Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-67 2016-04-28
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. T-67

Kalvarija

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 1 dalimi ir Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 213, 218, 229, 232 punktais, Kalvarijos savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

Pritarti Kalvarijos savivaldybės tarybos ir mero 2015 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                      Vincas Plikaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė I. Skroblienė

 

Suderino G. Zavistauskas

 

              


PRITARTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-67

 

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2016-03-31

Kalvarija

 

 

 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamentą savivaldybės meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito tarybai už savo veiklą, savivaldybės tarybos vardu pateikia tarybos ataskaitą bei rengia ir pateikia rinkėjams ir savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą. Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, teikiu Kalvarijos savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, komisijų ir mero 2015 metų veiklos ataskaitą

 

I. TARYBA

 

Į Kalvarijos savivaldybės tarybą renkamas 21 tarybos narys. Naujos kadencijos taryboje iš jų 15 yra praėjusios kadencijos nariai: Valdas Aleknavičius, Kęstutis Bagdanavičius, Antanas Burinskas, Jonas Daunoravičius, Jonas Kazys Dzirmeika, Edgaras Kabelka, Algis Kaleinikas, Birutė Kažemėkaitė, Algirdas Liutkevičius, Algis Lukoševičius, Tomas Minsevičius, Vincas Plikaitis, Nerijus Šidlauskas, Juozas Švedas, Eduardas Žukauskas.

Naujų išrinktų narių yra 6: Karolis Babeckas, Neringa Kalvaitienė, Kęstutis Krasnickas, Tatjana Kulbokienė, Vytenis Skilandis, Rimas Sujeta.

Vyriausiajai rinkimų komisijai 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. Sp-316 pripažinus savivaldybės tarybos nario Tomo Minsevičiaus įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą, Kalvarijos savivaldybės tarybos nauja nare tapo ir tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. posėdyje prisiekė Laimutė Misiukevičienė.

Tarybos nariai atstovauja septynioms politinėms partijoms: partija „Tvarka ir teisingumas“ (5), Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai (4), Darbo partija (4), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (3), Lietuvos liaudies partija (2), Lietuvos socialdemokratų partija (2), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (1).

Tarybos daugumą sudaro šių partijų atstovai: partija „Tvarka ir teisingumas“ (5), Darbo partija (4), Lietuvos socialdemokratų partija (2); Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (1), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (1).

2015-2019 m. savivaldybės tarybos kadencijos pradžioje Taryboje buvo įregistruotos dvi frakcijos: 2015 m. balandžio 23 d. posėdyje – Kalvarijos savivaldybės tarybos „Tėvynės sąjungos (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai) frakcija“ (Valdas Aleknavičius – pirmininkas, Birutė Kažemėkaitė – pirmininko pavaduotoja, nariai - Vytenis Skilandis, Juozas Švedas), 2015 m. gegužės 28 d. posėdyje – „Jungtinė“ frakcija (Algirdas Liutkevičius – frakcijos seniūnas, Kęstutis Bagdanavičius – pavaduotojas, nariai - Tatjana Kulbokienė, Nerijus Šidlauskas).

Vėliau 2015 m. rugsėjo 24 d. posėdyje įregistruota „Liberalų sąjūdžio“ frakcija (Algirdas Liutkevičius – frakcijos seniūnas, Kęstutis Bagdanavičius – pavaduotojas, nariai – Tatjana Kulbokienė, Nerijus Šidlauskas).

Iki 2015 m. balandžio 9 d., ankstesnės tarybos kadencijos pabaigos, savivaldybės meru buvo Valdas Aleknavičius, mero pavaduotoju Antanas Burinskas.

2015 m. balandžio 9 d. įvyko pirmasis naujos išrinktos tarybos posėdis, kuriame sprendimu Nr. T-3 Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotoju paskirtas savivaldybės tarybos narys Antanas Burinskas. Mero pavaduotojui savivaldybės mero 2015 m. balandžio 29 d. potvarkiu Nr. M-21 nustatytos šios veiklos sritys: žemės ūkio ir gamtos apsaugos klausimai, strateginė savivaldybės plėtra ir ūkio reikalai, regioninės plėtros įgyvendinimas.

Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-2 į Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės pareigas 2015 metų vietos savivaldos rinkimų Kalvarijos savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu paskirta Jurgita Čerkauskienė.

Meras planuoja savivaldybės tarybos veiklą. Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos posėdžiai. Per 2015 m. laikotarpį buvo sušaukta ir įvyko 14 tarybos posėdžių (3 ankstesnės tarybos kadencijos, 11 šios tarybos kadencijos). Pagal norminius ir metodinius raštvedybos reikalavimus parengta ir įforminta 14 tarybos posėdžių protokolų.

Per ataskaitinį laikotarpį užregistruoti 195 sprendimų projektai (62 ankstesnės tarybos kadencijoje, 133 šios tarybos kadencijoje).

Priimti 188 sprendimai (35 ankstesnės tarybos kadencijoje, 153 šios tarybos kadencijoje). Atidėti 2 sprendimai, nepriimtas 1. Pritarus tarybai, tarybos komitetų ar tarybos narių siūlymais dėl neišsamiai parengtos medžiagos ar paaiškėjus naujai informacijai buvo ir nenagrinėtų sprendimų projektų, kai kurie jų nagrinėti vėliau.

Prie visų tarybai teiktų klausimų ir sprendimų projektų rengimo daugiausia dirbo savivaldybės administracijos darbuotojai. Tarybos priimtų sprendimų projektus parengė:

 

Ūkio ir urbanistikos skyrius                                                                               38;

Švietimo ir ugdymo skyrius                                                                                36;

Socialinių reikalų skyrius                                                                                   29;

Teisės ir personalo skyrius                                                                                 27;

Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius                                                            22;

Finansų ir biudžeto planavimo skyrius                                                    16;

Bendrųjų reikalų skyrius                                                                                      6;

Romas Eidukaitis,

vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai                         4;

Vaiko teisių apsaugos skyrius                                                                              2;

Tomas Lužanskis, savivaldybės kontrolierius                                            2;

Vincas Plikaitis,

savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas                     2;

Dainutė Sinkevičienė,

vyriausioji specialistė civilinei saugai ir karo prievolei                                2;

Civilinės metrikacijos skyrius                                                                               1;

Valdas Aleknavičius, savivaldybės tarybos narys                                                 1.

 

Pagal priimtų sprendimų turinį savivaldybės tarybos posėdžiuose daugiausia nagrinėti klausimai, susiję su švietimu ir kultūra (38), globa, rūpyba, šalpa (21), įvairūs turto valdymo klausimai (19), klausimai, susiję su mokesčiais, rinkliavomis, paslaugų įkainiais (12), sveikata, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veikla (11), biudžetu (8), savivaldybės socialinio būstu (7), komunaliniu ūkiu (6), strateginiu planavimu (5), projektų finansavimu (4). Taip pat nagrinėti klausimai, susiję su gamtosauga, gatvių ir kelių priežiūra, darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų įgyvendinimu, detaliųjų ir specialiųjų planų tvirtinimu, bendruomenių veikla ir kt.

 

Tarybos posėdžiuose 3 klausimus pristatė Valdas Aleknavičius (2 – kaip ankstesnės tarybos kadencijos savivaldybės meras, 1 – kaip tarybos narys), 10 klausimų – Vincas Plikaitis (2 – kaip ankstesnės tarybos kadencijos Kontrolės komiteto pirmininkas, 8 – kaip šios tarybos kadencijos savivaldybės meras).

Po 1 klausimą pristatė Tomas Lužanskis, savivaldybės kontrolierius, Kęstutis Krasnickas, savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkas.

Tarybos posėdžiuose dažniausiai dalyvaudavo savivaldybės administracijos darbuotojai, savivaldybės įstaigų vadovai, visuomeninių organizacijų atstovai.

Informacija apie posėdžių laiką, darbotvarkė, sprendimų projektai, priimti sprendimai bei balsavimo rezultatai buvo skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos narių darbą Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžiuose rinkėjai galėjo stebėti tiesioginės transliacijos metu arba vėliau peržiūrėdami vykusių posėdžių įrašus.

Prieš kiekvieną posėdį darbas vyko komitetuose, frakcijų pasitarimuose, juose buvo aptariami sprendimų projektai, teikiami pasiūlymai. Dauguma sprendimų buvo priimami be didelių diskusijų.

2015 m. visuose ketvirtos tarybos kadencijos posėdžiuose dalyvavo tarybos nariai Ciprijus Stasys Adamavičius, Valdas Aleknavičius, Antanas Burinskas, Jonas Daunoravičius, Jonas Kazys Dzirmeika, Zigmas Grabauskas, Algis Kaleinikas, Birutė Kažemėkaitė, Algirdas Liutkevičius, Algis Lukoševičius, Juozas Mačys, Valdas Mencevičius, Tomas Minsevičius, Vincas Plikaitis, Edmantas Rėkus, Juozas Švedas, Vidas Živila. Tarybos posėdžių lankomumas 93,7 procento.

