Lazdijų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 5TS-1026 2017-09-22
Padalinys: LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO

Elektroninio dokumento nuorašas                                                                                                                                                                                                                                         

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 22 d. Nr. 5TS-1026

Lazdijai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 5TS-621 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Artūras Margelis      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugsėjo 22 d.

sprendimu Nr. 5TS-1026

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Lazdijų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba), Lazdijų rajono savivaldybės tarybos komitetų (toliau – komitetas), Lazdijų rajono savivaldybės tarybos komisijų (toliau – komisija) bei atskirų Tarybos narių įgaliojimus, pareigas ir teises, jų veiklos tvarką ir formas. Taip pat nustato Lazdijų rajono savivaldybės mero (toliau – meras), Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius), savivaldybės kontrolieriaus atsiskaitymo Tarybai ir gyventojams bei Tarybos ir atskirų Tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarką ir numato pagrindines bendravimo su gyventojais formas ir būdus.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymo) bei kitų teisės aktų nuostatomis.

3. Reglamentas tvirtinamas ir gali būti papildytas ar keičiamas Tarybos sprendimu. Tarybos patvirtinto reglamento nuostatos galioja ir naujai išrinktai Tarybai.

4. Visa Tarybos, jos suformuotų komitetų ir komisijų bei atskirų Tarybos narių veikla turi būti vykdoma laikantis reglamento nuostatų. Jeigu būtina priimti sprendimą ar vykdyti kitą veiklą, kuri neprieštarauja įstatymams, tačiau neatitinka Tarybos patvirtinto reglamento nuostatų, pirmiausia reikia pakeisti galiojantį reglamentą.

5. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai.

6. Tarybos narys naudojasi teisėmis ir vykdo pareigas, numatytas Vietos savivaldos įstatyme ir šiame reglamente.

 

II. TARYBOS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ĮGALIOJIMAI

 

7. Tarybos narys yra Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas.

8. Naujai išrinkto Tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos Tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta Taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios Tarybos narys jame prisiekia. Tarybos narys turi Tarybos nario pažymėjimą. Šį pažymėjimą įteikia priesaiką priimantis asmuo Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

9. Draudžiama Tarybos narį persekioti už balsavimą ar pareikštą nuomonę Tarybos ar jos komitetų posėdžiuose. Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą Tarybos narys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

10. Tarybos nario teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymas bei šis reglamentas.

11. Tarybos narys privalo:

11.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose;

11.2. būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;

11.3. dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;

11.4. nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti rinkėjams šio reglamento nustatyta tvarka;

11.5. vykdyti Tarybos sprendimu ar mero potvarkiu nustatytus pavedimus, susijusius su Tarybos nario pareigomis;

11.6. dalyvauti ne savo komiteto posėdyje, jeigu komiteto darbotvarkėje yra klausimai, kuriems nagrinėti būtinas šio Tarybos nario dalyvavimas ir jis yra kviestas;

11.7. patekęs į situaciją, kai atliekant pareigas ar vykdant pavedimą reikia priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, susijusį su savo (ar artimo asmens) privačiais interesais, prieš pradedant klausimo rengimą (aptarimą), svarstymą ar priėmimą, arba pačios minėtos procedūros metu:

11.7.1. informuoti merą ir (ar) Tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą ir nurodyti jį keliančias aplinkybes;

11.7.2. raštu arba kitais aiškiai išreikštais veiksmais pareikšti apie nusišalinimą;

11.7.3. pareiškus apie nusišalinimą, nedalyvauti svarstant klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), o jeigu pareikštas nusišalinimas priimamas, nedalyvauti toliau svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą (nedalyvavimo sąvoka apima ir išėjimą iš patalpos);

11.8. pareiškus apie nusišalinimą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas papildyti privačių interesų deklaraciją aplinkybėmis, dėl kurių kilo interesų konfliktas, jei tos aplinkybės deklaracijoje nebuvo nurodytos iki klausimo svarstymo pradžios.

