtį, ugdyti teigiamas charakterio savybes;

17.10. gerai žinoti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reguliuojančius savivaldybės, struktūrinio padalinio ir savo, kaip tarnautojo ar darbuotojo darbą;

17.11. laikytis nustatytos dokumentų saugojimo ir duomenų apsaugos tvarkos;

17.12. atlyginti savivaldybei padarytą žalą, jeigu žala buvo padaryta dėl jo kaltės;

17.13. stengtis išvengti interesų konflikto, o numačius jo galimybę, pranešti padalinio vadovui ar administracijos direktoriui.

 

PAGRINDINĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ TEISĖS

 

18. Visi administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę:

18.1. reikalauti, kad darbo vietoje būtų užtikrintos saugios darbo sąlygos;

18.2. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

18.3. kelti kvalifikaciją įstaigos biudžeto lėšomis pagal pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

18.4. gauti įstatymų nustatytas atostogas;

18.5. streikuoti, išskyrus valstybės tarnautojus, einančius savivaldybės institucijos ar įstaigos padalinio vadovo ar aukštesnes pareigas; būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, taip pat politinių partijų ar organizacijų nariais, ne tarnybos (darbo) laiku dalyvauti politinėje veikloje;

18.6. atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jeigu, jo nuomone, duota užduotis prieštarauja įstatymams:

18.6.1. apie tai tarnautojas ar darbuotojas praneša savivaldybės administracijos direktoriui ir vykdo duotą pavedimą tik tuo atveju, jei administracijos direktorius to reikalauja raštu, išskyrus, kai tokio pavedimo vykdymas reikštų baudžiamąją veiką ar administracinės teisės pažeidimą;

18.6.2. ne vėliau kaip per dvi darbo dienas tarnautojas ar darbuotojas privalo pateikti aukštesniam vadovui motyvuotą pranešimą, jog nesutinka su užduotimi ar pavedimu. Tokiu atveju už neteisėtą užduotį ar pavedimą atsako tą užduotį ar pavedimą davęs vadovas.

 

PAGRINDINIAI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

19. Administracijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

20. Administracijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.

21. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama:

21.1. darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;

21.2. darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip;

21.3. leisti pašaliniams asmenims naudotis administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;

21.4. vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius;

21.5. laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

22. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik tarnautojui ar darbuotojui esant.

23. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius administracijos išteklius.

24. Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

25. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai administracijos padalinys, valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

26. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

27. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai ar institucijai arba jos reprezentavimu, gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius. Administracijos direktorius ar padalinio vadovas, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka 26 punkto reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

28. Administracijos pastato paradines ir rytines duris sargai turi užrakinti darbo dieną 18 valandą, o nedarbo ir švenčių dienomis – laikyti užrakintas visą dieną. Duris atrakinti tik atėjusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymu.

29. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai įeiti į pastatą po darbo valandų, poilsio ir švenčių dienomis gali tik per paradines duris. Ateinantys į darbą nedarbo ir švenčių dienomis valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užsiregistruoti pas sargus esančiame žurnale.

30. Draudžiama į pastatą ne darbo laiku įleisti pašalinius asmenis.

31. Lankymosi ne darbo laiku seniūnijų patalpose tvarką nustato seniūnai savo įsakymais.

 

III. PAVEDIMAI, JŲ VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ

 

MERO, MERO PAVADUOTOJO, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAVEDIMAI

 

32. Savivaldybės administracijos direktorius užtikrina, kad mero, mero pavaduotojo pavedimai būtų tinkamai ir laiku įvykdyti. Pavedimus vykdyti nukreipia savivaldybės administracijos direktorius.

33. Mero, mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimai (išskyrus pavedimus parengti atitinkamą savivaldybės tarybos sprendimo projektą) turi būti įvykdomi per 10 darbo dienų, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

34. Į asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus bei į institucijų ir įstaigų raštus atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

35. Užduotis pavedama atlikti mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ar mero, mero pavaduotojo (pagal kuruojamas veiklos sritis), savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo rezoliucijomis (toliau - pavedimai).

36. Pavedimų vykdymą kontroliuoja Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius.

37. Savivaldybės administracijos direktorius duoda pavedimus administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovams, kitiems tarnautojams ir darbuotojams. Padalinių vadovai duoda pavedimus pagal padalinių nuostatuose nustatytą jų kompetenciją.

38. Dokumentus su savivaldybės vadovų rezoliucijomis Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius perduoda vykdytojams. Jei pavedimas duotas keliems vykdytojams, atsakingas už jį vykdytojas (jis pavedime nurodomas pirmas) privalo organizuoti šio pavedimo vykdymą. Kiti vykdytojai, kaip ir pirmasis, yra atsakingi už pavedimo įvykdymą nustatytu laiku.

39. Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą terminą negalima dėl objektyvių priežasčių, apie tai turi būti pranešta pavedimą davusiam vadovui.

40. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius apie kontroliuojamų pavedimų vykdymo terminus primena vykdytojams.

