Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-84 2018-04-26
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
PRITARTA

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITos

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T-84

Kalvarija

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 19 p., 29 str.       8 d. 9 p. bei Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 230 ir 233 p., Kalvarijos savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

Pritarti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                          Vincas Plikaitis

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

 

 

Irena Skroblienė

2018-04-16

 

 


 

PRITARTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-84

 

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Įvadas

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 230 ir 233 punktais, savivaldybės administracijos direktorius už savo ir savivaldybės administracijos veiklą praėjusiais metais atsiskaito tarybai ir merui.

Administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Kalvarijos savivaldybės biudžeto, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Ją sudaro struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (savivaldybės administracijos filialai), į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Paskutinį kartą Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūra buvo patvirtinta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-117. Savivaldybės administraciją sudaro 12 struktūrinių padalinių, 4 struktūriniai teritoriniai padaliniai ir 5 struktūriniams padaliniams nepriskirti darbuotojai.

Kalvarijos savivaldybės administracijoje didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičius patvirtintas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-164 ir sudaro 88 valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybes.

Per ataskaitinį laikotarpį Kalvarijos savivaldybės administracijos direktore dirbo Jurgita Čerkauskienė, paskirta į šias pareigas 2015 metų vietos savivaldos rinkimų Kalvarijos savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

Direktoriaus pavaduotoju dirbo Karolis Babeckas, paskirtas į šias pareigas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr.T-13, atsistatydinus iš užimamų pareigų savo noru Vaidai Skuolienei.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybėje, organizuoja administracijos darbą, administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie savivaldybės vykdomosios institucijos 2017 m. veiklos rezultatus.

 

ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

 

Per 2017 m. laikotarpį parengta:

1.      Švietimo ir ugdymo skyriaus 2017 metų veiklos planas.

2.      2017 metų švietimo veiklos programa.

3.      Finansinė 2017 metų programa.

4.      10 mėnesių skyriaus veiklos planų.

5.         35 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų projektai, 105 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai švietimo ir ugdymo klausimais, 5 mero potvarkiai.

6.      Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2017 m. tvarkos aprašas.

7.         Patyčių prevencijos vykdymo Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas.

8.         Kalvarijos savivaldybės gabių ir talentingų vaikų, mokinių, kolektyvų ir komandų apdovanojimo tvarkos aprašas.

9.         Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 metų planuojamų renginių ir projektų planas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

 

Išanalizuoti mokyklų 2017-2018 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektai, teikti siūlymai.

Patikrinti ir suderinti 2017-2018 m. m. mokyklų tarifiniai sąrašai.

 

Vykdyta švietimo įstaigų priežiūra ir parengtos analizės:

1. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo stebėsena.

2. Socialinio pedagogo darbą ir atsakomybę, apibrėžiančių dokumentų atnaujinimas mokyklose.

3. 2015-2016 m. m. mokinių profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) stebėsenos ataskaita ir siūlymai dėl šios veiklos gerinimo 2017-2018m. m.

4. Mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimas pradinio ugdymo programoje.

5. 2016-2017 m. m. dalykinių olimpiadų, konkursų rezultatai.

6. Mokyklų vadovų ugdomosios veiklos stebėsena, įgyvendinant mokyklose mokinių pasiekimų gerinimo 2016-2017 m. m. priemonių planus.

7. 2017 m. įskaitų, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo, vykdymo rezultatai.

8. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 1, 2, 19, 23, 43, 46, 47, 49, 56, 58, 59 str. pakeitimo ir įstatymo papildymo 231, 232 str. įstatymo Nr. XII-2685 nuostatų įgyvendinimas mokyklose.

9. Kalvarijos savivaldybės 2016-2017 m. m. švietimo stebėsenos rodikliai.

 

Organizuoti savivaldybėje brandos egzaminai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, vykdyta jų priežiūra:

Egzaminai:

Menų                                                                                                            (05-12);

Technologijos                                                                                                (05-05, 05-12, 05-24);

Anglų kalbos (valstybinis)                                                                               (05-20);

Geografijos                                                                                                    (06-03);

Lietuvių kalbos (valstybinis, mokyklinis)                                                          (06-05);

Matematikos (valstybinis)                                                                               (06-09);

Istorijos (valstybinis)                                                                                      (06-12);

Biologijos (valstybinis)                                                                                    (06-19).

Pakartotinė sesija:

Lietuvių kalba (mokyklinis)                                                                             (07-07).

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:

Lietuvių kalbos (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas                (03 mėn.).

Lietuvių kalba (raštu)                                                                                      (05-26);

Matematikos                                                                                                  (06-01).

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymas:

8 klasė (rašymas, klausimynas, skaitymas, matematika)             (03 mėn.);

6 klasė (klausimynas, rašymas, skaitymas)                                 (03 mėn.);

4 klasė (klausimynas, rašymas, skaitymas)                                 (03 mėn.);

2 klasė (rašymas, matematika)                                                  (05 mėn.);

4 klasė (pasaulio pažinimas, matematika)                                   (05 mėn.);

8 klasė (socialiniai mokslai)                                                       (05 mėn.);

6 klasė (matematika)                                                                (05 mėn.).

 

Koordinuoti projektai, programos:

1. Prevencinės programos OLWEUS (Kalvarijos, Sangrūdos gimnazijos, Jungėnų, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos); „Antras žingsnis“ (Sangrūdos gimnazija, Akmenynų pagrindinė mokykla); viešosios įstaigos „Vaiko labui “vykdomos tarptautinės programos „Zipio draugai“ (Kalvarijos, Sangrūdos gimnazijos, Akmenynų, Jungėnų, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos, Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla, Sangrūdos gimnazija); „Obuolio draugai“ (Kalvarijos gimnazija, Jungėnų, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos); „Įveikiame kartu“ (Kalvarijos gimnazija, Jungėnų, Liubavo Juozo Montvilos, Nemunaičių pagrindinės mokyklos); „Gyvai“ (Akmenynų pagrindinė mokykla); „Linas – pagalba vaikams“ (Jungėnų pagrindinė mokykla).

2. ITC projektas „Saugesnis internetas“ – mokymai „Saugesnio interneto veiklos mokykloje“ (apmokyta 20 pedagogų).

3. ŠMM Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa (savivaldybėje organizuotos mokomųjų dalykų olimpiados, konkursai, mokiniai išsiųsti į zonines ir respublikines olimpiadas, konkursus).

4. ŠMM programa „Švietimas informacinei visuomenei“ – įvairi metodinė literatūra išdalinta mokykloms.

5. LMNŠC projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (mokyklų ataskaitos pateiktos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui; aptartos problemos su mokyklų vadovais, ugdymo karjerai specialistais).

6. NEC projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ (mokyklų pavaduotojams organizuotas seminaras, mokyklose vyko 2, 4 ,6, 8 kl. mokinių testavimas, parengta ataskaita NEC, informacija apie gautus rezultatus paskelbta viešojoje erdvėje).

7. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro konkursas „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ („Šviesoforo“ konkursas).

8. ŠMM Neformaliojo vaikų švietimo programa (parengtas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, įvertintos ir akredituotos teikėjų programos, pasirašytos sutartys, suvesti duomenys į sistemas, atsiskaityta už gautų lėšų panaudojimą).

9. Nacionalinis švietimo projektas „Lyderio laikas 3“ (konsultacijos komandai, informacija mokykloms).

10. 2014-2020 m. ES fondų investicijų projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

11. Projektas „Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą“.

 

Organizuoti pasitarimai švietimo įstaigų vadovams:

I pasitarimas (02-22, protokolas Nr. 1)

1. Dėl LR švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo ir papildymo – patyčių ir smurto prevencijos švietimo įstaigose.

2. Dėl mokyklos dokumentų patikslinimo, vadovaujantis naujausiais galiojančiais teisės aktais.

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės gabių ir talentingų vaikų, mokinių, kolektyvų ir komandų apdovanojimo tvarkos aprašo.

 

II pasitarimas (04-07, protokolas Nr.2)

1. Dėl ekstremalios situacijos – savižudybių ir nelaimingų atsitikimų – suvaldymo švietimo įstaigose.

 

III pasitarimas (04-20, protokolas Nr. 3)

1. Dėl Mokyklų tinklo pertvarkos numatomų žingsnių, įgyvendinant LRT programines nuostatas, ir kitų numatomų pokyčių.

2. Dėl pažymos „Socialinio pedagogo darbą ir atsakomybę, apibrėžiančių dokumentų atnaujinimas mokyklose“ pristatymo.

3. Dėl mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo pradinio ugdymo programoje.

4. Dėl 2017-04-07 švietimo įstaigų vadovų pasitarime priimtų nutarimų įgyvendinimo mokyklose.

5. Dėl dalyvavimo ITC vykdomo Saugesnio interneto projekto renginiuose, skirtuose švietimo atstovams, dirbantiems su 7-11 m. mokiniais.

 

IV pasitarimas (06-21, protokolas Nr. 4)

1. Dėl 2016-2017 m. m. mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų rezultatų.

2. Dėl mokyklų vadovų ugdomosios veiklos stebėsenos, įgyvendinant mokyklose mokinių pasiekimų gerinimo 2016-2017 m. m. priemonių planus.

3. Dėl 2017-2018 m. m. bendrųjų ugdymo planų nuostatų, rengiant mokyklų ugdymo planus.

4. Dėl Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

V pasitarimas (08-30, protokolas Nr. 5)

1. Dėl 2017-2018 m. m. naujienų. Gera mokykla – kiekvienam.

2. Dėl mokykloms parengtų rekomendacijų, padėsiančių atpažinti smurtą artimoje aplinkoje patyrusius vaikus ir kaip jiems padėti.

3. Dėl 2017 m. brandos egzaminų rezultatų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų.

4. Dėl biudžetinių įstaigų galimybių teikti paraiškas projektų finansavimui gauti.

5. Dėl Mokinių registro tvarkymo.

 

VI pasitarimas (11-23, protokolas Nr. 6)

1. Dėl sveikatą stiprinančios mokyklos.

2. Dėl pažymos „LR švietimo įstatymo Nr. I-1489 1, 2, 19, 23, 43, 46, 47, 49, 56, 58, 59 str. pakeitimo ir įstatymo papildymo 231, 232 str. Įstatymo Nr. XII-2685 nuostatų įgyvendinimas mokyklose“ pristatymo.

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2016-2017 m. m. stebėsenos rodiklių.

 

Organizuoti seminarai, pasitarimai pedagogams:

1. Istorijos, geografijos ir kitų mokomųjų dalykų mokytojams V. Kniūraitės paskaita „Vakarų ir Islamo civilizacijų santykis“ (02-02).

2. Seminaras pradinių klasių mokytojams „Kūrybinio mąstymo ugdymas matematikos pamokose“ (02-02).

3. Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų programos įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (02-07).

4. Seminaras matematikos mokytojams „Gabių mokinių ugdymas“ (02-08).

5. Pasitarimas socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams „Dėl bendro darbo su šeimomis, Švietimo įstatymo pakeitimo ir papildymo“ (02-14).

6. Seminaras priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Gerosios darbo patirties sklaida: kaip rengti ikimokyklinio ugdymo programą“ (02-24).

7. Pasitarimas Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos ir mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams (02-27).

8. Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. programos įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (03-09).

9. Kalvarijos savivaldybės administracijos ir mokyklų vaiko gerovės komisijų posėdis (03-14).

10. Renginys ugdymo karjerai konsultantams „Studijų pasirinkimas. Kelias į sėkmingą karjerą“ (03-15).

11. Kalvarijos savivaldybės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programos įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (03-21).

12. Seminaras valstybinių brandos egzaminų administratoriui ir vykdytojams (05-18).

13. Įžanginis renginys, skirtas aptarti projekto „Lyderių laikas 3“ tikslus bei naudą savivaldybei, susitarti dėl veiklos principų ir siekiamų rezultatų (12-05).

14. Pasitarimas mokyklų bibliotekininkams „Mokyklos bibliotekos vaidmuo, stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus“ (05-22).

15. Mokymai mokyklų pradinių klasių mokytojams „Saugesnis internetas“ (05-23).

16. Seminaras karjeros ugdymo konsultantams „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“ (05-30).

17. Pasitarimas mokytojams, atsakingiems už etninę kultūrą mokykloje (09-20).

18. Konsultacija projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinei komandai (10-20, 30).

19. Išvyka į Lazdijų rajono Veisiejų Sigito Gedos gimnaziją – gerosios patirties sklaida (11-03).

20. Pasitarimas mokyklų sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos koordinatoriams (11-150.

21. Seminaras ugdymo karjeros konsultantams „10 ES įrankių lengvesniam karjeros konsultanto darbui“ (11-27).

22. Konsultacija „Lyderių laikas 3“ kūrybinei komandai (12-01).

 

Vykdyta Kalvarijos savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos veikla. Organizuotas 1 komisijos posėdis.

Dalyvauta švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų posėdžiuose: Jungėnų pagrindinėje mokykloje (12 mėn.), Akmenynų pagrindinėje mokykloje (12 mėn.), Kalvarijos gimnazijoje (12 mėn.), Kalvarijos meno mokykloje (12 mėn.), Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (05, 12 mėn.), Sangrūdos gimnazijoje (12 mėn.), Kalvarijos suaugusiųjų mokykloje (12 mėn.), Liubavo Juozo Montvilos pagrindinėje mokykloje (12 mėn.), Nemunaičių pagrindinėje mokykloje (12 mėn.).

 

Organizuotos olimpiados, konkursai gabiems mokiniams:

1. 46-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkurso savivaldybės etapas.

2. 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada.

3. Biologijos olimpiados II etapas.

4. 55-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapas.

5. 49-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso savivaldybės etapas.

6. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etapas.

7. 28-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinė dalis.

8. Technologijų olimpiados II etapas.

9. 9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas.

10. 65-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas.

11. 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas.

12. 66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados II etapas.

13. 8-12 klasių mokinių dailės olimpiada.

14. 10-11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados II etapas.

15. 10-12 klasių mokinių istorijos olimpiados II etapas.

16. Geografijos olimpiados II etapas.

17. 2017 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“.

18. Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada savivaldybėje 3-4 klasių mokiniams.

19. 2017 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ vietinis turas.

20. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2017“.

21. Kalvarijos savivaldybės 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiada.

22. Konkurso „Šviesoforas“ II etapas.

23. Viktorina „Pažink Lietuvos kariuomenę“.

24. Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ savivaldybės etapas.

 

Organizuotos akcijos, renginiai ir kitos veiklos savivaldybėje:

1. Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“.

2. Istorinio albumo „Pašto kelias žirgais karietomis“ pristatymas.

3. Kalvarijos savivaldybės mokinių krosas (pavasario, rudens).

4. Socialinė iniciatyva „Nuoširdumo savaitė“.

5. Mokslo ir Žinių diena savivaldybės švietimo įstaigose.

6. Netradicinė istorijos pamoka „M. Krupavičius – Lietuvos politikas ir dvasininkas“.

7. Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas.

8. Socialinė akcija „Aš ir Tu – tai MES“.

9. Gabių ir talentingų mokinių apdovanojimo šventė.

10. Vakaronė „Advento papročiai ir tradicijos“.

 

Parengti ir išsiųsti dokumentai įvairioms institucijoms:

1. Statistinės žinios Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centrui apie 2017-2018 m. m. tikybos mokymą ir mokytojus.

2. Ataskaitos ŠMM ŠAC apie brandos atestatų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų bei kitų pažymėjimų, mokyklų vadovų, mokytojų, mokinių pažymėjimų blankų panaudojimą 2017 m.

3. Raštai švietimo įstaigoms įvairiais klausimais, diplomai mokiniams.

4. Ataskaita ŠMM apie pavėžėjamus moksleivius 2017 m.

5. Duomenų teikimas regioniniam švietimo būklės raportui.

6. Sutarčių, raštiškų užduočių viešiesiems pirkimams rengimas.

7. Organizuoti mokyklinės dokumentacijos paklausos tyrimo etapai ir jų užsakymai 2017 m.

8. Dokumentai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui, mokykloms dėl 2017 m. dalyvavimo zonose, respublikinėse olimpiadose, konkursuose, rezultatų suvestinės, ataskaitos.

9. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimo savivaldybėje veiklos ataskaita ŠMM.

10. Vadovėlių, mokymo priemonių, perdavimo-priėmimo aktų, sąskaitų priėmimas iš leidyklų, kitų institucijų, išdalijimas mokykloms.

11. Švietimo informacinių technologijų centrui statistinės formos (1-mokykla, 2-mokykla, 3-mokykla, atskirai miesto ir kaimo vietovių suvestinės, 3D, 3I, 3ES ataskaitos).

12. Dokumentai Ugdymo plėtotės centrui, Nacionaliniam egzaminų centrui dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo.

13. Dokumentai dėl kompleksinės pagalbos teikimo savivaldybėje Švietimo ir mokslo ministerijai.

14. Dokumentai Nacionalinei vertinimo agentūrai dėl mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo.

15. Brandos egzaminų, pasiekimų patikrinimo rezultatai Nacionaliniam egzaminų centrui.

16. Paraiška dėl Kalvarijos savivaldybės 2, 4, 6, 8 klasių mokinių dalyvavimo veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2016-2017 m. m.“ Nacionaliniam egzaminų centrui.

 

Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 metais planuojamų renginių ir projektų plano, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, koordinavimo grupės 2017 m. veiklos ataskaita

 

Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 m. planuojamų renginių ir projektų planui, skirtam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, parengtas Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. D-157 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 metais planuojamų renginių ir projektų plano, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, koordinavimo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo“. Koordinavimo grupės pirmininkė Danutė Lisauskienė 2017 m. suorganizavo 2 posėdžius. 2017 m. kovo 22 d. koordinavimo grupė buvo supažindinta su darbo reglamentu, Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 m. planuojamų renginių ir projektų planu, skirtu Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2017 m. bei paraiškų forma dėl įstaigų, nepriklausomų asmenų teikiamų projektų finansavimo.

