Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-40 2017-02-28
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 


SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 28 d. Nr. T-40

Kalvarija

 

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kalvarijos savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

            1. Patvirtinti:

            1.1. Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas 8 659,0 tūkst. Eur, metų pradžios biudžeto lėšų likutį 303,7 tūkst. Eur, tikslinę paskirtį turinčių lėšų likutį 74,7 tūkst. Eur (1 priedas).

            1.2. Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus 8 962,7 tūkst. Eur:

            1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 984,7 tūkst. Eur (2 priedas);

            1.2.2. mokinio krepšeliui finansuoti 2 400,2 tūkst. Eur (3 priedas);

            1.2.3. neformaliojo vaikų švietimo programai vykdyti 27,3 tūkst. Eur (4 priedas);

1.2.4. savarankiškoms funkcijoms vykdyti 5 277,7 tūkst. Eur (5 priedas);

            1.2.5. biudžetinių įstaigų prognozuojamas pajamas 222,2 tūkst. Eur (6 priedas);

            1.2.6. specialiųjų programų prognozuojamas pajamas 50,6 tūkst. Eur (7 priedas);

            1.2.7. savivaldybės biudžeto asignavimus pagal vykdomas programas 8 962,7 tūkst. Eur (8 priedas).

            2. Nustatyti, kad:

            2.1. valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensaciją 496,0 Eur naudoti socialinių pašalpų mokėjimui;

            2.2. metų pradžios biudžeto lėšų likutį (išskyrus tikslinę paskirtį turinčių lėšų likutį) naudoti einamųjų metų biudžeto reikmėms, iš kurių užtikrinti 2016 m. gruodžio 31 d. kreditinio įsiskolinimo padengimą;

2.3. biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų;

2.4. biudžetinės įstaigos iš gautų pajamų už suteiktas paslaugas turi numatyti asignavimus įstaigos pagrindinei veiklai finansuoti;

2.5. biudžetinėse įstaigose iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiami įsiskolinimai (mokėtinos sumos).

            3. Įpareigoti savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojus:

            3.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo įstaigos programų sąmatas ir susijusius dokumentus pagal finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir straipsnius ir pateikti savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyriui;

            3.2. užtikrinti paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

            3.3. analizuoti kreditinių įsiskolinimų priežastis ir iš patvirtintų asignavimų ekonomijos skirti lėšas įsiskolinimams padengti.

 

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Mero pavaduotojas,

atliekantis mero pareigas                                                                                     Kęstutis Bagdanavičius

 

 

 

 

Parengė L. Trečiokienė

 

Suderino G. Zavistauskas

 

                V. Skilandienė

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-40 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
Į pradžią