Visuose penktos tarybos kadencijos posėdžiuose dalyvavo Karolis Babeckas, Antanas Burinskas, Edgaras Kabelka, Algis Kaleinikas, Neringa Kalvaitienė, Kęstutis Krasnickas, Algis Lukoševičius, Vincas Plikaitis, Rimas Sujeta, Juozas Švedas. Tarybos posėdžių lankomumas 90,9 proc.

Pagrindinės nedalyvavimų tarybos posėdžiuose priežastys – komandiruotės, atostogos, sveikatos problemos.

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2015 m.

 

 

Vardas, pavardė

2015 metų tarybos posėdžių datos (mėnuo – diena)

IV šaukimo taryba

V šaukimo taryba

 

01-29

02-26

03-19

04-09

04-23

04-30

05-28

06-30

07-30

08-27

09-24

10-29

11-26

12-22

Ciprijus Stasys Adamavičius

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valdas

Aleknavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Karolis Babeckas

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija

Babeckienė

 

n

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kęstutis

Bagdanavičius

 

 

n

n

 

 

 

n

 

 

 

 

 

n

Antanas

Burinskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas

Daunoravičius

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Jonas Kazys

Dzirmeika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

Zigmas

Grabauskas

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Edgaras

Kabelka

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algis

Kaleinikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neringa Kalvaitienė

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė

Kažemėkaitė

 

 

 

 

 

n

 

 

n

 

 

 

 

n

Krasnickas Kęstutis

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatjana Kulbokienė

-

-

-

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

n

Algirdas

Liutkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Algis

Lukoševičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juozas

Mačys

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valdas

Mencevičius

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tomas

Minsevičius

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

n

n

-

Laimutė Misiukevičienė

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Vincas

Plikaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edmantas

Rėkus

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vytenis Skilandis

-

-

-

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

Rimas

Sujeta

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerijus Šidlauskas

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

Juozas

Švedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidas

Živila

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eduardas

Žukauskas

n

 

 

 

n

n

n

n

 

 

 

 

 

 

n – nedalyvavo

 

Tarybos nariai savo nuomonę posėdžiuose svarstomais klausimais pareiškė balsuodami ir priimdami vienus ar kitus sprendimus.

93 teikti sprendimai buvo priimti vienbalsiai.

 

II. KOMITETAI

 

2015 m. savo darbą tęsė 5 tarybos komitetai, sudaryti ankstesnėje tarybos kadencijoje:

Biudžeto ir finansų (pirmininkas – Kęstutis Bagdanavičius, nariai Jonas Daunoravičius, Algis Kaleinikas, Algirdas Liutkevičius, Algis Lukoševičius);

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų (pirmininkas – Jonas Kazys Dzirmeika, nariai Edgaras Kabelka, Valdas Mencevičius, Vincas Plikaitis, Edmantas Rėkus);

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos (pirmininkas – Juozas Mačys, nariai Vilija Babeckienė, Zigmas Grabauskas, Juozas Švedas, Eduardas Žukauskas);

Verslo, ūkio ir kaimo reikalų (pirmininkė – Birutė Kažemėkaitė, nariai Ciprijus Stasys Adamavičius, Antanas Burinskas, Tomas Minsevičius, Vidas Živila);

Kontrolės (pirmininkas – Vincas Plikaitis, pirmininko pavaduotojas Juozas Švedas, nariai Kęstutis Bagdanavičius, Jonas Daunoravičius, Jonas Kazys Dzirmeika, Edgaras Kabelka, Algis Lukoševičius).

Prasidėjus naujai 2015-2019 metų Kalvarijos savivaldybės tarybos kadencijai, tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-6 sudarytos naujos komitetų sudėtys:

Biudžeto ir finansų (pirmininkas – Rimas Sujeta, nariai Kęstutis Bagdanavičius, Algis Kaleinikas, Algirdas Liutkevičius, Tomas Minsevičius);

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų (pirmininkas – Jonas Kazys Dzirmeika, nariai Valdas Aleknavičius, Kęstutis Krasnickas, Algis Lukoševičius, Nerijus Šidlauskas);

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos (pirmininkė – Neringa Kalvaitienė, nariai Edgaras Kabelka, Tatjana Kulbokienė, Juozas Švedas, Eduardas Žukauskas);

Verslo, ūkio ir kaimo reikalų (pirmininkas – Jonas Daunoravičius, nariai Karolis Babeckas, Antanas Burinskas, Birutė Kažemėkaitė, Vytenis Skilandis);

Kontrolės (pirmininkas – Valdas Aleknavičius, pirmininko pavaduotojas Algis Lukoševičius, nariai Karolis Babeckas, Kęstutis Bagdanavičius, Jonas Daunoravičius, Algirdas Liutkevičius, Algis Lukoševičius, Tomas Minsevičius).

Per ataskaitinį laikotarpį Biudžeto ir finansų komitetas posėdžiavo 6 kartus. Svarstyti 39 klausimai.

Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komitetas posėdžiavo 6 kartus. Svarstyti 58 klausimai.

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetas posėdžiavo 7 kartus. Svarstyti 29 klausimai.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas posėdžiavo 5 kartus. Svarstyti 29 klausimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 4 bendri dviejų komitetų – Biudžeto ir finansų bei Verslo, ūkio ir kaimo reikalų – posėdžiai, kuriuose svarstyti Kalvarijos savivaldybei svarbūs klausimai.

Komitetai ne tik svarstė tarybos sprendimų projektus pagal savo kuruojamas veiklos sritis, bet ir kitus tarybos sprendimų projektus, nagrinėjo gyventojų, juridinių asmenų prašymus. Posėdžiuose dalyvauti kvietė savivaldybės administracijos darbuotojus, atitinkamų įstaigų vadovus.

Kontrolės komitetas posėdžiavo 2 kartus. Svarstyti 3 klausimai.

Iš viso įvyko 26 komitetų posėdžiai. Juose pagal kompetenciją svarstyti 158 klausimai.

 

III. KOMISIJOS

 

Kalvarijos savivaldybėje savivaldybės tarybos sprendimais yra sudarytos 2015-2019 metų tarybos kadencijos laikotarpiui šios nuolatinės savivaldybės tarybos komisijos:

Fizinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nagrinėjimo komisija;

Kalvarijos savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisija;

Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisija;

Administracinė komisija prie Kalvarijos savivaldybės tarybos;

Kalvarijos savivaldybės strateginio planavimo komisija;

Mokesčių lengvatų komisija;

Kalvarijos savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija;

Balsų skaičiavimo komisija;

Nepanaudotų Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti komisija;

Kalvarijos savivaldybės peticijų komisija;

Kalvarijos savivaldybės etikos komisija;

Kalvarijos savivaldybės antikorupcijos komisija;

Komisija laisvės kovoms įamžinti;

Kalvarijos savivaldybės teritorijų planavimo komisija.

 

Fizinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nagrinėjimo komisija (pirmininkas – Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius, nariai Jonas Daunoravičius, tarybos narys, Birutė Kalinauskienė, Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, Angelė Marcinkevičienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, atitinkamos seniūnijos seniūnas) 2015 m. neposėdžiavo, nes prašymų žemės ir žemės nuomos mokesčio lengvatai nebuvo gauta.

 

Kalvarijos savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisija (pirmininkas – Antanas Burinskas, tarybos narys, nariai Algirdas Liutkevičius, tarybos narys, Erika Stankevičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja, Gintaras Bujauskas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, Eglė Šipšinskaitė, Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, atitinkamos seniūnijos seniūnas). 2015 m. posėdžiavo 9 kartus. Apsvarstyta 14 klausimų: prašymai vienkartinei socialinei paramai gauti, prašymai dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, išlaidų šaltam vandeniui ir nuotekų kompensacijų paskyrimo išimties tvarka, svarstyti išmokų mokėjimo būdų nustatymo socialinės rizikos šeimoms klausimai.

 

Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisija (pirmininkė – Tatjana Kulbokienė, tarybos narė, nariai Neringa Kalvaitienė, tarybos narė, Erika Stankevičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja, Eglė Šitkauskienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atitinkamos seniūnijos seniūnas). 2015 m. posėdžiavo 13 kartų. Posėdžių metu buvo svarstyti 64 klausimai: dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų skyrimo, trumpalaikės socialinės globos skyrimo, pratęsimo, socialinės pagalbos paslaugų skyrimo, ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo, socialinės pagalbos namuose paslaugų skyrimo.