2017 m. renginių ir projektų plano įgyvendinimui buvo skirta 7,1 tūkst. Eur:

Kalvarijos savivaldybės komandos dalyvavimui LRT projekte ,,Lietuvos patriotai“ protų mūšio ,,Praeities ir ateities sankirtoje“ komandai 58,21 Eur;

Istorinio albumo ,,Pašto kelias žirgais ir karietomis“ kofinansavimui 1000,00 Eur, Įsigyta 40 albumų;

Koplytstulpio M. Krupavičiui, Lietuvos valstybininkui, gamybai ir pastatymui Kalvarijos miesto Karališkajame parke 3500,00 Eur;

Liubavo herbo, vėliavos ir antspaudo projektų kūrimui 2500,00 Eur.

               2017 m. pradėjus Kalvarijos miesto parko renovaciją, nepastatyta rodyklė į lankytinas Kalvarijos miesto vietas.

               2017 m. gegužės 2 d. suorganizuotas susitikimas su istorinio albumo ,,Pašto kelias žirgais ir karietomis“ autoriumi ir žygio dalyviu Gintaru Kalteniu bei profesoriumi Liubertu Klimka.

               2017 m. liepos 6 d. suorganizuotos Lietuvos dviratininkų draugijos dviratininkų žygio per Lietuvą sutiktuvės Kalvarijos mieste.

               2017 m. rugsėjo 8 d. suorganizuota netradicinė istorijos pamoka ,,M. Krupavičius – Lietuvos politikas ir dvasininkas“, kurios metu atidengtas stogastulpis M. Krupavičiui.

               Inicijuotas švietimo, kultūros įstaigų valstybinių švenčių ir akcijų organizavimas, istorinių datų paminėjimas.

               Teikta informacija apie organizuojamus renginius Lietuvos Respublikos Seimui, kitoms institucijoms.

 

Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. programos įgyvendinimo koordinavimo grupės veikla 2017 m.

Koordinavimo grupės pirmininkė Danutė Lisauskienė 2017 m. suorganizavo 4 posėdžius, kurių metu buvo svarstomos savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų 2016 m. veiklos ataskaitos, Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. programos įgyvendinimo 2017 m. programa bei 2017 m. skirtų 12500,00 Eur paskirstymo prioritetai.

Atsižvelgiant į Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. programos 2017 m. veiklos plano įgyvendinimui skirtas lėšas, buvo įgyvendinamos svarbiausios etninės kultūros priemonės ir skiriamos jų įgyvendinimui lėšos:

1. Kalvarijos savivaldybės meno kolektyvų pasirengimui 2018 m. Lietuvos Dainų šventei ,,Vardan tos...“ 9090,00 Eur, iš jų:

1.1. 2017 metai – Tautinio kostiumo metai – Trečio amžiaus universiteto šokių kolektyvo ,,Aštuonnytis“ tautinių kostiumų įsigijimui 4300,00 ,00 Eur;

1.2. Kalvarijos kultūros centro folkloro ,,Diemedis“ 20-mečio proga 3000,00 Eur;

1.3. Kalvarijos meno mokyklos instrumentų (kanklių, skudučių) derinimui 740,00 Eur;

1.4. Kultūros centro muzikos instrumentų įsigijimo kofinansavimui 1050,00 Eur.

2. 2017 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso ,,Tramtatulis“ vietinio (savivaldybės) turo organizavimui bei regiono ir respublikos turuose dalyvavimui 290,00 Eur;

3. Kalvarijos kultūros centro folkloro ,,Diemedis“ 20-mečio proga edukacijai 400,00 Eur.

4. 2017 m.  Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų etninės kultūros programų projektų įgyvendinimo kofinansavimui 1100,00 Eur.

5. Nepriklausomų kolektyvų, organizacijų, bendruomenių, atstovaujančių savivaldybę, etninės kultūros renginiuose rėmimui 580,00 Eur.

Kapelos ,,Gegužio žiedai“ rėmimui, kelionės išlaidų apmokėjimui į Vilnių 199,17 Eur.

6. Kalvarijos savivaldybės tautodailininkų dalyvavimui liaudies meno konkursinėje parodoje ,,Aukso vainikas“, kitų renginių rėmimui (prekyviečių pirkimas tautodailininkams, transporto paslaugos, mokestis už dalyvavimą) skirta 610,00 Eur.

7. Viešosios bibliotekos projekto ,,Piliakalniai ir mažoji architektūra Kalvarijos krašto istoriniame kraštovaizdyje“ įgyvendinimui 170,00 Eur.

8. Kultūros centro projekto ,,Padėkos vakaras, skirtas etninės kultūros puoselėtojams“ 500,00 Eur.

            Programos įgyvendinimui skirtų lėšų nepanaudota 0,83 Eur.

2017 m. iš etninės kultūros programos 1100,00 Eur buvo skirta švietimo įstaigų etninės kultūros projektų įgyvendinimui. Buvo įgyvendinti 8 projektai ir skirtos lėšos: Kalvarijos gimnazijos projektui ,,Oi, ant kalno ant aukštojo“ 120,00 Eur, Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus projektui „Jono Basanavičiaus vaikystės takais“ 100,00 Eur, Sangrūdos gimnazijos projektui – ,,Per Suvalkijos žemę protėvių pėdomis“ 120,00 Eur, Akmenynų pagrindinės mokyklos projektui ,,Tautos lobynai“ 120,00 Eur, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos projektui ,,Kernavė. Gyvoji archeologija – kelionė į praeitį“ 100,00 Eur, Nemunaičių pagrindinės mokyklos projektui ,,Pažinkime savo praeitį“ 80,00 Eur, Kalvarijos meno mokyklos tarptautiniam festivaliui ,,Respublikinis akordeono muzikos festivalis ,,Folk akordeonas 2017“ 200,00 Eur, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ projektui ,,Pažink tautinį rūbą“  120,00 Eur, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ Jungėnų skyriaus projektui ,,Lietuviais esame mes gimę“ 80,00 Eur.

Koordinavimo grupės nariai konsultavo švietimo įstaigų mokytojus, atsakingus už etninės kultūros programų įgyvendinimą mokykloje, etninės kultūros, projektų rengimo ir jų įgyvendinimo bei kitais klausimais. Dalyvavo švietimo, kultūros įstaigų rengiamuose etninės kultūros renginiuose.

2017 m. suaktyvėjo etninės kultūros veikla įstaigose, buvo vykdomi projektai, organizuojami renginiai, edukacinių margučių marginimo, Užgavėnių kaukių gamybos ir kitos edukacinės pamokos. Švietimo įstaigose veikė etninės kultūros puoselėjimo būreliai.

Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo organizuojamos Kalvarijos gimnazijos neformaliojo švietimo būrelio mokytojo Vytauto Kalinausko, tautodailininko Antano Lastausko ir TAU studentų, Kalvarijos globos ir užimtumo centro globotinių darbų parodos.

2017 m. gruodžio 15 d. buvo suorganizuotas Padėkos vakaras, kurio metu aptarti nuveikti darbai, įteiktos padėkos etninės kultūros puoselėtojams, tautodailininkams, ,,Sidabro vainikėlio“ respublikinio turo nugalėtojui ir jį ruošusiam mokytojui. Padėkos vakaro metu pristatyta Advento papročiai ir tradicijos, pasninko ir Kūčių valgiai.

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veikla

 

2017 m. vyko 7 Kalvarijos savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kurių metu buvo svarstomi savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato prašymai dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo savivaldybės mokiniams. Iš viso svarstyti 8 prašymai, iš jų 2 dėl kompleksinės pagalbos teikimo šeimai. 2 posėdžiuose vyko svarstymai dėl siūlymo neskirti minimalios priežiūros priemones, organizuojant pagalbą 4 mokiniams mokykloje.

Komisija teikė siūlymus administracijos direktoriui dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo: 2 mokiniams dėl kelių tarpusavyje suderintų minimalios priežiūros priemonių skyrimo, 2 mokiniams, kurie padarė nusikaltimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas amžius, 2 mokiniams dėl pratęsimo vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo termino, 4 mokiniams – neskirti vaiko minimalios priežiūros priemonių. Parengti 8 administracijos direktoriaus įsakymai dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo, panaikinimo ar pratęsimo, 2 dėl  kompleksinės pagalbos teikimo.

Teikė siūlymą dėl Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etato steigimo Kalvarijos savivaldybės administracijoje.

2017 m. kovo 14 d. buvo organizuotas susirinkimas Kalvarijos savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos ir mokyklų vaiko gerovės komisijos nariams. Susirinkimo metu buvo skaitomas pranešimas ,,Švietimo įstatymo pataisų esmė“, vyko diskusijos dėl prevencinės veiklos stiprinimo, gerinant emocinę būseną mokykloje, saugios aplinkos užtikrinimo. Buvo aptartas Patyčių prevencijos vykdymo Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo projektas. Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su savižudybių prevencija mokykloje, su metodine medžiaga mokykloms. Aptartas Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato pranešimas apie nepilnamečių asmenų alkoholinių gėrimų vartojimą.

Komisija inicijavo ir teikė konsultacijas dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo papildymo, konkrečiai nurodant vaiko gerovės komisijos narių funkcijas komisijos darbe.

Parengė ir teikė Kalvarijos savivaldybės tarybai tvirtinti Reagavimo į vaikų ir mokinių savižudybių riziką Kalvarijos savivaldybėje algoritmą.

Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija inicijavo ir koordinavo ,,SAVAITĖ BE PATYČIŲ“ organizavimą. Kalvarijos ir Sangrūdos gimnazijos VGK nariai supažindino, kaip sekasi įgyvendinti OLWEUS programą, kokie pirmi žingsniai atlikti. Teikė informaciją atitinkamoms institucijoms.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos kreipimąsi švęsti Tarptautinę antikorupcijos dieną, komisija inicijavo paminėti mokyklose 2017 m. gruodžio 9 d. Tarptautinę antikorupcijos dieną, teikė informaciją.

Analizavo ir aptarė mokyklų vaiko gerovės komisijų ataskaitas ir veiklos planus, iniciavo prevencinių programų ,,Savu keliu“, ,,Taiki mokykla“, ,,Saugok ir gerbk mane“ vykdymą mokyklose.

Teikė mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams konsultacijas, siūlymus, pastebėjimus dėl veiklos gerinimo ar aktyvinimo, supažindino su informacija, gauta kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Komisijos nariai kėlė kvalifikaciją, dalyvaudami Marijampolės savivaldybės M. Lukšienės švietimo centro, Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos centro ir kitų institucijų organizuojamuose seminaruose, Lietuvos Respublikos Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamose konferencijose.

Teikė Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centrui ataskaitą apie savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos 2017 m. veiklą bei Švietimo ir mokslo ministerijai, kitoms institucijoms informaciją apie vykdomas prevencines veiklas, akcijas ir kitas iniciatyvas.

 

Kompleksiškai teikiamos pagalbos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) organizavimas, veikla

Tarpinstitucinė komanda dirbo iki 2017 m. rugsėjo 1 d.: įgyvendino Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D-18 patvirtintą Kalvarijos savivaldybės kompleksinės pagalbos šeimoms, auginančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, teikimo ir koordinavimo veiksmų planą 2017-2019 metams.

Buvo organizuoti Tarpinstitucinės komandos 3 posėdžiai, pasitarimai pagal poreikį.

Tarpinstitucinės komandos koordinatorius bei nariai vyko į socialinės rizikos šeimas. Tarpinstitucinės komandos koordinatoriaus sudaryta specialistų grupė įgyvendino Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. D-93 „Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo Neringai Juknelytei ir jos vaikams Godai, Danieliui Jarimavičiams ir Gabrieliui Jukneliui“. Specialistai pagal poreikį teikė socialinę pedagoginę, specialiąją švietimo, sveikatos pagalbą.

Tarpinstitucinės komandos nariai dalyvavo seminaruose, mokymuose, konferencijose.

Buvo teikta informacija visuomenei, Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms.

 

Dalyvauta savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje.

Viešinta informacija, straipsniai, fotoreportažai švietimo, kultūros, sporto temomis savivaldybės interneto tinklalapyje.

Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMAS

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje (toliau – CMS) 2017 m. sudaryti 374 civilinės būklės akto įrašai, išduoti 375 civilinės būklės akto įrašų išrašai.

Įregistruoti 122 gimimo akto įrašai. 101 gimimo akto įrašas sudarytas naujagimiams, gimusiems Lietuvos Respublikoje, 21 gimimo įrašas sudarytas, apskaitant užsienio valstybėse sudarytus gimimo aktus (Jungtinėje Karalystėje – 7, Airijoje – 5, Norvegijoje – 4, Vokietijoje – 2, Švedijoje – 1, Šveicarijoje – 1, Rusijoje – 1). Iš šių įregistruotų naujagimių 62 mergaitės ir 60 berniukų. Išduoti 234 gimimo įrašo išrašai. Tėvams gyvenant kartu, bet nesusituokus, kai pripažįstama vaiko tėvystė, įregistruoti 37 vaikų gimimai. 13 kūdikių gimimus įregistravo vienišos mamos.

Vadovaujantis notaro patvirtintais dokumentais buvo įregistruoti 8 tėvystės pripažinimo atvejai, kai vaiko gimimas jau įregistruotas. Vadovaujantis teismo sprendimais buvo įregistruoti 2 tėvystės nuginčijimo atvejai.

2017 m. įregistruotos 154 Kalvarijos savivaldybės gyventojų mirtys. Iš jų Kalvarijos savivaldybėje gyvenę 70 vyrų ir 84 moterys. Išduoti 49 mirties įrašų išrašai.

2017 m. bendras CMS įregistruotų santuokų skaičius 42. Iš jų 26 santuokos vyko Kalvarijos savivaldybės administracijos patalpose, 2 – išvažiuojamosios santuokos, kai santuokos registravimo ceremonija buvo organizuojama besituokiančiųjų asmenų pasirinktoje vietoje, 13 sudarytų santuokų apskaityta Romos Katalikų bažnyčios nustatyta tvarka ir 1 santuoka, kurią Kalvarijos savivaldybės gyventojai įregistravo užsienio valstybėje. Išduoti 65 santuokos sudarymo įrašų išrašai.

Išduotos 2 pažymos, patvirtinančios kliūčių nebuvimą sudaryti santuoką piliečiams, deklaruojantiems gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybėje ir ketinantiems įregistruoti santuoką užsienio valstybėse.

Pagal 2017 m. gautus Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimus sudaryta 15 santuokos nutraukimo akto įrašų, išduoti 26 įrašų išrašai.

Iš piliečių gauti 242 prašymai įrašų išrašams, archyvinėms pažymoms gauti ar papildyti Lietuvos Respublikos gyventojų registro centrinę duomenų bazę civilinės būklės akto įrašais. Įrašų išrašams ir pažymoms gauti į kitas civilinės metrikacijos įstaigas išsiųstas 171 prašymas.

Pagal gyventojų prašymus buvo užvesta ir išnagrinėta 14 civilinės būklės akto įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo bylų, iš jų 5 vardo ir (ar) pavardės įrašui pakeisti, 9 kitiems aktų įrašams pakeisti, papildyti, ištaisyti. Iš viso sudarytas 41 papildymo, pakeitimo, ištaisymo akto įrašas, išduoti atitinkami įrašų išrašai. Kitų savivaldybių civilinės metrikacijos skyriams buvo siunčiami pranešimai apie civilinės būklės akto įrašų pakeitimus.

2017 metais papildytas skyriaus archyve saugomų nuolatinio, ilgo ir trumpalaikio saugojimo bylų apyrašas, įrašant užbaigtas bylas, sudarytas pagal 2016 m. dokumentacijos planą, suteikti šioms byloms inventoriniai numeriai. Paruoštos surišimui į bylas ir sudarytos 6 (šešios) Civilinės būklės akto įrašų, sudarytų 2016 m., knygos.

Skyriaus kompetencijos klausimais buvo susirašinėta su gyventojais, VĮ Registrų centru, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos valstybės istorijos archyvu bei kitomis institucijomis. 2017 m.  užregistruoti gauti 592 raštai, išsiųsti 476 raštai. Valstybės įmonei Registrų centrui elektroninėmis ryšio priemonėmis išsiųsta 115 skyriaus archyve esančių civilinės būklės įrašų išrašų ir kopijų. Kiekvieno mėnesio pradžioje buvo siunčiamos per praėjusį mėnesį gautų medicininių mirties liudijimų kopijos Higienos institutui.

Bendradarbiauta su Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, notarais, advokatais, VĮ Turto banku, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariatu ir kitomis įstaigomis bei institucijomis.

Per metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS 2017 m. gauta 14 prašymų. Visi prašymai išnagrinėti.

2017 m. dalyvauta civilinėse bylose. Įvykdyti visi gauti teismų sprendimai ir nutartys. Marijampolės rajono apylinkės teismui parengti 2 atsiliepimai į ieškinius civilinėse bylose bei 4 pranešimai dėl dalyvavimo teismo posėdžiuose.

Dalyvauta Civilinės metrikacijos įstaigų atstovams bei pirminę teisinę pagalbą teikiantiems darbuotojams organizuotuose mokymuose/konferencijose.

Už teikiamas mokamas civilinės metrikacijos administracines paslaugas 2017 m. interesantai sumokėjo 1635,8 Eur valstybės rinkliavos mokesčio.

Pirminė teisinė pagalba suteikta 396 interesantams, t. y. 3,65 proc. Kalvarijos savivaldybės gyventojų. Daugiausia konsultacijų suteikta šeimos teisės klausimais bei civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais, kiek mažiau socialinės apsaugos, darbo ir baudžiamosios teisės klausimais. Parengtos 6 taikos sutartys, surašyti 58 antrinės teisinės pagalbos prašymai, padėta gyventojams parengti 69 dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms.

Dalyvauta savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje.

Parengtas Kalvarijos savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano projektas.

 

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistė 2017 m. taip pat vykdė dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizacijos, demobilizacijos, priimančiosios šalies paramos funkciją savivaldybėje.

2017 m., įgyvendinant mobilizacijos sistemos uždavinius, buvo rinkti, kaupti ir sisteminti duomenys, reikalingi savivaldybės mobilizacijos planui parengti. Suderinus su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – MPPD), parengtas Kalvarijos savivaldybės mobilizacijos planas (taip pat jo papildymas), kuris savivaldybės administracijos direktoriaus buvo patvirtintas ir pateiktas MPPD.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka buvo suderintas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas Kalvarijos savivaldybės civilinis mobilizacinio personalo rezervas. Pasirašytinai supažindinti asmenys, įrašyti į Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą, su jų teisėmis ir pareigomis.

Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Mobilizacinio valdymo grupė, atsakinga už gyvybiškai svarbių funkcijų vykdymą savivaldybėje paskelbus mobilizaciją.

Bendradarbiauta su MPPD specialistais, už kiekvieną metų ketvirtį teiktos veiklos, vykdant valstybinę funkciją „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ ataskaitos apie vykdytą veiklą, pasiektus rezultatus ir šiai funkcijai vykdyti skirtų lėšų panaudojimą.

Pagal galiojančią Mobilizacinio mokymo planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarką, sudarytas 2017 m. Mobilizacinio mokymo planas. Dalyvauta įvadinio mobilizacinio mokymo seminare pagal MPPD prie KAM direktoriaus įsakymu patvirtintą programą. Seminare dalyvavo 7 Kalvarijos savivaldybės Civilinio mobilizacinio personalo rezervo nariai.

MPPD pavedimu rinkti, sisteminti ir pateikti duomenys Lietuvos Respublikos priimančios šalies galimybių katalogo atnaujinimui, pateikti duomenys apie galimybes teikti transporto, įrangos remonto ir priežiūros, turto tiekimo, transportavimo, apgyvendinimo, maitinimo, krovos, komunalines, ryšio, sandėliavimo, naftos produktų tiekimo bei kitas paslaugas Kalvarijos savivaldybėje, duomenys apie kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą.

Susirašinėta su MPPD, LR Valstybės saugumo departamentu, LR Valstybės kontrole, Kalvarijos savivaldybės administracijai pavaldžiomis įstaigomis, prekybos, paslaugų teikimo įmonėmis Kalvarijos savivaldybėje.

 

BUHALTERINĖ APSKAITA

 

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas. Per 2017 m. gauta 4 353,2 tūkst. Eur asignavimų, iš jų: valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti – 530,7 tūkst. Eur, specialiosioms programoms – 44,0 tūkst. Eur, savivaldybės funkcijoms vykdyti – 2 224,6 tūkst. Eur, Europos sąjungos projektų finansavimui – 265,97 tūkst. Eur, savivaldybės paimtos paskolos projektų vykdymui – 201,3 tūkst. Eur.

Kalvarijos savivaldybės administracija iš savivaldybės biudžeto aplinkos tvarkymo darbams panaudojo 83,1 tūkst. Eur (iš jų Kalvarijos seniūnija – 55,1 tūkst. Eur, Sangrūdos seniūnija – 11,6 tūkst. Eur, Liubavo seniūnija – 9,5 tūkst. Eur, Akmenynų seniūnija – 6,9 tūkst. Eur), kelių priežiūrai – 99,5 tūkst. Eur, gatvių apšvietimui, jų priežiūrai ir naujų linijų įrengimui – 26,4 tūkst. Eur, lengvatiniam keleivių pavėžėjimui – 58,1 tūkst. Eur, nemokamam moksleivių pavėžėjimui – 99,8 tūkst. Eur, socialinėms paslaugoms socialinės globos namuose – 67,0 tūkst. Eur.

2017 m. iš valstybės biudžeto moksleivių sveikatos priežiūrai skirta 26,9 tūkst. Eur, visuomenės sveikatos priežiūrai – 18,75 tūkst. Eur, socialinei paslaugai asmenims su sunkia negalia – 55,4 tūkst. Eur. Socialinio būsto įsigijimui lėšų neskirta.

Kalvarijos savivaldybėje per 2017 m. išmokėta 2 761,0 tūkst. Eur pašalpų, kompensacijų ir kitų lengvatinių išmokų, iš jų socialinių pašalpų – 218,3 tūkst. Eur, pašalpų mirties atveju – 57,1 tūkst. Eur, pagal valstybės įstatymą pašalpų vaikams, globos bei įsikūrimo išmokų ir kt. – 409,0 tūkst. Eur, kompensacijų kietam kurui įsigyti, šiluminei energijai bei šaltam vandeniui – 208,2 tūkst. Eur, pensijoms ir kitoms šalpos išmokoms – 1 868,4 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigyta už 1093,0 tūkst. Eur, nemokamai gauta už 67,2 tūkst. Eur. Biologinio turto įsigyta nebuvo.

Atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 72,4 tūkst. Eur, nemokamai gauta už 1,8 tūkst. Eur. Neatlygintai perduota ūkinio inventoriaus už 5,5 tūkst. Eur ir ilgalaikio materialiojo turto už 205,84 tūkst. Eur.

Finansinio turto neįsigyta.

2017 m. parengta „Biologinio turto apskaitos“ nauja redakcija.

Gautas finansavimas. Per 2017 m. laikotarpį gauta lėšų įvairiems pavedimams vykdyti 694,6 tūkst. Eur, iš jų vienkartinėms pašalpoms – 1,7 tūkst. Eur, lengvatiniam keleivių pavėžėjimui – 15,0 tūkst. Eur, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo mokesčiams – 2,8 tūkst. Eur, lengvojo automobilio įsigijimui – 6,0 tūkst. Eur, šalpos išmokoms ir transporto kompensacijoms bei jų administravimui – 1 905,8 tūkst. Eur, išmokoms vaikams, gimus vaikui, įsikūrimo išmokoms ir jų administravimui – 422,3 tūkst. Eur, socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems 26,9 tūkst. Eur. Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos kelių remontui bei priežiūrai gauta 184,95 tūkst. Eur, turtui įsigyti – 508,35 tūkst. Eur.

2017 m. vykdant įvairius investicinius projektus gautas finansavimas 265,97 tūkst. Eur iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir 91,9 tūkst. Eur iš valstybės.

Iš VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros projektui „Parama maisto produktais III“ gauta maisto produktų labiausiai skurstantiems asmenims už 55,2 tūkst. Eur, iš jų – 58,36 tūkst. Eur Europos sąjungos lėšos ir 10,3 tūkst. Eur valstybės lėšos.

Dėl 2009-2013 metų krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio asmenims, kuriems už darbą apmokama iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų, 2017 m. gruodžio mėn. išmokėta už 2016 m. (5 proc. dalis) – 13,44 tūkst. Eur.

Vykdant projektus panaudota savivaldybės lėšų (iš paskolos) 201,3 tūkst. Eur. Gavus valstybės ar ES finansavimą, grąžinta paskola valstybės iždui 58,3 tūkst. Eur.

Per metus surinkta 12,3 tūkst. Eur už patalpų nuomą. Iš jų 9,4 tūkst. Eur panaudoti socialinių būstų remontui.

Metų pabaigoje biudžeto lėšų gautinos sumos sudarė 50,0 tūkst. Eur, mokėtinos sumos – 181,4 tūkst. Eur. Iš jų ilgalaikiai įsipareigojimai – 36,9 tūkst. Eur.

 

FINANSAI IR BIUDŽETO PLANAVIMAS

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir vykdydamas jam pavestas funkcijas, Finansų ir biudžeto planavimo skyrius parengė ir pateikė savivaldybės tarybai tvirtinti Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžeto projektą. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 metų kovo 1 d. posėdyje sprendimu Nr. T-40 „Dėl Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ buvo patvirtintas Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžetas 8 962,7 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžetas teisės aktų nustatyta tvarka buvo tikslinamas 5 kartus dėl Vyriausybės priimtų nutarimų, tikslinant savivaldybės biudžeto lėšas dėl specialiųjų tikslinių dotacijų pakeitimo bei dėl netekusių tikslinės paskirties lėšų perskirstymo.

Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų planas vykdytas 102,0 proc. Dėl savivaldybės tarybos priimtų sprendimų suteikti mokesčių lengvatas 2017 m. biudžetas negavo 4,6 tūkst. Eur pajamų.

Savivaldybės biudžeto asignavimai naudoti Vietos savivaldos ir kitiems įstatymams įgyvendinti, vykdant savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programas. 2017 m. savivaldybės 9 švietimo, 3 sporto ir kultūros biudžetinės įstaigos, 3 socialinės globos įstaigos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba ir savivaldybės administracijos skyriai vykdė 8 veiklos programas. Didžiausia išlaidų dalis – 40,4 proc. – buvo panaudota švietimo reikmėms, 23,4 proc. – socialinei apsaugai, 10,4 proc. – savivaldos tobulinimo programai, 6,8 proc. – kultūros, sporto reikmėms, 4,6 proc. – ūkio ir infrastruktūros plėtrai, likusioms sritims dar mažesnės dalys.

Kalvarijos savivaldybės 2017 m. biudžeto išlaidų planas įvykdytas 98,4 proc.

2017 m. savivaldybės administracijos ir įstaigų vykdomiems projektams įgyvendinti savivaldybės vardu imta 201,3 tūkst. Eur komercinė paskola. Taip pat pagal sudarytas sutartis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija toliau finansuoti savivaldybės vykdomi investiciniai projektai.

Gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaita ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai teisės aktų nustatyta tvarka bus teikiami tvirtinti Kalvarijos savivaldybės tarybai.

Per ataskaitinį laikotarpį skyriaus specialistai parengė 14 tarybos sprendimų projektų.

 

EKONOMINĖ PLĖTRA IR INVESTICIJOS

 

2017 m. Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus specialistai išdavė:

9 vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais švenčių ir renginių metu;

2 licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse;

1 leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis;

2 leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu;

2 leidimus vežti keleivius lengvuoju taksi automobiliu.

 

Patikslino:

2 licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

2 leidimus verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

 

Panaikino:

19 licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse;

14 licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą.

 

Apie išduotas, patikslintas, panaikintas licencijas, leidimus per 5 dienas informavo VĮ Registrų centrą, Valstybinę mokesčių inspekciją ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, skelbė savivaldybės interneto svetainėje.

Susirašinėjo su vežėjais, VĮ Registrų centru, „Sodra“, Valstybine mokesčių inspekcija, teritorinėmis muitinėmis, Narkotikų, tabako ir alkoholio departamentu, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Informatikos ir ryšių departamentu, Valstybine ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminaline policija, Vyriausybės atstovu Marijampolės apskrityje, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis.

Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai teikė ataskaitas apie 2017 m. sausio 1 d. galiojančias licencijas, leidimus.

Atliko keleivių srauto analizę Kalvarijos savivaldybės reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutuose bei vykdė keleivinio kelių transporto kontrolę.

Nuolat atnaujino bei skelbė Kalvarijos autobusų stotyje bei savivaldybės interneto puslapyje autobusų išvykimo tvarkaraštį iš Kalvarijos autobusų stoties. Su vežėjais derino autobusų eismo tvarkaraščius švenčių dienomis.

Suvedė duomenis į IS „Vintra“ (maršrutai, reisai, tvarkaraščiai, kainoraščiai), LIS (visa informacija apie išduotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais).

Kalvarijos savivaldybės viešieji pirkimai vykdomi iš savivaldybės biudžeto lėšų, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti), VIP lėšų, Privatizavimo fondo lėšų, Europos sąjungos paramos ir kitų finansavimo šaltinių. Šios lėšos turi būti panaudojamos, laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų.

Pirkimų efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių: ar taupiai ir veiksmingai naudojamos lėšos pirkimams, ar įsigijimai duoda laukiamą poveikį savivaldybės veiklai, ar padeda įgyvendinti nusistatytus tikslus, ar savivaldybė gauna reikiamos kokybės prekes, paslaugas bei darbus.

Per ataskaitinį laikotarpį parengtas ir 10 kartų tikslintas Kalvarijos savivaldybės administracijos 2017 m. viešųjų pirkimų planas.

Savivaldybė vykdė tik supaprastintus pirkimus.

Pirkimus mažos vertės būdu, kai prekių, paslaugų vertė iki 15 tūkst. Eur, darbų – 30 tūkst. Eur, vykdė Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausieji specialistai ir savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti pirkimų vykdytojai.

Pirkimus supaprastinto atviro konkurso būdu ir mažos vertės pirkimų būdu, kai prekių, paslaugų vertė didesnė kaip 15 tūkst. Eur, darbų – 30 tūkst. Eur, vykdė Kalvarijos savivaldybės administracijos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos.

Neskelbiamų supaprastintų derybų būdu vykdyti Veiklos planavimo ir valdymo, finansų apskaitos valdymo ir turto valdymo sistemos Labbis  palaikymo ir aptarnavimo paslaugų, projekto „Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas“ techninio projekto vykdymo priežiūros, Kalvarijos arklių pašto stoties pastatų komplekso techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų įsigijimo pirkimai.

Pirkimų supaprastintų skelbiamų derybų ir riboto konkurso būdu nevykdyta.

2017 m. prekės, paslaugos ir darbai buvo perkami centralizuotai, t. y. prekėmis ir paslaugomis aprūpinant visus administracijos skyrius ir seniūnijas.

Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausią dalį sudarė mažos vertės pirkimai.

Įvykdyta apie 185 mažos vertės pirkimai (tarp jų ir apklausos raštu ir žodžiu).

 

Per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį iš mažos vertės pirkimų atlikti šie didesnės vertės pirkimai:

Kęstučio g. dviračių ir pėsčiųjų tako projektavimo ir rekonstravimo darbai.

Sangrūdos k. v. „Sangrūdos mel. pr. Nr. 10“ melioracijos griovio K-1-5-2-1-5 remontas.

Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos sen., Trakiškių k. v. „Gintaro mel. pr. Nr. 13“ ir Liubavo sen., Liubavo k. v. „Suvalkijos mel. pr. Nr. 6“ avarinis drenažo rinktuvų remontas.

Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Brukų k. v. melioracijos griovio K-10 remontas.

Vaizdo stebėjimo sistema.

Kalvarijos miesto Šešupės slėnyje esančių želdynų kūrimo ir tvarkymo projekto (apima ir projekte numatytų statinių projektų parengimą)“ techninio projekto parengimas.

Kelio ženklų ir eismo saugumo priemonių įrengimas.

 

2017 m. vykdyti supaprastinti atviri konkursai:

Projekto „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai.

Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir paprastojo remonto darbai.

Kalvarijos sav. Seniūnijų gyvenviečių gatvių ir šaligatvių, viešųjų teritorijų valymo ir tvarkymo, Seinų g. rekonstrukcija.

Projekto „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje“ darbai,

Statinių kadastrinių matavimų atlikimo ir kadastrinių bylų suformavimas,

Projekto „Priešgaisrinės apsaugos išteklių stiprinimas pasienio regione“ gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilio įsigijimas,

Projekto „Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“ techninio projekto ir rangos darbų pirkimas.

 

13 pirkimų vykdyti Centrinės perkančiosios organizacijos kataloge:

Kompiuterinės įrangos, judriojo (mobilaus) ryšio paslaugos.

Elektros energija Kalvarijos savivaldybės administracijos, jos struktūrinių-teritorinių padalinių ir objektų reikmėms tenkinti.

Projekto „Kalvarijos gimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“ remonto darbų techninė priežiūra.

Biuro popierius.

Projekto „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ techninio projekto parengimas ir vykdymo priežiūra.

Projekto „Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas“ techninio projekto ekspertizės paslauga.

Pateiktos Viešųjų pirkimų tarnybai pirkimų supaprastinto atviro konkurso būdu procedūrų bei sutarčių įvykdymo ataskaitos.

Analizuoti savivaldybės administracijos pirkimų iniciatorių pateikti prekių, paslaugų ir darbų aprašymai, jų kiekiai, techniniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, pirkimo-pardavimo sutarčių projektai bei kiti dokumentai. Parengti mažos vertės ir supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentai.

 

Parengtos, pateiktos ir tikslintos paraiškos finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų šiems projektams:

1.      „Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas“.

2.      „Ugdymo kokybės gerinimas Kalvarijos gimnazijoje“.

3.      „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“.

4.             Lietuvos ir Lenkijos pasienio kaimynystės minėjimas Lietuvos valstybingumo šimtmečio proga“ (LT-PL).

5.      „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje“.

6.      „Viešosios infrastruktūros gerinimas Jusevičių kaime“.

7.      „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Jungėnų ir Sangrūdos kaimuose“.

8.      „Viešosios infrastruktūros gerinimas Tarprubežių bei Trakiškių-Kampinių kaimuose“.

9.      „Viešosios infrastruktūros gerinimas Kalvarijos seniūnijos kaimo vietovėse“.

10.  „Viešosios poilsio zonos prie Orijos ežero įrengimas ir sutvarkymas“.

11.  „Kalvarijos miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“.

12.   „Stacionarių lauko treniruoklių įrengimas“ (KKSD).

 

Parengtos, pateiktos ir tikslintos 4 paraiškos finansinei paramai gauti iš Valstybės investicijų programos (2 Kalvarijos gimnazijos projektams, 1 viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės projektui, 1 Kalvarijos kultūros centro projektui).

 

Parengti, pateikti ir tikslinti projektiniai pasiūlymai Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos struktūrinių fondų investicijoms gauti šiems projektams:

1.        „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“.

2.      „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Dariaus ir Girėno g. Kalvarijos mieste“.

3.      „Ugdymo kokybės gerinimas Kalvarijos gimnazijoje“.

4.      „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“.

5.      „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija“.

6.      „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kalvarijos mieste“.

7.      „Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Orijos kaime“.

8.      „Viešosios infrastruktūros gerinimas Jusevičių kaime“.

9.      „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Jungėnų ir Sangrūdos kaimuose“.

10.  „Viešosios infrastruktūros gerinimas Tarprubežių bei Trakiškių-Kampinių kaimuose“.

11.  „Visuomeninės paskirties pastato modernizavimas Brukų kaime“.

12.  „Viešosios infrastruktūros gerinimas Kalvarijos seniūnijos kaimo vietovėse“.

13.  „Viešosios infrastruktūros įrengimas Akmenynų kaime“.

14.  „Viešosios infrastruktūros gerinimas Liubavo kaime“.

15.    „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje“.

 

Pasirašytos 4 projektų finansavimo ir administravimo sutartys.