41. Pavedimo vykdymas kontroliuojamas tol, kol jis įvykdomas. Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės.

 

IV. SAVIVALDYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR DERINIMAS

 

TARYBOS SPRENDIMŲ IR MERO POTVARKIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR DERINIMAS

 

42. Administracija, vykdydama savivaldybės Tarybos, Tarybos komitetų, mero ir mero pavaduotojo pavedimus, rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus (toliau – dokumentų projektai). Savivaldybės Tarybos sprendimų projektus teikia svarstyti Tarybos komitetams.

43. Dokumentų projektus rengia administracijos tarnautojai. Taip pat dokumentų projektams rengti iš administracijos tarnautojų gali būti sudaromos darbo grupės.

44. Administracijos rengiami dokumentų projektai turi atitikti Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių bei Raštvedybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymais, nuostatas.

45. Prie teikiamų administracijos struktūriniams padaliniams derinti dokumentų projektų pridedami priedai bei aiškinamasis raštas. Prie mero potvarkių aiškinamasis raštas nepridedamas.

46. Dokumentų projektai ir priedai rengėjų paprastai derinami su šiais administracijos struktūriniais padaliniais:

46.1. Finansų skyrium – dokumentų projektai, kurie susiję su savivaldybės biudžeto lėšomis;

46.2. Centrine administracijos buhalterija – dokumentų projektai, kurie susiję su administracijos piniginiais ištekliais, darbo užmokesčio mokėjimu, finansavimu ir savivaldybės administracijos balanse esančio turto apskaita, perdavimu, naudojimu, nurašymu;

46.3. kitais administracijos struktūriniais padaliniais arba į padalinius neįeinančiais specialistais, su kuriais pagal kompetenciją dokumentų projektai yra susiję;

46.4. Juridiniu skyriumi;

46.5. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniuoju specialistu – kalbos tvarkytoju.

47. Administracijos struktūriniai padaliniai savo išvadas dėl pateiktų derinti projektų rengėjams pateikia per 2 darbo dienas nuo dokumento projekto gavimo administracijos struktūriniame padalinyje.

48. Dokumentų projektų derinimo faktas patvirtinamas administracijos tarnautojo, su kuriuo šis projektas turi būti suderintas, viza (tarnautojo parašas, vardas ir pavardė, data). Vizuodamas dokumento projektą, administracijos tarnautojas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su dokumento projektu, jam pritaria ir pagal savo kompetenciją prisiima atsakomybę.

49. Jeigu administracijos tarnautojas nepritaria pateiktam dokumento projektui, jis gali jį vizuoti su pastaba, o prireikus savo pastabas bei pasiūlymus išdėstyti atskirame rašte.

50. Dokumentų projektai vizuojami tokia tvarka, kuri nurodyta šio Reglamento priede, o dokumentų projektų priedai vizuojami projektą rengusio administracijos tarnautojo ar juos rengusios darbo grupės vadovo.

51. Dokumento projektą, vizuotą Juridinio skyriaus, projekto rengėjas teikia vizuoti savivaldybės administracijos direktoriui. Kartu su dokumento projektu teikiami ir projektų priedai, aiškinamasis raštas, gali būti pridėti teisės aktai, kuriais vadovaujantis šie dokumentų projektai ir jų priedai parengti.

52. Išimtiniais atvejais, kada būtina skubiai parengti atitinkamą dokumento projektą, rengėjų motyvuotu siūlymu ir savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu meras ar mero pavaduotojas gali pavesti skubiai parengti dokumento projektą, taip pat jį derinti skubos tvarka. Šiuo atveju dokumento projekto įvertinimo ar derinimo šio Reglamento 47 punkte nurodyti terminai nustatomi atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR DERINIMAS

 

53. Administracija, vykdydama savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, rengia jo įsakymų projektus.

54. Įsakymų projektus rengia administracijos tarnautojai ir darbuotojai. Taip pat įsakymų projektams rengti iš administracijos tarnautojų gali būti sudarytos darbo grupės.

55. Rengiami įsakymų projektai ir priedai paprastai derinami su atitinkamų administracijos struktūrinių padalinių vadovais bei Juridiniu skyriumi.

56. Įsakymo projekto derinimo faktas patvirtinamas administracijos tarnautojo, su kuriuo šis projektas turi būti suderintas, viza (tarnautojo parašas, vardas ir pavardė, data). Vizuodamas projektą, administracijos tarnautojas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su įsakymo projektu, jam pritaria ir pagal savo kompetenciją prisiima atsakomybę.

57. Jeigu administracijos tarnautojas nepritaria pateiktam įsakymo projektui, jis gali jį vizuoti su pastaba, o prireikus savo pastabas bei pasiūlymus išdėstyti atskirame rašte.

58. Įsakymo projektą, vizuotą Juridinio skyriaus, projekto rengėjas teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti. Kartu su įsakymo projekto originalu teikiami ir projekto priedai, gali būti pridėti teisės aktai, kuriais vadovaujantis šis projektas ir jo priedai parengti.

 

V. ADMINISTRACIJOS RAŠTVEDYBOS TVARKYMAS

 

59. Už administracijos raštvedybos organizavimą ir kontrolę yra atsakingas savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas tarnautojas.

