Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-55-10 2015-03-19
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2015 m. kovo 19 d.

Nr.

T-55-10

Kalvarija

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-1 patvirtinto Kalvarijos savivaldybės  tarybos  veiklos  reglamento  230  ir  238  punktais,  Kalvarijos  savivaldybės  taryba   n u s p r e n d ž i a:

 

Pritarti Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                      Valdas Aleknavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė T. Lužanskis

 

Suderino G. Zavistauskas

 

 


 

PRITARTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2015 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. T-55-10

 

 

              KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

                                              2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Kalvarijos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos veiklos reglamentu bei Kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) nuostatais, parengiama ir tarybai teikiama savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaita.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio nuostatas, Tarnybos metiniam veiklos planui turi pritarti savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas.

Kalvarijos savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui 2013 metų lapkričio 12 d. buvo pateiktas Tarnybos veiklos plano projektas, komitetas posėdyje pritarė Tarnybos parengtam 2014 m. veiklos plano projektui, o savivaldybės kontrolierius minėtą planą patvirtino ir teisės aktų nustatyta tvarka supažindino su juo LR Valstybės kontrolę ir Savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą. Planas bendra tvirtinimo tvarka ataskaitiniais metais buvo tikslintas vieną kartą (2014 m. spalio 22 d. suderintas su Kontrolės komitetu ir perduotas LR Valstybės kontrolei).

2014 m. Tarnyba savo veikloje vadovavosi veiklos planu, taip pat Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, valstybinio audito reikalavimais, poįstatyminiais teisės aktais, Kalvarijos savivaldybės tarybos patvirtintais Kontrolės ir audito tarnybos nuostatais. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo principais.

Kontrolės ir audito tarnybos tikslas – išaiškinti, ar teisėtai, efektyviai ir ekonomiškai naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami piniginiai ištekliai.

Tarnyba, vykdydama jai iškeltus tikslus, įgyvendina uždavinius: atlieka veiklos plane numatytus savivaldybės administravimo subjektų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius ir veiklos auditus, teikia savivaldybės tarybai išvadas, rekomendacijas, vykdo prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų audito metu nustatyti teisės aktų pažeidimai. Tarnybos veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi ir rezultatų teigiamu poveikiu ir pasireiškia tuo, kad apie audito metu nustatytas klaidas, netikslumus ir kitus trūkumus informuotas audituojamas subjektas juos ištaiso ir ataskaitose išvengiama esminių iškraipymų.

Tarnybos atliekamo audito išorinę priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

Tarnybai Kalvarijos savivaldybės taryba sprendimu yra patvirtinusi dvi valstybės tarnautojų pareigybes. Tarnyboje ataskaitiniais metais dirbo Tomas Lužanskis (savivaldybės kontrolierius), Eleniūtė Pačkauskienė (vyriausioji specialistė, iki 2014-10-16) ir Edita Guogienė (vyriausioji specialistė, nuo 2014-10-16). Vyriausioji specialistė dirba pagal įstaigos nustatytą darbo grafiką, t. y. ne visą darbo laiką.

2014 metų veiklos plane numatyti darbai atlikti. Visos atliktų auditų ataskaitos, išvados buvo teikiamos pagal kompetenciją Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotiems subjektams. Auditų rezultatai buvo pristatyti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui. Visos ataskaitos ir išvados, taip pat Tarnybos metinis veiklos planas, strateginis veiklos planas, kita dokumentacija ir informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