2017 m. baigti įgyvendinti projektai:

1.    Stacionarių lauko treniruoklių įrengimas“  (KKSD).

2.    „Aktyvūs jauni žmonės atgaivina senovines tradicijas“ (LT-PL-RU).

 

Kartu su savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyriumi parengti 4 prašymai skirti dotaciją įgyvendinamiems projektams.

Koordinuotas savivaldybės biudžetinių įstaigų (Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos, Kalvarijos sav. Jungėnų ir Nemunaičių pagrindinių mokyklų) 4 projektų įgyvendinimas.

Rengti 3 investiciniai projektai ir 1 rinkodaros planas.

Parengtos ir pateiktos agentūroms 52 įgyvendintų projektų metinės ataskaitos.

Vykdytas visų finansuotų projektų paraiškų administravimas ir koordinavimas.

Dalyvauta bendrų projektų įgyvendinime su Lietuvos ir užsienio partneriais.

Organizuotas ir vykdytas Kalvarijos savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 m. rengimas, strateginio veiklos plano rengimas, vykdymas ir priežiūra.

Parengta Kalvarijos savivaldybės 2011-2017 m. strateginio plėtros plano metinė ataskaita.

Organizuotas ir vykdytas 2014-2020 m. Kalvarijos miesto integruotos teritorijos vystymo programos tikslinimas ir koregavimas, parengta ir VRM pateikta Integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita už 2016 m.

Parengtas darniojo turizmo 2017 m. priemonių planas.

Naujai patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano pagal 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ tvarkos aprašas.

Parengtos ir pasirašytos 8 nevyriausybinių organizacijų rėmimo finansinės paramos naudojimo sutartys.

Pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ parengta ir įgyvendinta 12 rėmimo sutarčių.

Parengti 35 savivaldybės tarybos sprendimo projektai, daugiau kaip 100 administracijos direktoriaus įsakymų.

Statistikos departamentui parengtos ir pateiktos Kalvarijos savivaldybės 4 ketvirtinės ir 1 metinė Investicijų ataskaitos KS-02.

Dalyvauta savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu įvairių komisijų bei darbo grupių darbe (Kalvarijos savivaldybės licencijuojamos kelių transporto veiklos sąlygų laikymosi tikrinimo komisijoje, Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupėje, VUI projektų atrankos komisijoje prie Marijampolės teritorinės darbo biržos).

Teikta pagal kompetenciją informacija valstybinėms ir nevalstybinėms  institucijoms, VšĮ Versli Lietuva, kitiems skyriams bei pavieniams darbuotojams ir asmenims.

Konsultuoti 3 suinteresuoti asmenys smulkiojo ir vidutinio verslo klausimais, rinkta ir teikta informacija investuotojams dėl verslo aplinkos potencialiems investuotojams.

Pasirašyta 1 smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo sutartis.

Atliktas projektų viešinimas savivaldybės tinklalapyje, regioninėje spaudoje.

Dalyvauta mokymuose darbui su informacinėmis sistemomis „Vintra“, seminaruose ar mokymuose, organizuotuose AM, KM, SADM, SAM, SM, ŠMM, VRM, ŽŪM, VPT, ESFA CPVA, APVA, TID.

Atstovauta savivaldybei Regiono plėtros taryboje, CPVA, APVA ir kitose institucijose.

Konsultuotasi įvairiais veiklos klausimais su specialistais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos, Valstybinėje tabako ir alkoholio kontrolės tarnyboje, NMA, CPVA, ESFA, APVA, kitų savivaldybių administracijose.

 

ŪKIS IR URBANISTIKA

 

Ūkio ir urbanistikos skyrius pagal savo kompetenciją 2017 m. sprendė įvairius klausimus, susijusius su ūkine veikla, komunalinio ūkio veikla, savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto valdymu, disponavimu juo, socialinių būstų nuomos bei socialinių būstų laukiančių asmenų dokumentų administravimu, teritorijų planavimu, statybos leidimų išdavimu, adresų suteikimu, gyventojų prašymų, skundų nagrinėjimu ir kita.

Skyriaus vedėjas ir specialistai parengė administracijos direktoriaus įsakymus dėl objektų projektavimo ir statybos darbų, įvairių komisijų sudarymo, įgaliojimų suteikimo, žemės sklypų ribų patvirtinimo, adresų suteikimo, valstybės paramos socialiniam būstui išsinuomoti sąrašų patvirtinimo, socialinio būsto suteikimo gyventojams. Vykdė savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto apskaitą (išskyrus buhalterinę) – registravo valstybės bei savivaldybės turtą registruose, rengė turto disponavimo sutartis, teikė Buhalterinės apskaitos skyriui dokumentų kopijas. Teikė reikiamą informaciją kitiems administracijos skyriams, konsultavo savivaldybės įstaigas bei įmones savo kompetencijos klausimais.

Kas mėnesį atlikta savivaldybės įstaigų elektros įrenginių, elektros apskaitos apžiūra, fiksuoti elektros skaitiklių rodmenys, teiktos deklaracijos apie elektros energijos sunaudojimą AB ESO. Kalvarijos savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui teikė mėnesines ataskaitas apie suvartotą elektros energiją administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose ir kituose objektuose.

2017 m. atlikti Kalvarijos miesto ir savivaldybės kaimų gatvių apšvietimo elektros apskaitos ir valdymo skydų periodinio aptarnavimo, šviestuvų remonto darbai, rengtos elektros maitinimo, įrenginių išdėstymo schemos.

Kartu su AB ESO Alytaus regiono Marijampolės skyriaus darbuotojais atlikti savivaldybės administracijai priklausančių 79 elektros apskaitos taškų patikrinimai (apžiūros).

Vykdyti elektros ūkio priežiūros darbai ir remonto bei atnaujinimo darbų techninė priežiūra.

Per ataskaitinį laikotarpį parengti dokumentai viešųjų pirkimų komisijai elektros energijos, elektros ūkio priežiūros, socialinio būsto elektros instaliacijos remonto ir kitų paslaugų bei darbų pirkimui.

Vykdyta savivaldybės statinių naudojimo priežiūra.

Vykdyti savivaldybei priklausančių statinių priešgaisrinės saugos priemonių priežiūros, atnaujinimo darbai.

Parengti ir pateikti svarstyti savivaldybės tarybai tarybos sprendimų projektai dėl turto pirkimo, pardavimo, panaudos, nuomos. Atliktas vykdomasis šių sprendimų įgyvendinimas (susitarimų nutraukti sutartis, panaudos sutarčių, patikėjimo sutarčių bei turto perdavimo aktų rengimas, derinimas bei vykdymas).

Parengti administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl kilnojamo savivaldybės turto perdavimo patikėjimo ar panaudos teise, atliktas patvirtintų įsakymų įgyvendinimas.

2017 m. vyko interesantų konsultavimas socialinio būsto klausimais, kitų valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti formų bei lengvatinių valstybės remiamų kreditų klausimais, prašymų įrašyti į eilę socialiniam būstui išsinuomoti bei kitų dokumentų priėmimas, paraiškų registravimas el. sistemoje „SPIS“.

2017 m. priimti 28 prašymai (užvestos asmens bylos) dėl paramos būstui įsigyti arba išsinuomoti, iš jų 9 prašymai dėl lengvatinio kredito. Parengtos pažymos bankui. Vyko laukiančiųjų būsto eilių koregavimas: išbraukti asmenys (šeimos), kurie nevykdė prievolės deklaruoti turtą ir pajamas ar jų padėtis neatitiko kitų įstatymu reglamentuotų nuostatų.

Metų eigoje socialinių būstų nuomininkai informuoti raštais apie įstatymu numatytas prievoles – deklaruoti turtą ir pajamas VMI. Kai kuriems jų išsiųsti raginimai sumokėti susidariusias skolas.

Vykdyta socialinio būsto nuomos kontrolė – darbas su nevykdančiais įsipareigojimų, nemokančiais nuomos mokesčio. Parengti už socialinio būsto nuomą skolingų ir savo įsipareigojimų nevykdančių asmenų dokumentai bei pateikti Teisės ir personalo skyriui dėl nuomos sutarčių nutraukimo bei skolininkų padavimo į teismą skoloms išieškoti bei iškeldinti iš užimamų gyvenamųjų patalpų. Taip pat tikrinti butai dėl subnuomos ar kitų socialinio būsto nuomos pažeidimų faktų nustatymo.

Parengti administracijos direktoriaus įsakymai dėl nuomos sutarties atnaujinimo bei susitarimai atnaujinti nuomos sutartis.

Sudarytos 3 pirkimo-pardavimo sutartys socialinio būsto pirkimui.

Parengtos sutartys su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl 703 200 Eur panaudojimo, organizuotas bei vykdytas remontuojamų kelių patikrinimas ir priežiūra.

2017 m. buvo vykdyta pagal parengtus techninius projektus rekonstruojamų gatvių priežiūra, rengti susitikimai su rangovais ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovais. Tikrinti bei derinti atliktų darbų aktai, pažymos, formos, sąskaitos faktūros ir kas mėnesį teiktos paraiškos lėšoms gauti iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos.

Tikslinta savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų inventorizacija ir įregistruotas savivaldybės nekilnojamasis turtas valstybės įmonėje Registrų centre.

Per ataskaitinį laikotarpį organizuota darbdavių, norinčių dalyvauti vykdant savivaldybės viešųjų darbų organizavimo programą, atranka. Pasirašytos sutartys su darbdaviais, kurie vėliau konsultuoti visos programos vykdymo metu.

Atsakingas skyriaus specialistas rūpinosi daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimu. Organizavo susitikimus-pasitarimus tema „Daugiabučių namų atnaujinimo programa“ su daugiabučių namų gyventojais. Tikslino parengtus investicinius planus.

Priimti prašymai specialiesiems architektūros reikalavimams. Visiems išduoti reikalingi dokumentai. Išanalizuota padėtis vietovėje ir parengti reikalingi dokumentai.

Per 2017 m. buvo surengti 2 teritorijų planavimo komisijos posėdžiai ir jiems pirmininkauta.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta 51 projektas. Visiems projektams pritarta.

Nuolat bendrauta su kitais subjektais darbo klausimais: Nacionaline žemės tarnyba, Marijampolės regiono keliais, Marijampolės visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Marijampolės RAAD, KVAD Marijampolės skyriumi, AB ESO, TELIA, UAB „Kalvarijos komunalininkas“, UAB „Didma“, Valstybine teritorijų planavimo inspekcija.

Parengti dokumentai viešųjų pirkimų organizavimui.

Dalyvauta 5 kartus Būsto su neįgaliaisiais komisijos darbe. Parengti brėžiniai, sąmatos ir sprendimai.

Parengti 159 atsakymai dėl žemės ūkio paskirties žemės pirkimo.

2017 m. parengti 63 administracijos direktoriaus įsakymai dėl adresų suteikimo: suteikti adresai Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, reikalui esant koreguoti jau įregistruoti adresai, nuolat vykdomas darbas, suteikiant adresus objektams, kurie VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto duomenų bazėje dar nebuvo registruoti.

Parengti 3 tarybos sprendimų projektai dėl gatvių pavadinimo suteikimo.

Visus metus buvo vykdomas interesantų konsultavimas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais. Tikrinti statytojų pateikti dokumentai išduoti statybos leidimus.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus prašymu buvo teikiami dėl žemės vertės priedo dėl inžinerinių statinių apskaičiavimo dokumentai.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriui buvo teikiami reikalingi duomenys apie planuojamus parduoti arba išnuomoti Kalvarijos mieste esančius žemės sklypus, prašymai dėl valstybinės žemės sklypų panaudos prie savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, siūlomi panaudos terminai šiems sklypams.

2017 m. išduota 11 leidimų įrengti išorinę reklamą. Juridiniai asmenys konsultuoti dėl išorinės reklamos įrengimo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje.

Informacinėje sistemoje „ŽPDRIS“ registruoti asmenų prašymai dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų. Per ataskaitinį laikotarpį 23 projektams surašyti reikalavimai, sąlygos, derinimai.

Buvo sudarytos 2 Teritorijų planavimo komisijos kaimo plėtros žemėtvarkos projektams derinti. 2 projektai užregistruoti Teritorijų planavimo registre – TPDR.

4 specialiesiems teritorijų planavimo dokumentams buvo ruošiama dokumentacija TPDRIS informacinėje sistemoje.

Suderinta 81 kontrolinė geodezinė nuotrauka ir 92 topografinės nuotraukos.

2017 m. parengta techninė dokumentacija techninių projektų ekspertizės pirkimui:

1. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams.

2.  Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas.

3.  Prekyvietės, Ugniagesių g. 3, Kalvarijoje, statyba.

Parengta techninė dokumentacija darbų techninei priežiūrai atlikti:

1. Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje Smuklės pastato Dariaus ir Girėno g. 45B, Kalvarijos m., tvarkybos, kapitalinio ir sklypo Dariaus ir Girėno g. 45, Kalvarijos m., sutvarkymas.

2.  Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas.

Parengta dokumentacija šių projektų darbų pirkimui:

1. Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje. Smuklės pastato Dariaus ir Girėno g. 45B, Kalvarijos m., tvarkybos, kapitalinio ir sklypo Dariaus ir Girėno g. 45, Kalvarijos m., sutvarkymas.

2.   Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas.

3.   Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas.

4. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams.

5.   Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija.

Per 2017 m. buvo atlikta šių projektų darbų priežiūra:

1.  Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje. Smuklės pastato Dariaus ir Girėno g. 45B, Kalvarijos m., tvarkybos, kapitalinio ir sklypo Dariaus ir Girėno g. 45, Kalvarijos m., sutvarkymas.

2.   Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas.

3.   Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas.

4.   Kalvarijos savivaldybės socialinių būstų remonto darbai.

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikta viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties ir jos vykdymo ataskaita.

 

SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIUS

 

Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, metodinėmis medžiagomis, Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.

Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Sveikatos apsaugos ministerija, jų departamentais, kitomis valstybinėmis, savivaldybės institucijomis, įgyvendinančiomis socialinės apsaugos ir sveikatos politiką Respublikoje, savivaldybėje.

Įgyvendina valstybinę socialinės apsaugos ir sveikatos politiką.

Per 2017 m. 1 038 asmenims išmokėta 333 167 Eur išmokų vaikams, 966 asmenims išmokėta   1 849 624 Eur valstybinių šalpos išmokų, 18 asmenų – 3 200 Eur transporto išlaidų tikslinių kompensacijų, 1 073 asmenims – 696 635 Eur socialinių pašalpų, 647 asmenims – 178 818 Eur būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandens kompensacijoms, 181 asmeniui – 57 076 Eur laidojimo pašalpų.

Pateiktos ataskaitos ministerijoms ir kitoms institucijoms.

Kalvarijos savivaldybės 2017 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto skirta 22 000 Eur.

Įgyvendinti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2017 m. projektai. Jiems skirta 21 525 Eur iš valstybės biudžeto, 4 305 Eur iš savivaldybės biudžeto.

Socialinių reikalų skyrius organizavo socialinių paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams.

2017 m. priimti 25 prašymai dėl socialinių paslaugų poreikių vertinimo ir gavimo socialinės rizikos suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, asmenimis su proto ar psichikos negalia.

Nustatyti 41 gyventojui socialinių paslaugų poreikiai. 14 asmenų apgyvendinti stacionariose socialinės globos įstaigose. Priimta ir patenkinta 12 prašymų dienos socialinei globai asmens namuose, 31 prašymas integralios dienos socialinės globos asmens namuose ir 51 prašymas pagalbos namuose.

Priimti ir patenkinti 159 prašymai dėl specialiojo transporto paslaugų gavimo.

Surašyti 45 šeimų aplankymo buities tyrimo aktai.

Pagal socialinių paslaugų planavimo metodikos nuostatas parengtas Kalvarijos savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planas.

Priimti ir patenkinti 124 prašymai dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo.

Išduoti 120 šalpos (socialinės) pensijos, kompensacijos gavėjo, neįgaliojo pažymėjimų.

2017 m. Kalvarijos savivaldybėje 454 mokiniai aprūpinti mokinio reikmenimis. Mokinių aprūpinimui mokinio reikmenimis panaudota 25 878 Eur.

Nemokami pietūs skirti 484 mokiniams. Mokinių nemokamam maitinimui panaudota               104 859 Eur.

Priimti 126 prašymai vienkartinėms pašalpoms gauti iš savivaldybės biudžeto dėl sunkios materialinės padėties, ligos, nukentėjusiems nuo gaisro ar kitų stichinių nelaimių, Patenkinta 91 prašymas. Išmokėta 7 700 Eur.

Priimti ir patenkinti 840 prašymų dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo vykdomo projekto. Parama suteikta 1990 asmenų.

Dalyvauta 44 teismo posėdžiuose dėl suaugusių asmenų neveiksnumo, globos ir rūpybos nustatymo. Pateiktos 32 išvados ir atsiliepimai teismui dėl neveiksnumo, globos ir rūpybos reikalingumo suaugusiam asmeniui.

Pagal suteiktą vartotojo teisę naudotis nekilnojamo turto duomenų baze išimtos 1 013 fizinių asmenų nekilnojamojo turto pažymų piniginei socialinei paramai gauti.

Savivaldybės gyventojams išduota 481 pažyma apie jiems išmokėtas socialines pašalpas ir kompensacijas, valstybines šalpos pensijas, kitą suteiktą piniginę socialinę paramą.

Dalyvauta savivaldybės strateginio planavimo procese, biudžeto formavimo procese, parengta ir įgyvendinama Socialinių reikalų plėtros programa 2017-2019 metams.

Dalyvauta savivaldybės tarybos posėdžiuose. Parengti ir pateikti tvirtinti savivaldybės tarybai 24 sprendimų projektai.

Dalyvauta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe.

Parengti 39 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai.

Parengtos ir pasirašytos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo sutartys.

2017 m. skyriuje gauta 886 informaciniai dokumentai, išsiųsti 805 dokumentai.

Parengti ir įgyvendinti savivaldybės norminiai teisės aktai dėl piniginės socialinės pašalpos gavėjų telkimo visuomenei naudingiems darbams. Per 2017 m. išduota 1 278 asmenims pranešimai dėl visuomenei naudingų darbų atlikimo. 320 asmenų pasitelkta visuomenei naudingai veiklai.

