Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-85 2018-04-26
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T-85

Kalvarija

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 1 dalimi ir Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 213, 218, 229, 232 punktais, Kalvarijos savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

Pritarti Kalvarijos savivaldybės tarybos ir mero 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                          Vincas Plikaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

 

Irena Skroblienė

2018-04-17

 

 


PRITARTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-85

 

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2018-03-30

Kalvarija

 

 

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, teikiama Kalvarijos savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, komisijų ir mero 2017 metų veiklos ataskaita.

 

I. TARYBA

 

Į Kalvarijos savivaldybės tarybą renkamas 21 tarybos narys. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, tarybos nariai atstovauja septynioms politinėms partijoms: partija „Tvarka ir teisingumas“ (5), Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai (4), Darbo partija (4), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (3), Lietuvos liaudies partija (2), Lietuvos socialdemokratų partija (2), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (1).

2015-2019 m. savivaldybės tarybos kadencijos pradžioje taryboje buvo įregistruotos dvi frakcijos. Kalvarijos savivaldybės tarybos „Tėvynės sąjungos (Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai) frakcija“ (Valdas Aleknavičius – pirmininkas, Birutė Kažemėkaitė – pirmininko pavaduotoja, nariai – Vytenis Skilandis, Juozas Švedas) įregistruota 2015 m. balandžio 23 d. tarybos posėdyje, Jungtinė frakcija (Algirdas Liutkevičius – frakcijos seniūnas, Kęstutis Bagdanavičius – pavaduotojas, nariai - Tatjana Kulbokienė, Nerijus Šidlauskas) įregistruota 2015 m. gegužės 28 d. posėdyje, vėliau 2015 m. rugsėjo 24 d. posėdyje įregistruota kaip „Liberalų sąjūdžio“ frakcija. 2016 m. sausio 29 d. tarybos posėdyje įregistruota Darbo frakcija, kurią sudarė tarybos nariai Antanas Burinskas, Rimas Sujeta, Algis Lukoševičius, Eduardas Žukauskas (Antanas Burinskas – frakcijos pirmininkas, Rimas Sujeta – pirmininko pavaduotojas). 2016 m. gegužės 26 d. tarybos posėdyje tarybos narys Algis Lukoševičius savo pareiškimu pranešė, kad jis palieka Darbo frakciją. 2016 m. gegužės 26 d. posėdyje savivaldybės taryboje įregistruotos dar dvi frakcijos: Jungtinė frakcija (Jonas Kazys Dzirmeika – frakcijos seniūnas, Algis Lukoševičius – seniūno pavaduotojas, narys – Jonas Daunoravičius) ir frakcija „Už tvarką ir teisingumą“ (Algis Kaleinikas – frakcijos pirmininkas).

2017 m. mero pavaduotoju dirbo Kęstutis Bagdanavičius, paskirtas į šias pareigas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr.T-81.

Mero pavaduotojui buvo nustatytos šios veiklos sritys: žemės ūkio ir gamtos apsaugos klausimai, strateginė savivaldybės plėtra ir ūkio reikalai, regioninės plėtros įgyvendinimas.

Per ataskaitinį laikotarpį Kalvarijos savivaldybės administracijos direktore dirbo Jurgita Čerkauskienė, paskirta į šias pareigas 2015 metų vietos savivaldos rinkimų Kalvarijos savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Direktoriaus pavaduotoju dirbo Karolis Babeckas, paskirtas į šias pareigas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr.T-13, atsistatydinus iš užimamų pareigų savo noru Vaidai Skuolienei.

Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos posėdžiai. Per 2017 m. laikotarpį buvo sušaukta ir įvyko 13 tarybos posėdžių. Pagal norminius ir metodinius raštvedybos reikalavimus parengta ir įforminta 13 tarybos posėdžių protokolų.

Per ataskaitinį laikotarpį užregistruoti 222 sprendimų projektai.

Priimta 213 sprendimų. Nepriimti 5. Pritarus tarybai, tarybos komitetų ar tarybos narių siūlymais dėl neišsamiai parengtos medžiagos ar paaiškėjus naujai informacijai buvo ir nenagrinėtų sprendimų projektų (4), kai kurie jų nagrinėti vėliau.

Prie visų tarybai teiktų klausimų ir sprendimų projektų rengimo daugiausia dirbo savivaldybės administracijos darbuotojai. Tarybos priimtų sprendimų projektus parengė:

 

Ūkio ir urbanistikos skyrius                                                                               45;

Švietimo ir ugdymo skyrius                                                                                43;

Teisės ir personalo skyrius                                                                                 36;

Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius                                                            35;

Socialinių reikalų skyrius                                                                                   22;

Finansų ir biudžeto planavimo skyrius                                                    20;

Bendrųjų reikalų skyrius                                                                                      5;

Kontrolės ir audito tarnyba                                                                                  2;

Aistė Lenkauskaitė,

vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene ir žiniasklaida                                     2;

Romas Eidukaitis,

vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai                         1;

Dainutė Sinkevičienė,

vyriausioji specialistė civilinei saugai ir karo prievolei                                1.

