Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-34-5 2013-07-18
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PAKEITIMO TVIRTINIMO

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PAKEITIMO TVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 18 d. Nr. T-34-5

Kalvarija

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617) 11 straipsnio 5 dalimi, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-263 (Žin. 2004, Nr. 83-3029; 2011, Nr.37-1773) 52 punktu, atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus parengtą teritorijų planavimo dokumento patikrinimo 2013-06-28 aktą Nr. TP1-1677, Kalvarijos savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

 

Patvirtinti Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimus (pridedama esamos būklės analizė (aiškinamasis raštas), sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėžiniai: teritorijų naudojimo reglamentų ir veiklos apribojimų brėžinys, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros brėžinys, rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys, miškų išdėstymo brėžinys)).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                     Valdas Aleknavičius

 

 

 

 

 

 

Parengė V. Naumavičius

 

Suderino G. Zavistauskas

 

 

 

Dokumento priedai:
T-34-5 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PAKEITIMO TVIRTINIMO (Esamos būklės analizė)
T-34-5 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PAKEITIMO TVIRTINIMO
T-34-5 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PAKEITIMO TVIRTINIMO
T-34-5 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PAKEITIMO TVIRTINIMO
T-34-5 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PAKEITIMO TVIRTINIMO
T-34-5 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PAKEITIMO TVIRTINIMO
Į pradžią