60. Atsižvelgdamas į administracijos funkcijas, teisės aktų reikalavimus savivaldybės administracijos direktorius nustato įstaigos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūras ir už jas atsakingų struktūrinių ar struktūrinių teritorinių padalinių tarnautojų įgaliojimus ir atsakomybę.

61. Administracijos raštvedybą tvarko Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius kartu su administracijos struktūriniais ir struktūriniais teritoriniais padaliniais, vadovaudamasis galiojančiais Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais raštvedybą bei archyvų darbą.

62. Darbą su dokumentais organizuoja ir kontroliuoja Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius, kurio nurodymai dėl raštvedybos privalomi visiems administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovams ir tarnautojams.

63. Už dokumentų rengimą, tvarkymą, saugojimą bei jų užduočių vykdymo kontrolę administracijos struktūriniuose ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose atsakingi jų vadovai ir administracijos direktoriaus įsakymu paskirti padalinių tarnautojai ar darbuotojai.

64. Savivaldybės administracijos gaunamieji dokumentai registruojami Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriuje kompiuterinėje korespondencijos registravimo sistemoje ir sudaromi jų registravimo žurnalai. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius užregistruotus dokumentus pateikia savivaldybės vadovams ir savivaldybės administracijos direktoriui.

65. Skirdami dokumentą vykdyti, savivaldybės vadovai, savivaldybės administracijos direktorius rašo rezoliuciją pirmame dokumento lape. Rezoliucijoje trumpai išdėstoma, kas ir kaip turi spręsti dokumente keliamus klausimus, gali būti nurodomas užduoties įvykdymo terminas.

66. Dokumentai su rezoliucija grąžinami juos registravusiam Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriui, kuris šiuos dokumentus perduoda vykdytojams bei kontroliuoja savivaldybės vadovų, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimų vykdymo terminus.

67. Dokumentas atiduodamas rezoliucijoje nurodytam administracijos struktūrinio ar struktūrinio teritorinio padalinio vadovui arba konkrečiam vykdytojui – administracijos tarnautojui ar darbuotojui. Jei dokumentą turi vykdyti keli vykdytojai, pirmajam vykdytojui atiduodamas dokumento originalas, kitiems vykdytojams – dokumento kopijos.

68. Tarnautojai ar darbuotojai, tiesiogiai gavę dokumentus, adresuotus savivaldybės vadovams ar administracijai iš kitų institucijų ar žinybų, privalo juos nedelsdami perduoti Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriui užregistruoti.

69. Siunčiami raštai įforminami savivaldybės mero, savivaldybės administracijos ar administracijos struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių blanke, atsižvelgiant į tai, kas pasirašo raštą. Savivaldybės vadovams ar savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti teikiama tiek parengtų dokumentų egzempliorių, kiek jų pasirašytų bus siunčiama, ir vizuotas dokumento nuorašas (dokumentą rengusio tarnautojo ir jo tiesioginio vadovo). Originalai išsiunčiami adresatams, o rengėjų vizuoti dokumentų nuorašai paliekami Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriuje kartu su dokumento, į kurį atsakoma, originalu raštvedybos bylai formuoti. Siunčiamame dokumente turi būti nurodyta rengėjo vardas ir pavardė, galimi ryšio duomenys (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas). Jeigu siunčiamas atsakymas į gautą raštą, turi būti nurodyti rašto, į kurį atsakoma, rekvizitai.

70. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus tarnautojai ir darbuotojai tikrina, ar siunčiami dokumentai tinkamai įforminti.

71. Vidaus dokumentus, pasirašytus savivaldybės vadovų, taip pat mero potvarkius bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bei potvarkiais ir įsakymais patvirtintus kitus dokumentus registruoja, daugina ir išsiunčia Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius. Pasirašyti mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir potvarkiais bei įsakymais patvirtinti kiti dokumentai registruojami jų pasirašymo dieną ir išsiunčiami administracijos struktūriniams ar struktūriniams teritoriniams padaliniams, į padalinius neįeinantiems tarnautojams, įstaigoms, įmonėms bei kitiems adresatams, nurodytiems dokumento rengėjo. Šių dokumentų originalai saugomi Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriuje ir paprastai duodami susipažinti vietoje.

72. Administracijos struktūriniams ir struktūriniams teritoriniams padaliniams tiesiogiai adresuotus dokumentus, taip pat padalinių raštus bei padalinių vadovų įsakymus registruoja ir tvarko atsakingi už raštvedybą tų padalinių tarnautojai ir darbuotojai.

73. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriuje ir administracijos struktūriniuose ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose neregistruojami gauti pranešimai, kvietimai į posėdžius ir pasitarimus, reklaminiai skelbimai, konferencijų ir kitos programos, periodiniai leidiniai, sveikinimo laiškai, asmeninio pobūdžio korespondencija ir kt.

74. Įslaptinti dokumentai su žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“, „Riboto naudojimo“ priimami, registruojami, tvarkomi ir saugomi laikantis įslaptintų dokumentų raštvedybos ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų.

75. Oficialūs raštai, adresuoti aukštesniosioms institucijoms ir kitoms institucijoms, neturi būti perduodami faksu. Jeigu raštą reikia perduoti skubiai, jis gali būti perduodamas faksu, tačiau nustatyta tvarka adresatui būtina išsiųsti ir rašto originalą.