Valdas Aleknavičius,

savivaldybės tarybos narys                                                                                  1.

 

Pagal priimtų sprendimų turinį savivaldybės tarybos posėdžiuose daugiausia nagrinėti klausimai, susiję su švietimu ir kultūra (43), savivaldybės turto valdymu (32), pritarimu įvairiems projektams (21), globa, rūpyba, šalpa (16), mokesčiais, rinkliavomis, paslaugų įkainiais (14) sveikata, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veikla (8). Svarstyti klausimai, susiję su strateginiu planavimu (4), gatvių ir kelių priežiūra (5), socialiniais būstais (4), komunaliniu ūkiu (2), biudžetu (7), darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų įgyvendinimu (3), savivaldybės jaunimo politika (2).

Taip pat tarybos posėdžiuose nagrinėti gamtosaugos, smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo, savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo, šilumos ūkio klausimai.

Tarybos posėdžiuose 3 klausimus pristatė Valdas Aleknavičius (kaip tarybos narys), 1 klausimą Kęstutis Bagdanavičius (kaip mero pavaduotojas).

Tarybos posėdžiuose dažniausiai dalyvaudavo savivaldybės administracijos darbuotojai, savivaldybės įstaigų vadovai, visuomeninių organizacijų atstovai.

Informacija apie posėdžių laiką, darbotvarkė, sprendimų projektai, priimti sprendimai bei balsavimo rezultatai buvo skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos narių darbą Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžiuose rinkėjai galėjo stebėti tiesioginės transliacijos metu arba vėliau peržiūrėdami vykusių posėdžių įrašus.

Prieš kiekvieną posėdį darbas vyko komitetuose, frakcijų pasitarimuose, juose buvo aptariami sprendimų projektai, teikiami pasiūlymai. Dauguma sprendimų buvo priimami be didelių diskusijų.

2017 m. visuose savivaldybės tarybos posėdžiuose dalyvavo tarybos nariai Kęstutis Bagdanavičius, Antanas Burinskas, Algis Kaleinikas, Neringa Kalvaitienė, Kęstutis Krasnickas, Algirdas Liutkevičius, Algis Lukoševičius, Vitas Rusevičius, Nerijus Šidlauskas. Tarybos posėdžių lankomumas 87,6 procento.

Pagrindinės nedalyvavimų tarybos posėdžiuose priežastys – komandiruotės, atostogos, sveikatos problemos.

 

 

 

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2017 m.

 

Vardas, pavardė

2017 m. tarybos posėdžių datos (mėnuo – diena)

01-26

02-28

03-30

04-27

05-25

06-29

08-04

08-31

09-28

11-03

11-30

12-14

12-27

Valdas

Aleknavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

n

 

Kęstutis

Bagdanavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antanas

Burinskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas

Daunoravičius

 

 

 

 

 

 

 

n

 

n

n

 

 

Jonas Kazys

Dzirmeika

n

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

n

Edgaras

Kabelka

 

 

 

 

 

n

 

n

 

 

n

 

n

Algis

Kaleinikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neringa Kalvaitienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė

Kažemėkaitė

 

 

 

 

 

n

n

 

n

 

 

n

 

Kęstutis Krasnickas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatjana Kulbokienė

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

Algirdas

Liutkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algis

Lukoševičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimutė Misiukevičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

Vitas Rusevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincas

Plikaitis

n

n

n

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytenis Skilandis

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

n

 

n

Rimas

Sujeta

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

n

n

Nerijus Šidlauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juozas

Švedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

Eduardas

Žukauskas

 

 

n

n

n

 

 

 

 

 

n

 

 

n – nedalyvavo

 

Tarybos nariai savo nuomonę posėdžiuose svarstomais klausimais pareiškė balsuodami ir priimdami vienus ar kitus sprendimus.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, savivaldybių tarybos, teikdamos savo veiklos ataskaitas savivaldybės bendruomenei, privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano arba administracinės naštos priemonių, įtrauktų į savivaldybės strateginį veiklos planą, įvykdymo rezultatus.

Kalvarijos savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos pateiktoje ataskaitinio laikotarpio vertinimo ataskaitos išvadoje yra teigiama, kad Kalvarijos savivaldybės 2016-2018 metų strateginio plano Savivaldos tobulinimo programoje numatyti uždaviniai, kuriais siekiama užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą bei administracinės naštos mažinimo įgyvendinimo kontrolę, yra vykdomi. Tačiau įvertinus tai, kad Kalvarijos savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano Savivaldos tobulinimo programoje nėra numatyti konkretūs priemonių, mažinančių administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims, vertinimo kriterijai, o programos vertinimo kriterijų suvestinėje numatyti kriterijai nesutampa su programos aprašyme produkto vertinimo kriterijais, nėra galimybės vertinti, kaip konkrečiai vykdomas administracinės naštos mažinimo uždavinių įgyvendinimas.

