Lazdijų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 5TS-1024 2017-09-22
Padalinys: LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-694 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VIDINEI STRUKTŪRAI“ PAKEITIMO

Simbolis

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-694 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VIDINEI STRUKTŪRAI“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 22 d. Nr. 5TS-1024

Lazdijai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 8 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsniu, 29 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Atstovavimo Lazdijų rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 5TS-911 „Dėl Atstovavimo Lazdijų rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ įstatus, patvirtintus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 5TS-694 „Dėl viešosios įstaigos ,,Lazdijų ligoninė“ įstatų pakeitimo ir patvirtinimo ir pritarimo viešosios įstaigos ,,Lazdijų ligoninė“ vidinei struktūrai“ pakeitimo“, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Įgalioti viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ vyr. gydytoją V. Šimkonį pasirašyti naujos redakcijos VšĮ „Lazdijų ligoninė“ įstatus.

3. Įpareigoti viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ vyr. gydytoją V. Šimkonį viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ įstatus įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

           4. Pripažinti netekusiu galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. 5TS-393 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 5TS-694 „Dėl viešosios įstaigos ,,Lazdijų ligoninė“ įstatų pakeitimo ir patvirtinimo ir pritarimo viešosios įstaigos ,,Lazdijų ligoninė“ vidinei struktūrai“ pakeitimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Artūras Margelis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 5TS- 694

(Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 5TS-1024

redakcija)

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“

ĮSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga „Lazdijų ligoninė“ (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) iš valstybės ir Lazdijų rajono savivaldybės turto bei lėšų įsteigta viešoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir patarnavimus (toliau – Paslaugas) pagal sutartis su užsakovais ir pagal Įstaigai suteiktą licenciją.

2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos medicinos ir higienos normomis, Sveikatos priežiūros metodika, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

3. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

4. Įstaiga yra ne pelno įstaiga, o gautas pajamas naudoja tik įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

5. Įstaiga yra paramos ir labdaros gavėja.

6. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.

7. Įstaigos steigėja ir savininkė (dalininkė) yra Lazdijų rajono savivaldybė, kodas 111106842 (toliau – Savininkas). Lazdijų rajono savivaldybės, kaip Įstaigos steigėjos ir savininkės, teises ir pareigas Įstaigoje įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

8. Įstaigos buveinė: Kauno g. 8, 67128 Lazdijai.

9. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaigos Savininkas pagal Įstaigos prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į Įstaigos turtą. Įstaiga neatsako už Įstaigos Savininko įsipareigojimus.

10. Įstaigos veiklos laikotarpis – neribotas.

11. Įstaigos finansiniai metai: sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

 

II. ĮSTAIGOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS

12. Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – teikti prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas,

efektyvias ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, tenkinti jų bei visos visuomenės poreikius ir lūkesčius.

13. Pagrindiniai Įstaigos veiklos uždaviniai – organizuoti ir teikti nespecializuotas, specializuotas kvalifikuotas antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines). Ši sveikatos priežiūra teikiama Įstaigoje ir pagal asmenų iškvietimus jų namuose.

14. Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys: asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nurodytų Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje, teikimas.

15. Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys ir rūšys:

15.1. Ligoninių veikla, 86.10;

15.2. Bendrosios praktikos gydytojų veikla, 86.21;

15.3. Gydytojų specialistų veikla, 86.22;

15.4. Odontologinės praktikos veikla, 86.23;

15.5. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, 86.90;

15.6. Techninis ir profesinis vidurinis mokymas, 85.32;

15.7. Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, 55.10;

15.8. Kita apgyvendinimo veikla, 55.90;

15.9. Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla, 56.10;

15.10. Kitų maitinimo paslaugų teikimas, 56.29;

15.11. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, 49.39;

15.12. Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla, 96.02;

15.13. Fizinės gerovės užtikrinimo veikla, 96.04.

16. Įstaiga gali vykdyti ir kitą teisės aktais neuždraustą veiklą (veiklą, kuri pagerintų Įstaigos personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimą bei kt.).

17. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais Įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

 

III. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

18. Įstaiga turi teisę verstis įstatymais nedraudžiama ūkine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Įstaigos veiklos tikslais.

19. Savo veikloje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,

siekdama savo tikslų ir vykdydama įstatuose nurodytus uždavinius, Įstaiga turi teisę:

19.1. turėti sąskaitas bankuose;

19.2. turėti savo ženklą;

19.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

19.4. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti, disponuoti juo įstatymų bei šių įstatų nustatyta tvarka;

19.5. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

19.6. naudoti Įstaigos lėšas šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

19.7. skelbti konkursus, susijusius su Įstaigos veikla, ir juos organizuoti;

19.8. įstatymų nustatyta tvarka steigti asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, steigti savo padalinius, atliekančius sveikatos priežiūrą, steigti sveikatos fondus;

19.9. organizuoti sveikatos programų rengimą ir finansuoti jų įgyvendinimą iš savo įsteigtų sveikatos fondų ar kitų teisėtai įgytų lėšų;

19.10. teikti ir gauti ar paveldėti pagal testamentą paramą;

19.11. teikti nemokamas antrines (ambulatorines ir stacionarias) Paslaugas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, kurie kreipėsi į Įstaigą su sveikatos priežiūros įstaigų siuntimais (siuntimai turi būti įforminti galiojančių teisės aktų ir sveikatos priežiūros įstaigos sutartyje su teritorine ligonių kasa nustatyta tvarka);

19.12. teikti būtinąją medicinos pagalbą;

19.13. teikti mokamas ambulatorines ir stacionarias Paslaugas:

19.13.1. kai šios Paslaugos įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto asortimento mokamų ambulatorinių ir stacionarių Paslaugų sąrašą;

19.13.2. kai Paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipėsi į Įstaigą savo iniciatyva (be sveikatos priežiūros įstaigų siuntimo) ir teritorinė ligonių kasa neapmoka už asmenų sveikatos priežiūrą;

19.14. nustatyti darbo apmokėjimo tvarką, teikiamų Paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus jos pacientams turi būti teikiamos nemokamai arba privaloma laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų norminių teisės aktų reguliuojamų kainų;

19.15. sudaryti tikslines sąmatas, turėti tam tikslui specialias sąskaitas;

19.16. užmegzti ryšius su šalies ir užsienio partneriais, keistis specialistais, dalintis patirtimi ir kitaip bendradarbiauti;

19.17. turėti kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja teisės aktams ir šiems įstatams.

20. Vykdydama savo uždavinius ir siekdama nurodytų tikslų, naudodamasi išvardytomis

teisėmis, Įstaiga privalo:

20.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;

20.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;

20.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Įstaigai išduotoje licencijoje;

20.4. naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Medicinos gaminių registrą, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija;

20.5. pildyti ir saugoti pacientų gydymo stacionare istorijas, asmens sveikatos istorijas, ambulatorines korteles ir kitą medicininę dokumentaciją bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

20.6. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas duoda sutikimą skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę;

20.7. užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas Paslaugas;

20.8. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą paciento sveikatai teikiant Paslaugas;

20.9. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją ir Įstaigos Savininką apie Įstaigoje ar jos padaliniuose įvykusius vidaus infekcijų atvejus ir protrūkius;

20.10. teikti nemokamas planinės sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi teisę tokias paslaugas gauti;

20.11. apdrausti Įstaigą civilinės atsakomybės draudimu;

20.12. vykdyti kitas pareigas, jeigu jos neprieštarauja teisės aktams ir šiems įstatams.

21. Įstaigos teisių įgyvendinimas ir pareigų sveikatinimo veikloje vykdymas neturi pažeisti kitų fizinių ir juridinių asmenų teisių.

22. Įstaiga, atlikdama savo funkcijas, turi ir kitų teisių bei pareigų, jei jos neprieštarauja įstatymams.

 

IV. ĮSTAIGOS SAVININKO TEISĖS IR PAREIGOS

23. Įstaigos Savininkas turi šias neturtines teises:

23.1. pagal teisės aktų suteiktą kompetenciją priimti sprendimus dėl Įstaigos veiklos, valdymo ir kitų klausimų;

23.2. susipažinti su Įstaigos dokumentais ir gauti visą savo teisėms įgyvendinti reikalingą

informaciją apie Įstaigos veiklą;

23.3. dalyvauti ir balsuoti Įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose;

23.4. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti Įstaigos valdymo organų sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Įstaigos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams;

23.5. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti Įstaigos valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius Įstaigos valdymo organo kompetenciją;

23.6. kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas neturtines teises.

24. Įstaigos Savininkas turi šias turtines teises:

24.1. Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka gauti likviduojamos Įstaigos turto dalį, kurios vertė negali būti didesnė negu suformuotas Įstaigos dalininkų kapitalas;

24.2. priėmus įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, vadovaujantis įstatymais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, perleisti kitam asmeniui dalininko teises ir pareigas;

24.3. pirmumo teise įsigyti parduodamą ar kitaip perleidžiamą įstaigos kapitalo dalį.

25. Įstaigos Savininko teisės gali būti perduotos kitiems juridiniams asmenims Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.

 

V. ĮSTAIGOS ORGANAI

26. Įstaiga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Įstaiga negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per Įstaigos Savininką ar dalininkus.

27. Įstaiga turi organą – visuotinį dalininkų susirinkimą, valdymo organą – administraciją, administracijos vadovą – direktorių ir kolegialius valdymo organus – stebėtojų tarybą, gydymo tarybą ir slaugos tarybą (jei Įstaigos Savininkas yra ne vienintelis Įstaigos dalininkas, Įstaigos Savininko teises ir pareigas vykdo visuotinis dalininkų susirinkimas).

28. Įstaigoje yra šie valdymo organai:

28.1. vienasmenis valdymo organas – administracijos vadovas – direktorius;

28.2. kolegialūs valdymo organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba ir slaugos taryba.

29. Įstaigoje yra sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip Įstaigoje laikomasi medicinos etikos normų.

30. Direktorius vadovauja Įstaigos administracijai.

 

VI. VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS

31. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos raštiški sprendimai, priimti teisės aktų nustatyta tvarka, yra prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

32. Visuotinis dalininkų susirinkimas:

32.1. tvirtina ir keičia Įstaigos įstatus;

32.2. priima sprendimą pakeisti Įstaigos buveinę;

32.3. nustato Paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Paslaugos turi būti teikiamos nemokamai arba privaloma laikytis Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais reguliuojamų kainų;

32.4. nustato Įstaigos pateiktus Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus;

32.5. tvirtina kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašą ir kvalifikacinius reikalavimus;

32.6. įstatymų nustatyta tvarka tvirtina konkurso kitoms pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, nuostatus;

32.7. skiria ir atšaukia stebėtojų tarybos narius;

32.8. nustato Įstaigos valdymo organų narių atlyginimus;

32.9. tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinius;

32.10. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą;

32.11. priima sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

32.12. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

32.13. priima sprendimą pertvarkyti Įstaigą;

32.14. priima sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;

32.15. skiria ir atleidžia likvidatorių, kai sprendimą likviduoti Įstaigą priima Įstaigos Savininkas;

32.16. nustato Įstaigos vidaus kontrolės tvarką;

32.17. priima sprendimą dėl Įstaigos audito ir renka audito įmonę;

32.18. tvirtina Įstaigos veiklos planus, veiklos ataskaitas ir veiklos strategiją. Veiklos ataskaitoje vertinamas Įstaigos veiklos ekonominis, socialinis ir pagal Įstaigos veiklos tikslus kitoks poveikis;

32.19. nustato Įstaigos veiklos vertinimo kriterijus;

32.20. tvirtina Įstaigos valdymo struktūrą, pareigybių sąrašą ir nustato maksimalų leistiną pareigybių skaičių;

32.21. priima sprendimus dėl naujų dalininkų priėmimo;

32.22. priima sprendimą steigti Įstaigos filialus ar atstovybes, tvirtina jų nuostatus, priima sprendimą dėl jų veiklos nutraukimo;

32.23. priima sprendimus dėl Įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėju ar dalyviu;

32.24. priima sprendimus sudaryti kolegialius organus, jei tokie numatyti Įstaigos įstatuose;

32.25. sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

32.26. nustato direktoriaus atlyginimo dydį.

33. Visuotinis dalininkų susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Už visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą atsako Įstaigos vadovas – direktorius.

34. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą.

 

VII. ADMINISTRACIJA

35. Vienasmenis Įstaigos valdymo organas yra direktorius, kuris vadovauja Įstaigos administracijai. Administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyr. buhalteris, Įstaigos filialų ir padalinių vadovai, jų pavaduotojai ir kiti Įstaigos vidaus dokumentuose nurodyti Įstaigos darbuotojai. Įstaigos administracija vykdo Įstaigos Savininko sprendimus, stebėtojų tarybos nutarimus ir atlieka kitas įstatymuose, šiuose įstatuose ir kituose Įstaigos vidaus dokumentuose nustatytas funkcijas.

36. Įstaigos direktorių viešo konkurso tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų, tvirtina pareigybės aprašymą, sudaro su juo darbo sutartį ir ją nutraukia, skatina ir skiria nuobaudas įstatymų nustatyta tvarka Lazdijų rajono savivaldybės meras. Kandidatas, pretenduojantis į direktoriaus pareigas, turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Įstaigos direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Įstaigos Savininko ir Lazdijų rajono savivaldybės mero sprendimais bei direktoriaus pareigybės aprašymu.

37. Direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigų negali eiti tas pats asmuo bei asmenys, susiję giminystės ar svainystės ryšiais.

38. Direktorius:

38.1. organizuoja Įstaigos veiklą ir veikia jos vardu santykiuose su kitais asmenimis;

38.2. tvirtina Įstaigos administracijos darbo reglamentą;

38.3. nustato Įstaigos darbuotojų etatus, viešo konkurso būdu priima direktoriaus pavaduotojus, Įstaigos padalinių vadovus, filialų ir atstovybių vadovus, priima ir iš darbo atleidžia

 

sveikatos priežiūros specialistus ir kitus darbuotojus, su jais sudaro darbo sutartis bei jas nutraukia, nustato sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų atlyginimus, skatina sveikatos priežiūros specialistus ir kitus darbuotojus bei skiria jiems drausmines nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka;

38.4. teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir Įstaigos Savininkui pateikia praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį, atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą Savininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai, informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;

38.5. vykdo Įstaigos veiklos planus ir sudaro veiklos ataskaitas;

38.6. užtikrina, kad Įstaiga, vykdydama ūkinę veiklą, siektų jai nustatyto veiklos tikslo ir veiktų jai nustatytose veiklos srityse;

38.7. kontroliuoja, kad Įstaigoje būtų vykdomi įstatymai, kiti teisės aktai ir Savininko sprendimai;

38.8. leidžia įsakymus, tvirtina Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, Įstaigos vidaus kontrolės tvarkos aprašą, darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus Įstaigos dokumentus;

38.9. atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus LNSS įstaigų tinklo išdėstymo ir struktūros minimalius normatyvus, Savininko bei teritorinės ligonių kasos rekomendacijas, suderinęs su Savininku, didina ar mažina teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą, pagal aplinkybes keičia Įstaigos lovų skaičių;

38.10. kreipiasi į Savininką dėl neefektyviai dirbančių Įstaigos, Įstaigos padalinių ir filialų reorganizavimo ar likvidavimo;

38.11. suderinęs su Įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą;

38.12. atidaro ir uždaro Įstaigos sąskaitas bankuose;

38.13. atsako už pagal panaudos sutartį Įstaigai perduoto bei Įstaigai nuosavybės teise priklausančio turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;

38.14. suderinęs su Savininku, tvirtina Įstaigos vidinę struktūrą;

38.15. skiria ir atšaukia gydymo tarybos pirmininką ir gydymo tarybos narius;

38.16. skiria ir atšaukia slaugos tarybos pirmininką ir slaugos tarybos narius;

38.17. Įstaigos vardu pasirašo dokumentus ir išduoda kitiems asmenims įgaliojimus vykdyti tas funkcijas, kurios yra Įstaigos direktoriaus kompetencija;

38.18. tvarko Įstaigos turtą, atlieka su juo susijusias ūkines operacijas, pasirašo dokumentus;

38.19. užtikrina racionalų Įstaigos turto naudojimą ir jo apsaugą;

38.20. užtikrina tinkamą Įstaigai duotų užduočių vykdymą laiku;

38.21. sukuria ir prižiūri Įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant ir finansų kontrolės, sistemą;

38.22. gavęs Savininko raštišką sutikimą, turi teisę pasirašyti sutartis dėl Įstaigos ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo kitų subjektų prievolių vykdymą;

38.23. turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams, teisės aktams bei šiems įstatams;

38.24. atlieka kitas funkcijas, kurios tiesiogiai ar pagal savo esmę nėra priskirtinos Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui.

39. Direktorius, nevykdantis savo pareigų arba netinkamai jas vykdantis, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. ĮSTAIGOS STEBĖTOJŲ TARYBA

40. Įstaigos stebėtojų taryba yra kolegialus Įstaigos valdymo organas, sudaromas iš 5 (penkių) narių 5 (penkeriems) metams Įstaigos veiklos viešumui užtikrinti. Stebėtojų tarybą sudaro: du Savininko paskirti atstovai, vienas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys, vienas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos paskirtas visuomenės atstovas ir vienas Įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirtas atstovas.

41. Į stebėtojų tarybą negali būti paskirtas direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr. buhalteris, asmenys, dirbantys valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasose, taip pat draudimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose, užsiimančiose sveikatos draudimu.

42. Direktorius raštu kreipiasi į šių įstatų 41 punkte nurodytas institucijas su prašymu deleguoti savo atstovą į stebėtojų tarybą. Gavęs atsakymus, per 30 dienų direktorius turi pateikti prašymą Savininkui dėl stebėtojų tarybos sudarymo.

43. Stebėtojų taryba savo veiklą pradeda Įstaigos Savininkui priėmus sprendimą dėl stebėtojų narių paskyrimo ir atlieka savo funkcijas iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybai vadovauja pirmininkas, kurį stebėtojų taryba išsirenka iš savo narių. Pirmininkas privalo sušaukti stebėtojų tarybos posėdžius ne rečiau kaip vieną kartą per šešis mėnesius.

44. Stebėtojų tarybos sprendimai yra teisėti, jei juos priimant dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Stebėtojų tarybos susirinkimus šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas.

45. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas.

Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas darbo reglamentas.

46. Savininkas turi teisę atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius, jeigu stebėtojų

tarybos nariai netinkamai vykdė savo pareigas arba atsiranda aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti tarybos kadencijai nesibaigus apie tai raštu įspėjęs stebėtojų tarybą ir jį delegavusią instituciją ne vėliau, kaip prieš 14 (keturiolika) dienų. Stebėtojų tarybos narį atšaukus ar jam atsistatydinus, stebėtojų tarybos nariu gali tapti kitas asmuo, kurį deleguoja šių įstatų 41 punkte nurodytos institucijos vadovas.

47. Stebėtojų taryba:

47.1. analizuoja Įstaigos veiklą;

47.2. išklauso direktoriaus parengtą praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą;

47.3. stebėtojo teisėmis dalyvauja direktoriaus organizuotame konkurse filialų vadovų pareigoms ir pareiškia savo nuomonę Savininkui;

47.4. turi kitų teisių ir pareigų, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

48. Kiti Stebėtojų tarybos veiklos klausimai nustatyti stebėtojų tarybos darbo reglamente.

49. Stebėtojų tarybos nariai dirba neatlygintinai.

50. Stebėtojų tarybos nariai už savo veiklą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. ĮSTAIGOS GYDYMO TARYBA IR SLAUGOS TARYBA

51. Įstaigos gydymo ir slaugos tarybos sudaromos geresnei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybei užtikrinimui Įstaigoje.

52. Įstaigos gydymo taryba sudaroma direktoriaus įsakymu iš 5 (penkių) Įstaigos visuotiniame gydytojų susirinkime išrinktų Įstaigos padalinių ir filialų gydytojų. Gydymo tarybai pirmininkauja direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Gydymo taryba veikia pagal direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą. Iš Gydymo tarybos narys atšaukiamas direktoriaus įsakymu.

53. Gydymo taryba svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus, periodiškai rengia klinikines konferencijas, svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus, analizuoja gydymo kokybę ir klaidas, tikrina direktoriaus įsakymų ir nurodymų vykdymą, kaupia ir analizuoja Įstaigos struktūrinių padalinių bei atskirų darbuotojų pasiūlymus ir rekomendacijas, svarsto struktūrinių padalinių darbo organizavimo ir veiklos rezultatus, svarsto kitus aktualius Įstaigos veiklai klausimus. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Įstaigos administracijai. Jei Įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba savo pasiūlymą gali pateikti Savininkui.

54. Įstaigos slaugos taryba sudaroma direktoriaus įsakymu iš 5 (penkių) Įstaigos visuotiniame

slaugytojų susirinkime išrinktų Įstaigos padalinių ir filialų slaugos specialistų. Slaugos tarybai

pirmininkauja direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Slaugos taryba savo darbą organizuoja pagal direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą. Iš Slaugos tarybos narys atšaukiamas direktoriaus įsakymu.

55. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, periodiškai rengia konferencijas slaugos gerinimo ir tobulinimo klausimais, teikia svarstomais klausimais rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus įstaigos direktoriui. Jei direktorius su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba savo pasiūlymą gali pateikti Savininkui.

56. Gydytojų tarybos ir slaugos tarybos nariai dirba neatlygintinai.

57. Gydytojų tarybos ir slaugos tarybos nariai už savo veiklą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

X. ĮSTAIGOS MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

58. Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų.

59. Įstaigos medicinos etikos komisijos sudarymo ir veiklos tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos pavyzdiniai nuostatai.

 

XI. ĮSTAIGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

60. Įstaiga, plėtodama savo veiklą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais, gali steigti filialus ir atstovybes.

61. Filialas ir atstovybė yra Įstaigos padalinys, turintis atskirą buveinę bei atliekantis filialo ar atstovybės nuostatuose nurodytas funkcijas. Filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo, Įstaiga atsako pagal filialo ir atstovybės prievoles ir filialas ar atstovybė atsako pagal Įstaigos prievoles. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

62. Įstaigos filialas ar atstovybė veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina ir keičia Savininkas.

63. Darbo sutartį su filialo ar atstovybės vadovu Įstaigos vardu sudaro ir nutraukia Įstaigos direktorius.

64. Filialas ir atstovybė gali turėti sąskaitas bankuose. Filialo ir atstovybės turtas ir įsipareigojimai traukiami į apskaitą atskirai nuo Įstaigos turto ir įsipareigojimų, tačiau parodomi Įstaigos finansinėse ataskaitose.

65. Apie filialo ir atstovybės veiklą filialo ir atstovybės vadovas atsiskaito direktoriui.

66. Įstaigos filialo ar atstovybės steigimo ir nutraukimo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

 

 

XII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ VIEŠO KONKURSO

ORGANIZAVIMAS

67. Įstaigos filialų ir atstovybių vadovai teisės aktų nustatyta tvarka į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja Įstaigos direktorius.

68. Įstaigos filialų ir atstovybių vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

69. Įstaigos filialų ir atstovybių vadovų teises ir pareigas nustato filialų ir atstovybių nuostatai, pareigybių aprašymai ir kiti teisės aktai.

70. Įstaigos filialų ir atstovybių vadovų pareigybių aprašymus tvirtina direktorius.

71. Įstaigos filialų ir atstovybių vadovus priima į darbą ir atleidžia Įstaigos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais sudarydamas darbo sutartis ir jas nutraukdamas.

 

XIII. ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

72. Įstaigos lėšų šaltiniai:

72.1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis;

72.2. Savininko skirtos lėšos;

72.3. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;

72.4. valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;

72.5. valstybės investicinių programų lėšos;

72.6. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

72.7. lėšos, gautos iš fizinių asmenų ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas Paslaugas ar sutartinius darbus;

72.8. lėšos, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;

72.9. Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimai medicinos studijų ir mokslo poreikiams tenkinti;

72.10. skolintos lėšos;

72.11. pajamos už parduotą ar išnuomotą Įstaigos turtą;

72.12. Įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija);

72.13. kitos teisėtai įgytos lėšos.

73. Įstaiga turi teisę gauti valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų paslaugoms teikti pagal

 

sveikatos priežiūros sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija ir Lazdijų rajono savivaldybe.