 

Administracinė komisija prie Kalvarijos savivaldybės tarybos (pirmininkas – Algis Kaleinikas, tarybos narys, pirmininko pavaduotojas – Gintaras Zavistauskas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, nariai Tomas Lužanskis, savivaldybės kontrolierius, Liuda Bučinskienė, bendruomenės atstovė, Renata Kalinauskienė, bendruomenės atstovė) 2015 m. administracinės teisės pažeidimų bylų nenagrinėjo.

 

Kalvarijos savivaldybės strateginio planavimo komisija (pirmininkas – Vincas Plikaitis, savivaldybės meras, pirmininko pavaduotojas – Antanas Burinskas, mero pavaduotojas, nariai Rimas Sujeta, Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, Jonas Kazys Dzirmeika, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas, Jonas Daunoravičius, Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas, Neringa Kalvaitienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkė, Jurgita Čerkauskienė, savivaldybės administracijos direktorė) 2015 m. stebėjo ir vertino savivaldybės strateginių planų rengimo procesą, aprobavo strateginius tikslus bei programas. Surengė 4 posėdžius.

 

Mokesčių lengvatų komisija (pirmininkas – Algis Kaleinikas, tarybos narys, pirmininko pavaduotojas – Tomas Minsevičius, tarybos narys, nariai Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja, Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja) 2015 m. posėdžiavo 2 kartus. Apsvarstė 2 gautus prašymus.

 

Kalvarijos savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija (pirmininkas – Gintaras Zavistauskas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, pirmininko pavaduotojas – Eduardas Žukauskas, tarybos narys, nariai Algis Kaleinikas, tarybos narys, Tomas Lužanskis, savivaldybės kontrolierius, Virginija Melienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja) 2015 m. posėdžių neorganizavo.

 

Balsų skaičiavimo komisija (komisijos pirmininkas Kęstutis Krasnickas, nariai Algirdas Liutkevičius, Algis Lukoševičius) pagrindinė funkcija buvo skaičiuoti tarybos posėdžiuose vykstančio balsavimo rezultatus ir pranešti juos posėdžio pirmininkui.

 

Nepanaudotų Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti komisija (pirmininkas Rimas Sujeta, tarybos narys, pirmininko pavaduotoja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja, nariai Rita Bučionienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja, Marija Kabelkienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Neringa Kalvaitienė, tarybos narė, Virginija Melienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja) 2015 m. posėdžiavo 3 kartus. Posėdžių metu buvo svarstyta 18 klausimų.

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos Peticijų komisija (pirmininkas – Antanas Burinskas, tarybos narys, nariai Edgaras Kabelka, tarybos narys, Algis Kaleinikas, tarybos narys, Neringa Kalvaitienė, tarybos narė, Vytenis Skilandis, tarybos narys) 2015 m. peticijų negavo.

 

Kalvarijos savivaldybės etikos komisija (pirmininkas Vytenis Skilandis, tarybos narys, pavaduotojas Karolis Babeckas, tarybos narys, nariai Edgaras Kabelka, tarybos narys, Eduardas Žukauskas, tarybos narys, Laima Karpavičienė, Kalvarijos viešosios bibliotekos direktorė, Reimundas Tyras, Kalvarijos bendruomenės atstovas, Virginija Vilbikienė, Jusevičių kaimo bendruomenės atstovė) 2015 m. posėdžiavo 5 kartus.

 

Kalvarijos savivaldybės antikorupcijos komisija (pirmininkas – Kęstutis Krasnickas, tarybos narys, pirmininko pavaduotojas – Gintaras Zavistauskas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, nariai Vilija Babeckienė, bendruomenės atstovė, Edgaras Kabelka, tarybos narys, Vilma Mikulskienė, bendruomenės atstovė, Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Gintaras Zavistauskas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, Angelė Živilienė, bendruomenės atstovė, komisijos atsakingoji sekretorė – Vilija Remeikienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė) 2015 m. posėdžiavo 1 kartą, apsvarstė 1 klausimą.

 

Komisija laisvės kovoms įamžinti (komisijos pirmininkė Birutė Kažemėkaitė, nariai Jonas Kazys Dzirmeika, Romas Eidukaitis, Bronislovas Jungaitis, Valdas Naumavičius, Jolita Rukienė, Alvydas Totoris) 2015 m. posėdžių neorganizavo.

 

Kalvarijos savivaldybės teritorijų planavimo komisija yra tarpžinybinė institucija, kuri nagrinėja ir priima sprendimus savivaldybės lygio teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimais.

2015 m. įvyko 5 komisijos posėdžiai. Svarstyti 5 teritorijų planavimo dokumentai.

 

IV. MERO POTVARKIAI

 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą mero sprendimai įforminami potvarkiais. 2015 m. išleisti 55 potvarkiai veiklos klausimais.

Savivaldybės mero 2015 m. balandžio 9 d. potvarkiu Nr. M-7 siūliau savivaldybės tarybai pavesti Algirdui Bansevičiui, Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjui, eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius. Potvarkiu Nr. M-8 teikiau savivaldybės tarybai Jurgitos Čerkauskienės kandidatūrą į Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės pareigas, potvarkiu Nr. M-9 – Antano Burinsko kandidatūrą į Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojo pareigas.

2015 m. balandžio 16 d. potvarkiu Nr. M-10 siūliau Fizinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nagrinėjimo komisijos pirmininku savivaldybės administracijos direktorių, potvarkiu Nr. M-11 teikiau tarybos nario Antano Burinsko kandidatūrą į Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos pirmininko pareigas.

Balandžio 17 d. potvarkiu Nr. M-12 teikiau savivaldybės tarybai tarybos narės Tatjanos Kulbokienės kandidatūrą į Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisijos pirmininko pareigas, potvarkiu Nr. M-13 siūliau tarybos narį Algį Kaleiniką į Administracinės komisijos prie Kalvarijos savivaldybės tarybos pirmininko pareigas.

Balandžio 23 d. potvarkiu Nr. M-16 teikiau savivaldybės tarybos Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komitetui tarybos nario Jono Daunoravičiaus kandidatūrą į šio komiteto pirmininko pareigas, tarybos narės Birutės Kažemėkaitės kandidatūrą į šio komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas. Potvarkiu Nr. M-17 teikiau Biudžeto ir finansų komitetui tarybos nario Rimo Sujetos kandidatūrą į šio komiteto pirmininko pareigas, tarybos nario Kęstučio Bagdanavičiaus kandidatūrą į šio komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas. Potvarkiu Nr. M-18 teikiau Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetui tarybos nario Jono Kazio Dzirmeikos kandidatūrą į šio komiteto pirmininko pareigas, tarybos nario Kęstučio Krasnicko kandidatūrą į šio komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas. Potvarkiu Nr. M-19 teikiau Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetui tarybos narės Neringos Kalvaitienės kandidatūrą į šio komiteto pirmininko pareigas, tarybos narės Tatjanos Kulbokienės kandidatūrą į šio komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas.

Balandžio 23 d. potvarkiu Nr. M-20 teikiau savivaldybės tarybai tarybos nario Vytenio Skilandžio kandidatūrą į Etikos komisijos pirmininko pareigas.

Balandžio 29 d. potvarkiu Nr. M-21 nustačiau Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojo Antano Burinsko veiklos sritis.

Gegužės 18 d. potvarkiu Nr. M-22 teikiau savivaldybės tarybai tarybos nario Tomo Minsevičiaus kandidatūrą į Mokesčių lengvatų komisijos pirmininko pareigas.

Gegužės 21 d. potvarkiu Nr. M-23 teikiau savivaldybės tarybai kandidatūras į Visuomeninę administracinių ginčų komisiją: pirmininku – Gintarą Zavistauską, Teisės ir personalo skyriaus vedėja; pirmininko pavaduotoju – Eduardą Žukauską, tarybos narį; komisijos sekretoriumi – Tomą Lužanskį, savivaldybės kontrolierių; nariais – Algį Kaleiniką, tarybos narį; Virginiją Melienę, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėją.

Birželio 16 d. potvarkiu Nr. M-25 teikiau Nepanaudotų Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti komisijos pirmininku tarybos narį Rimą Sujetą.

Birželio 16 d. potvarkiu Nr. M-26 teikiau siūlymą savivaldybės tarybai skirti Jurgitai Čerkauskienei, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorei, 30 procentų pareiginės algos dydžio priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės.

Birželio 16 d. potvarkiu Nr. M-27 teikiau Kalvarijos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininke tarybos narę Tatjaną Kulbokienę.

Birželio 18 d. potvarkiu Nr. M-28 teikiau savivaldybės tarybai mero pavaduotojo Antano Burinsko kandidatūrą į Kalvarijos savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos pirmininko pareigas.

Liepos 10 d. potvarkiu Nr. M-30 patvirtinau Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymą.