 

II. KOMITETAI

 

2017 m. savo darbą tęsė 5 tarybos komitetai:

Biudžeto ir finansų (pirmininkas –Kęstutis Bagdanavičius, nariai Algis Kaleinikas, Vytenis Skilandis, Rimas Sujeta, Laimutė Misiukevičienė);

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų (pirmininkas – Jonas Kazys Dzirmeika, nariai Valdas Aleknavičius, Kęstutis Krasnickas, Algis Lukoševičius, Nerijus Šidlauskas);

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos (pirmininkė – Neringa Kalvaitienė, nariai Edgaras Kabelka, Tatjana Kulbokienė, Juozas Švedas, Eduardas Žukauskas);

Verslo, ūkio ir kaimo reikalų (pirmininkas – Jonas Daunoravičius, nariai Vitas Rusevičius,  Antanas Burinskas, Birutė Kažemėkaitė, Algirdas Liutkevičius);

Kontrolės (pirmininkas – Valdas Aleknavičius, pirmininko pavaduotojas Algis Kaleinikas, nariai Kęstutis Bagdanavičius, Antanas Burinskas, Jonas Daunoravičius). Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į tarybos nario Valdo Aleknavičiaus 2017 m. lapkričio 22 d. pranešimą „Dėl dalyvavimo Kontrolės komiteto darbe“, 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-206 Kontrolės komiteto pirmininku paskyrė tarybos narį Algį Kaleiniką.

Per ataskaitinį laikotarpį Biudžeto ir finansų komitetas posėdžiavo 12 kartų. Svarstyti 124 klausimai.

Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komitetas posėdžiavo 10 kartų. Svarstyti 72 klausimai.

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetas posėdžiavo 8 kartus. Svarstyti 24 klausimai.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas posėdžiavo 20 kartų. Svarstyta 81 klausimas.

Komitetai ne tik svarstė tarybos sprendimų projektus pagal savo kuruojamas veiklos sritis, bet ir kitus tarybos sprendimų projektus, nagrinėjo gyventojų, juridinių asmenų prašymus. Posėdžiuose dalyvauti kvietė savivaldybės administracijos darbuotojus, atitinkamų įstaigų vadovus.

Kontrolės komitetas posėdžiavo 3 kartus. Svarstyti 7 klausimai.

Iš viso įvyko 50 komitetų posėdžių. Juose pagal kompetenciją svarstyta 301 klausimas.

 

III. KOMISIJOS

 

Kalvarijos savivaldybėje savivaldybės tarybos sprendimais yra sudarytos 2015-2019 metų tarybos kadencijos laikotarpiui šios nuolatinės savivaldybės tarybos komisijos:

Fizinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nagrinėjimo komisija;

Kalvarijos savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisija;

Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisija;

Kalvarijos savivaldybės strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisija;

Mokesčių lengvatų komisija;

Kalvarijos savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija;

Balsų skaičiavimo komisija;

Kalvarijos garbės piliečio vardo suteikimo komisija;

Kalvarijos savivaldybės turto privatizavimo komisija;

Nepanaudotų Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti komisija;

Kalvarijos savivaldybės peticijų komisija;

Kalvarijos savivaldybės etikos komisija;

Kalvarijos savivaldybės antikorupcijos komisija;

Kalvarijos savivaldybės teritorijų planavimo komisija.

 

Fizinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nagrinėjimo komisija (pirmininkas – Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius, nariai Jonas Daunoravičius, tarybos narys, Irma Zubavičienė, Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, Angelė Marcinkevičienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, atitinkamos seniūnijos seniūnas) 2017 m. neposėdžiavo, nes prašymų žemės ir žemės nuomos mokesčio lengvatai nebuvo gauta.

 

Kalvarijos savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisija (pirmininkas –Kęstutis Bagdanavičius, mero pavaduotojas, nariai Algirdas Liutkevičius, tarybos narys, Erika Stankevičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja, Gintaras Bujauskas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, Vilija Remeikienė, Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, atitinkamos seniūnijos seniūnas) 2017 m. posėdžiavo 8 kartus. Apsvarstyta 130 klausimų: prašymai vienkartinei socialinei paramai gauti, prašymai dėl sunkios materialinės padėties, ligos, nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinių nelaimių. Taip pat svarstyti išmokų mokėjimo būdų nustatymo socialinės rizikos šeimoms klausimai.

 

Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisija (pirmininkė – Tatjana Kulbokienė, tarybos narė, nariai Neringa Kalvaitienė, tarybos narė, Erika Stankevičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja, Eglė Šitkauskienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atitinkamos seniūnijos seniūnas) 2017 m. posėdžiavo 19 kartų. Posėdžių metu buvo svarstyti 153 klausimai: dėl ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos skyrimo, socialinės pagalbos namuose paslaugų skyrimo, integralios pagalbos paslaugų skyrimo.