12. Tarybos narys apie nusišalinimą pareiškia:

12.1. Tarybos posėdžio metu – Tarybai, iki posėdžio – merui, jei mero nėra arba kai pastarasis pats reiškia nusišalinimą, – mero pavaduotojui, o kai šio nėra, – laikinai einančiam mero pareigas tarybos nariui, užtikrinančiam šio klausimo įtraukimą į Tarybos posėdžio, kuriame bus svarstomas interesų konfliktą keliantis klausimas, darbotvarkę;

12.2. Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu – jo nariams, arba iki posėdžio – atitinkamo komiteto ar komisijos pirmininkui ar laikinai jo pareigas einančiam asmeniui. Nusišalinimo priėmimas (nepriėmimas) svarstomas komiteto ar komisijos posėdyje balsuojant, o rezultatai pažymimi posėdžio protokole;

12.3. Tarybos narių frakcijos ar grupės pasitarimo metu – jos nariams, arba iki pasitarimo – jos pirmininkui ar laikinai pirmininko pareigas einančiam Tarybos nariui. Nusišalinimo priėmimas (nepriėmimas) svarstomas frakcijos ar grupės pasitarime balsuojant, o rezultatai pažymimi posėdžio protokole.

13. Tarybos narys turi teisę:

13.1. Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) institucijose;

13.2. šio reglamento nustatyta tvarka siūlyti Tarybai svarstyti klausimus, rengti Tarybos sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą Tarybos nario veiklai reikalingą su Taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl Tarybos sprendimų projektų, dėl Tarybos darbo tvarkos ir kt., Tarybos posėdžio metu klausti pranešėjų, kalbėti  dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės  administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;

13.3. dalyvauti ir kalbėti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai;

13.4. jungtis į frakcijas šio reglamento nustatyta tvarka;

13.5. gauti iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones Tarybos nario įgaliojimams vykdyti;

13.6. savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie Tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus.

14. Tarybos nario paklausimai gali būti raštiški arba žodiniai. Raštiški paklausimai turi būti įteikti atitinkamam adresatui, paklausimo kopiją pateikiant merui. Žodinis paklausimas pateikiamas Tarybos posėdžio metu ir įrašomas į Tarybos posėdžio protokolą.

15. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovą ar valstybės tarnautoją, į kurį kreipiasi, išdėstyti problemas, dėl kurių kreipiasi, ir  kokio atsakymo – žodžiu ar raštu – laukia.

16. Savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovai ir valstybės tarnautojai į Tarybos narių paklausimus, jei jie pateikti raštu, atsako per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo paklausėjui ir kopiją pateikia merui. Valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovai ir valstybės tarnautojai į Tarybos narių paklausimus atsako per jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą terminą.

17. Žodinis Tarybos nario paklausimas nagrinėjamas artimiausiame Tarybos posėdyje, dalyvaujant paklausimo pateikėjui ir savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovui ar valstybės tarnautojui, kuriam buvo adresuotas paklausimas.

18. Jei Tarybos nario paklausimas nagrinėjamas žodžiu, paklausimo pateikėjas negali pirmininkauti Tarybos posėdžiui, kai nagrinėjamas jo paklausimas.

19. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant Tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama).

20. Atlyginimas mokamas tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už faktiškai dirbtą laiką Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose bei už laiką, vykdant Tarybos sprendimu ar mero potvarkiu nustatytus pavedimus.

21. Atlyginimas apskaičiuojamas pagal vėliausiai patvirtintą viešai skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą  laiką, kurio trukmė yra nustatyta šio reglamento 32 punkte.

22. Tarybos narys negali gauti atlyginimo už Taryboje sugaištą laiką, jeigu už tą patį laiką jis gavo atlyginimą pagrindinėje darbovietėje.

23. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio reglamento 21 punkte nustatyto atlyginimo, pateikdamas prašymą merui dėl Tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais), kuris registruojamas savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje.

Tokį prašymą pateikusiam Tarybos nariui šio reglamento 21 punkte nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

24. Tarybos nario darbo laikas kiekviename Tarybos posėdyje skaičiuojamas nuo posėdžio pradžios arba nuo Tarybos nario atvykimo momento, jei jis vėluoja į posėdį, iki posėdžio pabaigos arba iki jo išvykimo momento, kai Tarybos narys išvyksta nesibaigus posėdžiui. Tarybos nariui pavėlavus į posėdį, posėdžio sekretorius pažymi jo atvykimo laiką, taip pat išvykimo laiką, kai Tarybos narys išvyksta nepasibaigus posėdžiui.

25. Tarybos nario darbo laikas, dirbtas Tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, fiksuojamas posėdžių protokoluose, o laikas, praleistas vykdant kitas Tarybos nario pareigas,– atsižvelgus į susitikimų ir susirinkimų protokolus, seniūnų pažymas, kur fiksuojama jų trukmė, kitus rašytinius dokumentus, įrodančius, kad Tarybos narys atitinkamu momentu vykdė Tarybos nario pareigas, ar raštiškus Tarybos narių pranešimus.