 

VI. SAVIVALDYBĖS SVEČIŲ IR DELEGACIJŲ PRIĖMIMAS

 

76. Savivaldybės svečių ir delegacijų atstovų susitikimus su meru, mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktorium ar direktoriaus pavaduotoju organizuoja Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius.

77. Ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki susitikimo darbotvarkė ir kita, susijusi su susitikimu medžiaga pateikiama merui (mero pavaduotojui, savivaldybės administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui). Darbotvarkę ir kitą, susijusią su susitikimu medžiagą rengia ir merui (mero pavaduotojui, savivaldybės administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui) teikia administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius.

 

VII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS PAGAL PAREIŠKĖJŲ PRAŠYMUS

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ŽINIASKLAIDOJE

 

78. Visuomenės informavimu apie administracijos veiklą ir palankios viešosios nuomonės apie savivaldybę formavimu rūpinasi Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius.

79. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius kartu su kitų administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovais ir kitais tarnautojais skelbia informaciją savivaldybės interneto tinklalapyje, teikia ją žiniasklaidos priemonėms bei visuomenei, komentuodamas su savivaldybės įgaliojimais susijusius klausimus, informuodamas apie savivaldybės vadovų, savivaldybės administracijos direktoriaus arba administracijos tarnautojų vizitus, susitikimus, pasitarimus, svarbiausius sprendimus, pasirašytus dokumentus bei kitus su savivaldybės veikla susijusius klausimus, taip pat rengia pranešimus spaudai aktualiais klausimais.

80. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus pranešimai žiniasklaidai yra suderinami su meru, jo nesant, su mero pavaduotoju. Sutartis dėl savivaldybės informacijos spausdinimo laikraščiuose, taip pat konkrečius užsakymus išspausdinti skelbimus ar kitokią savivaldybės informaciją pasirašo administracijos direktorius.

81. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu operatyviai reaguoja į spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse paskelbtas tikrovės neatitinkančias žinias ir suderinęs su meru, mero pavaduoju, savivaldybės administracijos direktorium, direktoriaus pavaduotoju ar administracijos padalinių vadovais pagal jų įgaliojimams priskirtą veiklos sritį, pateikia žiniasklaidos priemonėms oficialią savivaldybės poziciją dėl paskelbtų žinių.

82. Esant reikalui, Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius organizuoja spaudos konferencijas.

83. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus išplatinti pranešimai spaudai, savivaldybės interneto tinklapyje skelbiama informacija privalo atitikti oficialią savivaldybės poziciją.

 

INFORMACIJOS ASMENIMS RENGIMAS, DOKUMENTŲ LAIKYMAS BEI NAUDOJIMAS

 

84. Asmuo, norėdamas iš savivaldybės gauti informaciją (t.y. viešą ar privačią informaciją, kuria disponuoja savivaldybės administracija ir kurią pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymą asmenys turi teisę gauti) bei oficialius dokumentus, pateikia prašymą raštu. Savivaldybės administracijos padalinių vadovai yra atsakingi už informacijos teikimą. Į skyrius ir padalinius neįeinančių specialistų informacijos atstovas yra savivaldybės administracijos direktorius.

85. Prašyme turi būti nurodoma: pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, kokią informaciją nori gauti. Jeigu pareiškėjas konkrečiai žino, kokiame dokumente yra jį dominanti informacija, nurodo to dokumento pavadinimą. Jei dėl informacijos ar oficialaus dokumento gavimo kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas bei pareiškėjas, kurio vardu kreipiamasi.

86. Jeigu prašyme yra ne visi duomenys, informacijos atstovas apie prašymo trūkumus praneša pareiškėjui ir siūlo pateikti prašymą su reikalingais duomenimis. Informacijos pateikimo terminai skaičiuojami nuo tinkamai surašyto prašymo gavimo dienos.

87. Prašymas privačiai informacijai apie save gauti pateikiamas raštu, nurodžius 85 punkte nustatytus duomenis. Kreipdamasis dėl privačios informacijos bei pasiimdamas parengtą informaciją, pareiškėjas turi pateikti jo tapatybę liudijantį dokumentą. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

88. Informacija arba oficialus dokumentas pareiškėjui ar jo atstovui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, administracijos direktorius turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pareiškėjui, taip pat nurodyti pratęsimo priežastis. Jeigu pareiškėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo administracijoje dienos.

89. Savivaldybės administracijos padalinių teikiama informacija turi būti teisinga ir išsami.

90. Informacija apie savivaldybės veiklą, funkcijas, struktūrą, sprendžiamus klausimus pateikiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

91. Viešosios informacijos rengėjams ir (ar) platintojams informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis – ne vėliau kaip per savaitę.