Liepos 16 d. potvarkiu Nr. M-31 teikiau savivaldybės tarybai tarybos nario Antano Burinsko kandidatūrą į Peticijų komisijos pirmininko pareigas.

Liepos 27 d. potvarkiu Nr. M-33 teikiau savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetui tarybos nario Eduardo Žukausko kandidatūrą į šio komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas.

Rugpjūčio 26 d. potvarkiu Nr. M-35 teikiau savivaldybės tarybai Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) Manto Čėsnos kandidatūrą į Kalvarijos savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos pirmininko pareigas.

Rugsėjo 2 d. potvarkiu Nr. M-36 delegavau tarybos narius Kęstutį Krasnicką ir Nerijų Šidlauską bei Laimą Karpavičienę, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę, į Kalvarijos vietos veiklos grupės tarybą.

Rugsėjo 17 d. potvarkiu Nr. M-37 teikiau savivaldybės tarybai siūlymą steigti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybę ir tvirtinti naują Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūrą.

Rugsėjo 23 d. potvarkiu Nr. M-39 teikiau savivaldybės tarybai Vaidos Skuolienės kandidatūrą į Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Rugsėjo 23 d. potvarkiu Nr. M-41 teikiau savivaldybės tarybai tarybos nario Kęstučio Krasnicko kandidatūrą į Kalvarijos savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas.

Rugsėjo 23 d. potvarkiu Nr. M-42 delegavau tarybos narius Antaną Burinską ir Vytenį Skilandį į Kalvarijos savivaldybės žemdirbių rėmimo programos lėšų skirstymo komisiją.

Rugsėjo 30 d. potvarkiu Nr. M-44 nustačiau savivaldybės švietimo įstaigų vadovams tarnybinių atlyginimų koeficientus (bazinės mėnesinės algos dydžiais).

Lapkričio 5 d. potvarkiu Nr. M-48 įgaliojau Gintarą Zavistauską, savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėją, atstovauti Kalvarijos savivaldybės merui visose ikiteisminėse ir teismų instancijose: pirmosios instancijos, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose su visomis procesinėmis teisėmis, įstatymu suteiktomis ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui, nukentėjusiajam, su teise pilnai ar dalinai atsisakyti prašymų ar ieškinio reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti sprendimą ar nutartį.

Gruodžio 29 d. potvarkiu Nr. M-55 teikiau savivaldybės tarybai tarybos narės Laimutės Misiukevičienės kandidatūrą į Mokesčių lengvatų komisijos pirmininko pareigas.

 

V. MERO PAVEDIMAI

 

Savivaldybės mero 2015 m. rugsėjo 28 d. potvarkiu Nr. M-43 sudariau darbo grupę integralios pagalbos organizavimui Kalvarijos savivaldybėje nagrinėti. Pavedžiau darbo grupei išnagrinėti klausimą dėl integralios pagalbos organizavimo Kalvarijos savivaldybėje galimybių, įsteigiant naują įstaigą Socialinių paslaugų centrą, ir savo išvadas, rekomendacijas ir pasiūlymus pateikti iki 2015 m. spalio 1 d. Vėliau, atsižvelgdamas į darbo grupės pirmininko prašymą, pratęsiau šį terminą iki 2015 m. spalio 20 d.

Lapkričio 19 d. potvarkiu Nr. M-49 sudariau darbo grupę galimam darbo drausmės pažeidimui ištirti. Įpareigojau tyrimą atlikti iki 2015 m. gruodžio 18 d. Vėliau pratęsiau šį terminą iki 2016 m. sausio 8 d.

Gruodžio 17 d. potvarkiu Nr. M-53 įpareigojau savivaldybės administracijos direktorių įgyvendinti 2015 m. lapkričio 6 d. pateiktoje išvadoje Nr. VI-1085 „Apie korupcijos pasireiškimo tikimybę Kalvarijos savivaldybės administracijoje“ pateiktas rekomendacijas iki 2016 m. gegužės    1 d.

 

VI. ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE

 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atstovauta savivaldybei 2 administracinėse, 16 civilinių, 1 administracinių teisės pažeidimų bylose.

 

VII. DALYVAVIMAS LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS, TARYBŲ VEIKLOJE

 

Vietos savivaldos įstatymas nustato, jog savivaldybės meras atsako, kad būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.

Esu deleguotas atstovauti savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijoje. Atstovauju savivaldybei Marijampolės regiono plėtros taryboje.

 

VIII. RYŠIAI SU UŽSIENIU

 

Meras koordinavo Kalvarijos savivaldybės veiklą, vykdomą su užsienio šalių partnerių savivaldos institucijomis pagal bendradarbiavimo sutartis su:

Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Oziorsko savivaldybe (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2002 m. liepos 17 d.),

Lenkijos Respublikos Suvalkų miestu (Palenkės vaivadija) (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m. liepos 30 d.),

Lenkijos Respublikos Sokulkų miestu (Palenkės vaivadija) (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m. rugsėjo 5 d.),

Italijos Pieve d'Alpago savivaldybe (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2005 m. lapkričio 6 d.),

Lenkijos Respublikos Balstogės Dombrovos miestu (Palenkės vaivadija) (partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2009 m. sausio 27 d.),

Lenkijos Respublikos Punsko valsčiumi (Palenkės vaivadija) (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2009 m. vasario 7 d.),

Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Svetlogorsko rajono Primorės gyvenviete (Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2012 m. vasario 15 d.),

Lenkijos Respublikos Barcianų valsčiumi (Varmijos Mozūrijos vaivadija) (Partnerystės sutartis pasirašyta 2012 m. rugsėjo 8 d.).

Lenkijos Respublikos Seinų miesto savivaldybe (Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2015 m. rugsėjo 12 d.).

 

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės vardu susirašinėta, keistasi delegacijomis su užsienio miestų ir rajonų savivaldybėmis, su kuriomis Kalvarijos savivaldybė yra pasirašiusi šias bendradarbiavimo sutartis.

Mero pavedimu tarybos nariai ir savivaldybės administracijos delegacijos lankėsi užsienio partnerių organizuojamuose renginiuose. Suorganizuoti tarptautiniai oficialūs susitikimai, į kuriuos išvyko oficialūs asmenys iš savivaldybės ar atvyko užsienio šalių partneriai.

 

IX. SUSITIKIMAI

 

2015 m. rengiau susitikimus su bendruomenių atstovais, siekdamas stiprinti kaimo bendruomenių galias ir vienyti jas bendram savivaldybės labui, informuoti apie nuveiktus ir planuojamus darbus, aptarti aktualias savivaldybės problemas, atsakyti į rūpimus klausimus.

Lankiausi seniūnijose, rengiau susitikimus su jų gyventojais. Diskutavome dėl geriamojo vandens kokybės, šilumos ir komunalinio ūkio, kelių priežiūros.

Lankiausi Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Vidaus reikalų, Aplinkos ministerijose ir kitose Vyriausybei pavaldžiose institucijose, kuriose aptarėme Kalvarijos savivaldybei aktualius klausimus

 

X. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA

 

Savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, strateginio planavimo savivaldybėje organizavimo aprašą. Strateginis planavimas savivaldybėje – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-54-3 taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės 2015-2017 metų strateginį veiklos planą. Pavedė Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano aštuonių programų įgyvendinimo priežiūrą.

Gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-62 sudarė Kalvarijos savivaldybės strateginio planavimo komisiją.

Sprendimu Nr. T-64 atnaujino Kalvarijos savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T-68-21 „Dėl Kalvarijos savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano patvirtinimo“ patvirtintą Kalvarijos savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginį planą ir išdėstė jį nauja redakcija.

Rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-114 taryba patvirtino Strateginio planavimo Kalvarijos savivaldybėje organizavimo tvarką. Ši tvarka reglamentuoja Kalvarijos savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimą detalizuojančių planavimo dokumentų rengimą, svarstymą ir tvirtinimą, įgyvendinimo stebėseną, numatytų pasiekti rezultatų vertinimą, ataskaitų dėl planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, gyventojų įtraukimą į jų rengimą ir svarstymą, viešinimą ir įgyvendinimo priežiūrą.

 

Savivaldybės biudžetas (savivaldybės metinis finansinis planas) rengiamas, vadovaujantis patvirtintu savivaldybės strateginiu veiklos planu, taip pat atsižvelgiant į kitus patvirtintus savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, asignavimus planuojant savivaldybės strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti ir planuojamiems rezultatams pasiekti ir paskirstant juos asignavimų valdytojams.

Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka, 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-54-3 patvirtino savivaldybės 2015m. biudžetą, paskirstė asignavimus biudžetinėms įstaigoms.