Posėdžių protokolai ir kiti šiame punkte nurodyti dokumentai pateikiami savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui per 2 darbo dienas po įvykusio posėdžio ar susitikimo.

26. Tarybos nario dalyvavimo ne savo komiteto posėdyje laikas įskaitomas, jeigu komiteto darbotvarkėje yra klausimai, kuriems nagrinėti būtinas šio Tarybos nario dalyvavimas ir jis yra kviestas.

27. Po Tarybos, komiteto ar komisijos posėdžio jo sekretorius padaro posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašą, kuriame turi būti nurodyta posėdžio data, Tarybos narių, dalyvavusių posėdyje, vardai ir pavardės bei kiekvieno Tarybos nario dalyvavimo posėdyje laikas. Į sąrašą meras ir mero pavaduotojas neįrašomi. Sąrašas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įteikiamas savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui.

28. Kiekvieno Tarybos nario per mėnesį posėdžiuose ar susitikimuose praleisto laiko trukmė (valandomis) apskaitoma laiko, praleisto posėdžiuose, apskaitos žiniaraštyje. Žiniaraštį pildo administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, o tvirtina meras.

29. Savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyrius užpildytą žiniaraštį savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia iki kito mėnesio 5 dienos.

30. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal laiko apskaitos žiniaraštį skaičiuoja Tarybos nariams atlyginimą.

31. Atlyginimas už kiekvieną praėjusį mėnesį dirbtą darbą, susijusį su Tarybos nario pareigų vykdymu, išmokamas ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 15 dieną.

32. Tarybos posėdžių darbotvarkės turi būti patvirtintos tokios ir posėdžiai, susitikimai bei pavedimai turi būti organizuoti taip, kad:

32.1. Tarybos posėdis netruktų ilgiau kaip 6 valandas;

32.2. komitetų ir komisijų posėdžiai nesitęstų ilgiau kaip 3 valandas;

32.3. Susitikimai su gyventojais nesitęstų ilgiau kaip 2 valandas.

33. Jei Tarybos, komiteto ir komisijos posėdis trunka ilgiau nei nustatyta šio reglamento 32 punkte, už tą laiką Tarybos nariams nemokama.

34. Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį skiriama 150 eurų išmoka (toliau – išmoka) atsiskaitytinai. 

35. Išmokai gauti kiekvienas Tarybos narys atsidaro sąskaitą banke ir pateikia raštu savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui šios sąskaitos (mokėjimo kortelės) rekvizitus.

36. Nustatomos tokios išmokos mokėjimo ir atsiskaitymo sąlygos:

36.1. su prekių ir paslaugų tiekėjais atsiskaito Tarybos narys;

36.2. Tarybos narys atsiskaito savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui už praėjusį ketvirtį patirtas išlaidas iki kito mėnesio 7 dienos;

36.3. Tarybos narys savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia išlaidas patvirtinančius dokumentus, taip pat patirtų išlaidų apyskaitą (forma pridedama), kurioje taip pat privalo nurodyti, kokias paslaugas ir prekes per praėjusį ketvirtį suteikė ar tiesiogiai apmokėjo savivaldybės administracija.

37. Šio reglamento 34 punkte nurodyto dydžio suma kiekvieną mėnesį – iki 10 dienos – avansu pervedama visiems Tarybos nariams į jų nurodytas sąskaitas banke. Pasibaigus ketvirčiui, lėšos pervedamos tik šio reglamento 36.2 ir 36.3 papunkčiuose nustatyta tvarka atsiskaičiusiems už gautų lėšų panaudojimą Tarybos nariams.

38. Tarybos narys atsakingas už tikslios ir teisingos informacijos, susijusios su išmokos gavimu, pateikimą.

39. Šio reglamento 34 punkte nustatytų lėšų limitas sumuojamas kiekvieną ketvirtį. Per praėjusį ketvirtį nepanaudotos lėšos negali būti naudojamos. Per praėjusį ketvirtį išmokėta avanso suma, už kurią Tarybos narys šio reglamento 36.2 papunktyje nurodytu laiku už ketvirtį neatsiskaitė, laikoma einamojo ketvirčio avansu.

40. Išmokų apskaičiavimo Tarybos nariams teisėtumą kontroliuoja savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

41. Jeigu Tarybos narys pagal mero potvarkį atstovauja savivaldybei už jos ribų, savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka komandiruotės išlaidas, pervesdama lėšas už kiekvieną komandiruotę į Tarybos nario nurodytą banko sąskaitą.

42. Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių laiku, taip pat komandiruočių metu bei kitais atvejais (Tarybos sprendimu ar mero potvarkiu įgaliotas vykdyti kitas Tarybos nario pareigas) Tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.

43. Tarybos narys įgaliojimų netenka prieš terminą Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų ir Vietos savivaldos įstatymuose numatytais atvejais ir tvarka.

44. Jeigu Taryba negali vykdyti savo įgaliojimų dėl aplinkybių, susijusių su nepaprastosios padėties įvedimu savivaldybės teritorijoje, Tarybos narių įgaliojimai laikino tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi.

 

III. TARYBA IR JOS KOMPETENCIJA

 

45. Taryba yra atstovaujamoji savivaldybės institucija, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas Tarybos narys – savivaldybės meras.

46. Taryba susideda iš 25 įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – Tarybos narių.

47. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai.     

48. Jeigu naujai išrinktos Tarybos rinkimų rezultatai pripažinti negaliojančiais, esamos Tarybos įgaliojimai tęsiasi iki Tarybos, kuri bus išrinkta per pakartotinius rinkimus, pirmojo posėdžio arba tiesioginio valdymo laikino įvedimo savivaldybės teritorijoje. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Taryba netenka įgaliojimų.

49. Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiams klausimus rengia komitetai ir komisijos savo posėdžiuose, Tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, Tarybos nariai, savivaldybės kontrolierius, meras ir administracijos direktorius. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

50. Tarybos nario ar Tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo Tarybos sprendimu procedūra vykdoma Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

51. Taryba vykdo įgaliojimus pagal Vietos savivaldos įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų jai priskirtą kompetenciją.

52. Taryba administracijos direktoriui perduodamus vykdyti paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgaliojimus išdėsto Tarybos veiklos reglamente.

53. Taryba, atsižvelgdama į klausimų sprendimo operatyvumą ir efektyvumą, paveda administracijos direktoriui vykdyti šiuos paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgaliojimus:

53.1. tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius;

53.2. sudaryti savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) kolegialius organus, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose;

53.3. Neteko galios.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

54. Jeigu administracijos direktorius negali (dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto) įvykdyti šio reglamento 53 punktu perduotų konkrečių įgaliojimų, šiuos įgaliojimus vykdo Taryba.

55. Administracijos direktorius kasmet, teikdamas Tarybai savo veiklos ataskaitą, privalo atsiskaityti, kaip buvo vykdomi jam pavesti paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgaliojimai.

56. Kai administracijos direktorius negali eiti pareigų (tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais), administracijos direktoriaus pavaduotojas atlieka visas administracijos direktoriaus pareigas.

57. Tarybos veikla tarp Tarybos posėdžių tęsiama  komitetuose ir komisijose, taip pat  Tarybos nariams bendraujant su rinkėjais.

                                                                    

IV. TARYBOS POSĖDŽIAI, JŲ ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKA

 

58. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų Tarybos narių dauguma.

59. Pirmasis Tarybos posėdis šaukiamas Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Pirmąjį naujai išrinktos Tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos Tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos Tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsniu.

60. Pirmajam naujai išrinktos Tarybos posėdžiui pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys. Apie pirmojo posėdžio sušaukimo laiką ir vietą savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbia per visuomenės informavimo priemones.

Pirmajam Tarybos posėdžiui patalpas parengia savivaldybės administracija.

61. Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas išrinktos naujos Tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki šioje dalyje nustatyto termino pabaigos, išrinktos naujos Tarybos nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių Tarybos narys.

62. Pirmajam ir kitiems išrinktos naujos Tarybos posėdžiams, iki prisieks Tarybos nariai, pirmininkauja šio reglamento 60 ar 61 punktuose nurodyti asmenys. Po Tarybos narių (mero) priesaikos priėmimo posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių Tarybos narys.