92. Jeigu reikalaujamos informacijos ar oficialaus dokumento pateikimas pažeis kitų asmenų teises ar teisėtus interesus arba jis yra ribojamas įstatymų nustatyta tvarka, turi būti pateikiama tik ta informacijos dalis, kuri nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų arba nėra ribojama įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu ir informacijos dalies pateikti negalima, informacijos atstovas kreipiasi į asmenis, kurių teises bei teisėtus interesus pažeistų informacijos pateikimas, nurodydamas prašymo turinį ir prašydamas raštiško leidimo pateikti tokią informaciją. Negavęs šio leidimo per 14 kalendorinių dienų, informacijos atstovas praneša pareiškėjui, kad negali suteikti prašomos informacijos, ir nurodo nesuteikimo priežastis. Šiuo atveju atsakyme pareiškėjui negali būti nurodyti asmenys, į kuriuos kreiptasi dėl leidimo pateikti informaciją.

93. Jeigu pareiškėjo reikalaujama informacija ar oficialus dokumentas yra kitoje įstaigoje, informacijos atstovas apie tai praneša pareiškėjui ir, jei prašymas yra rašytinis, persiunčia jį kitai kompetentingai įstaigai per 5 darbo dienas ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. Jei prašymas yra žodinis, pareiškėjui apie kitą įstaigą pranešama iš karto. Jeigu dalis reikiamos informacijos yra kitoje įstaigoje, informacijos atstovas kreipiasi į ją prašydamas šios informacijos.

94. Jeigu pareiškėjas prašo pateikti oficialų dokumentą, jam turi būti sudaroma galimybė susipažinti su to dokumento originalu. Jeigu tokios galimybės nėra, parengiama dokumento kopija arba išrašas.

95. Asmenys informuojami apie teisę įstatymų nustatyta tvarka skųsti informacijos nepateikimą, neišsamios informacijos pateikimą arba atsisakymą teikti informaciją.

 

VIII. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ (SKUNDŲ) NAGRINĖJIMAS BEI INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

 

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

96. Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu.

97. Žodinis prašymas gali būti išdėstomas valstybės tarnautojui, „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinio, jeigu jis įsteigtas, ar kito padalinio atstovui, turinčiam įgaliojimus spręsti asmenims rūpimus klausimus telefonu arba aptarnauti asmenis.

98. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.

99. Asmens pageidavimu jo priėmimas institucijoje ir tiesioginis prašymo išdėstymas gali būti derinamas iš anksto telefonu ar kita ryšių priemone. Tam gali būti naudojamos asmenų aptarnavimo kortelės ar kitos priemonės, kuriose nurodomas asmens priėmimo institucijoje laikas ir vieta, institucijos atstovo, kuris priims asmenį, vardas ir pavardė, pareigos. Pasikeitus nurodytam priėmimo laikui ar vietai, asmuo turi būti iš anksto įspėtas.

100. Kai asmuo nemoka valstybinės kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į instituciją turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę kalbą (vertėjas). Vertėją pakviečia prašymą nagrinėjanti institucija arba asmuo, kuris kreipiasi į instituciją, savo iniciatyva.

101. Asmenų prašymai turi būti:

101.1. parašyti valstybine kalba; ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu;

101.2.  parašyti įskaitomai;

101.3. asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.

102. Kai asmens prašymą institucijai paduoda asmens atstovas, jis institucijai pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens prašymą, atitinkantį šio Reglamento 101 punkte nustatytus reikalavimus. Kai atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Atstovaujamo asmens vardu pateiktas prašymas turi atitikti šio Reglamento 101.1 ir 101.2 punktų reikalavimus.

103. Kai prašymą institucijai paduoda asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti legalizuotas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477).

104. Paštu gauto nevalstybine kalba parašyto prašymo visą tekstą į lietuvių kalbą išsiverčia savivaldybės administracija.

105. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtina asmens tapatybę.

106. Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu.

107. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti sudaromas taip, kad būtų galima:

107.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;

107.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;

107.3. atpažinti prašymo turinį;

107.4. identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

 

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

108. Rašytiniai prašymai, pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu, per pasiuntinį ar gauti „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinyje, turi būti užregistruoti.

109. Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo administracijoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas – registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto. Spaude turi būti nurodytas administracijos pavadinimas, prašymo priėmimo data ir registracijos numeris. Registracijos kortelėje turi būti nurodytas administracijos pavadinimas, prašymo priėmimo data ir registracijos numeris, valstybės tarnautojo, priėmusio prašymą, vardas, pavardė, pareigos, prireikus kita reikiama informacija.

110. Elektroniniu būdu gauti asmenų prašymai registruojami administracijoje pagal elektroninių dokumentų valdymo taisykles.

111. Prašymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis (rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, asmens teistumu), persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi į asmenį prašydama per nustatytą terminą pateikti šį sutikimą. Kai per administracijos nustatytą terminą toks sutikimas negaunamas, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis. 5 darbo dienų prašymo persiuntimo terminas skaičiuojamas nuo asmens rašytinio sutikimo persiųsti prašymą gavimo administracijoje.

112. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo administracijoje.

113. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo administracijoje, administracijos direktorius per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šio Reglamento 112 punkte nustatyto termino pabaigos, asmeniui išsiunčiamas pranešimas raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodant prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

114. Prašymai, pateikti nesilaikant šio Reglamento 101.2 punkte nustatyto reikalavimo, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo grąžinami asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis. Administracijoje pasilieka prašymo kopiją.