Įgyvendinti savivaldybės norminiai teisės aktai dėl išmokų mokėjimo nepinigine forma.

Įgyvendinti savivaldybės norminiai teisės aktai dėl išmokų mokėjimo kortelėmis, apsiperkant maisto prekių parduotuvėse. Išmokų mokėjimas kortelėmis, apsiperkant maisto prekių parduotuvėse, teiktas 63 asmenims.

Įgyvendinti savivaldybės norminiai teisės aktai dėl bendrųjų sveikatos ir socialinių paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės gyventojams.

Dalyvauta socialinių paslaugų vykdomuose projektuose, kuriuos vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2014-2020 m. ES paramos lėšomis.

Parengti ir įgyvendinti sveikatos įstaigų ir NVO socialiniai projektai dėl socialinių paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės gyventojams:

1. Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ organizacijos Vaiko dienos centro „Žiniukas“, kurį lanko 30 vaikų iš socialinės rizikos šeimų socializacijos programa (iš Kalvarijos savivaldybės biudžeto skirta 89 000 Eur).

2. VšĮ Kalvarijos ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, apnakvindinimo, išblaivinimo ir kitų socialinių paslaugų teikimo programa (iš savivaldybės biudžeto skirta 16 900 Eur).

3. Priklausomybių mažinimo Kalvarijos savivaldybėje 2017 m. programa (iš savivaldybės biudžeto skirta 3 900 Eur). 2017 m. Priklausomybių mažinimo Kalvarijos savivaldybėje programa pasinaudojo 60 Kalvarijos savivaldybės gyventojų, turinčių priklausomybę alkoholiui.

2017 m. savivaldybėje organizuotas Visuomenės sveikatos specialiųjų programų rengimas. Parengta 17 programų, pasirašyta 13 sutarčių su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis. Taip pat pasirašyta Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos savivaldybės biudžetui Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti sutartis.

Koordinuotos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos: ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas visuomenės sveikatos priežiūra Kalvarijos savivaldybėje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena.

Parengtos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitos apie Kalvarijos savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ugdomų mokinių visuomenės sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos stiprinimo ir visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijų vykdymą, planavimą, paskirstymą, naudojimą ir atsiskaitoma už jas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Įgyvendinta 13 visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų rėmimo programų, kurių įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto skirta 6 114,55 Eur.

Vykdyta Kalvarijos savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų stebėjimo programa – tirtas Orijos ežero vanduo. Vandens mikrobiologiniai tyrimai pradėti tirti gegužės mėnesį ir baigti rugsėjo mėnesį, vanduo tirtas visą maudymosi sezoną. Tyrimus atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Pasirinktuose trijuose Kalvarijos savivaldybės teritorijoje esančiuose taškuose dienos, vakaro ir nakties metu buvo vykdomi akustiniai triukšmo matavimai. Akustinius triukšmo matavimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius. Laboratorija yra akredituota Vokietijos Akreditavimo Tarybos. Gauti triukšmo ribiniai dydžiai buvo vertinami pagal reglamentuojančią Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras vykdė 2 programas „Pedikuliozė ir buitinių parazitų prevencija“ ir „Šeimos planavimas socialinę atskirtį turinčiose šeimose“. Programoms skirta 800 Eur.

Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namai vykdė Užkrečiamųjų ligų prevencijos vaikų globos namuose programą. Programai skirta 500 Eur.

Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“ vykdė programą „Noriu būti sveikas“. Programai skirta 600 Eur.

Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigos vykdė 4 sveikos gyvensenos ugdymo programas: „Aš noriu, turiu ir galiu būti sveikas“, „Būk aktyvus“, „Judėk ir būsi sveikas“ ir „Sveikas ir saugus darželinukas“. Šioms programoms skirta 2 190 Eur.

Kalvarijos savivaldybės NVO vykdė 5 socialinius ir sveikatinimo projektus: „Menas būti savimi“, „Nedelsk“, „SafeTalk“, „Noriu būti sveikas“, „Krepšinio plėtojimas Kalvarijos savivaldybėje“. Projektams skirta 2 374,55 Eur.

Organizuoti konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I ir II etapai. Konkurso organizavimui iš savivaldybės biudžeto skirta 394 Eur.

Visus metus vykdyta Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena.

Skyriaus darbuotojai lankė sunkiai gyvenančius asmenis, neįgaliuosius, konsultavo ir informavo gyventojus įvairiais socialinės paramos klausimais. Teikė informaciją atitinkamoms institucijoms. Dalyvavo konferencijose, seminaruose, diskusijose.

 

VAIKO TEISIŲ APSAUGA

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – VTAS) 2017 m. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka organizavo likusių be tėvų globos vaikų teisių ir interesų apsaugą, teikė metodinę paramą, konsultacijas, sprendė kitas vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos problemas, užtikrino įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka visų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikė atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo, bendradarbiavo su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos klausimais.

VTAS savo darbe vadovavosi Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus rekomendacijomis ir kitais teisės aktais.

Per 2017 m. Kalvarijos savivaldybėje į socialinės rizikos šeimų sąrašą buvo įrašytos 26 šeimos, išbraukta 20 šeimų. 2017-12-31 savivaldybėje buvo 61 socialinės rizikos šeima, kuriose augo 162 vaikai. Visos šios šeimos 2017 m. skyriaus darbuotojų aplankytos ne vieną kartą. Nuvykę į šeimas, specialistai išsiaiškindavo iškilusias problemas, kartu su šeima ir socialiniu darbuotoju ieškojo bendrų sprendimų būdų, organizavo šeimos atvejo peržiūras. 2017 m. organizuotos 42 šeimos atvejo peržiūros ar tarpinstituciniai pasitarimai.

132 kartus VTAS specialistai vyko į šeimas pagal gautus pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus. Apsilankymų metu buvo vertinama situacija, priimami sprendimai dėl tolimesnio darbo su šeima, tėvams išaiškinamos jų, kaip tėvų, teisės ir pareigos bei atsakomybė už šių pareigų nevykdymą. Siekiant kuo anksčiau identifikuoti šeimoje kylančiais problemas, tiksliau įvertinti situaciją, laiku suteikti reikiamą paramą ir pagalbą, motyvuoti tėvus spręsti problemas savarankiškai, 12 šeimų buvo įrašyta į Stebimų šeimų apskaitą.

2017 m. VTAS koordinavo Mobilios darbo grupės veiklą. Mobili darbo grupė šeimose apsilankė 200 kartų.

2017 m. VTAS aktyviai bendradarbiavo su įvairiomis institucijomis, galinčiomis padėti apginti vaikų teises ir jų teisėtus interesus. 2017 m. darbuotojai dalyvavo 48 bendruose pasitarimuose su socialiniais darbuotojais, seniūnais, seniūnijų darbuotojais, ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigomis, Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namais. Esant poreikiui šeimose lankėsi kartu su socialiniais darbuotojais ar policija.

Siekdamas apginti nepilnamečių vaikų interesus bei užtikrinti jų saugumą, esant įtarimams dėl galimai naudojamo smurto nepilnamečių vaikų atžvilgiu, VTAS ne kartą kreipėsi pagalbos į Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariatą. 2017 m. pagal VTAS pranešimus buvo pradėti 8 ikiteisminiai tyrimai.

2017 m. Kalvarijos savivaldybėje smurtą galimai patyrė 13 nepilnamečių. Gauta 13 pranešimų apie vaiką, susijusį su smurtu artimoje aplinkoje. VTAS visais atvejais lankėsi šeimose, inicijavo pagalbos teikimą nukentėjusiems vaikams, pagal poreikį ir jų šeimoms.

2017 m. darbuotojai 129 kartus dalyvavo teismo posėdžiuose ar apklausose, atstovaudami vaikų teises ir jų teisėtus interesus. Prieš kiekvieną teismo posėdį ar apklausą, darbuotojai privalo aplankyti šeimą, išsiaiškinti situaciją šeimoje, prakalbinti ir išklausyti vaiką, jo tėvus, priimti teisingą sprendimą, parengti bei pateikti teismui išvadą. 2017 m. teismui parengta ir pateikta 71 išvada.

Savarankiškai 2017 m. VTAS teismui pateikė 4 pareiškimus dėl globėjo pakeitimo, nuolatinės globos nustatymo ir naujo globėjo paskyrimo, 4 ieškinius dėl neterminuoto tėvų valdžios ribojimo, nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo. Pagal fizinių asmenų prašymus paruošė 18 pažymų teismui dėl nekilnojamojo turto pardavimo (įkeitimo, dovanojimo) ar palikimo priėmimo (nepriėmimo) nepilnamečių vaikų vardu.

Per ataskaitinį laikotarpį VTAS darbuotojai dalyvavo 41 nepilnamečių apklausoje. 40 kartų policijai ir prokuratūrai surinko, įvertino ir pateikė informaciją apie vaiko gyvenimo ir auklėjimo sąlygas. Dalyvaudami baudžiamajame procese, darbuotojai užtikrino, kad nebūtų pažeistos vaiko teisės, prireikus, padėjo apklausti vaiką.

2017 m. VTAS parengė 15 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo. 8 vaikai buvo apgyvendinti Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose, 7 – šeimoje. 11 vaikų nustatytos laikinosios globos įsteigtos tėvų prašymu, jiems laikinai išvykus dirbti į užsienį.

2017 m. į šeimas grąžinta 11 vaikų.

Skyrius nuolat teikė gyventojams informaciją apie galimybę globoti (rūpintis) vaiku ar jį įvaikinti. 2017 m. į VTAS kreipėsi 1 šeima, norinti globoti ar įvaikinti vaikus. Skyrius atliko pradinį būsimų globėjų (įtėvių) vertinimą ir surinktą informaciją perdavė Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų atestuotiems socialiniams darbuotojams dėl būsimų globėjų ir įtėvių mokymų pagal GIMK programą.

2017 m. VTAS globos institucijoms pateikė 6 išvadas dėl asmenų tinkamumo priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką.

Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikė 43 užklausas apie asmens teistumą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

2017 m. VTAS surašė 7 administracinių teisės pažeidimų protokolus.

2017 m. Kalvarijos savivaldybėje buvo globojami (rūpinami) 55 nepilnamečiai vaikai. 25 iš jų globojami (rūpinami) šeimose. VTAS darbuotojai aplankė visas nepilnamečius vaikus globojančias (rūpinančias) šeimas bei institucijas. Apsilankymų metu domėjosi, kaip vaikams sekasi mokslai, kokie santykiai su globėjais (rūpintojais), kitais šeimos nariais, kokie jų pomėgiai, laisvalaikis, surašė globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą, buities sąlygos patikrinimo aktą, vykdė globos (rūpybos) peržiūras. Per ataskaitinį laikotarpį sudaryta 15 vaiko globos (rūpybos) planų, surašyti 108 globojamo (rūpinamo) vaiko buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai, 87 globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktai, organizuota 60 globos (rūpybos) peržiūrų, surašyta 60 globos (rūpybos) peržiūros aktų.

2017 m. Kalvarijos savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai pateikė 6 išvadas dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo nepilnamečiams vaikams.

VTAS dirbo su Socialinės paramos informacinė sistema (SPIS), kurioje kaupiami visi duomenys, susiję su vaiko teisių apsauga: rizikos šeimų sąrašai, veikla, susijusi su teismais, informacija apie globojamus (rūpinamus) ar smurtą patyrusius vaikus. VTAS informaciją SPIS atnaujindavo keletą kartų per savaitę.

2017 m. VTAS gavo 520 raštų, 129 teismo dokumentus, parengė ir išsiuntė 898 raštus. Išnagrinėjo ir atsakė į 15 fizinių asmenų skundų (prašymų). Fiziniams ir (ar) juridiniams asmenimis suteikė 186 konsultacijas.

VTAS darbuotojai aktyviai dalyvavo ir koordinavo projektą ,,Vaikų svajonės 2017“, kurio pagrindinis tikslas buvo pasiekti, kad kuo daugiau vaikų, augančių sudėtingomis socialinėmis sąlygomis, gautų kalėdines dovanas.

2017 m. VTAS vedėja E. Stankevičienė Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokykloje tėvų susirinkimo metu pristatė Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymo pakeitimus. Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinėje mokykloje skaitė paskaitą „Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos bei atsakomybė už šių pareigų nevykdymą“, pristatė Vaiko teisių pagrindų įstatymo pakeitimus.

Per ataskaitinį laikotarpį VTAS iniciavo ir organizavo 7 tarpinstitucinius pasitarimus.

VTAS specialistai aplankė visus Kalvarijos savivaldybės mokyklose besimokančius penktokus, kuriems įteikė „Vaiko Konstitucijas“. Susitikimų metu su mokiniais buvo aptartos jų teises ir pareigos.

Parengė Bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašo projektą.

Per ataskaitinį laikotarpį VTAS darbuotojai dalyvavo įvairių institucijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, pasitarimuose.

 

ŽEMĖS ŪKIS, MELIORACIJA, PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS, TIESIOGINĖS IŠMOKOS

 

Per 2017 m. priimta, suarchyvuota ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui išsiųsta 1 278 pasėlių deklaracijos. Pasėlių deklaracijose elektronine forma pateikta 11 921 laukas. Priimti 95 papildomi dokumentai iš asmenų, deklaruojančių žemės ūkio pasėlius ir dalyvaujančių įvairiose paramose.

Atnaujinti ir sutikslinti duomenys 1 285 kaimo valdose.

Sutikslinti duomenys tiesioginėms išmokoms už ėriavedes ir karves žindenes gauti.

Pavasarį ir rudenį buvo priimamos paraiškos pieno kvotų pirkimui aukcione. Surinkta 18 pieno kvotų paraiškų paveldėjusiems perėmėjams.

Priimta 41 bičių laikytojų paraiška paramai už papildomą bičių maitinimą gauti.

Parengta ir išsiųsta 141 raštas. Suteikta informacija daugiau kaip 2 362 interesantams pasėlių deklaravimo, europinio dydžio vienetų, tiesioginių išmokų, pieno kvotų, PSD mokesčių ir kitais klausimais. Sukviesti 7 žemdirbių susirinkimai. Išduotos 293 pažymos apie ekonominio vieneto dydį.

Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikta atliktų patikrų ataskaita. Apskaičiuota ir teikta savivaldybės ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių savaitinė/ketvirtinė nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių ataskaita.

Dalyvauta septyniuose Žemės ūkio rūmų prezidiumo posėdžiuose, keturiuose Žemės ūkio ministerijos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros suorganizuotuose pasitarimuose. Dalyvauta javapjūtės pradžios šventėje, kurią organizavo AB „Lytagra“.

2017 m. spalio 27 d. suorganizuota Kalvarijos žemdirbių šventė.

Per 2017 m. atliktos 1 268 traktorių ir priekabų techninės apžiūros. Įregistruoti 43 traktoriai, 34 priekabos, atliktos 227 technikos perregistravimo operacijos. Išduoti 77 naujų traktorių ir jų priekabų numeriai.

Atlikti 32 laukų agrarinės būklės nustatymai dėl kritulių likusiuose nepasėtuose pasėliuose. Ištirta 19 pareiškėjų skundų.

Pagal Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkininkams, gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuota žala 7 ūkininkams.

Kalvarijos savivaldybei iš valstybės biudžeto melioracijos funkcijai buvo skirta 71,2 tūkst. Eur.

Už gautas lėšas atlikti šie darbai:

melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinė apskaita;

baigtas įgyvendinti Kalvarijos sav. Sangrūdos sen. Senosios Radiškės k. v. „Pasieniečio“ mel. pr. Nr. 2 ir Nr. 4 melioracijos griovio K-1-10-2 remonto projektas (darbų vertė 45 862,40 Eur);

parengtas ir įgyvendintas Kalvarijos sav. Sangrūdos sen. Sangrūdos k. v. „Sangrūdos“ mel . pr. Nr. 10 melioracijos griovio remonto projektas (projekto vertė 10 036,46 Eur.);

smulkių melioracijos statinių gedimų šalinimas (per metus pagal ūkininkų ir kitų naudotojų prašymus suremontuota 13 melioracijos statinių gedimų.

Iš viso suremontuota 0,323 km drenažo linijų, 5,3 km griovių, 3 pralaidos, 2 kontroliniai šuliniai, 1 vandens nuleistuvas, pakeista 17 vnt. žiočių.

Vykdyta Smetoniškės polderio siurblinės priežiūra, atliktas siurblių remontas.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų atlikti 2 melioracijos statinių remontai (melioracijos statiniai nuosavybės teise nepriklauso valstybei) ir Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių HTS (turėklų, grotų) remontas.

Nuolat derintos topografinės nuotraukos, kūdrų kasimo projektai, su projektavimo įmonėmis ir statybos darbus atliekančiomis organizacijomis įvairūs naujos statybos ar esamų statinių rekonstrukcijos darbai melioruotoje žemėje. Konsultuoti ūkininkai dėl melioracijos įrenginių priežiūros, įvairių melioracijos statinių gedimų šalinimo. Su VĮ Valstybės žemės fondo melioracijos skyriumi suderinta melioruotos žemės apskaita. Priimti 20 ūkininkų prašymai dėl valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos, iš jų 9 įgyvendinti. Išduota melioracijos statinių techninė dokumentacija, pažymos dėl miško įveisimo ne miško paskirties žemėje. Išduotos techninės sąlygos melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti. Atliktas hidrotechnikos statinių kasmetinis vertinimas.

Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 

CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO TARNYBA

 

CVAT savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A-78 patvirtinta Kalvarijos savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito tarnybos vidaus audito metodika, administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-171 patvirtintais Centralizuoto vidaus audito tarnybos nuostatais, pareigybių aprašymais, kitais vidaus audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Tarnyboje yra sukaupta ir susisteminta reikiama teisinė bazė ir nuolat sekami jos pokyčiai.

