Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-42-22 2014-02-27
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. T-42-22

Kalvarija

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2013, Nr. 78-3936) 10 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279),  Kalvarijos savivaldybės taryba   nusprendžia::

 

1.    Patvirtinti Kalvarijos savivaldybės 2014-2016 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2.    Pavesti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo priežiūrą.

3.    Šį sprendimą skelbti Teisės aktų registre ir Kalvarijos savivaldybės interneto svetainėje.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                 Valdas Aleknavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė V. Tumelienė

 

Suderino G. Zavistauskas

 

Dokumento priedai:
T-42-22 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
T-42-22 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (2014-04-24 redakcija)
T-42-22 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (2014-08-28 papildymas)
Į pradžią