Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-17 2016-04-01
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 


 

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

ĮSAKYMAS

 

2016 m. balandžio 1 d.

Nr.

A-17

Kalvarija

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d., 29 str. 8 d. 2 p. ir 3 p., Lietuvos Respublikos darbo kodekso 4 str. 3 d.:

1. T v i r t i n u Kalvarijos savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 15  d. įsakymą Nr. A-11 „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių“.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                        Jurgita Čerkauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Z. M. Neverauskaitė

2016-04-01

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kalvarijos savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A-17

 

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Kalvarijos savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklės (toliauTaisyklės) reglamentuoja Kalvarijos savivaldybės administracijos (toliauadministracija) vidaus tvarką, kurios tikslasdaryti įtaką administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliauvalstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų ir visuomenės santykiai.

            2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

            3. Taisyklių įgyvendinimą atsako Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius.

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

            4. Valstybės  tarnautojams  ir darbuotojams  nustatyta 40 valandų trukmės 5 dienų darbo savaitė. Dirbama: pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienįnuo 800 iki 1700 val., penktadienįnuo 800 iki 1545 val. Prieššventinę darbo dienąvieną valandą trumpiau. Pietų pertraukanuo 1200 iki 1245 val. Poilsio dienosšeštadienis ir sekmadienis.

            5. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas, norintis patekti į savivaldybės pastatą pasibaigus darbo dienos laikui, poilsio, švenčių dienomis, privalo gauti direktoriaus leidimą.

            6. Kai kuriems valstybės  tarnautojams, priimantiems interesantus arba esant būtinumui atlikti neatidėliotinus darbus, direktoriaus įsakymu gali būti nustatytas kitas darbo laikas.

            7. darbą poilsio ar švenčių dieną apmokama (kompensuojama) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

            8.  Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami administraciją tarnybos ar darbo (toliaudarbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą. Išvykstantis  darbuotojas ar kitas asmuo išvykimo tikslą bei trukmę  registruoja dokumentų valdymo sistemoje Teisės ir personalo skyriuje.

            9. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas, negalintis laiku atvykti arba visai negalintis atvykti į darbą, apie tai nedelsdamas turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas neatvykimą registruoja dokumentų valdymo sistemoje. Jeigu valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti pats, tai gali padaryti kiti asmenys.

            10. Valstybės tarnautojo ir darbuotojo  išvykimas į komandiruotę daugiau kaip vienai dienai įforminamas direktoriaus įsakymu, pateikus raštą, kvietimą, telefonogramą ar kt. Įsakymą parengia Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

            11. Administracijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose ir tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama.

            12. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, išskyrus oficialius priėmimus ir kitus protokolinius renginius, ir būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

            13. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų asmenų aptarnavimo metu.

            14. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

            15. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.

            16. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo laikytis teisės aktų nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

            17. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius administracijos išteklius.

            18. Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

            19. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams leisti pašaliniams asmenims naudotis administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga ar kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis draudžiama.

            20. Administracijos kompiuterinės, ryšių technikos bei programinės įrangos diegimą ir priežiūrą organizuoja bei vykdo, šios technikos remontą organizuoja vyriausiasis specialistas informatikai.

            21. Administracijos valstybės tarnautojai valstybės tarnautojo pažymėjimą, o darbuotojai darbo pažymėjimą privalo darbo metu saugiai laikyti darbo vietoje, o darbo metu nesant darbo vietojenešiotis su savimi.

            22. Administracijos darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimai galioja trejus metus nuo išdavimo dienos.

            23. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atleidžiami pareigų, privalo atsiskaityti jiems pavestas užduotis ir patikėtas materialines vertybes atitinkamai tai pažymint atsiskaitymo kortelėje (priedas). Užpildyta atsiskaitymo kortelė saugoma administracijos Teisės ir personalo skyriuje.

 

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

            24. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai darbe turi būti tvarkingos išvaizdos, aprangašvari, dalykinio stiliaus.

            25. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu administracijai, paskutinę savaitės darbo dieną gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

            26. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo tiesioginis vadovas, kurio nuomone valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka Taisyklių 24 punkto reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

 

            27. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja administraciją.

            28. Administracijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai vieni su kitais, su aptarnaujamais ir kitais asmenimis turi elgtis pagarbiai.

            29. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

            30. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo vietoje draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ar orumą turinio informaciją.

 

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

            31. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

            32. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            33. Taisyklės privalomos visiems administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

            34. Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.kalvarija.lt.

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Kalvarijos savivaldybės administracijos

                                                                                                vidaus tvarkos taisyklių

                                                                                                priedas

 

(Atsiskaitymo kortelės forma)

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

ATSISKAITYMO KORTELĖ

 

201... m.... ..22 d.

 

 (atleidžiamo iš pareigų (darbo) valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, vardas, pavardė, pareigos)

 

Struktūrinis padalinys

Atsakingo asmens vardas, pavardė

Parašas

Data

 

Atsiskaitančio asmens tiesioginis vadovas

 

 

 

 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

 

 

 

 

 

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

 

Organizacinė technika

 

 

 

Kitas materialusis turtas 

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas informatikai

 

 

 

 

 

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas personalui

 

 

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią