Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-23 2019-02-21
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. T-23

Kalvarija

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435, Strateginio planavimo Kalvarijos savivaldybėje organizavimo tvarka, patvirtinta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-114 „Dėl Strateginio planavimo Kalvarijos savivaldybėje organizavimo tvarkos tvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Kalvarijos savivaldybės strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos 2019 m. vasario 13 d. posėdžio protokolo Nr. 1 nutarimą, Kalvarijos savivaldybės taryba   nusprendžia::

 

1.      Patvirtinti Kalvarijos savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2.      Pavesti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo priežiūrą.

 

      Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                         Vincas Plikaitis

 

 

 

Parengė

Kalvarijos savivaldybės administracijos

Ekonominės plėtros ir investicijų

skyriaus vyr. specialistė

 

Liveta Jepičenkaitė

2019-02-15

 

Dokumento priedai:
T-23 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
Į pradžią