Ataskaitiniais metais savivaldybės tarybai buvo pateikta audito ataskaita dėl Kalvarijos savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, išvada dėl Kalvarijos savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, audito išvada dėl Kalvarijos savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, audito ataskaita ir audito išvada dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 m. ataskaitų. Finansinio audito metu nebuvo nustatyta reikšmingų teisės aktų pažeidimų ir klaidų, galinčių daryti reikšmingą įtaką audituotoms Savivaldybės 2013 metų biudžeto įvykdymo ataskaitoms. Tikrinant turto ataskaitas, pastebėti kai kurių biudžetinių įstaigų turto likučių perkėlimo netikslumai, todėl įstaigos atliko taisymus. Audito metu subjektams pateikti žodiniai patarimai pildant minėtas ataskaitų formas. Atlikus minėtus auditus, buvo teikta 13 rekomendacijų. Vykdydama šiuos auditus, Tarnyba bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, remdamasi 2013 m. lapkričio 11 d. pasirašytu bendradarbiavimo susitarimu Nr. BS-47 dėl tarpusavio pagalbos atliekant auditus Kalvarijos savivaldybėje. Susitarimas grindžiamas tuo, kad LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsniu šalims yra pavesta atlikti viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinių ir viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą. Bendradarbiavimas sudaro galimybę labiau įsigilinti į audito specifiką, geriau parengti audito ataskaitas. Ataskaitos ir išvados paskelbtos internete.

Be šių auditų taip pat buvo audituojami kiti veiklos plane numatyti subjektai – Savivaldybės biudžetinės įstaigos. Finansinio audito ciklas nesutampa su kalendoriniais metais, nes audituojami subjektai metinius biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, apie kurių teisingumą auditorius turi pareikšti nuomonę, sudaro tik kalendoriniams metams pasibaigus. Dėl to 2014 metais buvo baigti du finansiniai auditai, kurie buvo pradėti 2013 metų pabaigoje. Tai Sangrūdos gimnazijos biudžeto vykdymo finansinių ataskaitų auditas ir Akmenynų pagrindinės mokyklos biudžeto vykdymo finansinių ataskaitų auditas. Ataskaitiniais metais pirmą kartą buvo atliekamas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo finansinis auditas (iki tol jį atlikdavo Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito tarnyba). Jo metu patikrintos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos gautos finansavimo sumos ir pateiktos 4 rekomendacijos. 2014 metais atliktas Kalvarijos suaugusiųjų vidurinės mokyklos ataskaitinių metų pirmojo pusmečio finansinis auditas. Jo metu teiktos 4 rekomendacijos. Pakeitus Tarnybos metinį veiklos planą, vietoj Kalvarijos sporto centro veiklos audito buvo atliekamas Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas neeilinis Kalvarijos globos ir užimtumo centro lėšų, skirtų darbui su socialinės rizikos šeimomis 2014 m., auditas. Audito metu buvo priimta eilė vidaus teisės aktų pakeitimų, taip pat pateiktos 5 rekomendacijos. Ataskaitinių metų pabaigoje pradėtas dar vienos biudžetinės įstaigos – Nemunaičių pagrindinės mokyklos – finansinis auditas (baigtas 2015 metais).

Savivaldybės tarybai pateikta išvada dėl 2 035 000 Lt dydžio ilgalaikės banko paskolos projektų techninės dokumentacijos parengimui ir vykdomų investicinių projektų įgyvendinimui (Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje; Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos lopšelio-darželio „Žilvitis“ Jungėnų skyriuje; Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje – Kalvarijoje, Mikalaukoje, Jusevičiuose; Kalvarijos savivaldybės specialiojo bei bendrojo ir detaliųjų planų parengimas; Jungėnų pagrindinės mokyklos šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas, įrengiant iki 500 kW galingumo biokuro katilą; Jungėnų kultūros namų pastato renovacija ir aplinkos gerbūvio sutvarkymas; Kaimo plėtros projektai; Kalvarijos suaugusiųjų vidurinės mokyklos pastato modernizavimas; Kalvarijos savivaldybės Nemunaičių pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas; Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas; VšĮ „Kalvarijos ligoninė“ pastatų modernizavimas; Techninės dokumentacijos (galimybių studijos, energetiniai auditai, techniniai projektai ir ekspertizės), reikalingos projektų įgyvendinimui, parengimas; Atviro jaunimo centro kūrimas; Kadastriniai matavimai; Detaliųjų planų rengimas; Poilsio komplekso Kęstučio g. 4 statybos projektas; Tribūnos, viešųjų tualetų, dušų, vasaros estrados, žaidimų aikštynų Dariaus ir Girėno g. 1  statybos projektas; Dviračių tako ir parko prie Šešupės Dvaro g. 2 statybos projektas; Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ tolesnių etapų dokumentacijos parengimas). Nustatyta, kad minėto dydžio ilgalaikė paskola neviršys teisės aktuose nustatytų savivaldybės skolinimosi limitų, o administracija privalo užtikrinti, kad iš paskolos lėšų būtų finansuojamos tik savivaldybių skolinimosi taisyklėse, Biudžeto sandaros įstatyme nurodytos priemonės.

