Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-29 2018-02-27
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 27 d. Nr. T-29

Kalvarija

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435, Strateginio planavimo Kalvarijos savivaldybėje organizavimo tvarka, patvirtinta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-114 „Dėl Strateginio planavimo Kalvarijos savivaldybėje organizavimo tvarkos tvirtinimo“, Kalvarijos savivaldybės taryba   nusprendžia::

 

1.        Patvirtinti Kalvarijos savivaldybės 2018-2020 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2.   Pavesti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo priežiūrą.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                          Vincas Plikaitis

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus

vedėja

 

Vida Tumelienė

2018-02-20

 

Dokumento priedai:
T-29 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
Į pradžią