115. Prašymai, pateikti nesilaikant šio reglamento 101.3 punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjami, jeigu administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

116. Prašymai, pateikti elektroniniu būdu nesilaikant šio Reglamento 107.1–107.3 punktuose nustatytų reikalavimų, nedelsiant grąžinami asmeniui elektroniniu būdu, nurodoma grąžinimo priežastis.

117. Prašymai, pateikti elektroniniu būdu nesilaikant šio Reglamento 107.4 punkte nustatyto reikalavimo, nenagrinėjami, jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

 

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR JŲ APTARNAVIMAS TAIKANT „VIENO LANGELIO“ PRINCIPĄ

 

118. Asmenų prašymų nagrinėjimas taikant „vieno langelio“ principą reiškia, kad prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami vienoje darbo vietoje ir sprendimui priimti reikalingą informaciją iš administracijos padalinių, pavaldžių institucijų, prireikus – ir iš kitų institucijų gauna pati administracija, neįpareigodama to atlikti asmenį, kuris kreipiasi.

119. Kol „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinys bus įsteigtas, šio padalinio funkcijas atlieka administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

120. „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinys atlieka šias funkcijas:

120.1. priima asmenų prašymus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numato, kokią informaciją institucija gali gauti iš savo administracijos padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių institucija pati negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;

120.2.  užregistruoja gautus prašymus ir perduoda juos institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui;

120.3. perduoda prašymus juos nagrinėti paskirtiems valstybės tarnautojams; asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją; jeigu prašymo nagrinėjimas nepriskirtinas institucijos kompetencijai, persiunčia jį kitai institucijai, pasilikęs prašymo kopiją;

120.4.  įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus;

120.5.  asmens pageidavimu jį informuoja apie prašymo nagrinėjimo eigą;

120.6.  konsultuoja, informuoja asmenį pagal administracijos direktoriaus nustatytą kompetenciją;

120.7. rengia pasiūlymus, kaip geriau nagrinėti sudėtingus, dažnai gaunamus prašymus;

120.8. kartą per metus atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo taikant „vieno langelio“ principą kokybės analizę ir apie tai informuoja administracijos direktorių;

120.9. atlieka kitas teisės aktų priskirtas funkcijas ir administracijos direktoriaus pavedimus.

 

ATSAKYMŲ Į PRAŠYMĄ PARENGIMAS, IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) ASMENIUI, ATSAKYMŲ APSKUNDIMAS

 

121. Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

122.  Atsakymas į prašymą parengiamas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui, o kitas lieka institucijoje.

123. Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį:

123.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

123.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

123.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

123.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, informuojama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisvos formos raštu.

124. Atsakymai, kuriuose yra privačios informacijos, asmeniui siunčiami tik registruota pašto siunta.

125. Gavus pagrįstą asmens kreipimąsi dėl atsakyme į prašymą esančių spausdinimo, skaičiavimo ar faktinių duomenų klaidų, jos nedelsiant ištaisomos ir asmeniui grąžinamas ištaisytas atsakymas arba nurodoma, kodėl klaidos nebuvo taisomos.

126. Asmuo, nesutinkantis su atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka Administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238) nustatyta tvarka.

 

APTARNAVIMAS TELEFONU

 

127. Valstybės tarnautojų, aptarnaujančių asmenis telefonu, uždavinys – suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo išnagrinėjimu. Valstybės tarnautojas turi mokėti trumpai ir suprantamai:

127.1. paaiškinti, ar jo institucija kompetentinga nagrinėti prašymą asmeniui rūpimu klausimu;

127.2. paaiškinti, kokius dokumentus ir kaip (asmeniškai ar paštu) reikėtų pateikti, kad prašymas būtų išnagrinėtas;

127.3. nurodyti instituciją (jos adresą ir telefono numerį), į kurią asmuo turėtų kreiptis, jeigu prašymą gavusi institucija nekompetentinga nagrinėti jo prašymo;

127.4. pateikti kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja institucija ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

128. Aptarnaudamas asmenį telefonu, valstybės tarnautojas turi laikytis šių taisyklių:

128.1. pakelti telefono ragelį prieš trečią skambutį (pageidautina);

128.2. prisistatyti skambinančiajam, pasakydamas institucijos pavadinimą, savo pareigas ir pavardę;

128.3. atidžiai išklausyti, prireikus paprašyti plačiau paaiškinti prašymą;

128.4. aiškiai ir tiksliai atsakyti į klausimus;

128.5. pasistengti iš karto atsakyti į klausimus, prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti, tiksliai nurodyti kito pokalbio telefonu laiką arba pasiūlyti perduoti atsakymą kita komunikacijos priemone;

128.6. ramiai kalbėtis, mandagiai atsisveikinti.

129. Institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu gali būti paskirtas valstybės tarnautojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą telefonu, ir paskirta telefono linija su lengvai įsimenamu telefono numeriu (pageidautina).