 

Kalvarijos savivaldybės strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisija (pirmininkas – Vincas Plikaitis, savivaldybės meras, pirmininko pavaduotojas – Kęstutis Bagdanavičius, mero pavaduotojas, nariai Romas Arbačiauskas, Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyriausiasis specialistas, Antanas Burinskas, savivaldybės tarybos narys, Vilija Baranauskienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Jurgita Čerkauskienė, savivaldybės administracijos direktorė, Jonas Daunoravičius, savivaldybės tarybos narys, Jonas Kazys Dzirmeika, savivaldybės tarybos narys, Birutė Kubilienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Laimutė Misiukevičienė, savivaldybės tarybos narė) 2017 m. koordinavo ir organizavo savivaldybės strateginio planavimo ir priežiūros procesą, užtikrino savivaldybės strateginio plėtros plano rengimą, tikslinimą, įgyvendinimo priežiūrą, sprendė iškilusias savivaldybės strateginio planavimo ir strateginio planavimo dokumentų finansavimo problemas. Surengė 1 posėdį.

 

Mokesčių lengvatų komisija (pirmininkas – Algis Kaleinikas, tarybos narys, pirmininko pavaduotoja – Laimutė Misiukevičienė, tarybos narė, nariai Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja, Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja) 2017 m. posėdžiavo 1 kartą. Apsvarstė 3 gautus prašymus.

 

Kalvarijos savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija (pirmininkas – Gintaras Zavistauskas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, pirmininko pavaduotojas – Eduardas Žukauskas, tarybos narys, nariai Algis Kaleinikas, tarybos narys, Tomas Lužanskis, savivaldybės kontrolierius, Virginija Melienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja) 2017 m. posėdžių neorganizavo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu, kuriame įtvirtinta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. nebelieka savivaldybių visuomeninių administracinių ginčų komisijų, savivaldybės taryba 2018 m. sausio 25 sprendimu Nr. T-11 pripažino netekusiu galios Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-71 „Dėl Kalvarijos savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos“.

 

Balsų skaičiavimo komisijos (komisijos pirmininkas Kęstutis Krasnickas, nariai Algirdas Liutkevičius, Algis Lukoševičius) pagrindinė funkcija buvo skaičiuoti tarybos posėdžiuose vykstančio balsavimo rezultatus ir pranešti juos posėdžio pirmininkui.

 

Kalvarijos garbės piliečio vardo suteikimo komisija (komisijos pirmininkas Kęstutis Bagdanavičius, mero pavaduotojas, nariai Karolis Babeckas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; Laima Karpavičienė, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė; Algirdas Liutkevičius, tarybos narys; Vincentas Kazimieras Svitojus, savivaldybės gyventojas; Alvydas Totoris, savivaldybės gyventojas; Algirdas Petras Valenta, Kalvarijos bendruomenės pirmininkas) 2017 m. posėdžių neorganizavo.

 

Kalvarijos savivaldybės turto privatizavimo komisija (komisijos pirmininkas Almantas Giraitis, nariai Juozas Švedas, Kalvarijos savivaldybės tarybos narys, Antanas Burinskas, Kalvarijos savivaldybės tarybos narys, Rita Bučionienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja, Gintarė Paulauskienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė,             Gintaras Zavistauskas, Kalvarijos savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, seniūnijos, kurioje privatizuojamas objektas, seniūnas) 2017 m. posėdžių neorganizavo.

 

Nepanaudotų Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti komisija (pirmininkas – Rimas Sujeta, tarybos narys, pirmininko pavaduotoja – Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja, nariai Rita Bučionienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja, Marija Kabelkienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Neringa Kalvaitienė, tarybos narė, Virginija Melienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja) 2017 m. posėdžių neorganizavo.

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos Peticijų komisija (pirmininkas – Antanas Burinskas, tarybos narys, nariai Edgaras Kabelka, tarybos narys, Algis Kaleinikas, tarybos narys, Neringa Kalvaitienė, tarybos narė, Vytenis Skilandis, tarybos narys) 2017 m. peticijų negavo.

 

Kalvarijos savivaldybės etikos komisija (pirmininkas Vytenis Skilandis, tarybos narys, pavaduotojas Vitas Rusevičius, tarybos narys, nariai Edgaras Kabelka, tarybos narys, Eduardas Žukauskas, tarybos narys, Laima Karpavičienė, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Reimundas Tyras, Kalvarijos bendruomenės atstovas, Virginija Vilbikienė, Jusevičių kaimo bendruomenės atstovė) 2017 m. posėdžiavo 5 kartus. Svarstė 5 klausimus.

 

Kalvarijos savivaldybės antikorupcijos komisija (pirmininkas – Kęstutis Krasnickas, tarybos narys, pirmininko pavaduotojas – Gintaras Zavistauskas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, nariai Vilija Babeckienė, bendruomenės atstovė, Edgaras Kabelka, tarybos narys, Vilma Mikulskienė, bendruomenės atstovė, Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Gintaras Zavistauskas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, Angelė Živilienė, bendruomenės atstovė) 2017 m. posėdžiavo 3 kartus.

 

Komisija laisvės kovoms įamžinti (komisijos pirmininkė Birutė Kažemėkaitė, nariai Jonas Kazys Dzirmeika, Romas Eidukaitis, Bronislovas Jungaitis, Jolita Rukienė, Alvydas Totoris) 2017 m. posėdžių neorganizavo.

