Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-4 2017-01-26
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. T-4

Kalvarija

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435, Strateginio planavimo Kalvarijos savivaldybėje organizavimo tvarka, patvirtinta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-114 „Dėl Strateginio planavimo Kalvarijos savivaldybėje organizavimo tvarkos tvirtinimo“, Kalvarijos savivaldybės taryba   nusprendžia::

 

1.    Patvirtinti Kalvarijos savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2.    Pavesti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo priežiūrą.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Mero pavaduotojas,

atliekantis mero pareigas                                                                                  Kęstutis Bagdanavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė E. Janavičienė

 

Suderino V. Skilandienė

 

               G. Zavistauskas

 

 

Dokumento priedai:
T-4 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
Į pradžią