Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-26 2019-02-21
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. T-26

Kalvarija

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kalvarijos savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

            1. Patvirtinti:

            1.1. Kalvarijos savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamas 30 386,0 tūkst. Eur, metų pradžios biudžeto lėšų likutį 205,5 tūkst. Eur, tikslinę paskirtį turinčių lėšų likutį 63,5 tūkst. Eur (1 priedas).

            1.2. Kalvarijos savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimus 10 591,5 tūkst. Eur:

            1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 1 214,3 tūkst. Eur (2 priedas);

            1.2.2. mokymo lėšoms (įskaitant neformaliajam vaikų švietimui (ES lėšos)) 2 828,9 tūkst. Eur (3 priedas);

            1.2.3. savarankiškoms funkcijoms vykdyti 6 148,5 tūkst. Eur (4 priedas);

            1.2.4. biudžetinių įstaigų prognozuojamas pajamas išlaidoms dengti 348,3 tūkst. Eur (5 priedas);

            1.2.5. specialiųjų programų prognozuojamas pajamas 51,5 tūkst. Eur (6 priedas);

            1.2.6. savivaldybės biudžeto asignavimus pagal vykdomas programas 10 591,5 tūkst. Eur (7 priedas).

            2. Nustatyti, kad:

            2.1. metų pradžios biudžeto lėšų likutį (išskyrus tikslinę paskirtį turinčių lėšų likutį) naudoti einamųjų metų biudžeto reikmėms, iš kurių užtikrinti 2018 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimo padengimą;

2.2. biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų;

2.3. biudžetinės įstaigos iš gautų pajamų už suteiktas paslaugas turi numatyti asignavimus įstaigos pagrindinei veiklai finansuoti;

2.4. biudžetinėse įstaigose iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiami įsiskolinimai (mokėtinos sumos), kurios 2020 m. sausio 1 d. turi būti ne didesnės už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą;

2.5. piniginei socialinei paramai prognozuojamas pajamas 1 415,3 tūkst. Eur naudoti ir esant reikalui perskirstyti:

2.5.1. socialinėms pašalpoms 869,0 tūkst. Eur;

2.5.2. kompensacijoms už šildymą, šalto vandens naudojimą, kietojo kuro įsigijimą 215,0 tūkst. Eur;

2.5.3. socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti nustatyta tvarka 95,0 tūkst. Eur;

2.5.4. socialinėms programoms remti 55,0 tūkst. Eur;

2.5.5. piniginės socialinės paramos administravimui 60,5 tūkst. Eur;

2.5.6. kitoms veikloms, susijusioms su socialinės rizikos prevencija ir reikmėmis, finansuoti 120,8 tūkst. Eur.

            3. Įpareigoti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

            3.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo įstaigos programų sąmatas ir susijusius dokumentus pagal finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir straipsnius ir pateikti savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyriui;

            3.2. užtikrinti paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

            3.3. analizuoti įsiskolinimų priežastis ir iš patvirtintų asignavimų ekonomijos skirti lėšas įsiskolinimams padengti.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Vincas Plikaitis

 

 

 

 

Parengė

Kalvarijos savivaldybės administracijos

Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus

vedėja

 

Laima Trečiokienė

2019-02-14

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-26 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
Į pradžią