 

Kalvarijos savivaldybės teritorijų planavimo komisija yra tarpžinybinė institucija, kuri nagrinėja ir priima sprendimus savivaldybės lygio teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimais. 2017 m. įvyko 2 komisijos posėdžiai. Svarstyti 2 teritorijų planavimo dokumentai.

 

IV. MERO POTVARKIAI

 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą mero sprendimai įforminami potvarkiais. 2017 m. išleisti 62 potvarkiai veiklos klausimais.

Savivaldybės mero 2017 m. sausio 18 d. potvarkiu Nr. M-2 sudaryta darbo grupė situacijai dėl mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos ir Nemunaičių pagrindinėse mokyklose ištirti.

2017 m. kovo 30 d. potvarkiu Nr. M-9 patvirtinau ir balandžio 12 d. Nr. M-11 patikslinau Kalvarijos savivaldybės tarybos narių 2017 m. susitikimų su gyventojais grafikus.

Gegužės 17 d. potvarkiu Nr. M-16 paskyriau Laimą Kupstienę, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktorę, Kalvarijos savivaldybės 2018 m. Dainų šventės „Vardan tos...“ koordinatore.

Gegužės 18 d. potvarkiu Nr. M-17 sudariau darbo grupę moksleivių savižudybių 2017 m. galimoms priežastims Kalvarijos savivaldybėje ir Kalvarijos savivaldybės įstaigų atsakingų asmenų veiksmų aplinkybėms išsiaiškinti. Įpareigojau darbo grupę išvadas, rekomendacijas ir pasiūlymus pateikti iki 2017 m. birželio 2 d. Atsižvelgdamas į gautą darbo grupės 2017-06-02 protokolą Nr. 2, birželio 2 d. potvarkiu pratęsiau šį nustatytą terminą iki birželio 30 d.

Birželio 20 d. potvarkiu Nr. M-22 teikiau Kalvarijos savivaldybės tarybai mero pavaduotojo Kęstučio Bagdanavičiaus kandidatūrą į Kalvarijos garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininko pareigas.

Rugpjūčio 8 d. potvarkiu Nr. 32 sudariau darbo grupę optimalaus pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymui. Įpareigojau darbo grupę išvadas, rekomendacijas ir pasiūlymus pateikti iki 2017 m. rugsėjo 1 d. Atsižvelgdamas į sudarytos darbo grupės vadovo Kęstučio Bagdanavičiaus 2017-08-29 raštą, rugpjūčio 31 d. potvarkiu Nr. M-36 pratęsiau šį nustatytą terminą iki rugsėjo 21 d., atsižvelgdamas į 2017-09-19 raštą, rugsėjo 22 d. potvarkiu Nr. M-42 dar kartą pratęsiau terminą iki 2017 m. rugsėjo 29 d.

Rugsėjo 13 d. potvarkiu Nr. M-39 teikiau Kalvarijos savivaldybės tarybai padidinti Kalvarijos savivaldybės administracijoje didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių iki 88 pareigybių.

Rugsėjo 21 d. potvarkiu Nr. M-41 siūliau savivaldybės tarybai pavesti Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytus Kalvarijos gimnazijos, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos ir Kalvarijos globos ir užimtumo centro lėšų, skirtų darbo užmokesčiui bei prekėms ir paslaugoms, panaudojimo teisėtumo finansinius auditus.

Spalio 17 d. potvarkiu Nr. M-47 sudariau Kalvarijos savivaldybės 2018-2024 m. strateginio plėtros plano Švietimo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, sporto, jaunimo, nevyriausybinių organizacijų, viešojo valdymo, informacinių technologijų ir viešojo saugumo srities darbo grupę, Verslo, ekonomikos, žemės ūkio, turizmo, kultūros ir gamtos paveldo, miesto ir kaimo plėtros srities darbo grupę, Susisiekimo, inžinerinės infrastruktūros ir energetikos, viešo naudojimo teritorijų, aplinkos apsaugos ir kito savivaldybės valdomo turto srities darbo grupę.

2017 m. spalio 24 d. potvarkiu Nr. M-49 patvirtinau Kalvarijos savivaldybės tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimo formą ir jo veiklos nuostatus.

Lapkričio 22 d. potvarkiu Nr. M-51 delegavau Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotoją Kęstutį Bagdanavičių ir Kalvarijos savivaldybės tarybos narį Joną Kazį Dzirmeiką į Medienos, susidariusios pertvarkant miesto skverą, paskirstymo komisiją.

Atsižvelgiant į gautas savivaldybės biudžetinių  įstaigų vadovų, įvairių organizacijų, seniūnų rekomendacijas, per ataskaitinį laikotarpį mero potvarkiais pareikštos padėkos nusipelniusiems kultūros, švietimo, sporto darbuotojams, moksleiviams, gavusiems puikius valstybinių brandos egzaminų įvertinimus, asmenims, garsinantiems Kalvarijos krašto vardą, ir kt.