Per ataskaitinį laikotarpį Tarnyba atliko kitus ribotos apimties patikrinimus:

- dėl 2013-2014 metų socialines pašalpas gaunančių piniginės socialinės paramos gavėjų, kurie pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai, patikrinimo;

- dėl mokinio krepšelio lėšų naudojimo, paskirstymo efektyvumo Savivaldybės švietimo įstaigose laikotarpiu nuo 2011 iki 2014 metų. Patikrinimas baigtas 2014 metais, teikta rekomendacija dėl įstaigos lėšų valdymo, ypatingai mokinio krepšelio lėšų planavimo, paskirstymo, naudojimo ir teisės aktų laikymosi;

- dėl lėšų, skirtų komunalinėms paslaugoms apmokėti. Tikrinta 13 Savivaldybės įstaigų, laikotarpiu nuo 2011 iki 2014 metų. Patikrinimas baigtas 2014 metais;

- dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 2011-2013 metų pajamų ir sąnaudų patikrinimo;

- dėl VšĮ „Kalvarijos ligoninė“ 2013-2014 metų mokėtinų ir gautinų sumų patikrinimo;

- dėl VšĮ „Kalvarijos ligoninė“, „Kalvarijos PSPC“, „Sangrūdos ambulatorija“ įstatų;

- dėl Kalvarijos sporto centro negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių patikrinimo;

- dėl Savivaldybės švietimo įstaigų kreditorinio įsiskolinimo 2011-2014 metais;

- dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ lėšų, skirtų komunalinėms paslaugoms, panaudojimo 2014 metais bei jų palyginimo su 2013 metų atitinkamu laikotarpiu;

- dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. T-41-13 patvirtino Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo įgyvendinimo.

Auditu ar patikrinimu siekiama paveikti, kad audituojamuose subjektuose ateityje būtų išvengta klaidų ir neatitikimų, kad būtų stiprinama vidaus kontrolė, padidintas veiklos efektyvumas. Auditų ir kitų ribotos apimties patikrinimų metu buvo nuolat bendraujama su audituojamų įstaigų vadovais ir darbuotojais, ieškoma būdų probleminiams klausimams išspręsti. Tikrinamieji subjektai teikė Tarnybai informaciją apie pareikštų pastabų ištaisymą, pateikdami tai patvirtinančius dokumentus. Visos 2014 metais pateiktos rekomendacijos vykdomos arba numatytos priemonės joms vykdyti. Tačiau aktyviausiai rekomendacijos vykdomos ir pažeidimai šalinami vykdomo patikrinimo metu.

Be atliktų auditų ir teiktų išvadų, ataskaitiniais metais Tarnybos tarnautojai dalyvavo vykusiuose savivaldybės tarybos ir Kontrolės komiteto posėdžiuose, bendradarbiavo su savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyriumi, Ūkio ir urbanistikos skyriumi, Centralizuoto vidaus audito tarnyba. Ataskaitiniais metais buvo parengti 4 tarybos sprendimų projektai, savivaldybės kontrolierius parengė 19 Tarnybos įsakymų. Atlikdama savo funkcijas Kontrolės ir audito tarnyba bendradarbiavo su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis, teikė tarnybinę pagalbą kitų savivaldybių kontrolierių tarnyboms, konsultavo ir teikė metodinę paramą savivaldybės biudžetinių įstaigų ir administracijos specialistams, dalyvavo komisijos komunalinių paslaugų skaitiklių duomenų sutikrinimui Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ veikloje. Tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka teikė finansinės būklės ataskaitą. Savivaldybės kontrolierius vykdė personalo valdymo funkcijas – organizavo konkursus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti ir nuo 2014-10-16 Tarnyboje vietoj pakaitinio valstybės tarnautojo dirba nuolatinis vyriausiasis specialistas.