Posėdžio protokolą rašo administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

63. Pirmojo Tarybos posėdžio pradžioje Tarybos nariai duoda priesaiką ir gauna Tarybos nario pažymėjimus.

64. Pirmajame naujai išrinktos Tarybos posėdyje:

64.1. prisiekia Tarybos nariai; jeigu meras neišrinktas, renkamas laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys;

64.2. gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl Tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl Tarybos daugumos ir Tarybos opozicijos sudarymo;

64.3. priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir mero, o jeigu meras neišrinktas, jo pareigas laikinai einančio Tarybos nario siūlymu dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai;

64.4. gali būti skiriami mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius. Mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu meras neišrinktas ar pirmajame posėdyje meras neprisiekė. Jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė, Taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Kitas posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio. Jeigu ir šiame posėdyje meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų, Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka skiriamas Tarybos narys laikinai eiti mero pareigas.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

65. Mero siūlymu Taryba skiria vieną mero pavaduotoją.

66. Mero pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu, visų Tarybos narių balsų dauguma.

67. Savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas skiriami slaptu balsavimu, jei už juos balsavo dauguma Tarybos posėdyje dalyvavusių Tarybos narių.

68. Mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimui išrenkama balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekviena rinkimus laimėjusi partija ar koalicija gali deleguoti savo atstovą. Balsų skaičiavimo komisijos nariai išsirenka komisijos pirmininką ir sekretorių.

69. Taryba tvirtina savivaldybės administracijos parengtą slapto balsavimo biuletenio pavyzdį.

70. Mero pavaduotojo kandidatūrą iš išrinktų Tarybos narių siūlo meras. Jeigu už mero pasiūlytą kandidatą į mero pavaduotojo pareigas nebalsuoja visų Tarybos narių dauguma, meras tą patį kandidatą į mero pavaduotojo pareigas gali siūlyti dar vieną kartą. Jeigu ir antrą kartą pasiūlytai Tarybos nario kandidatūrai į mero pavaduotojo pareigas Taryba nepritaria, meras turi siūlyti kitą kandidatą į mero pavaduotojo pareigas.

71. Už balsavimo organizavimą yra atsakinga Tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Balsų skaičiavimo komisijos nariai laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Ji antspauduoja balsavimo biuletenius atstovaujamosios institucijos antspaudu, išdalina juos Tarybos nariams, kurie pasirašo balsavimo biuletenių išdavimo sąraše;

72. Kiekvienas Tarybos narys patvirtintame slapto balsavimo biuletenyje pažymi, kaip jis balsuoja už kandidatą. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai, neužpildyti ar neantspauduoti biuleteniai, taip pat biuleteniai, kuriuose pagal padarytą žymą neįmanoma nustatyti balsavusiojo valios. Sprendimą dėl biuletenio pripažinimo negaliojančiu balsų skaičiavimo komisija priima balsuojant.

73. Pažymėtus balsavimo biuletenius Tarybos nariai meta į balsadėžę. Pasibaigus balsuoti skirtam laikui, balsų skaičiavimo komisija išima balsavimo biuletenius iš balsadėžės ir suskaičiuoja balsus, atiduotus už kandidatą į mero pavaduotojo pareigas. Balsavimo rezultatus balsų skaičiavimo komisija įformina, surašydama protokolą, kurį pasirašo visi jos nariai. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas su balsavimo rezultatais supažindina Tarybą.

74. Taryba balsavimu priima sprendimą dėl mero pavaduotojo skyrimo rezultatų patvirtinimo.

75. Mero pavaduotojas skiriamas Tarybos sprendimu.

76. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

77. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

78. Slapto balsavimo procedūra skiriant savivaldybės administracijos direktorių ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją vykdoma taip pat, kaip skiriant mero pavaduotoją.

79. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirta mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti Tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta Tarybos kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti.

Jeigu mero pavaduotojo, ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininko, ir (ar) Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų įgaliojimai nutrūksta, ir (ar) savivaldybės administracijos direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jų įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos Taryba turi paskirti mero pavaduotoją ir (ar) savivaldybės administracijos direktorių, ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininką, ir (ar) Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkus.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

80. Tarybos posėdžius, išskyrus pirmąjį, prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai šaukia meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys.

Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, Tarybos posėdžius šaukia vyriausias pagal amžių Tarybos narys, o mero pareigas laikinai eina Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma išrinktas Tarybos narys.

81. Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai einantis mero pareigas Tarybos narys privalo sušaukti Tarybos posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų Tarybos narių pateikdami svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo Tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys Tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali šaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų Tarybos narių. Jeigu meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys Tarybos posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo Tarybos paskirtas Tarybos narys.