Savivaldybės biudžetas teisės aktų nustatyta tvarka buvo tikslinamas 5 kartus dėl Vyriausybės priimtų nutarimų, tikslinant savivaldybės biudžeto lėšas dėl specialiųjų tikslinių dotacijų pakeitimo bei dėl netekusių tikslinės paskirties lėšų perskirstymo.

Kalvarijos savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų planas nevykdytas 354,5 tūkst. Eur arba planas vykdytas 99,4 proc. Dėl savivaldybės tarybos priimtų sprendimų suteikti mokesčių lengvatas 2015 m. biudžetas negavo 4,9 tūkst. Eur pajamų.

Savivaldybės biudžeto asignavimai naudoti Vietos savivaldos ir kitiems įstatymams įgyvendinti, vykdant savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programas. 2015 m. savivaldybės 10 švietimo, 3 sporto ir kultūros biudžetinės įstaigos, 2 socialinės globos įstaigos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba ir savivaldybės administracijos skyriai vykdė 8 veiklos programas. Didžiausia išlaidų dalis – 43,6 proc. - buvo panaudota švietimo reikmėms, 23,8 proc. – socialinei apsaugai, 16,3 proc. – savivaldos tobulinimo programai, 6,2 proc. – kultūros, sporto reikmėms, 3,8 proc. – aplinkos apsaugai, likusioms sritims mažesnės dalys.

Kalvarijos savivaldybės 2015 m. biudžeto išlaidų planas įvykdytas 97,1 proc.

2014-2015 m. savivaldybės administracijos ir įstaigų vykdomiems projektams įgyvendinti savivaldybės vardu imta 589,4 tūkst. Eur komercinė paskola. Taip pat pagal sudarytas sutartis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija toliau finansuoti savivaldybės vykdomi investiciniai projektai iš Europos investicijų banko.

 

2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-69 savivaldybės taryba nusprendė imti iki 13,8 tūkstančių eurų ilgalaikę paskolą iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų Kalvarijos savivaldybės administracijos vykdomiems 2007-2013 metų laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamiems projektams Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-41-006 „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje“ ir Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-41-021 „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“ įgyvendinti. Nustatė ne ilgesnį kaip 25 metų paskolos grąžinimo terminą.

 

Liepos 30 d. sprendimu Nr. T-98 patvirtinti Kalvarijos savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai.

 

Kovo 19 d. sprendimu Nr. T-55-12 savivaldybės taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės investicijų projektų, siūlomų teikti finansavimui iš Valstybės kapitalo investicijų programos lėšų panaudojimo 2015–2017 m., sąrašą. Patvirtinus šį sąrašą bus galima racionaliai ir aiškiai planuoti valstybės investicijų projektų rengimą ir įgyvendinimą Kalvarijos savivaldybėje, pritraukti lėšas iš Valstybės investicijų programų.

Sprendimu Nr. T-55-13 taryba pritarė Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui.

 

Kaip ir kasmet 2015 m. švietimo sistemai finansuoti taryba skyrė didžiausią visų savivaldybės biudžeto išlaidų dalį – 43,6 proc.

2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-53-1 taryba patvirtino naujos redakcijos Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos nuostatus.

Tos pačios dienos posėdyje sprendimu Nr. T-53-2 patvirtino Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos Aistiškių universalaus daugiafunkcio centro teikiamų mokamų paslaugų įkainius, o sprendimu Nr. T-53-3 patvirtino Kalvarijos savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2015-2017 metų atestacijos programas.

Kovo 19 d. sprendimu Nr. T-55-2 leido išimties tvarka pavėžėti 4 mokinius į Kalvarijos gimnaziją, Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos bei Nemunaičių pagrindines mokyklas ir į namus mokykliniais autobusais.

Balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-39 nustatė Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo bei jungtinių vaikų grupių ir klasių komplektų skaičių 2015-2016 mokslo metams. Rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-99, atsižvelgdama į esamą situaciją, komplektų skaičių patikslino.

Sprendimu Nr. T-41 taryba paskyrė 2015 m. valstybinių užsienio kalbos (anglų), lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, biologijos brandos egzaminų vykdymo grupių vyresnįjį vykdytoją.

Sprendimu Nr. T-42 pertvarkė Kalvarijos suaugusiųjų vidurinę mokyklą (struktūrą) į Kalvarijos suaugusiųjų mokyklą bei pakeitė Kalvarijos suaugusiųjų vidurinės mokyklos pavadinimą. Nuo 2015 m. gegužės 15 d. pradėta ją vadinta Kalvarijos suaugusiųjų mokykla. Tuo pačiu sprendimu patvirtino Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos nuostatus.

Sprendimu Nr. T-82 taryba patvirtino Švietimo įstaigų mokyklinių geltonųjų ir mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja Kalvarijos savivaldybės mokykloms priklausančių visų markių autobusų naudojimą.

Rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-100 suderino Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiką.

Sprendimu Nr. T-103 patvirtino Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 m. tvarkos aprašą. Neformaliojo vaikų švietimo lėšos yra tikslinė valstybės dotacija Kalvarijos savivaldybei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, skaičių. Šių skiriamų lėšų dydį nustato Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika. Tarybos patvirtinto aprašo paskirtis – apibrėžti valstybės lėšų, skiriamų Kalvarijos savivaldybės mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas, skyrimo principus, lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir šioms programoms, jų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už neformaliojo vaikų švietimo lėšas tvarką.

Sprendimu Nr. T-111 nustatė Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių – 49,7.

Sprendimu T-112 leido išimties tvarka pavėžėti 11 vaikų į Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos, Alksninės bei Nemunaičių pagrindines mokyklas ir į namus mokykliniu geltonuoju arba mokykliniu autobusais.

Spalio 29 d. sprendimu T-120 leido išimties tvarka pavėžėti 1 moksleivį į Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnaziją ir į namus specialiojo reiso autobusu.

Gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-143 taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2016-2018 metų atestacijos programas.

 

Kalvarijos meno mokykloje vaikai ir jaunimas įgyja muzikos, dailės, šokio meno žinių pagrindų. Mokyklos paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo(si) ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemingai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti vaikams ir jaunimui papildomas dalykines kompetencijas.

Savivaldybės taryba 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-23 pritarė Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitai.

Balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-40 taryba pakeitė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-9-1 „Dėl Kalvarijos muzikos mokyklos pavadinimo keitimo ir nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus Kalvarijos meno mokyklos nuostatus ir išdėstė juos nauja redakcija.

Rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-102 nustatė mokslo metų pradžią ir trukmę šioje įstaigoje.

Lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-136 pakeitė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-11-11 „Dėl priėmimo mokytis į Kalvarijos meno mokyklą tvarkos nustatymo“ patvirtintos Mokinių priėmimo mokytis į Kalvarijos meno mokyklos tvarkos 6 punktą, kuriuo į Kalvarijos meno mokyklą bus galima priimti ne tik Kalvarijos savivaldybės teritorijoje gyvenančius mokinius, bet ir, esant laisvų vietų – mokinius iš kitų savivaldybių.

 

Kalvarijos sporto centras formuoja ir įgyvendina savivaldybės politiką kūno kultūros ir sporto srityje. Įstaigos veiklos tikslas – skatinti vaikų ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti savivaldybei šalies čempionatuose ir pirmenybėse bei tarptautiniuose sportiniuose renginiuose.

Savivaldybės taryba 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-24 pritarė Kalvarijos sporto centro direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitai.

Rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-101 suderino šios įstaigos darbo laiką.

 

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro pagrindinės veiklos kryptys - skatinti mėgėjų meno kolektyvų veiklą; kurti kultūros programas ir projektus; organizuoti pramoginius, edukacinius renginius, valstybės švenčių ir atmintinų datų paminėjimus; puoselėti etninę kultūrą, bendradarbiauti su kultūros, švietimo, nevyriausybinėmis organizacijomis, menininkais, savivaldybės įstaigomis, remti  jų kūrybines iniciatyvas.

2015 m. Kalvarijos savivaldybėje vyko nemažai kultūrinių renginių. Dauguma jų buvo suorganizuoti Kalvarijos mieste, nemažai vyko ir kaimo laisvalaikio salėse.

Savivaldybės taryba 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-26 pritarė Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitai.

Rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-101 suderino įstaigos darbo laiką.

 

Savivaldybėje yra viena viešoji biblioteka – Kalvarijos SVB ir 11 kaimo filialų. Veikia knygų išdavimo punktai, kurių paslaugomis dažniausiai naudojasi vyresnio amžiaus žmonės, kurie neturi galimybių savarankiškai nuvykti į aptarnaujantį filialą.

Savivaldybės taryba 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-53-6 paskyrė Kalvarijos savivaldybės viešąją biblioteką atsakinga už Petro Klimo vardo įamžinimo projektų, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Kalvarijos savivaldybėje parengimą bei įgyvendinimą.

Balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-25 pritarė Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitai.

Rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-101 suderino šios įstaigos darbo laiką.

 

Jaunimo politikos koordinavimas yra valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikla apima įvairias sritis: kultūrą, sportą, laisvalaikį, nusikaltimų prevenciją ir kt.

Statistikos departamento 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis Kalvarijos savivaldybėje buvo 2 519 jaunų žmonių (14-29 m.amžiaus). Jaunimą atstovauja 7 jaunimo organizacijos (Kalvarijos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apskritas stalas“, Jaunimo organizacijos ,,Darbas“ Kalvarijos skyrius, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Kalvarijos skyrius, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas ,,Arka“, Jaunimo sporto klubas ,,Orija“, Jungėnų jaunimo klubas ,,Siekime daugiau“, Lietuvos skautija Kalvarijos M. Avietėnaitės skautų draugovė), 2 neformalios jaunimo grupės (,,Sonantem“ ir Kušliškių neformali jaunimo grupė ,,Via Baltica“), 7 mokyklų mokinių savivaldos (Kalvarijos savivaldybės mokinių taryba, bendrojo lavinimo mokyklose veikiančios mokinių tarybos), 15 su jaunimu dirbančių ar jaunimo poreikius tenkinančios įstaigos ir organizacijos, iš jų 8 švietimo įstaigos, 7 kitos (Marijampolės apskrities šaulių 4-sios rinktinės Kalvarijos šaulių 1-oji kuopa, kultūros centras, sporto centras, Kalvarijos policijos komisariatas, viešoji biblioteka, Vilkaviškio vyskupijos Caritas, vaikų dienos centras ,,Žiniukas“).

Savivaldybės taryba gegužės 28 sprendimu Nr. T-46 sudarė 2015-2019 m. savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Jaunimo reikalų taryba, bendradarbiaudama su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padeda įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose. Taip pat ji koordinuoja savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, užtikrina jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus, bei stiprina bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

Jaunimo organizacijų plėtrai ir veiklos tęstinumui savivaldybėje trukdo dažna žmogiškųjų išteklių kaita. Kadangi Kalvarijos savivaldybėje nėra aukštųjų mokyklų, jaunimo organizacijų nariai yra mokiniai, kurie, per kelerius metus įgiję patirties, išvyksta studijuoti į didžiuosius Lietuvos miestus.

 

Valstybės perduota savivaldybėms funkcija – Civilinės būklės aktų registravimas.

2015 m. Kalvarijos savivaldybėje gimė 138 vaikai. Tai 11 gimimų daugiau nei 2014 m.

Mirė 177 savivaldybės gyventojai (2014 m. – 185).

Sudaryti 55 santuokos akto įrašai (2014 m. – 57).

Per ataskaitinį laikotarpį išsituokė 30 Kalvarijos savivaldybėje gyvenančių šeimų. Tai 12 šeimų mažiau nei 2014 m.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatomis, savivaldybė organizuoja ir teikia teisinę pagalbą bei nuolat per visuomenės informavimo priemones informuoja gyventojus apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas. Apie galimybę gauti pirminę teisinę pagalbą informuoti gyventojai vietinėje spaudoje, informacija paskelbta savivaldybės interneto tinklalapyje, pakabinti skelbimai seniūnijų centruose bei kaimuose.

2015 m. suteikta 417 teisinės pagalbos konsultacijų. Daugiausia iš jų – šeimos teisės, civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais. Kiek mažiau – socialinės apsaugos, darbo ir baudžiamosios teisės klausimais. Parengtos 8 taikos sutartys. Surašytas 51 antrinės teisinės pagalbos prašymas. Padėta gyventojams parengti 106 dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms.

 

2015-12-31 savivaldybėje buvo 48 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 117 vaikų. Per 2015 m. Kalvarijos savivaldybėje į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą buvo įrašyta 21 šeima, išbrauktos 25 šeimos.

Laikinoji globa/rūpyba nustatyta 33 vaikams. Iš jų 19 vaikų buvo apgyvendinti Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namuose, 3 – Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, 5 - šeimoje. 9 laikinųjų globų įsteigta tėvų prašymu, jiems laikinai išvykus dirbti į užsienį

Į šeimas grąžinti 22 vaikai.

2015 m. Kalvarijos savivaldybėje buvo globojami/rūpinami 53 nepilnamečiai vaikai. Iš jų 32 globojami/rūpinami šeimose.

2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-80 taryba pakeitė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T-47-1 „Dėl Kalvarijos socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Kalvarijos savivaldybės socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarkos vieną punktą bei tris šios tvarkos priedus ir išdėstė juos nauja redakcija.

Sprendimu Nr. T-81 taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybą, kurios paskirtis – pagal savo kompetenciją teikti savivaldybės tarybai siūlymus dėl vaiko teisių apsaugos politikos ir strategijos formavimo bei prioritetų nustatymo bendruomenėje, vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos priemonių rengimo bei įgyvendinimo bendruomenėje. Tuo pačiu sprendimu taryba patvirtino savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos nuostatus.

 

2015 m. savivaldybės taryba priėmė 21 sprendimą, susijusį su Socialinių paslaugų įstatymo įgyvendinimu, įstatymų lydimųjų aktų pakeitimais bei socialinių paslaugų teikimo kokybės gerinimu.

2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-53-9 taryba pakeitė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. T-41-12 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo“ patvirtintą Mokėjimo už socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašą ir jį išdėstė nauja redakcija.

Balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-35 taryba dar kartą keitė Mokėjimo už socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašą ir jį išdėstė nauja redakcija. Aprašas reglamentuoja asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas. Šiuo aprašu patvirtinta savivaldybės gyventojų mokėjimo už tam tikrų rūšių socialines paslaugas tvarka, išsamiai nustatanti mokėjimo dydžius, atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas sąlygas ir atvejus, pagalbos pinigų mokėjimo savivaldybės gyventojams atvejus, finansinių galimybių vertinimą ir kitas sąlygas.

Sausio 29 d. sprendimu Nr. T-53-10 taryba pakeitė 2014 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. T-41-13 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašą ir išdėstė jį nauja redakcija. Aprašas reglamentuoja piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarką; pagrindus, kuriems esant piniginė socialinė parama didinama, mažinama, skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims, sustabdomas, nutraukiamas ar atnaujinamas jos mokėjimas, ji skiriama kitais atvejais; piniginės socialinės paramos teikimo nepinigine forma būdus; bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narių, ir (ar) seniūnaičių, ir (ar) kitų suinteresuotų asmenų pasitelkimo dalyvauti svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo tvarką bei jų teises ir pareigas.

Gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-52 patvirtino Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisijos veiklos nuostatus. Pagrindinis komisijos veiklos tikslas – pagal pareiškėjų pateiktus prašymus, sukauptus dokumentus ir specialistų pateiktas išvadas priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų ir kitų Kalvarijos savivaldybės tarybos nustatytų asmeniui (šeimai) reikalingų paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo

Sprendimu Nr. T-53 patvirtino Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos veiklos nuostatus. Šios komisijos pagrindinis tikslas – pagal pareiškėjų prašymus analizuoti sukauptus dokumentus ir specialistų pateiktas išvadas, svarstyti ir priimti sprendimą dėl vienkartinės piniginės socialinės paramos skyrimo, piniginės socialinės paramos teikimo būdo nustatymo, piniginės socialinės paramos teikimo.

Sprendimu Nr. T-54 taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų planą. Socialinių paslaugų planavimas Kalvarijos savivaldybėje – tai būtinybė nuosekliai ir veiksmingai planuoti socialines paslaugas savivaldybėje, stengiantis padaryti jas kaip galima labiau atitinkančias susiformavusios vietos bendruomenės lūkesčius ir efektyviai sprendžiančias savivaldybėje susiformavusias socialines problemas. Tai nuosekli ir būtina priemonė siekti strateginių savivaldybės plėtros tikslų.

Gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-148 pakeitė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-70-6 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo aštuonis punktus.

 

Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namai užtikrina globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, našlaičiams, likusiems be tėvų globos, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), vaikams, laikinai liekantiems be tėvų globos, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Tai mišraus tipo, 32 vietų vaikų globos namai, kuriuose gyvena įvairaus amžiaus bei poreikių vaikai šeimynomis, kurios komplektuojamos iš tokio pat arba skirtingo amžiaus vaikų. Vaikų laikinosios globos namuose teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, asmeninės higienos, maitinimo, sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos pagal vaiko savarankiškumo lygį.

 

Savivaldybės taryba 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-54-2 pritarė Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos kainai 584 Eur mėnesiui vienam asmeniui.

Balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-28 pritarė Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Sprendimu Nr. T-36 patvirtino Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų direktoriui tarnybinio atlyginimo koeficientą.

Gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-149 pritarė Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos kainai – 708 Eur mėnesiui vienam asmeniui.

 

Stacionarias globos paslaugas senyviems vienišiems asmenims ir žmonėms su negalia teikia Kalvarijos globos ir užimtumo centras. Kalvarijos globos ir užimtumo centras – mišrių socialinių paslaugų įstaiga, kurią sudaro trys padaliniai: Globos namai (25 asmenims), Pagalbos namuose tarnyba, Dienos globos namai.

Savivaldybės taryba 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-27 pritarė Kalvarijos globos ir užimtumo centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Sprendimu Nr. T-37 patvirtino Kalvarijos globos ir užimtumo centro direktoriui tarnybinio atlyginimo koeficientą.

Gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-150 taryba nutarė nuo 2016 m. kovo 1 d. įsteigti Kalvarijos savivaldybės biudžetinę įstaigą – Kalvarijos socialinių paslaugų centrą. Centro steigimo tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę, užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą Kalvarijos savivaldybės gyventojams. Tuo pačiu sprendimu taryba patvirtino Kalvarijos socialinių paslaugų centro didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal sutartį, pareigybių skaičių – 24,5. Taip pat patvirtino šio centro nuostatus, kuriuose nustatė įstaigos funkcijas – integralios pagalbos paslaugas (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose bei bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

 

Savivaldybėje veikia 4 sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos: 1 individuali įmonė ir 3 viešosios įstaigos, pastarųjų steigėjas yra savivaldybės taryba.

Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė teikia pirminio ir antrinio lygio stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Viešoji įstaiga Kalvarijos PSPC ir Sangrūdos ambulatorija teikia pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Kalvarijos PSPC aptarnauja  prie šio centro prisirašiusius pacientus. A. Masilionio gydymo klinika yra privati sveikatos priežiūros įstaiga, įsteigta ir dirbanti nuo 2000 m.

Savivaldybės taryba 2015 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. T-55-3 patvirtino Kalvarijos savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitą, kurioje numatytos ir 2015 metų savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos prioritetinės kryptys: visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) vykdymas; sveikatos mokymas, sveikos gyvensenos propagavimas, informacijos sklaida; visuomenės sveikatos stiprinimas, programų rengimas ir įgyvendinimas; vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo paplitimo mažinimas; sergamumo lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis mažinimas.

 

Sprendimu Nr. T-55-4 pavedė vykdyti slaugos lovų paslaugų teikimą viešajai įstaigai Kalvarijos ligoninei. Taip pat patvirtino Slaugos lovų paslaugų teikimo viešojoje įstaigoje Kalvarijos ligoninėje tvarkos aprašą. Aprašas reglamentuoja asmenų nukreipimo į savivaldybės finansuojamas slaugos lovas viešojoje įstaigoje Kalvarijos ligoninėje tvarką, mokėjimą už teikiamas paslaugas, sprendimo priėmimą, nukreipimo išdavimą teikiant slaugos lovų paslaugas Kalvarijos savivaldybės gyventojams. Slaugos lovų paslaugų teikimo ligoninėje tikslas – teikti kompleksines (medicininė, socialinė ir kt.) pagalbos bei slaugos paslaugas reikalingas suaugusiam asmeniui

Sprendimu Nr. T-55-5 taryba patvirtino viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės slaugos lovų paslaugų kainas: slaugos lovų paslauga mėnesiui vienam asmeniui 480 Eur, slaugos lovų paslauga mėnesiui vienam asmeniui, kuriam yra nustatytas specialusis slaugos poreikis, 510 Eur.

Balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-29 pritarė viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės vyriausiojo gydytojo 2014 metų veiklos ataskaitai bei patvirtino Kalvarijos ligoninės 2015 metų veiklos užduotis ir jų vertinimo rodiklius.

Spalio 29 d. sprendimu Nr. T-119 nustatė viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės nemedicininių paslaugų kainas.

Balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-30 pritarė viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos vyriausiojo gydytojo 2014 metų veiklos ataskaitai, patvirtino viešosios įstaigos 2015 metų veiklos užduotis ir jų vertinimo rodiklius, nustatė įstaigos vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies procentą.

Sprendimu Nr. T-31 pritarė viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2014 metų veiklos ataskaitai, patvirtino viešosios įstaigos 2015 metų veiklos užduotis ir jų vertinimo rodiklius, nustatė įstaigos vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies procentą.

 

Viena iš išimtinių savivaldybės tarybos kompetencijų – sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas.

Savivaldybės taryba 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-54-6 patvirtino Kalvarijos savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise perduoto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus.

Savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija – priimti sprendimus dėl socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos ir dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, savivaldybės taryba 2015 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. T-55-7 patvirtino Kalvarijos savivaldybės būsto fondo sąrašą bei socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Birželio 30 d. sprendimu Nr. T-73 pakeitė savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. T-55-7 „Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintus Kalvarijos savivaldybės būsto fondo bei socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus ir išdėstė juos nauja redakcija.

Rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-105 pakeitė Kalvarijos savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą ir išdėstyti jį nauja redakcija.

Spalio 29 d. sprendimu Nr. T-123 pakeitė Kalvarijos savivaldybės būsto fondo bei socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus ir dar kartą  išdėstė juos nauja redakcija.

Birželio 30 d. sprendimu Nr. T-72 taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžius. Vėliau liepos 30 d. sprendimu Nr. T-93 pakeitė šiuos dydžius ir išdėstė nauja redakcija.

Birželio 30 d. sprendimu Nr. T-74 patvirtino Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomą Kalvarijos savivaldybės gyventojams, turintiems teisę į savivaldybės būstą ir socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Sprendimu Nr. T-76 patvirtino Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašą.

Spalio 29 d. sprendimu Nr. T-122 patvirtino Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašą.

Sprendimu Nr. T-124 patvirtino Parduodamų Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių sąrašą.

 

2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-54-5 taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės administracijos seniūnijų (Akmenynų, Kalvarijos, Liubavo ir Sangrūdos) 2015 metų veiklos programas.

 

Sausio 29 d. sprendimu Nr. T-53-5 pakeitė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-51-1Dėl leidimų važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo“ patvirtintą Leidimų važiuoti Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarką ir ją išdėstė nauja redakcija. Pakeistoje tvarkoje nustatė naujus mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis, ribinius tarifus.

Balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-43 patvirtino Kalvarijos savivaldybės objektų, finansuojamų iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2015 metais, sąrašą.

Birželio 30 d. sprendimu Nr. T-75 pakeitė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-24 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo 6.1 papunktį ir nustatė, kad Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos skirstomos nuo bendros gautų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšų sumos 2015 m. ne mažiau kaip 40 proc., o nuo 2016 m. ne mažiau kaip 50 proc. kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą, taisymą (remontą).

 

Turime 33 visuomenines organizacijas, iš jų 22 kaimo bendruomenes.

Gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-55 taryba iniciavo struktūros – Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės –  steigimą bendruomenės inicijuojamai vietos plėtrai įgyvendinti per integruotą ir kelis sektorius aprėpiančią vietos plėtros strategiją.

Birželio 30 d. sprendimu Nr. T-88 pritarė Kalvarijos savivaldybės dalyvavimui steigėjo teisėmis steigiant asociaciją Kalvarijos  miesto vietos veiklos grupę. Taip pat pritarė asociacijos Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės steigimo sutarties bei įstatų projektams. Delegavo Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotoją Antaną Burinską, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę Editą Gumauskienę, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėją Vidą Tumelienę į asociacijos Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės valdybą atstovauti Kalvarijos savivaldybės interesams.

Gegužės 28 d. sprendimu T-61 dvejiems metams sudarė Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą.

Liepos 30 d. sprendimu Nr. T-90 taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvarkos aprašą. Šios programos paskirtis – kurti palankią aplinką nevyriausybinėms organizacijoms, užtikrinti tinkamas jų, kaip svarbaus pilietinės visuomenės elemento, veiklos ir plėtros sąlygas, dalinai finansuojant  jų veiklą. Programos tikslas – suteikti nevyriausybinėms organizacijoms platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, aktyvinti ir skatinti Kalvarijos savivaldybės nevyriausybines organizacijas prisidėti prie aktualių Kalvarijos savivaldybės problemų sprendimo.

Lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-133 patvirtino Kalvarijos savivaldybės viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, sąrašą bei savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programą.

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės kaimo bendruomenės buvo konsultuojamos projektų rengimo, bendruomenių veiklos organizavimo klausimais.