74. Įstaigos išlaidos gali būti finansuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, valstybės investicijų programų.

75. Kiekvienais metais Įstaiga sudaro iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų gaunamų lėšų išlaidų sąmatą. Išlaidų sąmatą tvirtina įstaigos direktorius. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai.

76. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų prekių, darbų ir paslaugų pirkimus Įstaiga vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

77. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, Įstaiga naudoja paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu šiuose įstatuose numatytai ir akredituotai veiklai užtikrinti. Šios lėšos ir lėšos, gautos iš valstybės ir savivaldybių, laikomos atskirose Įstaigos lėšų sąskaitose.

78. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos šiuose įstatuose numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai.

XIV. NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA

79. Nauji dalininkai priimami Įstaigos savininko sprendimu. Sprendime taip pat nurodomas asmens, pageidaujančio tapti dalininku, įnašo į Įstaigos dalininkų kapitalą minimalus dydis – suma (jeigu įnašu būtų pinigai) ar vertė (jeigu įnašu būtų materialusis, nematerialusis turtas, taip pat – materialusis, nematerialusis turtas ir pinigai).

80. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju Įstaigos dalininku, pateikia Įstaigos direktoriui prašymą juo tapti.

81. Asmens prašyme turi būti nurodyti duomenys apie jį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė), išreikštas pritarimas Įstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomo įnašo į Įstaigos dalininkų kapitalą dydis, kuris negali būti mažesnis už Įstaigos Savininko nustatytąjį.

82. Jei asmens įnašą į dalininkų kapitalą numatoma daryti materialiuoju ar nematerialiuoju turtu, kartu su prašymu pateikiama šio turto vertinimo ataskaita.

83. Įstaigos dalininku asmuo tampa, perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.

 

XV. DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

84. Įstaigos dalininko teisės gali būti parduotos ar perduotos kitiems asmenims Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.

 

XVI. ĮSTAIGOS SAVININKO IR DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA

85. Įstaigos Savininko įnašai sudaro Įstaigos dalininkų kapitalą. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik papildomais Savininko ar naujų dalininkų įnašais. Papildomi įnašai Įstaigai perduodami Savininko iniciatyva. Įstaigos Savininko ar naujų dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.

86. Savininkas Įstaigai gali neatlygintinai pagal panaudos sutartį perduoti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

87. Savininko ar naujų dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:

87.1. pinigai įnešami į Įstaigos sąskaitą;

87.2. materialusis ir nematerialusis turtas Įstaigai perduodamas surašant turto perdavimo aktą. Aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo – Steigėjas ar dalininku tapti pageidaujantis asmuo ir Įstaigos direktorius. Kartu su perduodamu turtu Įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas Savininko ar dalininku tapti pageidaujančiu asmens lėšomis.

 

XVII. DISPONAVIMO ĮSTAIGOS TURTU TVARKA

88. Įstaigos turtą sudaro Savininko Įstaigai perduotas turtas ir turtas, gautas kaip labdara ar parama, pagal testamentą, finansiniai ištekliai, kitas su Įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas.

89. Pagal panaudos sutartį perduotas turtas naudojamas ir valdomas įstatymų ir sutartyse nustatyta tvarka tik šiuose įstatuose numatytai veiklai užtikrinti.

90. Įstaiga gali teisės aktų nustatyta tvarka ilgalaikį materialųjį turtą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, tai pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą tik Savininkui raštiškai leidus.

91. Įstaiga gali įsigyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto. Įsigyjant turto iš valstybinio privalomojo sveikatos draudimo fondo ar valstybės bei savivaldybių biudžeto, ar sveikatos fondų lėšų, yra taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatyti apribojimai. Įstaigos turtas naudojamas šiuose įstatuose numatytai veiklai užtikrinti ir plėtoti.

92. Savininkas neturi teisės gauti išmokų iš Įstaigos pelno ar pelno rezervų fondų lėšų už

dalyvavimą įsigyjant turto ar jį valdant. Įstaiga gauto pelno negali skirstyti Savininkui.