 

V. MERO PAVEDIMAI

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos 2017-01-11 raštą, įpareigojau savivaldybės administracijos direktorių įgyvendinti 2016-12-23 išvadoje Nr. VI-1318 „Apie korupcijos pasireiškimo tikimybę Kalvarijos savivaldybės administracijoje“ pateiktas rekomendacijas iki 2017 m. liepos 1 d.

2017 m. kovo 21 d. potvarkiu Nr. M-7 įgaliojau Kalvarijos savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėją atstovauti Kalvarijos savivaldybės merui visose ikiteisminėse ir teismų instancijose: pirmosios instancijos, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose su visomis procesinėmis teisėmis, įstatymu suteiktomis ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui, nukentėjusiam, su teise pilnai ar dalinai atsisakyti prašymų ar ieškinio reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti sprendimą ar nutartį.

2017 m. kovo 30 d. potvarkiu Nr. M-9, balandžio 12 d. Nr. M-11 pavedžiau Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui šiuo potvarkiu patvirtintus tarybos narių 2017 m. susitikimų su gyventojais grafikus paviešinti Kalvarijos savivaldybės svetainėje bei suteikti tarybos nariams patalpą susitikimams su rinkėjais.

Rugpjūčio 8 d. potvarkiu Nr. 32 pavedžiau šiuo potvarkiu sudarytai darbo grupei optimalaus pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymui įvertinti pareigybių, finansuojamų iš Kalvarijos savivaldybės biudžeto, skaičių Kalvarijos savivaldybės biudžetinėse įstaigose bei atsižvelgiant į įvertinimo rezultatus teikti siūlymus dėl šių pareigybių skaičiaus optimizavimo.

2017 m. spalio 17 d. potvarkiu Nr. M-47 sudarytoms Kalvarijos savivaldybės 2018-2024 m. strateginio plėtros plano Švietimo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, sporto, jaunimo, nevyriausybinių organizacijų, viešojo valdymo, informacinių technologijų ir viešojo saugumo srities darbo grupei, Verslo, ekonomikos, žemės ūkio, turizmo, kultūros ir gamtos paveldo, miesto ir kaimo plėtros srities darbo grupei, Susisiekimo, inžinerinės infrastruktūros ir energetikos, viešo naudojimo teritorijų, aplinkos apsaugos ir kito savivaldybės valdomo turto srities darbo grupei pavedžiau laikantis grafiko dalyvauti strateginio plėtros plano rengimo procese.

Per ataskaitinį laikotarpį mero potvarkiais sušaukta 13 savivaldybės tarybos posėdžių, sudarytos šių posėdžių darbotvarkės. Pavesta Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie tarybos posėdžio laiką, vietą ir sudarytą darbotvarkę paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.

 

VI. ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE

 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atstovauta savivaldybei 26 civilinėse bylose.

 

VII. DALYVAVIMAS LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS, TARYBŲ VEIKLOJE

 

Vietos savivaldos įstatymas nustato, jog savivaldybės meras atsako, kad būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.

Meras yra deleguotas atstovauti savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijoje. Atstovauja savivaldybei Marijampolės regiono plėtros taryboje. Meras yra Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo darbo grupės, veikiančios prie Lenkijos-Lietuvos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos, narys.

 

VIII. RYŠIAI SU UŽSIENIU

 

Meras koordinavo Kalvarijos savivaldybės veiklą, vykdomą su užsienio šalių partnerių savivaldos institucijomis pagal bendradarbiavimo sutartis su:

Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Oziorsko savivaldybe (Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2002 m. liepos 17 d.),

Lenkijos Respublikos Suvalkų miestu (Palenkės vaivadija) (Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m. liepos 30 d.),

Lenkijos Respublikos Sokulkų miestu (Palenkės vaivadija) (Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m. rugsėjo 5 d.),

Italijos Pieve d'Alpago savivaldybe (Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2005 m. lapkričio 6 d.),

Lenkijos Respublikos Balstogės Dombrovos miestu (Palenkės vaivadija) (Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2009 m. sausio 27 d.),

Lenkijos Respublikos Punsko valsčiumi (Palenkės vaivadija) (Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2009 m. vasario 7 d.),

Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Svetlogorsko rajono Primorės gyvenviete (Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2012 m. vasario 15 d.),

Lenkijos Respublikos Barcianų valsčiumi (Varmijos Mozūrijos vaivadija) (Partnerystės sutartis pasirašyta 2012 m. rugsėjo 8 d.),

Lenkijos Respublikos Seinų miesto savivaldybe (Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2015 m. rugsėjo 12 d.),

Lenkijos Respublikos Suchovolės valsčiumi (Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2016 m. gegužės 3 d.),

Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities Vitebsko rajonu (Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2017 m. gegužės 11 d.).

2018 m. numatoma atnaujinti bendradarbiavimo sutartį tarp Kalvarijos savivaldybės ir Italijos Respublikos Alpago savivaldybės, kadangi anksčiau pasirašyta sutartis (2005 m. lapkričio 5 d.) tarp Kalvarijos ir Pieve d‘Alpago savivaldybių nebegalioja nuo 2016 m. vasario 23 d., kai buvo įsteigta plotu ir žmonių skaičiumi didesnė Alpago savivaldybė.