 

Savivaldybė yra UAB „Kalvarijos komunalininkas“ steigėja. Taryba balandžio 30 d. posėdyje išanalizavo ir sprendimu Nr. T-32 patvirtino UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 2014 metų metinių finansinių atskaitų rinkinį. Birželio 30 d. sprendimu Nr. T-77 padidino įmonės įstatinį kapitalą.

2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-131 paskyrė UAB „Kalvarijos komunalininkas“ viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Kalvarijos savivaldybės teritorijoje ir pavedė įmonei vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje.

Sprendimu Nr. T-142 taryba pritarė UAB „Kalvarijos komunalininkas“ reorganizavimui. Įpareigojo UAB „Kalvarijos komunalininkas“ direktorių parengti UAB „Kalvarijos komunalininkas“ ir UAB „Kalkomas“ reorganizavimo sąlygas, pagal kurias UAB „Kalkomas“ prijungiamas prie UAB „Kalvarijos komunalininkas“.

 

Vasario 26 d. sprendimu Nr. T-54-7 patvirtino Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitą ir 2015 metų priemonių vykdymo sąmatą. Pravesta Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai 20 proc., kitoms Programos priemonėms 80 proc. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

Iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skirta 4 924 Lt atlyginti vilkų padarytai žalai, 1 327 Lt medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidoms kompensuoti.

Kovo 19 d. sprendimu Nr. T-55-14 taryba pakeitė Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitą, kurioje detaliau išdėstė kitas aplinkosaugos priemones, kurioms įgyvendinti panaudotos šios programos lėšos.

Gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-70 taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės atliekų tvarkymo planą 2014−2020 metams. Plano tikslas nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius - ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims. Šis atliekų tvarkymo planas – pagrindinis strateginio planavimo dokumentas, kuriuo remiantis Kalvarijos savivaldybės teritorijoje bus plėtojama ir įgyvendinama Marijampolės regioninė atliekų tvarkymo sistema.

Lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-135 papildė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-16-19 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų“ patvirtintų nuostatų VII skyrių „Vietinės rinkliavos išieškojimas“ 34¹ punktu. Šiuo punktu taryba nustatė, kad Kalvarijos savivaldybės vietinės rinkliavos skolos pripažįstamos beviltiškomis ir nurašomos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 patvirtintomis Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklėmis.

 

Ataskaitiniu laikotarpiu žemės ūkio funkcijų vykdymas savivaldybėje buvo siejamas su Vyriausybės numatytų programinių nuostatų įgyvendinimu.

Savivaldybės žemdirbiams buvo sudarytos sąlygos gauti nuolatinę kvalifikuotą konsultaciją tiesioginių išmokų, kitos paramos žemės ūkio klausimais, buvo organizuojami pasitarimai Kalvarijos savivaldybės žemdirbiams seniūnijose, žemdirbių bei ūkininkų mokymai.

Per 2015 m. priimta, suarchyvuotos ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui išsiųstos 1 298 pasėlių deklaracijos. Pasėlių deklaracijose elektronine forma pateikti 12 226 laukai. Priimti 154 papildomi dokumentai iš asmenų, deklaruojančių žemės ūkio pasėlius ir dalyvaujančių įvairiose paramose.

Atnaujinti ir patikslinti duomenys 1 234 kaimo valdose.

Sutikslinti duomenys tiesioginėms išmokoms už ėriavedes ir karves žindenes gauti.

Pavasarį ir rudenį buvo priimamos paraiškos pieno kvotų pirkimui aukcione. Surinktos 29 pieno kvotų paraiškos paveldėjusiems perėmėjams.

Priimtos 42 bičių laikytojų paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti.

Suorganizuota 12 žemdirbių mokymų, konkursai, Kalvarijos žemdirbių šventė. Dalyvauta respublikiniame rudeninio arimo konkurse.

Kalvarijos savivaldybei iš valstybės biudžeto melioracijos funkcijai buvo skirta 70,997 tūkst. Eur. Atlikti šie darbai:

melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinė apskaita;

smulkių melioracijos gedimų šalinimas (pagal 12 ūkininkų ir kitų naudotojų prašymus suremontuota melioracijos įrenginių gedimų už 35,532 tūkst. Eur). Suremontuota 0,347 km drenažo linijų, 3,33 km griovių, 5 pralaidos, pakeisti 26 vnt.  drenažo žiočių;

Smetoniškės polderio siurblinės priežiūra;

parengtas ir įgyvendintas Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Jungėnų k. v. „Bangos“ mel. pr. Nr. 3 melioracijos griovių remonto projektas (projekto vertė 27 742,40 Eur.);

pradėtas vykdyti Kalvarijos savivaldybės melioracijos projektų M1:2000 planinės medžiagos vektorizavimas ir atributinių duomenų parengimas pagal Mel_Gis specifikaciją (iš viso 2015 m. vektorizuota 1 698 ha).

 

2015 m. buvo išklausytos savivaldybės tarybos ir mero, savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitos, savivaldybės administracijos 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaita, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaita, dvi informacijos apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. liepos-gruodžio mėn. bei 2015 m. sausio–birželio mėn. priimtų sprendimų vykdymą. Pritarta Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2011-2014 metų programos 2014 metų veiklos ataskaitai.

 

Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimas.

2015 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. T-55-16 taryba pakeitė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ patvirtintą Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir išdėstė jį nauja redakcija. Nustatė, kad reglamento nauja redakcija įsigalioja 2015 metais naujai išrinktai Kalvarijos savivaldybės tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

Gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-58 pakeitė reglamento 60, 67 ir 173 punktus bei papildė 67.4 punktą, kuriuo įtvirtino Antikorupcijos komisijos kompetenciją.

Rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-110 pakeitė reglamento 15 punktą ir nustatė, kad tarybos nariams su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugų išlaidoms, kiek šių paslaugų nesuteikia ar išlaidų neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, atsiskaitytinai kas mėnesį mokama 150 Eur dydžio išmoka.

 

2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-53-4 patvirtintos Kalvarijos savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės. Šiomis taisyklėmis taryba nustatė Kalvarijos savivaldybės administracijos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalį vykdomos daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų administratorių, veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės tvarką.

 

2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-65 nustatė 2016 metų mokestinio laikotarpio žemės mokesčio tarifus procentais nuo žemės mokestinės vertės pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą: žemės ūkio paskirties žemei 1,5 procento; mėgėjų sodų žemės sklypams 3 procentus; miškų ūkio paskirties žemei 0,5 procento; vandens ūkio paskirties žemei 0,4 procento; kitos paskirties žemei nuo 0,9 iki 3 procentų, t. y. gyvenamųjų teritorijų žemei 0,9 procento; komercinės paskirties objektų teritorijoms 1,2 procento; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms 1,2 procento; kitos, aukščiau nenurodytos, paskirties žemei 1,3 procento; nenaudojamai, apleistai žemės ūkio paskirties žemei 3 procentai.

Sprendimu Nr. T-66 nustatė valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu arba suteiktos naudotis teisės aktų nustatyta tvarka, nuomos mokesčio tarifus 2015 metams: žemės ūkio paskirties žemei 1,5 procento žemės vertės; gyvenamųjų teritorijų, vienbučių, dvibučių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemei 1,2 procento žemės vertės; kitos, aukščiau nenurodytos, paskirties žemei 4 procentus žemės vertės.

Sprendimu Nr. T-67 nustatė fizinių asmenų grupes, kurioms suteikė žemės ir ne aukciono būdu išnuomotos valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatas 2015 metais.

Sprendimu Nr. T-68 patvirtino nekilnojamojo turto mokesčio 2016 metų tarifą 0,3 procento nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Spalio 29 d. sprendimu Nr. T-129 pakeitė Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-37-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 39, 42, 64, 65, 70 punktus.

 

2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-152 atleido UAB „Kalvarijos komunalininkas“ nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių, A. Dvareckaitės IĮ nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2015 m.

 

Sprendimu Nr. T-127 patvirtino Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, sąrašą ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą.

 

Lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-137 patvirtino Kalvarijos savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programą bei šios programos įgyvendinimo priemonių planą. Programa skirta korupcijos prevencijai Kalvarijos savivaldybės institucijoje, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei įmonėse, kurių steigėja (savininkė) yra Kalvarijos savivaldybės taryba. Jos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją aukščiau minėtose įstaigose, siekti kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą Savivaldybėje, atlikimo. Programa siekiama skatinti visuomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti visuomenės paramą korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, užtikrinti glaudesnį Savivaldybės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.

 

XI. APIBENDRINIMAS

 

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbau vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, laikydamasis demokratijos, viešumo, teisėtumo, atsakomybės ir kolegialumo principų.

Dėkoju visiems, su kuriais 2015 m. teko dirbti ir spręsti aktualiausius Kalvarijos savivaldybės klausimus.

 

 

 

Meras                                                                                                                    Vincas Plikaitis

 

 

 

Į pradžią