Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-50-5 2014-11-13
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS MIESTO BENDROJO PLANO TVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 13 d. Nr. T-50-5

Kalvarija

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 32 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija Nr. 20) 11 str. 5 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus parengtą teritorijų planavimo dokumento patikrinimo 2014-10-22 aktą Nr. TP1-2245, Kalvarijos savivaldybės taryba           n u s p r e n d ž i a:

 

Patvirtinti UAB „Urbanistika“ parengtą Kalvarijos miesto bendrąjį planą (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Meras                                                                                                               Valdas Aleknavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė V. Naumavičius

 

Suderino G. Zavistauskas

 

 

 

Dokumento priedai:
T-50-5 - DĖL KALVARIJOS MIESTO BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
Į pradžią