82. Apie Tarybos posėdžio laiką meras, o kai jo nėra (tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų Tarybos narių gavęs Tarybos narys ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio pradžios praneša visiems Tarybos nariams elektroniniu paštu. Tarybos nariai su svarstyti parengtais ir šio reglamento nustatyta tvarka įregistruotais klausimais kartu su sprendimų projektais susipažįsta prisijungę prie posėdžių valdymo sistemos (POVAS).

Tarybos nariui apie posėdžio laiką ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną papildomai pranešama trumpąja žinute į mobilųjį telefoną.

83. Gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktam atstovui – seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) apie Tarybos posėdžio laiką bei jame numatomus svarstyti klausimus pranešama per vietinės žiniasklaidos priemones, o posėdžio darbotvarkė ir sprendimų projektai skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje adresu: www.lazdijai.lt ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki Tarybos posėdžio.

84. Gyventojams apie Tarybos posėdžio laiką bei jame numatomus svarstyti klausimus pranešama per vietinės žiniasklaidos priemones, o posėdžio darbotvarkė ir sprendimų projektai skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje adresu: www.lazdijai.lt ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki Tarybos posėdžio.

85. Jeigu Tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai jis raštu arba kitais būdais praneša posėdžio organizatoriui ne vėliau kaip prieš vieną dieną, nurodydamas priežastį. Jeigu paaiškėja, kad nebus kvorumo, posėdžio organizatorius šio reglamento nustatyta tvarka numato kitą posėdžio datą ir apie tai praneša Tarybos nariams bei paskelbia per vietinės žiniasklaidos priemones ir savivaldybės interneto tinklalapyje.

86. Į Tarybos posėdžius kviečiami savivaldybės kontrolierius, administracijos direktorius, klausimus posėdžiui rengusių komisijų pirmininkai (arba jų įgalioti komisijų nariai), jeigu jie nėra Tarybos nariai, administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti su svarstomu klausimu tiesiogiai susiję asmenys. Apie Tarybos posėdžio laiką ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas elektroniniu paštu turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas apskrityje. Su svarstyti parengtais ir šio reglamento nustatyta tvarka įregistruotais klausimais kartu su  sprendimų projektais Vyriausybės atstovas apskrityje gali susipažinti prisijungęs prie posėdžių valdymo sistemos (POVAS).

87. Tarybos posėdžiai yra atviri.  Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti  kviestiems asmenims. Jeigu Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, posėdžio pirmininkas jiems leidžia kalbėti iki 3 minučių.

Posėdžio pirmininkas kiekvienu atskirai svarstomu klausimu gali leisti iki 3 minučių pasisakyti ir kitiems kviestiesiems asmenims. Tik posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtojo pasisakymą arba siūlyti Tarybai apsispręsti dėl diskusijų nutraukimo.

88. Tarybos posėdžiai transliuojami savivaldybės interneto tinklalapyje.

89. Taryba gali nuspręsti klausimus, susijusius su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimis, nagrinėti uždarame posėdyje.

90. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra (tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys.

91. Tarybos posėdžio pirmininkas:

91.1. jeigu posėdyje dalyvauja išrinktų Tarybos narių dauguma, skelbia posėdžio pradžią ir pateikia posėdžio darbotvarkę;

91.2. valdo elektroninę diskusijų ir balsavimo sistemą;

91.3. prižiūri, kad Tarybos posėdyje būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų;

91.4. suteikia žodį svarstomo klausimo pranešėjams, Tarybos nariams, savivaldybės kontrolieriui, administracijos direktoriui, komitetų ir komisijų pirmininkams ar jų įgaliotiems atstovams, kviestiesiems ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims, Vyriausybės atstovui, vadovauja klausimų svarstymo eigai;

91.5. kontroliuoja pasisakymų trukmę ir, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o jam nepaklausius, nutraukia pasisakymą;

91.6. jeigu klausimas svarbus ir Taryba neprieštarauja, gali pratęsti pasisakymo laiką;

91.7. gali įspėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;

91.8. pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui, vadovaudamasis šio reglamento nustatyta balsavimo tvarka, paskelbia balsavimo rezultatus, remdamasis balsų skaičiavimo komisijos pateiktais duomenimis arba elektroninės diskusijų ir balsavimo sistemos rodmenimis;

91.9. duoda Tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko šio reglamento arba kelia triukšmą salėje, įžeidinėja Tarybą, Tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo Tarybos darbui;

91.10. pasiūlo pašalinti iš posėdžių salės kviestuosius arba kitus asmenis, jeigu jie trukdo posėdžiui.