 

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS

 

130. Institucijos vadovas privalo užtikrinti asmenims galimybę anonimiškai pareikšti nuomonę apie prašymų nagrinėjimą ir aptarnavimo kokybę, siekdamas nustatyti:

130.1. ar jie pakankamai informuoti apie institucijos darbo laiką;

130.2. ar jiems patogus institucijoje nustatytas asmenų priėmimo laikas;

130.3. ar jiems tenka ilgai laukti priėmimo;

130.4. ar mandagiai jie aptarnaujami;

130.5. ar jiems rūpimi klausimai išspręsti pakankamai kvalifikuotai;

130.6. ar juos patenkino atsakymų į prašymus pateikimo terminai;

130.7. ar jie informuoti apie veiksmus, kurių institucija ėmėsi spręsdama jų klausimus;

130.8. kitus institucijai rūpimus klausimus, susijusius su asmenų aptarnavimu.

131. Apklausą organizuoja „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinys, jeigu jis įsteigtas, arba administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

132. Apklausos duomenys naudojami asmenų prašymų nagrinėjimui ir jų aptarnavimui institucijoje gerinti.

133. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės vertinimo rezultatai kartą per metus skelbiami institucijos interneto svetainėje.

 

IX. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

134. Administracijos tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės komandiruotės organizuojamos ir įforminamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. Administracijos tarnautojų ir darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus sprendžia savivaldybės administracijos direktorius.

135. Administracijos tarnautojų ir darbuotojų siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Kad administracijos tarnautojai ir darbuotojai galėtų išvykti į tarnybinę komandiruotę, Juridiniam skyriui turi pateikti dokumentą su mero ar mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo rezoliucija.

136. Administracijos tarnautojai ir darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių, žodžiu informuoja apie tarnybinio pavedimo arba užduoties atlikimą savivaldybės administracijos direktorių arba į tarnybinę komandiruotę siuntusį savivaldybės vadovą, arba padalinio vadovą.

 

X. TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ MOKYMAS

 

137. Administracijos tarnautojų ir darbuotojų mokymas organizuojamas vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų bei savivaldybės Tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka. Atliekant tarnautojų vertinimą, kasmet nustatomi valstybės tarnautojų mokymo poreikiai. Administracijoje nustatomos prioritetinės mokymo grupės ir kasmet iki gegužės 1 d. sudaromi valstybės tarnautojų mokymo metiniai planai.

138. Administracijos tarnautojai ir darbuotojai, dalyvavę mokymo renginiuose, žodžiu ar raštu informuoja savivaldybės administracijos direktorių bei padalinio vadovą, tarnautojus ir darbuotojus apie renginiuose svarstytus klausimus.

 

XI. ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

139. Kasmetinės atostogos administracijos tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Kasmetinės atostogos administracijos tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos pagal kalendorinių metų pradžioje sudaromą atostogų grafiką.

140. Tikslinės atostogos tarnautojų prašymu suteikiamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

141. Kasmet, iki kovo 15 d., administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai bei į padalinius neįeinantys tarnautojai turi Juridiniam skyriui pateikti kasmetinių atostogų grafikus.

142. Bendras administracijos tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafikas tvirtinamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

143. Administracijos tarnautojai ir darbuotojai privalo prieš dvi savaites iki grafike nurodytų atostogų pradžios pateikti prašymą administracijos direktoriui.

144. Juridinis skyrius įsakymo projektą dėl tarnautojų ir darbuotojų atostogų rengia gavęs savivaldybės administracijos direktoriaus vizuotą tarnautojo ar darbuotojo prašymą, suderintą su struktūrinio ar struktūrinio teritorinio padalinio vadovu.

145. Administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai, sudarant tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafikus, turi užtikrinti, kad jų vadovaujamų padalinių planuojantys atostogauti tarnautojai ir darbuotojai funkcijoms perduoti numatytų ne mažiau kaip vieną darbo dieną.

 

XII. TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR PAŠALPOS

 

146. Administracijos tarnautojai ir darbuotojai skatinami vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis bei kitais teisės aktais.

147. Tarnautojams ir darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių ligos, mirties, stichinės nelaimės ir turto netekimo bei kitos nelaimės, iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų gali būti skiriama pašalpa teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIII. TARNYBINĖS BEI DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

 

148. Administracijos valstybės tarnautojams už tarnybinius nusižengimus gali būti skiriamos tarnybinės nuobaudos vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis.

149. Administracijos darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus gali būti skiriamos drausminės nuobaudos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

XIV. ADMINISTRACIJOS DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

150. Administracijos tarnautojams ir darbuotojams nustatoma 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė.

151. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį dirbama nuo 8 valandos iki 17 valandos, o penktadienį nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių. Pietų pertrauka – nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minučių. Šeštadienis ir sekmadienis poilsio dienos.

152. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

153. Valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams, vykdantiems gyventojų priėmimą ir aptarnavimą, tai pat teikiantiems gyventojams paslaugas, administracijos direktorius gali nustatyti kitą darbo laiką pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus.

154. Tarnautojų ir darbuotojų nuovargio profilaktikai savivaldybės administracijoje nustatomos vidutinės trukmės (15 minučių) poilsio pertraukėlės pirmoje ir antroje dienos pusėje:

154.1. pirmoji 10 val. – 10 val. 15 min.;

154.2. antroji – 15 val. – 15 val. 15 min.

