Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-50 2018-02-27
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 


SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 27 d. Nr. T-50

Kalvarija

 

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kalvarijos savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

            1. Patvirtinti:

            1.1. Kalvarijos savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas 9650,7 tūkst. Eur, metų pradžios biudžeto lėšų likutį 322,1 tūkst. Eur, tikslinę paskirtį turinčių lėšų likutį 34,2 tūkst. Eur (1 priedas).

            1.2. Kalvarijos savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimus 9972,8 tūkst. Eur:

            1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 1125,7 tūkst. Eur (2 priedas);

            1.2.2. mokinio krepšeliui finansuoti 2364,7 tūkst. Eur (3 priedas);

            1.2.3. neformaliojo vaikų švietimo programai vykdyti 42,0 tūkst. Eur (4 priedas);

1.2.4. savarankiškoms funkcijoms vykdyti 6153,1 tūkst. Eur (5 priedas);

            1.2.5. biudžetinių įstaigų prognozuojamas pajamas išlaidoms dengti 237,3 tūkst. Eur (6 priedas);

            1.2.6. specialiųjų programų prognozuojamas pajamas 50,0 tūkst. Eur (7 priedas);

            1.2.7. savivaldybės biudžeto asignavimus pagal vykdomas programas 9972,8 tūkst. Eur (8 priedas).

            2. Nustatyti, kad:

            2.1. metų pradžios biudžeto lėšų likutį (išskyrus tikslinę paskirtį turinčių lėšų likutį) naudoti einamųjų metų biudžeto reikmėms, iš kurių užtikrinti 2017 m. gruodžio 31 d. kreditinio įsiskolinimo padengimą;

2.2. biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų;

2.3. biudžetinės įstaigos iš gautų pajamų už suteiktas paslaugas turi numatyti asignavimus įstaigos pagrindinei veiklai finansuoti;

2.4. biudžetinėse įstaigose iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiami įsiskolinimai (mokėtinos sumos), kurios 2019 m. sausio 1 d. turi būti ne didesnės už 2018 m. sausio 1 d.įsiskolinimą.

            3. Įpareigoti savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojus:

            3.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo įstaigos programų sąmatas ir susijusius dokumentus pagal finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir straipsnius ir pateikti savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyriui;

            3.2. užtikrinti paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

            3.3. analizuoti įsiskolinimų priežastis ir iš patvirtintų asignavimų ekonomijos skirti lėšas įsiskolinimams padengti.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Vincas Plikaitis

 

 

 

 

 

 

Parengė

Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus

vedėja

 

Laima Trečiokienė

2018-02-20

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-50 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
Į pradžią