Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-58-19 2010-02-20
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2010-2012 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 


 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2010-2012 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2010 m. vasario 20 d.  Nr. T-58-19

Kalvarija

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 str. 2 d. 40 p., 6 str. 22 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 57-2312), Kalvarijos savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

 

Patvirtinti Kalvarijos savivaldybės 2010-2012 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                             Jonas Ščeponis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė E. Snapkauskienė

 

Suderino L.Vinčiauskas

 

 

Dokumento priedai:
T-58-19 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2010-2012 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Į pradžią