2017 m. CVAT dirbo pagal 2017 metų veiklos planą, kuris raštiškai suderintas su Kalvarijos savivaldybės kontrolieriumi ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriumi. Metiniame  Centralizuotos vidaus audito tarnybos plane numatyti vidaus audito subjektai, juose atlikto ankstesnio vidaus audito data, vidaus auditų temos ir jų atlikimo trukmė. Metinis veiklos planas patikslintas vieną kartą.

CVAT tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinti audituotų viešųjų juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti jų veiklos tikslus, kad vykdoma veikla būtų efektyvi ir veiksminga. Tarnyba vykdė šias pagrindines funkcijas: tikrino ir vertino savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą, veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams. Taip pat tikrino ir vertino strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, biudžeto lėšų bei turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais, finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku, turto apskaitos ir apsaugos procedūras.

2017 m. CVAT veiklos planas įvykdytas. Atliktų vidaus auditų metu surinkta medžiaga buvo sisteminama ir apibendrinama, jos pagrindu parengtos audito ataskaitos. Ataskaitose pateiktos išvados pagrįstos dėstomojoje dalyje nustatytais faktais, taip pat nurodyti pastebėti veiklos procedūrų trūkumai, įvertinta vidaus kontrolė, pateiktos rekomendacijos nustatytiems trūkumams šalinti ir audituojamo subjekto galimų rizikų valdymui bei vykdomai veiklai tobulinti.

Didžiausio reikšmingumo rekomendacijos suformuotos dėl vidaus kontrolės procedūrų ir priemonių stiprinimo, apimant audituojamuose objektuose patvirtintas vidaus tvarkas, sutartis, informacijos pateikimo procesus, teisės aktų laikymąsi, atsiskaitymą bei kontrolę.

2017 m. atliktų auditų metu buvo tikrinama ir vertinama savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės funkcionavimas, rizikos veiksnių valdymo efektyvumas. Auditų metu audituota įstaigų ir administracijos struktūrinių padalinių vidaus kontrolės sistema arba atskiri jos elementai.

Po atlikto vidaus audito, atsižvelgiant į pateiktus patvirtintus įgyvendinimo priemonių planus, buvo atliekamas pažangos stebėjimas. Pažangos stebėjimas fiksuojamas pažymose, kuriose fiksuojamos parengtos priemonės rekomendacijai įgyvendinti, vertinama priemonės tinkamumas, taip pat rekomendacijos įgyvendinimas arba įvykdymas. Pažangos stebėjimui 2017 m. buvo surašytos 7 pažymos. Per 2017 m. vertinta 83 rekomendacijų įgyvendinimas:

pilnai įgyvendinta – 72;

įgyvendinta iš dalies – 2;

neįgyvendinta – 9.

Neįgyvendintos arba įgyvendintos iš dalies rekomendacijos bus vertinamos pakartotinai. Pažangos stebėjimas bus vykdomas 2018 m. pabaigoje.

Atlikti du patikrinimai dėl Kalvarijos savivaldybės administracinės naštos plano vykdymo. Ataskaitos pateiktos savivaldybės administracijos direktoriui ir paviešintos interneto svetainėje www.kalvarija.lt.

Tobulinta kvalifikacija įvairių institucijų rengiamuose mokymuose, seminaruose.

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO VEIKLA

 

Teisės ir personalo skyrius. 2017 m. 50 pareiškėjų suteiktos pirminės teisinės konsultacijos.

Per ataskaitinį laikotarpį skyriaus specialistai parengė 37 savivaldybės tarybos sprendimų projektus.

Parengė 576 administracijos direktoriaus įsakymus, iš jų 270 įsakymų personalo klausimais, 267 įsakymus atostogų klausimais, 39 įsakymus komandiruočių klausimais.

2017 m. parengti 96 mero potvarkiai, iš jų 21 mero potvarkis personalo klausimais, 47 potvarkiai personalo atostogų klausimais ir 28 potvarkiai komandiruočių klausimais.

Skyriaus darbuotojai atstovavo savivaldybei 26 civilinėse bylose.

Dalyvavo įvairių komisijų, darbo grupių, sudarytų savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, veikloje.

Dalyvavo Viešųjų renginių organizatorių prašymų nagrinėjimo komisijos posėdžiuose ir išdavė 4 leidimus organizuoti renginius.

Dalyvavo mero potvarkiais sudarytų 3 darbo grupių posėdžiuose.

Suderino 222 savivaldybės tarybos sprendimų, 62 mero potvarkių, 702 direktoriaus įsakymų projektus. Taip pat derino sutarčių, kitų dokumentų projektus.

Inicijavo 21 teisminį procesą prieš savivaldybės skolininkus, iš kurių 20 – dėl nemokėjimo valstybinės žemės nuomos, 1 – dėl nemokėjimo socialinio būsto nuomos mokesčių. Teismo sprendimai perduoti vykdyti antstoliams.

 

Bendrųjų reikalų skyrius. 2017 m. užregistruoti 222 tarybos sprendimų projektai, pagal norminius ir metodinius raštvedybos reikalavimus parengta ir įforminta 13 tarybos posėdžių protokolų, įforminta 213 sprendimų. Atidėti 4 sprendimų projektai, buvo ir nenagrinėtų sprendimų projektų. Visi tarybos sprendimai padauginti ir išsiuntinėti atitinkamoms suinteresuotoms įstaigoms ar asmenims.

Padėta organizuoti tarybos komitetų posėdžius, sukviesti komitetų narius.

Savivaldybės tarybos posėdžių medžiaga bei kita svarbi informacija buvo nuolat tarybos nariams persiunčiama elektroniniu paštu. Tai leido ne tik pateikti daugiau informacijos, bet ir taupyti popierių.

2017 m.  skyriaus specialistai parengė 5 sprendimų projektus, dvi informacijas apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. priimtų sprendimų vykdymą.

2017 m. užregistruoti 62 mero potvarkiai veiklos klausimais.

Gautos ir įregistruotos 226 sutartys.

Per ataskaitinį laikotarpį užregistruoti administracijos direktoriaus 86 įsakymai veiklos organizavimo klausimais bei 616 savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymų.

Lietuvos Respublikos teisės aktų registro (TAR) sistemoje skelbti norminiai teisės aktai. Per metus sistemoje paskelbta 30 savivaldybės tarybos sprendimų ir 11 administracijos direktoriaus įsakymų.

Į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinę sistemą (TAIS) įkelti 222 tarybos sprendimų projektai.

Buvo tvarkomi, registruojami, perduodami vykdytojams siunčiamieji bei gaunamieji raštai, kiti dokumentai, sekami įvykdymo terminai ir t. t. Iš kitų institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų gauti 4 395 dokumentai. Išsiųsti 1 749 dokumentai. Palyginimas:

 

 

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Gautų dokumentų skaičius

 

3 105

 

3 722

 

3 710

 

4 432

 

3 738

 

3 907

 

4 395

Išsiųstų dokumentų skaičius

 

2 432

 

2 346

 

2 273

 

3 273

 

2 082

 

1 944

 

1 749

 

Gaunami dokumentai

 

Eil. Nr.

Institucijos, iš kurių gauti dokumentai

Gautų dokumentų skaičius 2017 m.

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Prezidentūra ir jiems atskaitingos institucijos

    39

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

    28

3.

Ministerijos, kitos valstybinės įstaigos

1 329

4.

Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje

    32

5.

Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyrius

    52

6.

Teisėsaugos institucijos

  120

7.

Įstaigos, organizacijos

2 143

8.

Kitos

  652

 

Iš viso:

4 395

 

Išsiųsti dokumentai

 

Eil. Nr.

Institucijos, kurioms išsiųsti dokumentai

Išsiųstų dokumentų skaičius 2015 m.

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Prezidentūra ir jiems atskaitingos institucijos

    102

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

      11

3.

Ministerijos, kitos valstybinės įstaigos

  825

4.

Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje

     48

5.

Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyrius

    43

6.

Teisėsaugos institucijos

    241

7.

Įstaigos, organizacijos

   203

8.

Kitos

    276

 

Iš viso:

1 749

 

2017 m. savivaldybės administracijos priimamajame gauti 404 piliečių ir kitų asmenų rašytinių prašymai, pareiškimai, skundai. Palyginti su 2016 m. laikotarpiu, šių dokumentų skaičius padidėjo.

 

Besikreipiančių fizinių asmenų

rašytinių prašymų, pareiškimų, skundų skaičiaus kitimas 2008-2016 m.

 

 

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Gauta ir užre-

gistruota fizinių asmenų rašytinių prašymų, pareiškimų,

skundų

 

126

 

119

 

215

 

309

 

336

 

372

 

524

 

319

 

404

 

Daugiausia į savivaldybės administracijos priimamąjį fiziniai asmenys kreipėsi dėl gatvių, kelių tvarkymo (128), pažymų iš archyvo apie darbo stažą, uždarbį (76), komunalinio ūkio klausimų (52), socialinio būsto suteikimo, jo remonto (43), žemės sklypų suformavimo (23), paramos būstui įsigyti arba išsinuomoti (28), leidimų įrengti išorinę reklamą (11). Nagrinėti 9 prašymai, persiųsti iš kitų institucijų.

Interesantai buvo priimami kiekvieną darbo dieną, operatyviai teikiama reikiama informacija, nukreipiami pas tarnautojus pagal jų kompetenciją ir kt.

Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje sudaryti, nustatyta tvarka su Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialu suderinti ir patvirtinti 2018 metų Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo apskaitos dokumentai – dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas ir bylų apyrašų sąrašas, sudaromi visi kiti savivaldybės administracijos apskaitos dokumentai – dokumentacijos plano papildymų sąrašai, suvestinės, bylų apyrašai, aktai.

Parengti suderinimui savivaldybės įstaigų, įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų dokumentacijos planai.

Pagal administracijos skyrių, skyriams nepriskirtų vyriausiųjų specialistų ir seniūnų pateiktas 2016 m. veiklos ataskaitas parengta apibendrinta administracijos veiklos metų ataskaita. Taip pat parengta apibendrinta savivaldybės tarybos ir mero 2016 metų veiklos ataskaita.

Savivaldybės archyvo fonde saugoma 117 įstaigų ir organizacijų dokumentų. Per ataskaitinį laikotarpį saugojimui priimtos 7 likviduotų juridinių asmenų 4 398 archyvinių dokumentų bylos, iš jų 171 ilgo saugojimo ir 4 227 trumpo saugojimo.

2017 m. saugomų dokumentų pagrindu parengtos ir išduotos 76 darbo užmokesčio ir darbo stažo archyvo pažymos, parengta 161 atsakymas dėl fonduose saugomų dokumentų, parengtos ir išduotos 463 juridinius faktus patvirtinančių dokumentų kopijos.

Buvo vykdomas savivaldybės tarybos, administracijos ūkinis ir techninis aptarnavimas.

 

JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS VEIKLA

 

Statistikos departamento 2017 m. sausio 1 d. duomenimis, Kalvarijos savivaldybėje yra               2 472 jauni žmonės (14-29 m.).

Jaunimui atstovauja 6 jaunimo organizacijos, 6 mokyklų mokinių savivaldos, 15 su jaunimu dirbančių ar jaunimo poreikius tenkinančių įstaigų ir organizacijų.

Formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką Kalvarijos savivaldybėje, buvo vykdomas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo vietos lygmeniu koordinavimas ir partnerių, galinčių dirbti su neaktyviais, niekur nedirbančiais ir nesimokančiais jaunais žmonėmis (NEET), tinklo savivaldybėje kūrimas, tyrimų, susijusių su jaunimu ir jaunimo politika, atlikimas ir (ar) koordinavimas. Atlikta Atviro darbo su jaunimu plėtros Kalvarijos savivaldybėje galimybių ir poreikio analizė. Parengti atviro darbo su jaunimu plėtros Kalvarijos savivaldybėje rekomendaciniai siūlymai. Vykdoma Jaunimo problemų sprendimo Kalvarijos savivaldybėje 2013-2018 m. plano priemonių plano 2017 m stebėsena.

Buvo finansuoti 6 jaunimo organizacijų projektai:

1.    Asociacijos ,,Skambėjimas“ projektas ,,Turiu kur eiti“ (skirta 257 Eur). Projekte dalyvavo 120 žmonių, iš jų 82 jauni žmonės.

2.    Asociacijos „Skambėjimas“ projektas „Mūzų gaudyklės“ (skirta 1 000 Eur). Projekte dalyvavo 180 žmonių, iš jų 134 jauni žmonės.

3.    Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubo „Arka“ projektas „Krašto detektyvai“ (skirta 355 Eur). Projekte dalyvavo 38 žmonės, iš jų 35 jauni žmonės.

4.    Jaunimo sporto klubo „Orija“ projektas „Vasaros sporto fiesta“ (skirta 900 Eur). Projekte dalyvavo 186 žmonės, iš jų 130 jaunų žmonių.

5.    Tarprubežių bendruomenės centro projektas „Vasaros atspindžiai 2017“ (skirta 600 Eur). Projekte dalyvavo 150 žmonių, iš jų 50 jaunų žmonių.

6.    VšĮ „Galimybių laukas“ projektas „Opa“ (skirta 500 Eur). Projekte dalyvavo 79 žmonės, iš jų 30 jaunų žmonių.

 

VALSTYBINĖS KALBOS TVARKYBA

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas valstybinės kalbos tvarkytojas darbą organizuoja vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 str. 12 p. aptartą valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę – ir vadovaudamasis Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo, kalbos politikos, lietuvių kalbos tvarkymo, norminimo nuostatomis, Didžiųjų kalbos klaidų sąrašu, patvirtintu Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68, kitais šios srities nutarimais, Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymais, rekomendacijomis, Administracinių nusižengimų kodekso atitinkamais straipsniais ir pareigybės aprašymu.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta 11 įstaigų ir įmonių, 11 interneto svetainių, kitų visuomenės informavimo priemonių. Patikrinta 21 reklamos ir viešasis užrašas, iš to skaičiaus suderinti 7 reklamos projektai. Stebėtas 6 savivaldybės tarybos posėdžių ir 22 savivaldybės tarybos  komitetų posėdžių kalbos taisyklingumas.

Suteikta apie 450 konsultacijų juridiniams ir fiziniams asmenims, iš jų: apie 50 – elektroniniu paštu, apie 250 – telefonu, apie 150 – žodžiu. Konsultuota įvairiais valstybinės kalbos vartojimo ir jos taisyklingumo bei dokumentų rengimo ir įforminimo klausimais. Redaguoti administracijos siunčiamieji dokumentai, tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektai.

Pagal kompetenciją parengti 6  metodiniai patarimai, atmintinės ir rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo bei paskelbti  interneto svetainėje www.kalvarija.lt.

Protokoluoti 22 savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai. Suredaguota Kalvarijos savivaldybės administracijos interneto svetainės žiniatinklio informacinių tekstų kalba.

Periodiškai tikrinta, kaip administracijos padaliniai laikosi kalbos taisyklingumo, raštvedybos ir kitų reikalavimų.

Koordinuotas Nacionalinio diktanto konkurso savivaldybės etapas. Dalyvauta savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe.

 

INFORMACINĖS SISTEMOS IR JŲ VALDYMAS

 

Vyriausiasis specialistas informatikai 2017 m. užtikrino savivaldybės administracijoje efektyvų naudojamų informacinių sistemų veikimą, taikomosios programinės įrangos funkcionavimą ir turimos kompiuterinės ir komunikacinės technikos panaudojimą.

Prižiūrėjo ir techniškai aptarnavo 85 kompiuterizuotas darbo vietas, administravo serverius, vietinę telefono stotį.

Prižiūrėjo tarybos posėdžių salės įrangą bei vykdė techninę priežiūrą posėdžių ir kitų šioje salėje vykstančių renginių metu.

Vykdė viešųjų pirkimų procedūras, įsigyjant kompiuterinę ir biuro įrangą.

Kalvarijos savivaldybės administracijoje įdiegta ir naudojama dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos, biudžeto valdymo, valstybinės žemės nuomos mokesčių administravimo, socialinių pašalpų informacinės sistemos ir kitos taikomosios kompiuterinės programos.

Įdiegta vietinio kompiuterių tinklo apsaugos ir perduodamų duomenų šifravimo įranga. Todėl darbuotojai pagal jų atliekamas funkcijas gali gauti reikalingus asmens duomenis, prisijungdami prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei kitų įstaigų informacinių sistemų duomenų bazių.

 

CIVILINĖ SAUGA

 

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir vykdymas. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D-599 patikslintas Kalvarijos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2015-2017 m. prevencijos priemonių planas ir išdėstytas nauja redakcija. Šiame plane nurodyti tikslai, prevencijos priemonės jiems pasiekti, atsakingi vykdytojai, įgyvendinimo terminai, nustatyti vertinimo kriterijai ir reikšmės.

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane vadovaujantis rizikos analize numatytos 25 priemonės nustatytiems pavojams ir grėsmių rizikoms sušvelninti: gyventojai bei ūkio subjektai buvo perspėjami dėl stichinių ar katastrofinių meteorologinių reiškinių, vykdytos gaisrų prevencijos priemonės, hidrotechninių statinių apžiūros, vykdomas visuomenės švietimas ir informavimas, skelbiant įvairaus pobūdžio straipsnius Kalvarijos savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikla. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. D-8, rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D-439, spalio 10 įsakymu Nr. D-514  pakeista Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudėtis.

2017 m. lapkričio 21 įsakymu Nr. D-554 pakeista savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis.

Kalvarijos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija į posėdžius rinkosi 3 kartus. Posėdžių metu buvo apsvarstyta 10 klausimų, priimti 9 nutarimai, iš jų – 7 įgyvendinti, 2 bus vykdomi 2018 m.

Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiuose aptarta 2016 m. civilinė ir priešgaisrinė saugos būklė Kalvarijos savivaldybėje, gaisrų prevencijos, pasirengimo šaltajam metų sezonui, savivaldybės teritorijoje veikiančių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas klausimai, pasirengimo maudymosi sezonui klausimai ir kt. Priimtų nutarimų įgyvendinimas sustiprino savivaldybės ir kitų atsakingų institucijų pasirengimą ekstremalioms situacijoms bei gyventojų saugumą.

2017 m. gruodžio 1 d. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai buvo sušaukti į savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksines pratybas.

Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybos. 2017 m. gruodžio 1 d. buvo organizuotos savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinės pratybos „Kalvarijos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiksmai masinių neramumų atveju savivaldybės teritorijoje“.

2017 m. civilinės saugos stalo pratybos „Avarija šildymo sistemos trasoje“ vyko Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinėje mokykloje, funkcinės pratybos „Mokinių ir darbuotojų evakuacija iš mokyklos patalpų” Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje, civilinės saugos stalo pratybos „Kalvarijos gimnazijos darbuotojų veiksmai bei sugebėjimai vertinant susidariusią ekstremalią situaciją kilus susirgimų infekcinėmis ligomis pavojui“ Kalvarijos gimnazijoje, civilinės saugos stalo pratybos „Žmonių užkrečiamos ligos“ Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijoje, civilinės saugos stalo pratybos „Pasiruošimas organizuoti ir koordinuoti veiksmus susidarius ekstremaliai situacijai infekcinės ligos protrūkiui“ Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, civilinės saugos funkcinės pratybos „Įstaigos personalo veiksmai ekstremaliojo įvykio atveju (kilus gaisrui)“ viešojoje įstaigoje Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centre.

2017 m. gegužės 2 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas  (atsakingas už civilinę saugą) dalyvavo Marijampolės savivaldybės administracijos organizuotose civilinės saugos kompleksinėse pratybose „Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sąveikos organizavimas su Lietuvos kariuomenės pajėgomis hibridinio karo atveju ir veiksmai vykdant gyventojų evakavimą savivaldybėje“.

Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A-81, organizuoti administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų civilinės saugos mokymai darbo vietose.

Gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais priemonės. Savivaldybė vykdė visuomenės švietimo priemones, numatytas savivaldybės 2017 m. gyventojų civilinės saugos švietimo grafike, patvirtintame Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. D-22 „Dėl Kalvarijos savivaldybės gyventojų 2017 metų civilinės saugos švietimo renginių grafiko patvirtinimo“ ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2015-2017 m. prevencijos priemonių plane.

Buvo vykdomas gyventojų nuotolinis švietimas, patalpinti straipsniai civilinės saugos klausimais interneto svetainėje www.kalvarija.lt.

Susitikimų su gyventojais metu teikta informacija apie gaisrus, jų prevenciją bei atsakomybę.

Civilinės saugos pamokėlės pravestos Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdytiniams, Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos moksleiviams.

Bendradarbiaujant su Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistais bei Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, buvo organizuotas renginys „Būk saugus prie vandens ir vandenyje“ viešosios įstaigos „Gintaro poilsiavietė“ stovyklautojams.

Parengta rekomendacija GPIS 112 apie gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą mobiliuosiuose telefonuose ir iškabinta seniūnijų skelbimų lentose.

Kartu su Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindine mokykla buvo organizuota viktorina „Saugūs ir sveiki“.

Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistais akcijos „Saugus būstas“ metu  lankėsi daugiavaikėse šeimose ir pas vienišus asmenis, įrengė jų būstuose dūmų detektorius, teikė rekomendacijos dėl kūrenimo šildymo sezono metu, atkreipė dėmesį į gaisrų kilimo priežastis, dalino lankstinukus priešgaisrinės saugos tematika, informavo apie GPIS sistemą mobiliuosiuose telefonuose.

Susitikimuose su gyventojais buvo pristatoma GPIS sistema ir dalijamos parengtos rekomendacijos.

Renginių metu savivaldybės gyventojams išplatinta 150 atšvaitų, 350 lankstinukų „Kaip elgtis, kad vasaros teikiami malonumai neapsunkintų gyvenimo“, „Saugokis gaisro“, 170 atmintinių: „Kaip išgyventi 72 val.“ ir „Saugaus elgesio ant ledo atmintinė“, 20 plakatų „Būkite saugūs prie vandens“, 50 rekomendacijų GPIS 112.

Savivaldybės teritorijose esantys kolektyvinės apsaugos statiniai ir slėptuvės, jų būklė, skaičius, galimų juose apsaugoti gyventojų skaičius, kolektyvinės apsaugos statinių poreikis savivaldybėje. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 468 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių" patvirtintas kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas. Savivaldybės teritorijoje 2017 m. nustatyta 9 kolektyvinės apsaugos statiniai. Minimalus kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų gyventojų skaičius – 4 296. Visi statiniai pažymėti specialiuoju ženklu. Įsakymas paskelbtas Kalvarijos savivaldybės interneto puslapyje.

Savivaldybės teritorijoje įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir susidariusių ekstremaliųjų situacijų skaičius. 2017 m. Kalvarijos savivaldybėje užregistruoti 46 įvykiai (gaisrai, eismo įvykiai ir kt.), 7 ekstremalieji įvykiai (rastas sprogmuo, ekstremaliųjų įvykių kriterijus Nr. 14.6).

Tarpusavio pagalbos planai su besiribojančiomis savivaldybėmis. Savivaldybė parengusi civilinės saugos tarpusavio pagalbos planus su Kalvarijos savivaldybe besiribojančiomis Marijampolės, Vilkaviškio ir Lazdijų rajonų savivaldybėmis.

 

RYŠIAI SU VISUOMENE, ŽINIASKLAIDA IR UŽSIENIU

 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, siekiant užtikrinti savivaldybės veiklos viešumą, palaikyti komunikaciją su gyventojais ir žiniasklaida, savivaldybės gyventojai buvo nuolat informuojami apie savivaldybės vadovų ir administracijos veiklą.

Straipsniai apie savivaldybės aktualijas nuolat siunčiami spausdinti į Lietuvos savivaldybių asociacijos leidžiamą savaitraštį „Savivaldybių žinios“ bei Marijampolės apskrities laikraštį „Suvalkietis“. Regiono ir vietos žiniasklaidai nuolat teikti įvairios apimties informacinio, apžvalginio ir pažintinio pobūdžio pranešimai, straipsniai, kuriais buvo viešintas savivaldybės vadovų ir administracijos darbas, užsienio ir šalies svečių vizitai.

Aktuali informacija buvo siunčiama interneto portalams: www.regionunaujienos.lt, www.suduvosgidas.lt, www.mususavaite.lt, www.manokrastas.lt, www.etaplius.lt.

Naujienos, aktualijos, pranešimai, skelbimai, sveikinimai, fotoreportažai buvo nuolat skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.kalvarija.lt.

Tvarkyta oficiali korespondencija, rengti atsakymų projektai, kvietimų, sveikinimų ir padėkų tekstai. 2017 m. parengtos 147 padėkos. Rašyti sveikinimai tarptautinių, nacionalinių, metinių, profesinių švenčių progomis. Parengti 28 mero potvarkių projektai.

Vykdytos viešųjų pirkimų, susijusių su viešinimu, įvaizdžio prekėmis ir paslaugomis procedūros. Organizuota per trisdešimt supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų.

Kartu su kitų įstaigų vadovais, administracijos skyriais ir partneriais rugsėjo mėn. organizuota tradicinė Kalvarijos krašto šventė „Šypsausi savo kraštui“, kurios metu įgyvendinta daug kūrybinių iniciatyvų. Į šventę „Šypsausi savo kraštui“ buvo atvykusios užsienio delegacijos iš Italijos Respublikos Alpago savivaldybės, Lenkijos Respublikos Barcianų valsčiaus ir Seinų miesto savivaldybės.

Dalyvauta ir fotografuota apie 80 įvairių renginių, seminarų, minėjimų, švenčių.

2017 m. Kalvarijos savivaldybė tęsė bendradarbiavimą su užsienio šalių susigiminiavusių miestų institucijomis pagal sutartis su Rusijos Federacijos Karaliaučiaus srities Oziorsko miestu ir Raušių rajono Primorės gyvenviete,  Lenkijos Respublikos Suvalkų miestu, Balstogės Dombrovos valsčiumi, Punsko valsčiumi, Barcianų valsčiumi, Suchovolės valsčiumi bei Seinų miesto savivaldybe.

2017 m. gegužės 11 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities Vitebsko rajonu.

2018 m. numatoma atnaujinti bendradarbiavimo sutartį tarp Kalvarijos savivaldybės ir Italijos Respublikos Alpago savivaldybės, kadangi anksčiau pasirašyta sutartis (2005 m. lapkričio 5 d.) tarp Kalvarijos ir Pieve d‘Alpago savivaldybių nebegalioja nuo 2016 m. vasario 23 d., kai buvo įsteigta plotu ir žmonių skaičiumi didesnė Alpago savivaldybė.

Vyriausiasis specialistas taip pat organizavo užsienio šalių delegacijų atstovų priėmimą savivaldybėje bei Kalvarijos savivaldybės oficialių delegacijų išvykimą į užsienio šalis (derino susitikimų programas, ruošė suvenyrus, dovanas ir kt.). Tvarkė oficialią korespondenciją su užsienio savivaldybėmis: vertė tekstus į valstybinę kalbą, rengė atsakymų projektus, kvietimų, sveikinimų tekstus, rengė ir derino korespondenciją siųsti į užsienį.

2017 m. rugsėjo mėn. atnaujinta Kalvarijos savivaldybės interneto svetainė www.kalvarija.lt.

Vyriausiasis specialistas teikė joje atnaujintą informaciją, nuolat ją peržiūrėjo.

2018 m. planuojama parengti ir adaptuoti Kalvarijos savivaldybės tinklalapį anglų kalba.

 

GAMTOSAUGA IR KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai pareigybė įsteigta atstovauti savivaldybei valstybinėse, kooperatinėse, visuomeninėse bei privačiose įstaigose ir įmonėse sprendžiant aplinkos apsaugos ir kultūros paveldo klausimus, įgyvendinti valstybės kultūros paveldo, aplinkos apsaugos politiką bei savivaldybės institucijų sprendimus šiose srityse.

2017 m., administruojant savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, parengta savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų lėšų naudojimo ataskaita ir 2017 metų sąmata.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis dalinai finansuota Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Pravesta 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą.

Iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skirta 1 243 Eur atlyginti vilkų padarytai žalai.

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidoms kompensuoti skirta 3 414 Eur.

Už 1 390 Eur įsigyti ir pasodinti Kalvarijos miesto viešosiose erdvėse želdiniai, vykdyta jų priežiūra.

Finansuoti medžių ir krūmų genėjimo, formavimo, persodinimo, kirtimo bei kelmų rovimo darbai, kuriems skirta 1 496 Eur.

Už 21 000 Eur suprojektuotas ir įrengtas dviračių takas Kęstučio gatvėje, Kalvarijos mieste.

Specialiojoje programoje numatyta 2 000 Eur ypatingoms ekologinėms situacijoms valdyti bei padarinių likvidavimo priemonėms įsigyti.

Per ataskaitinį laikotarpį išnagrinėti 116 gyventojų, įmonių ir organizacijų prašymai dėl želdinių pertvarkymo ir išduoti leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Išduota 118 leidimų.

Vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai yra Ekstremalių situacijų valdymo centro narys, Kalvarijos savivaldybės gaisrų ir stichinių nelaimių nuostoliams nustatyti komisijos narys, Kalvarijos savivaldybės nuolatinės statybos komisijos narys, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos pirmininko pavaduotojas, Kalvarijos savivaldybės gražiausios sodybos rinkimo komisijos narys, Kalvarijos savivaldybės komisijos laisvės kovoms įamžinti narys, Komisijos hidrotechnikos statinių kasmetinei būklei įvertinti narys, Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano Gamtosaugos, žemės ūkio ir verslo plėtros programos koordinatoriaus pavaduotojas, viešojo pirkimo „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ komisijos narys, Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginį priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo komisijos narys, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo komisijos narys..

Vyriausiasis specialistas yra Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos pirmininkas. 2017 m. kartu su komisijos nariais tikrino pareiškėjų ir savivaldybės administracijos pateiktus dokumentus, patvirtino nustatytą būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikį, sudarė pareiškėjų eilę. 2017 m. vienas būstas buvo pritaikytas neįgaliam žmogui.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai paskirtas Kalvarijos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pirmininku. Komisija atliko Kalvarijos miesto centrinėje dalyje augančių želdinių įvertinimo ekspertizę.

Vyriausiasis specialistas parengė beglobių gyvūnų (šunų, kačių) gaudymo, karantinavimo ir eutanazijos Kalvarijos savivaldybėje paslaugų viešojo pirkimo dokumentus ir sutartį. Per ataskaitinį laikotarpį sugauti 49 beglobiai gyvūnai, kurių sugavimui skirti 396 Eur.

Patikrinta 14 hidroįrenginių būklė. Įvertintas pavasarinio polaidžio poveikis statiniams.

Atlikta Kalvarijos miesto skvero augalų ligų kontrolė.

Parengti dokumentai LAAF skelbtam investiciniam projektui individualaus rūšiavimo konteineriams įsigyti. Nupirkta 1 650 vnt. 120 l talpos konteinerių stiklo pakuotės atliekoms surinkti ir 593 vnt. 240 l talpos konteinerių plastiko pakuotės atliekoms surinkti.

2017 m. rugsėjo 15 d. organizuotas Europos paveldo dienų minėjimo žygis. Renginyje dalyvavo savivaldybės administracijos darbuotojai, Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos mokiniai ir Suvalkijos 4-osios šaulių rinktinės, Kalvarijos 401 kuopos šauliai.

Per ataskaitinį laikotarpį konsultuoti gyventojai atliekų tvarkymo sistemos, želdinių tvarkymo, kultūros paveldo apsaugos ir kitais klausimais.

Parengti 2 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų projektai, 5 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai.

Dalyvauta 4 seminaruose aplinkos apsaugos ir kultūros paveldo išsaugojimo bei kitais su darbine veikla susietais klausimais.

Vykdyta kultūros paveldo objektų stebėsena, fotofiksacija ir apsauga. Surašyta 15 kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktų.

 

SENIŪNIJŲ VEIKLA

 

1. Akmenynų seniūnija

 

 

Akmenynų seniūnijos teritorijoje 2017 m. pabaigoje gyveno 723 gyventojai. Daugiausia gyventojų gyvena Akmenynų (235) ir  Aistiškių (194) kaimuose. Alšenkos ir Papiliakalnių kaimuose šiuo metu gyventojų nėra.

Iš viso seniūnijos teritorijoje yra 20 kaimų.

Akmenynų seniūnijos teritorijoje yra dvi kadastrinės vietovės – Akmenynų ir Aistiškių. Seniūnijos plotas – 4 650 ha.

2017 m. Akmenynų seniūnijos teritorijoje gimė 4 naujagimiai, mirė 5 gyventojai.

2017 m. Akmenynų seniūnija gavo 128 raštus, išsiuntė 50 raštų, išdavė 25 pažymas apie šeimos sudėtį, 21 leidimą prekiauti ar teikti paslaugas, 5 leidimus laidoti. Parengė ir pateikė Kalvarijos savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyriui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai tris ir daugiau vaikų turinčių daugiavaikių motinų bei šeimoje esančių darbingų šeimos narių sąrašus.

Kas ketvirtį pateikė ataskaitas apie neaktyvių jaunų žmonių skaičių seniūnijoje bei įmokų ataskaitą už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas.

Išdavė 5 pažymas, patvirtinančias juridinius faktus, 3 pažymas dėl pastatų registracijos, priėmė 3 gyventojų skundus.

Išdalijo gyventojams žemės nuomos mokesčių deklaracijas.

Sudarė ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sąrašus. Juos pateikė Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinei mokyklai ir Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriui.

Su Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialu parengė, suderino ir patvirtino 2018 metų dokumentacijos planą, registrų sąrašą, dokumentų naikinimo aktą, 2015-2016 m. nuolatinio saugojimo apyrašus.

Priėmė 30 gyvenamosios vietos atvykimo, 16 išvykimo deklaracijų, visus gyventojų duomenis surašė į Gyventojų registro centrinę duomenų bazę.

Išdavė 34 pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 2 pažymas apie asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, 37 pažymas patalpos savininkui. Pakeitė deklaravimo duomenis 21 asmeniui, panaikino gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis 11 asmenų.

Atliko 10 notarinių veiksmų.

Parengė seniūnijos 2017 m. veiklos programą.

Kartu su savivaldybės pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio materialiojo turto nurašymo komisija surašė trumpalaikio materialiojo turto nurašymo aktą, atliko materialinių vertybių inventorizaciją.

Marijampolės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui išdavė 2 charakteristikas. Išdavė 1 charakteristiką motinai, užauginusiai 6 vaikus, 3 charakteristikas pagal gyventojų prašymus.

2017 m. Akmenynų seniūnijos socialinės paramos teikimo komisija lankėsi šeimose, gaunančiose socialines pašalpas ir šildymo išlaidų kompensacijas, ir surašė 38 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus. Per metus įvyko 8 komisijos posėdžiai, surašyti protokolai ir išvados pateiktos Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriui.

Seniūnijos teritorijos daugiausia buvo prižiūrima, pasitelkiant asmenis, dirbančius visuomenei naudingus bei viešuosius darbus. Per ataskaitinį laikotarpį sudarytos 98 visuomenei naudingų darbų atlikimo sutartys. 1 asmuo atliko nemokamus viešuosius darbus.

Seniūnijos teritorijoje buvo organizuotas aplinkos tvarkymas. 2017 m. liepos 6 d. nušienauta Papiliakalnių piliakalnio šlaitas, Asijavičiaus ežero pakrantė. Sutvarkyta Akmenynų bažnyčios, bendruomenės, parapijos namų aplinka. Sutvarkyta aplinka prie seniūnijos pastato: įrengtas gėlynas, išbetonuotas takas, atnaujinti lauko laiptai. Išdažyti seniūnijos kabinetai.

Seniūnė pagal galimybes kartu su socialine darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis lankėsi socialinės rizikos šeimose. 2017 m. gruodžio mėnesį Airijoje surasti rėmėjai, kurie Akmenynų seniūnijos vaikučiams atvežė labdarą: drabužių, žaislų, vaikišką vežimėlį ir vaikštynę. Seniūnė kartu su socialine darbuotoja šeimoms daiktus nuvežė į namus. Taip pat seniūnė organizavo paramos rinkimą seniūnijos gyventojų, kurių sūnus žuvo užsienyje, šeimai.