 

XVIII. ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

93. Įstaigos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės ataskaitų rinkinių sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

94. Valstybės ir Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės institucijos, Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos, su kuriomis Įstaiga yra sudariusi sutartis, įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja Įstaigos finansinę veiklą. Įstaigos medicininę veiklą turi teisę kontroliuoti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nurodytos institucijos pagal savo kompetenciją. Šioms valstybės institucijoms Įstaigos administracija privalo pateikti jų reikalaujamus su Įstaigos finansine ar medicinine veikla tiesiogiai susijusius dokumentus.

XIX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

95. Šie įstatai keičiami raštišku Savininko sprendimu. Įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Lazdijų rajono savivaldybės taryba bei Įstaigos direktorius.

96. Kai Įstaigos įstatai keičiami Įstaigos direktoriaus iniciatyva, direktorius kreipiasi į Savininką, kuriam raštu išdėsto įstatų keitimo esmę bei motyvus ir pateikia derinti įstatų pakeitimo projektą.

97. Savininkui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Savininko įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

98. Paaiškėjus, kad įstatuose yra nuostatų, prieštaraujančių Viešųjų įstaigų įstatymui ir kitiems įstatymams, įstatai turi būti pakeisti.

 

XX. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

99. Įstaigos veiklos ataskaita, taip pat kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato Įstaigos Savininkas, skelbiama Įstaigos interneto svetainėje. Jeigu Įstaiga interneto svetainės neturi, Įstaigos veiklos ataskaita ir informacija pateikiama Įstaigos buveinėje Įstaigos darbo valandomis.

 

XXI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

      100. Savininko raštišku reikalavimu, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, Įstaigos dokumentai Savininkui pateikiami susipažinti Įstaigos darbo valandomis Įstaigos

buveinėje ar kitoje Įstaigos direktoriaus nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos Savininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku paštu adresu, kurį Savininkas nurodęs Įstaigai, arba įteikiamos pasirašytinai arba elektroninių ryšių priemonėmis.

101. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Savininkui pateikiama neatlygintinai.

 

XXII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

102. Kai Įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

103. Kiti Įstaigos pranešimai Savininkui ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku paštu arba įteikiami pasirašytinai arba elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai Savininkui siunčiami registruotu laišku paštu, jie siunčiami adresu, kurį Savininkas nurodęs Įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku paštu ar įteikiami pasirašytinai.

104. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą pasirašytinai atsako Įstaigos direktorius.

 

XXIII. ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

105. Įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

106. Įstaigos reorganizavimas – tai Įstaigos, kaip juridinio asmens, pertvarkymas be likvidavimo procedūros. Įstaigos gali būti reorganizuojamos jas jungiant arba skaidant. Įstaigai reorganizuoti rengiamas projektas, kurį tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas.

107. Įstaigos pertvarkymas – tai Įstaigos teisinės formos pakeitimas.

108. Įstaiga likviduojama, kai jos veikla visiškai nutraukiama. Įstaigos likvidavimo pagrindu gali būti:

108.1. Savininko sprendimas likviduoti Įstaigą, priimtas įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka;

108.2. teismo sprendimas likviduoti Įstaigą už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.

109. Savininkas arba teismas, nutaręs likviduoti Įstaigą, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Įstaigos valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius.

110. Įstaigos likvidatorius:

110.1. apie Įstaigos likvidavimą viešai paskelbia tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba vieną kartą ir raštu praneša kiekvienam kreditoriui;

110.2. sudaro likvidavimo laikotarpio pradžios Įstaigos finansinę ataskaitą (likvidavimo

balansą);

110.3. sudaro Įstaigos likvidavimo aktą;

110.4. atsiskaito įstatymų nustatyta tvarka su kreditoriais;

110.5. baigia vykdyti prievoles pagal anksčiau sudarytus Įstaigos sandorius, susijusius su Įstaigos likvidavimu;

110.6. likusį Įstaigos turtą perduoda Savininkui;

110.7. sudaro Įstaigos likvidavimo aktą;

110.8. likviduotą Įstaigą išregistruoja iš Juridinių asmenų registro įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

111. Likvidatorius yra atsakingas Įstaigai ir Savininkui už nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės.

 

Šie įstatai pasirašyti 2017 m. ___________ ___ d. Lazdijuose.

___________________________

 

Į pradžią