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės vardu susirašinėta, keistasi delegacijomis su užsienio miestų ir rajonų savivaldybėmis, su kuriomis Kalvarijos savivaldybė yra pasirašiusi šias bendradarbiavimo sutartis.

Mero pavedimu tarybos nariai ir savivaldybės administracijos delegacijos lankėsi užsienio partnerių organizuojamuose renginiuose. Suorganizuoti tarptautiniai oficialūs susitikimai, į kuriuos išvyko oficialūs asmenys iš savivaldybės ar atvyko užsienio šalių partneriai.

 

IX. SUSITIKIMAI

 

2017 m. lankytasi Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Aplinkos, Susisiekimo, Ūkio, Vidaus reikalų ministerijose ir kitose Vyriausybei pavaldžiose institucijose, kuriose aptarti Kalvarijos savivaldybei aktualūs klausimai.

Rengti susitikimai su bendruomenių atstovais, siekiant stiprinti kaimo bendruomenių galias ir vienyti jas bendram savivaldybės labui, informuoti apie nuveiktus ir planuojamus darbus, aptarti aktualias savivaldybės problemas, atsakyti į rūpimus klausimus.

Lankytasi seniūnijose, rengti susitikimai su jų gyventojais. Diskutuota dėl kelių priežiūros, geriamojo vandens kokybės, komunalinio ūkio.

 

X. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA

 

Savivaldybės taryba, atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas, nustato strateginio planavimo savivaldybėje organizavimo (savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimą detalizuojančių planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir tvirtinimo, įgyvendinimo stebėsenos, numatytų pasiekti rezultatų vertinimo, ataskaitų dėl planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimo ir svarstymo, savivaldybės gyventojų įtraukimo į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą, viešinimo ir kt.) tvarką.

Strateginis planavimas savivaldybėje – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Savivaldybės strateginis veiklos planas, kuris rengiamas 3 metų laikotarpiui (kiekvienais metais jį tikslinant), detalizuoja savivaldybės strateginio plėtros plano ir savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir sudaromas atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-4 savivaldybės taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą. Pavedė Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano aštuonių programų įgyvendinimo priežiūrą.

Balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-96 pritarė Kalvarijos savivaldybės 2011-2017 m. strateginio plėtros plano 2016 m. įgyvendinimo ataskaitai, parengtai pagal strateginio veiklos plano koordinatorių bei strateginiame plane numatytų priemonių organizatorių ir vykdytojų pateiktus duomenis.

Birželio 29 d. sprendimu Nr. T-128 taryba pakeitė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Kalvarijos savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ patvirtintą Kalvarijos savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą ir išdėstė nauja redakcija Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programos, Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programos bei Investicijų programos 2017-2019 metų programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestines.

Lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-180 pritarė Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos projektui. Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skyrė iš savivaldybės biudžeto lėšų ne mažiau nei 8 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-189 dar kartą pakeitė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Kalvarijos savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ patvirtintą Kalvarijos savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą ir išdėstė nauja redakcija Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programos, Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programos bei Investicijų programos 2017-2019 metų programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestines.

 

Savivaldybės biudžetas (savivaldybės metinis finansinis planas) rengiamas, vadovaujantis patvirtintu savivaldybės strateginiu veiklos planu, taip pat atsižvelgiant į kitus patvirtintus savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, asignavimus planuojant savivaldybės strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti ir planuojamiems rezultatams pasiekti ir paskirstant juos asignavimų valdytojams.

Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka, 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-40 patvirtino savivaldybės 2017 m. biudžetą, paskirstė asignavimus biudžetinėms įstaigoms.

Savivaldybės biudžeto asignavimai naudoti Vietos savivaldos ir kitiems įstatymams įgyvendinti, vykdant savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programas.

2017 m. savivaldybės 9 švietimo, 3 sporto ir kultūros biudžetinės įstaigos, 3 socialinės globos įstaigos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba ir savivaldybės administracijos skyriai vykdė 8 veiklos programas.

Savivaldybės biudžetas teisės aktų nustatyta tvarka buvo tikslinamas 5 kartus dėl Vyriausybės priimtų nutarimų, tikslinant savivaldybės biudžeto lėšas dėl specialiųjų tikslinių dotacijų pakeitimo bei dėl netekusių tikslinės paskirties lėšų perskirstymo.

Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų planas vykdytas 102,0 proc. Dėl savivaldybės tarybos priimtų sprendimų suteikti mokesčių lengvatas 2017 m. biudžetas negavo 4,6 tūkst. Eur pajamų.

Didžiausia išlaidų dalis – 40,4 proc. – buvo panaudota švietimo reikmėms, 23,4 proc. – socialinei apsaugai, 10,4 proc. – savivaldos tobulinimo programai, 6,8 proc. – kultūros, sporto reikmėms, 4,6 proc. – ūkio ir infrastruktūros plėtrai, likusioms sritims mažesnės dalys.

Kalvarijos savivaldybės 2017 m. biudžeto išlaidų planas įvykdytas 98,4 proc.