Vykdant viešuosius darbus savo teritorijos ribose, seniūnija organizavo kapinių priežiūrą. Darbininkai rinko šiukšles, vasarą pjovė žolę, genėjo medžius, nulūžusias šakas, rudenį grėbė lapus, tvarkė neprižiūrimus kapus.

Seniūnijos teritorijoje yra 6 neveikiančios ir 2 veikiančios kapinės. Neveikiančių kapinių plotas yra 0,82 ha, o veikiančių – 0,42 ha. Seniūnijoje yra vedama Laidojimo ir kapinių statinių knyga. Seniūnija kapinių sargo neturi. Kapinėse seniūnas pats nurodo ir pažymi laidojimo vietas.

Viešųjų darbų darbininkai ne tik tvarkė kapines, bet ir kirto pakelių krūmus, šienavo pakeles, sutvarkė aplinką prie  Aistiškių kaimo parko, aplinką prie paminklo Kauniškių kaimui atminti, prie paminklų partizanams atminti Akmenynų, Būdviečių ir Girkantų kaimuose. Padėjo vienišiems senyvo amžiaus asmenims.

2017 m. buvo prižiūrimi seniūnijos keliai: greideriu nulyginta 120 km seniūnijos vietinės reikšmės kelių, suremontuota 200 kv. m asfaltbetonio duobių, įrengtos 2 pralaidos, ant kelių išpilta 685 kub. m žvyro, atstatyti pakelės grioviai.

Balandžio mėnesį seniūnijos darbuotojai dalyvavo respublikinėje talkoje „Darom 2016“. Buvo sutvarkyta aplinka šalia seniūnijos pastato.

Kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį seniūnijos patalpose vyko pasitarimai dėl socialinės rizikos ir probleminių šeimų. Juose dalyvavo seniūnas, socialiniai darbuotojai ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai.

Kalvarijos savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius kartu su Konsultavimo tarnyba organizavo žemdirbių susirinkimą. Aptarti įvairūs klausimai: pasėlių deklaravimas, galvijų pasai, įvairios išmokos, veterinarijos reikalavimai ir kiti. Seniūnijos žemdirbiai gausiai dalyvavo susirinkime ir pateikė įvairių klausimų.

Seniūnija teikė gyventojams informaciją apie savivaldybės teritorijoje vykstančius įvairius kultūrinius renginius.

2017 m. liepos 6 d. giedota tautiška giesmė ant Papiliakalnių  piliakalnio. Liepos 15 d. seniūnė kartu su seniūnijos gyventojais dalyvavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą" partnerių projekte, kuris vyko Jungėnuose. Rugpjūčio 15 dieną dalyvavo Akmenynų kašto šventėje, prisidėjo prie šventės organizavimo. Rugsėjo mėnesį seniūnija dalyvavo Kalvarijoje vykusioje šventėje „Šypsausi savo kraštui“. Prisidėjo organizuojant kalėdines šventes Akmenynų ir Aistiškių kaimų vaikams, Akmenynų kaimo derliaus šventę ir Aistiškių kaimo rudens šventę. Seniūnė dalyvavo Akmenynų pagrindinės mokyklos ir Gražiškių gimnazijos rugsėjo 1-osios dienos ir paskutinio skambučio šventėse, mokytojo dienos minėjime.

2017 m. seniūnijos Aistiškių kaime švęstos Užgavėnės, Joninės, o Akmenynų kaime – Naujųjų metų sutikimas.

Kartu su Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba seniūnijoje buvo organizuota akcija „Saugus būstas", kurios metu buvo aplankyta 10 daugiavaikių šeimų ir vienišų asmenų būstai. Juose sumontuoti autonominiai dūmų detektoriai.

Taip pat dalyvauta Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžiuose, svarstant su seniūnijos bendruomenių gyvenimu susijusius klausimus. Taip pat dalyvauta tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų komisijų darbe.

 

2. Kalvarijos seniūnija

 

Kalvarijos seniūnijoje 2017 m. pabaigoje gyveno 8 944 gyventojai, iš jų 4 407 Kalvarijos mieste. Seniūnijos darbuotojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, organizavo seniūnijos viešųjų teritorijų priežiūrą, aptarnavo seniūnijos gyventojus, vykdė Seniūnijos veiklos nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas.

Atlikdami visuomenei naudingus darbus (671 žmogus), nemokamus viešuosius darbus (15 žmonių), asmenys tvarkė Kalvarijos seniūnijos gatves, skverus, parką, poilsiavietes, veikiančias ir neveikiančias kapines, architektūrinius paminklus, pjovė žolę, prižiūrėjo gėlynus, ravėjo piktžoles, padėjo vienišiems senyvo amžiaus asmenims. Kalvarijos miesto Suvalkų, Turgaus, Kęstučio, J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, Vytauto g., Karališkajame parke šalino likusius kelmus.

Gyventojai per 2017 m. pateikė 298 prašymus dėl pažymos apie šeimos sudėtį. Seniūnijos gyventojams išduota 15 pažymų, patvirtinančių juridinius faktus. Prokuratūrai, policijai ir kitoms teisėtvarkos institucijoms išduotos 73 seniūnijos gyventojų charakteristikos.

Atlikti 153 notariniai veiksmai įvairiais klausimais (įgaliojimai pensijai gauti, nuorašų ir parašų tikrumo patvirtinimai).

Išduoti 77 leidimai prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, 15 leidimų atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijose ir 130 leidimų laidoti.

Per 2017 m. gauta 214 raštų. Išnagrinėti gyventojų prašymai, pasiūlymai, skundai.

Nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 gyvenamąją vietą Kalvarijos seniūnijoje deklaravo 597 asmenys, išvykimą į užsienį deklaravo 210 asmenų, į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtrauktas 1 asmuo, priimta 114 sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo, išduotos 474 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 714 pranešimų gyvenamosios patalpos savininkams apie asmenis, deklaravusius savo gyvenamąją vietą jiems priklausančioje patalpoje, išduota 1 pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

2017 m. Seniūnijos socialinės paramos teikimo komisija aplankė 304 paramos prašančius asmenis. Surašė Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus. Vyko 12 šios komisijos posėdžių.

Su Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialu suderintas ir patvirtintas 2018 metų dokumentacijos planas, dokumentų naikinimo aktai.

Kalvarijos seniūnijos mokykloms, Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriui pateikti mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pagal jų deklaruotą gyvenamąją vietą sąrašai. Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai pateikti gyventojų sąrašai pagal atskiras gyvenamąsias vietoves. Finansų ir biudžeto planavimo skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti daugiavaikių šeimų sąrašai. Išdalytos Gyventojų žemės nuomos mokesčio deklaracijos.

Kalvarijos seniūnijoje 2017 m. buvo vykdomi gatvių asfalto dangos (2 027 kv. m) išdaužų remonto darbai, greideriuoti seniūnijos vietinės reikšmės keliai (greideriuojamų seniūnijos kelių ilgis 198,435 km). Seniūnijos miesto ir kaimo vietovėse įrengti nauji kelio ženklai. Santakos, Brukų, Tabarų, Orijos, Tarprubežių, Jungėnų, Kampinių kaimuose, Kalvarijos m. J. Basanavičiaus ir Kęstučio gatvėse buvo vykdomi kelio žvyravimo darbai. J. Basanavičiaus ir J. Kubiliaus gatvėse įrengtos kelio pralaidos. Tvarkytas Jusevičių kaime esantis nelegalus sąvartynas. Užsandarinti Krosnos g. Nr. 3, Kalvarijos m. esančio pastato langai. Remontuotas tiltas per Šešupę  ir lieptas Orijos ežere. Į poilsiavietę prie Orijos ežero buvo vežtas smėlis, įrengtas informacinis stendas. Baigta įrengti Menkupių kapinių tvora. Vykdyta Karališkojo parko statinių priežiūra, naujai įrengta dalis parko tvoros, remontuoti stadione esantys statiniai.

2017 m. buvo genėjami ir išpjaunami trukdantys ir grėsmę keliantys medžiai, tvarkomos pakelės, nukirsti savaiminiai krūmai Kalvarijos mieste ir seniūnijos kaimuose, šienaujami žalieji plotai. Prižiūrima Kalvarijos autobusų stotis.

Dalyvauta Kalvarijos kraštiečių šventėje „Šypsausi savo kraštui“, akcijoje „Darom“, prevencinėje akcijoje „Saugus būstas“, akcijoje „Už saugią Lietuvą“.

 

3. Liubavo seniūnija

 

Kalvarijos savivaldybės Liubavo seniūnijoje yra 32 kaimai, kuriuose gyvena 745 gyventojai. Daugiausia gyventojų gyvena Liubave – 256, Salaperaugyje – 193, Pagraužiuose – 71, kituose kaimuose gyventojų skaičius mažesnis.

Būdviečių, Kalnelių, Papiliakalnių, Skaistelių, Šarkaičių kaimuose šiuo metu nėra gyventojų.

2017 m. seniūnijoje gimė 9, mirė 12 gyventojų.

Liubavo seniūnijos teritorijoje yra dvi kadastrinės vietovės – Liubavo ir Salaperaugio. Liubavo kadastrinei vietovei priklauso 2 694 ha žemės teritorija, Salaperaugio – 3 163 ha žemės teritorija.

2017 m. pagal heraldikos reikalavimus buvo atkurtas Liubavo istorinis herbas. Herbo, vėliavos ir antspaudo etalonus sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas.

Liubavo herbas buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento 2017 m. birželio 14 d. dekretu Nr. 1K-1003 „Dėl Liubavo herbo patvirtinimo“.

Seniūnijoje 2017 m. buvo išduotos 46 pažymos (apie gyventojų šeimos sudėtį, gyventojams priklausančius statinius, gyvenamąją vietą, ūkininkavimo stažą ir kt.), adresuotos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų, Žemės ūkio ir melioracijos skyriams, VĮ Registrų centro Marijampolės filialui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms, atlikti 9 notariniai veiksmai (įgaliojimai, nuorašų ir parašų tikrumo patvirtinimai).

Per metus buvo gauti 47 raštai iš Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo, Marijampolės apskrities policijos komisariato, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Žemės ūkio ministerijos ir kitų institucijų ir išsiųsta 41 raštas.

2017 m. gauta 16 gyventojų prašymų išduoti leidimus laidoti mirusiuosius ir išduota tiek pat leidimų laidoti Liubavo senosiose ir naujosiose kapinėse.

Seniūnija organizavo visuomenei naudingus darbus, kuriuos dirbo asmenys, gaunantys socialines išmokas.

2017 m. buvo sudarytos 97 visuomenei naudingų darbų atlikimo sutartys, kiekvieną mėnesį tvarkoma šių asmenų darbo laiko apskaita, pildomas darbų apskaitos žurnalas, pranešimai apie dirbtą laiką.

Sausio mėn. Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) parengta 2016 m. dokumentacijos plano suvestinė, lapkričio mėnesį suvestas 2018 m. dokumentacijos planas ir dokumentų registrų sąrašas, gruodžio mėn. parengtos 4 nuolatinio saugojimo 2015-2016 m. bylos, šių bylų apyrašas, parengta istorinė pažyma apie Liubavo seniūnijos 2015-2016 m. veiklą ir dokumentus.

Seniūnija atliko gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas. 2017 m. gauta ir registruota 51 gyventojų prašymas išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir išduota 51 pažyma, registruotos 48 atvykimo deklaracijos, 7 deklaracijos gautos iš asmenų, išvykstančių iš Lietuvos Respublikos. Gauta 11 gyvenamojo būsto savininkų prašymų naikinti, keisti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir priimta 11 sprendimų minėtais klausimais. Išduotos 49 pažymos būsto savininkams apie gyvenamosiose patalpose deklaruotus asmenis.

2017 m. Liubavo seniūnijos piniginės socialinės paramos teikimo komisija posėdžius rengė pagal poreikį, surašė 7 posėdžių protokolus. Komisija aplankė 37 šeimas ir surašė tiek pat buities sąlygų patikrinimo aktų.

Asmenys, dirbantys visuomenei naudingus darbus, tvarkė aplinką Liubave ir Salaperaugyje, dirbo kitus aplinkos priežiūros darbus.

2017 m. buvo prižiūrimas ir remontuojamas seniūnijos gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklas. Prižiūrimos veikiančios Liubavo senosios ir naujosios kapinės. Tvarkytos neveikiančios Trempinių, Klinavo, Skaistelių, Senabūdžio, Salaperaugio, žydų, sovietų karių kapinės.

Lankomi gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai, siekiant nustatyti gražiausią seniūnijos kaimo sodybą.

Seniūnijos kaimuose nuolat tobulinta buitinių atliekų surinkimo sistema, plečiant buitinių atliekų konteinerių išdėstymą ir rūšiavimo įdiegimą. Sutvarkyta šiukšlėmis užteršta teritorija Liubavo ir Salaperaugio kaimuose.

Kelių priežiūros programos lėšomis atliktas asfalto duobių remontas, atlikti kelių žvyravimo bei lyginimo darbai, griovių atstatymo autogreideriu darbai. Pastatyti nauji ir remontuoti esami kelio ženklai.

Tvarkytas prie seniūnijos pastato esantis parkas.

Bendradarbiauta su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaimų bendruomenėmis. Padėta organizuoti susirinkimus Neįgaliųjų draugijos Kalvarijos skyriui, dalyvauta šiuose susirinkimuose, spręsti iškilę klausimai.

Seniūnija su vietos bendruomene organizavo tradicinę Liubavo kaimo šventę.

Organizavo kultūrinius renginius (Lietuvos Nepriklausomybės dienai skirtą minėjimą, Užgavėnes, Motinos dienos minėjimą, Kalvarijos krašto šventę „Šypsausi savo kraštui“), dalyvavo, kuriant seniūnijos pastato ir aplinkos papuošimą Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.

Per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos darbuotojai dalyvavo informaciniuose seminaruose.

 

4. Sangrūdos seniūnija

 

Sangrūdos seniūnijoje yra 32 kaimai. 2018 m. sausio 1 d. gyvenamąją vietą buvo deklaravę  1 429 gyventojas. 14 gyventojų deklaravę savo gyvenamąją vietą prie savivaldybės. Faktinis seniūnijos gyventojų skaičius – 1 443.

Seniūnijos plotas 92,65 kv. km.

2017 m. seniūnijoje gimė 18 vaikų (2016 m. – 18), mirė 15 žmonių (2016 m. – 14).

2017 m. seniūnijos darbuotojai priėmė ir konsultavo gyventojus įvairiais juos dominančiais klausimais.

Per ataskaitinį laikotarpį atlikta 14 notarinių veiksmų, surašyta 10 įvairaus turinio pažymų gyventojams, išduotos 5 charakteristikos policijos komisariatui, 43 šeimos sudėties pažymos.

Gauta ir registruota 60 dokumentų, išsiųsta 68.

Priimta 15 gyventojų prašymų dėl leidimų laidoti mirusiuosius ir išduota tiek pat leidimų laidoti Sangrūdos kapinėse.

Priimti 29 prašymai ir išduoti 29 leidimai prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose Sangrūdos seniūnijos teritorijoje.

Seniūnija atlieka gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją. Gyvenamąją vietą seniūnijoje 2017 m. deklaravo 104 žmonės. Išvyko į užsienį 31. Gauti ir įregistruoti 59 gyventojų prašymai ir išduotos 83 pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Gauti 26 asmenų prašymai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo ir surašyti 26 sprendimai. Priimti 102 prašymai dėl savininko (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens gauti informaciją apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis ir išduotos 102 pažymos.

Parengti ir pateikti mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų sąrašai Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijai. Parengti seniūnijoje gyvenančių gyventojų sąrašai Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai.

Parengta ir pateikta pažyma apie Sangrūdos seniūnijos 2015-2016 m. veiklos istoriją Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialui.

2017 m. Kelių priežiūros programos lėšomis seniūnijoje atliktas kelių greideriavimas, asfalto duobių remontas, atlikti kelių žvyravimo bei lyginimo darbai, pakelės griovių atstatymo darbai bei įrengtos 4 pralaidos. Kalvarijos savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis 2017 m. sausio – vasario mėn. atlikti sniego valymo bei kelių barstymo darbai.

Nuolat tvarkomos Sangrūdos kapinės. Jose išpjauta 10 medžių. Taip pat prižiūrimos ir 14 neveikiančių kapinaičių: iškirsti krūmai, nupjauta žolė. Nuolat buvo tvarkomos pakelės, kitos bendro naudojimo teritorijos, kertami krūmai. Nušienautas ir sutvarkytas Navininkų piliakalnis.

Seniūnė organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus.

2017 m. sudarytos 245 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.

Policijos siųstas nemokamus viešuosius darbus dirbo 1 asmuo.

Per ataskaitinį laikotarpį Sangrūdos seniūnijos socialinės paramos teikimo komisija aplankė 44 paramos prašantys asmenis, surašė buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus. Įvyko 11 šios komisijos posėdžių.

2017 m. rugsėjo mėnesį organizuoti seniūnaičių rinkimai, išrinkti trys seniūnaičiai. Suorganizuota išplėstinė seniūnaičių sueiga dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metais.

Seniūnija kartu su kultūros darbo organizatore organizavo valstybės švenčių minėjimus, įvairias šventes, taip pat jose dalyvavo. Liepos 6 d. Sangrūdos seniūnijoje buvo priimti V-ojo tarptautinio žygio „Lietuvos himną giedosiu Punske" žygeiviai, vakare sugiedota tautiška giesmė ant Navininkų piliakalnio. Rugpjūčio 26-27 d. dalyvauta Sangrūdos kašto šventėje, rugsėjo 9 d. – Kalvarijoje vykusioje šventėje „Šypsausi savo kraštui“, lapkričio 24 d. – Sangrūdos kaimo bendruomenės 15-ojo gimtadienio šventėje.

Seniūnija organizavo gyventojų susitikimus su Kalvarijos savivaldybės administracijos vadovais, tarybos nariais. Aktualūs seniūnijos gyventojams klausimai ir problemos buvo sprendžiami seniūnaičių ir bendruomenių sueigose.

 

___________________________

 

 

 

Į pradžią