Be šios veiklos Tarnyba aktyviai teikė informaciją savo kompetencijos ribose piliečiams, įstaigoms, institucijoms, tarybos nariams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Tarnyba gaunamus iš kitų institucijų ar įstaigų paklausimus registruoja įstaigos dokumentacijos plane numatytame registre. Atsakymai į paklausimus ir visa reikalinga informacija suinteresuotiems asmenims pateikiama laiku, nepažeidžiant įstatymo nustatytų terminų ir kitų reikalavimų.

Tarnyba priklauso savivaldybių kontrolierių asociacijai, todėl aktyviai dalyvaujama jos narių veikloje, taip pat apskrities kontrolierių susirinkimuose, kur aptariami svarbūs bei probleminiai kontrolieriams klausimai.

2014 metais Tarnybos veiklos dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka buvo sutvarkyti, paruošti ir perduoti archyviniam saugojimui.

Tarnyba tvarko buhalterinę Tarnybos apskaitą pagal VSAFAS reikalavimus naudojant kompiuterinę programą Labbis, sudaro biudžeto vykdymo ir kitų suvestinių ataskaitų rinkinį, atsiskaito su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybine socialinio draudimo fondo valdyba, teikia deklaracijas. Pasibaigus metams, atlieka metinį apskaitos duomenų suderinimą ir perkėlimą į VSAKIS duomenų bazę.

Didelis dėmesys skiriamas atliekamo audito kokybei, o patikimiausias būdas tai atlikti – kelti specialistų kvalifikaciją ir didinti jų kompetenciją. Audito kokybės kontrolės pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad visi auditai būtų atliekami pagal valstybinio audito reikalavimus bei kitas nustatytas tvarkas ir taisykles. Tarnybos ištekliai, darantys didelę įtaką įstaigos veiklos rezultatams, yra darbuotojai, jų kompetencija ir profesionalumas. Dirbant šį sudėtingą darbą, reikia nuolat gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius, užtikrinant savalaikį ir efektyvų mokymą. Valstybės tarnybos įstatymo 46 str. nuostatos reglamentuoja, kad valstybės tarnautojų mokymui skirtos lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 1 % ir ne daugiau kaip 5 % valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. 2014 metais Tarnybos valstybės tarnautojų mokymui buvo skirta 600 litų, o tai sudaro 1,1 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyba dalyvavo mokymuose ir seminaruose euro įvedimo Lietuvoje ir išorės audito savivaldybėse klausimais.

Kontrolės ir audito tarnybai 2014 metais savivaldybės taryba patvirtino 75 000 Lt  savivaldybės biudžeto asignavimų. Iš jų panaudota 74988,1 Lt.

Užbaigus dar vienų metų auditų ciklą ir teikdama ataskaitą savivaldybės tarybai, Tarnyba dėkoja audituotų subjektų vadovams ir specialistams už dalykišką bendradarbiavimą ir supratimą viso audito metu, už operatyvų reagavimą į teikiamas pastabas ir klaidų taisymą, išreikštą norą tobulinti savo veiklą, kad ekonomiškiau būtų naudojamos lėšos, kad teisėtai ir efektyviai būtų valdomas savivaldybės turtas. Tai pagerins atliekamų auditų kokybę, sutaupys darbo laiko sąnaudas, geriau bus įsisavinami audito standartai ir teisės aktai.

 

 

 

Savivaldybės kontrolierius                                                                                   Tomas Lužanskis

 

 

Į pradžią