 

2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-168 savivaldybės taryba nusprendė imti 201,3 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą palankiausias sąlygas pasiūliusiame banke investicijų projektų finansavimo daliai padengti.

Lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-173 patvirtino Kalvarijos savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

 

Per ataskaitinį laikotarpį parengtos, pateiktos ir tikslintos paraiškos finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų šiems projektams:

1.      „Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas“.

2.      „Ugdymo kokybės gerinimas Kalvarijos gimnazijoje“.

3.      „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“.

4.        Lietuvos ir Lenkijos pasienio kaimynystės minėjimas Lietuvos valstybingumo šimtmečio proga“ (LT-PL).

5.      „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje“.

6.      „Viešosios infrastruktūros gerinimas Jusevičių kaime“.

7.      „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Jungėnų ir Sangrūdos kaimuose“.

8.      „Viešosios infrastruktūros gerinimas Tarprubežių bei Trakiškių-Kampinių kaimuose“.

9.      „Viešosios infrastruktūros gerinimas Kalvarijos seniūnijos kaimo vietovėse“.

10.  „Viešosios poilsio zonos prie Orijos ežero įrengimas ir sutvarkymas“.

11.  „Kalvarijos miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“.

12.   „Stacionarių lauko treniruoklių įrengimas“ (KKSD).

 

Parengtos, pateiktos ir tikslintos 4 paraiškos finansinei paramai gauti iš Valstybės investicijų programos (2 Kalvarijos gimnazijos projektams, 1 viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės projektui, 1 Kalvarijos kultūros centro projektui).

 

Parengti, pateikti ir tikslinti projektiniai pasiūlymai Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos struktūrinių fondų investicijoms gauti šiems projektams:

1.        „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“.

2.      „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Dariaus ir Girėno g. Kalvarijos mieste“.

3.      „Ugdymo kokybės gerinimas Kalvarijos gimnazijoje“.

4.      „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“.

5.      „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija“.

6.      „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kalvarijos mieste“.

7.      „Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Orijos kaime“.

8.      „Viešosios infrastruktūros gerinimas Jusevičių kaime“.

9.      „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Jungėnų ir Sangrūdos kaimuose“.

10.  „Viešosios infrastruktūros gerinimas Tarprubežių bei Trakiškių-Kampinių kaimuose“.

11.  „Visuomeninės paskirties pastato modernizavimas Brukų kaime“.

12.  „Viešosios infrastruktūros gerinimas Kalvarijos seniūnijos kaimo vietovėse“.

13.  „Viešosios infrastruktūros įrengimas Akmenynų kaime“.

14.  „Viešosios infrastruktūros gerinimas Liubavo kaime“.

15.    „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje“.

 

Pasirašytos 4 projektų finansavimo ir administravimo sutartys.

2017 m. baigti įgyvendinti projektai:

1.    Stacionarių lauko treniruoklių įrengimas“  (KKSD).

2.    „Aktyvūs jauni žmonės atgaivina senovines tradicijas“ (LT-PL-RU).

 

Informacija apie projektinę veiklą 2017 m.

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vertė (tūkst. Eur)

ES lėšos (tūkst. Eur)

VB lėšos (tūkst. Eur)

SB lėšos (tūkst. Eur)

Banko paskola (tūkst. Eur)

Kitos lėšos (Eur)

Pastabos

1.

Socialinio būsto plėtra Kalvarijos savivaldybėje

310,4

51,40

4,40

0,00

0,00

5,40

Nupirkti 3 būstai.

2.

Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas

2108,0

0,00

0,00

13,80

20,90

0,00

Vyksta rangos darbai.

3.

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams

946,0

9,40

5,60

3,90

9,30

0,00

Vyksta rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.

4.

Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija

430,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Paraiškos pateikimas 2018-03-31.

5.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kalvarijos mieste

235,0

0,00

59,90

0,00

0,00

0,00

Vyksta TP rengimas ir sprendinių derinimas.

6.

Viešosios infrastruktūros gerinimas Jusevičių kaime

126,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Paraiška pateikta NMA.

7.

Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Jungėnų ir Sangrūdos kaimuose

222,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Paraiška pateikta NMA.

8.

Viešosios infrastruktūros gerinimas Tarprubežių bei Trakiškių-Kampinių kaimuose

162,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Paraiška pateikta NMA.

9.

Visuomeninės paskirties pastato modernizavimas Brukų kaime

75,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Projektas įtrauktas į Rezervinių projektų sąrašą.

10.

Viešosios infrastruktūros gerinimas Kalvarijos seniūnijos kaimo vietovėse

143,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vyksta paraiškos vertinimas NMA.

11.

Viešosios infrastruktūros įrengimas Akmenynų kaime

59,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vyksta paraiškos vertinimas NMA.

12.

Viešosios infrastruktūros gerinimas Liubavo kaime

62,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Projektas įtrauktas į Rezervinių projektų sąrašą.

13.

Priešgaisrinės apsaugos išteklių stiprinimas pasienio regione

294,0

1,10

0,00

12,50