155. Administracijos tarnautojams gali būti pavedama dirbti poilsio ir švenčių dienomis savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, darbuotojams – savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto struktūrinio teritorinio padalinio vadovo įsakymu. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis darbuotojams per mėnesį nuo darbo poilsio ar šventės dieną savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteikiama poilsio diena. Apie atsiimamą poilsio dieną administracijos darbuotojai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas praneša tarnautojams, atsakingiems už darbo laiko apskaitos žiniaraščių tvarkymą, kuriems ši funkcija pavesta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

XV. ADMINISTRACIJOS TARNAUTOJŲ PAŽYMĖJIMAI

 

156. Savivaldybės administracijos tarnautojams išduodami valstybės tarnautojo pažymėjimai. Administracijos darbuotojams privalomi darbo pažymėjimai.

157. Darbo pažymėjimai išdavimo nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarką ir Valstybės tarnautojo pažymėjimų išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

XVI. REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI, ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ IR STRUKTŪRINIŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ VADOVAMS IR KITIEMS TARNAUTOJAMS BEI DARBUOTOJAMS

 

158. Savivaldybės Tarybai priėmus sprendimą dėl savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, reikalų perdavimas organizuojamas savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka.

159. Administracijos tarnautojų ir darbuotojų reikalai bei dokumentai kitiems administracijos tarnautojams bei darbuotojams perduodami pagal reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

160. Atleidžiamas iš pareigų ar darbo arba perkeliamas į kitas pareigas ar kitą darbą administracijos tarnautojas ar darbuotojas privalo perduoti nebaigtus vykdyti dokumentus (nebaigtus spręsti klausimus) ir turimas bylas, taip pat informacinę bei norminę medžiagą, knygas, įgytas už administracijos lėšas, antspaudus ir spaudus skiriamam į šias pareigas administracijos tarnautojui ar darbuotojui.

161. Tuo atveju, kai nėra naujai paskirto administracijos tarnautojo ar darbuotojo, reikalai pagal aktą perduodami administracijos struktūrinio arba struktūrinio teritorinio padalinio vadovui, administracijos tarnautojui ar darbuotojui, kuriam laikinai pavedama vykdyti ankstesniojo tarnautojo ar darbuotojo funkcijas arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodytam kitam tarnautojui arba darbuotojui.

 

XVII. ANTSPAUDŲ NAUDOJIMAS

 

162. Administracija turi antspaudą su Jurbarko rajono savivaldybės herbu. Už jo saugojimą ir naudojimą atsakingas savivaldybės administracijos direktorius.

163. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu šį antspaudą saugoti ir nustatyta tvarka jį naudoti gali pavesti direktoriaus pavaduotojui ar administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus tarnautojui ar darbuotojui.

164. Administracijos antspaudas dedamas:

164.1. administracijos direktoriaus pasirašomose sutartyse;

164.2. finansiniuose dokumentuose;

164.3. kituose dokumentuose teisės aktų nustatyta tvarka.

165. Administracijos struktūriniai padaliniai, vykdantys valstybės deleguotas funkcijas, turi antspaudus su valstybės herbu. Kiti struktūriniai padaliniai turi anspaudus su savo pavadinimais.

166. Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai turi anspaudus su valstybės herbu. Struktūriniai teritoriniai padaliniai taip pat turi anspaudus su seniūnijos centro herbu, o tos seniūnijos, kurių centrų herbai ir antspaudų pavyzdžiai nepatvirtinti nustatyta tvarka, turi anspaudus su Jurbarko miesto herbu.

167. Anspaudai su valstybės herbu naudojami teisės aktų nustatyta tvarka.

168. Už administracijos struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių antspaudų naudojimą ir saugojimą atsako jų vadovai.

 

XVIII. ARCHYVO TVARKYMAS

 

169. Savivaldybės likviduotų įmonių, įstaigų, organizacijų ir administracijos archyvą tvarko administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

XIX. TARNYBINIO TRANSPORTO IR MOBILIOJO RYŠIO TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

170. Savivaldybės tarnybinis transportas naudojamas pagal administracijos direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

171. Savivaldybės tarnybiniai mobiliojo ryšio telefonai naudojami pagal administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą sąrašą ir nustatytus limitus.

______________

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

veiklos reglamento

priedas

 

ADMINISTRACIJOS TARNAUTOJAI, PRIVALANTYS VIZUOTI

TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTĄ

 

Savivaldybės Tarybos sprendimo, mero potvarkio, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą privalo vizuoti:

1) projektą rengęs administracijos tarnautojas ar rengusios darbo grupės vadovas;

2) projektą rengusio administracijos tarnautojo padalinio vadovas;

3) Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnysis specialistas (kalbos tvarkytojas);

4) Finansų skyriaus vedėjas, jeigu dokumentas susijęs su savivaldybės biudžeto lėšomis;

5) Centrinės administracijos buhalterijos vedėjas, jeigu dokumentas susijęs su administracijos piniginiais ištekliais, darbo užmokesčio mokėjimu, finansavimu ir turto apskaita, jeigu susiję su savivaldybės turto perdavimu, naudojimu, nurašymu;

6) Juridinio skyriaus vedėjas;

8) savivaldybės administracijos direktorius (visus dokumentų projektus, išskyrus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus).

______________

 

Į pradžią