92. Į patvirtintą darbotvarkę įrašytus klausimus Tarybos posėdyje pristato Tarybos nariai arba savivaldybės administracijos padalinių vadovai, kiti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. 

93. Posėdžio pirmininkas posėdyje svarstomiems klausimams pristatyti pranešėjui,  priklausomai nuo svarstomo klausimo apimties, paprastai skiria iki 10 minučių, jeigu Taryba nenustato kitaip.

94. Pristatęs klausimą Tarybai, pranešėjas atsakinėja į Tarybos narių klausimus. Kiekvienas Tarybos narys svarstomu klausimu gali klausti ne daugiau kaip du kartus.

95. Diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu kiekvienas Tarybos narys gali pasisakyti iki 3 minučių. Kiekvienu svarstomu klausimu Tarybos daugumos, Tarybos opozicijos, frakcijos ar grupės vardu Tarybos narys turi teisę pasisakyti iki 5 minučių. Kiekvienu svarstomu klausimu vienas Tarybos narys gali kalbėti 1 kartą.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

96. Jeigu Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, posėdžio pirmininkas jiems leidžia kalbėti iki 3 minučių.

97. Posėdžio pirmininkas kiekvienu atskirai svarstomu klausimu gali leisti iki 3 minučių pasisakyti ir kitiems kviestiesiems asmenims. Tik posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtojo pasisakymą arba siūlyti Tarybai apsispręsti dėl diskusijų nutraukimo.

98. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti Vyriausybės atstovas apskrityje arba jo įgaliotas atstovas.

99. Tarybos nariai, kurie buvo pasiruošę kalbėti, bet jiems nebuvo suteiktas žodis, pastabas ir pasiūlymus svarstomais klausimais posėdžio pirmininkui gali pateikti raštu. Jie pridedami prie posėdžio protokolo.

100. Baigus diskusijas, kiekvienu svarstomu klausimu balsuojant priimamas Tarybos sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos neleidžiamos.

101. Sprendimai gali būti tokie: priimti pateiktą Tarybos sprendimo projektą, nepriimti pateikto Tarybos sprendimo projekto, priimti posėdžio metu patikslintą Tarybos sprendimo projektą, atidėti pateiktą Tarybos sprendimo projektą, nurodant atidėjimo priežastis.

102. Taryba kiekvienam atidėtam sprendimo projekto svarstymui nustato konkretų atidėjimo terminą. Atidėtam Tarybos sprendimo projektui parengti gali būti sudaroma redakcinė arba kita Tarybos komisija ir mero teikimu paskiriamas komisijos pirmininkas. Jis praneša Tarybai komisijos darbo rezultatus ir pristato Tarybai sprendimo projektą.

103. Tarybos sprendimas apsiriboti klausimo svarstymu arba jį atidėti įforminamas protokoliniu sprendimu.

104. Dėl Tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, numatytus šiame reglamente

105. Duomenys apie kiekvieno Tarybos nario balsavimą, išskyrus  atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Kiekvieno Tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje.

106. Tarybos posėdžiuose balsuojama naudojantis elektronine diskusijų ir balsavimo sistema.

Tarybos posėdžio pirmininkui paskelbus balsavimo pradžią, Tarybos nariai mygtukų paspaudimu balsuoja „už“, „prieš“ arba „susilaikė“. 

Balsavimo rezultatus paskelbia Tarybos posėdžio pirmininkas, remdamasis elektroninės diskusijų ir balsavimo sistemos rodmenimis arba balsų skaičiavimo komisijos pateiktais duomenimis.

107. Kai elektroninė diskusijų ir balsavimo sistema neveikia arba kai balsuojama procedūriniais klausimais, balsuojama rankos pakėlimu, o balsus skaičiuoja balsų skaičiavimo komisija.

108. Slaptai balsuojama Vietos savivaldos įstatyme ir šiame reglamente numatytais atvejais.  Šiuo būdu paprastai balsuojama pertraukos metu naudojant specialios formos slapto balsavimo biuletenius. Slapto balsavimo biuletenius parengia savivaldybės administracija, biuletenio formą tvirtina Taryba, o Tarybos nariams juos išduoda balsų skaičiavimo komisija. Biuletenis antspauduojamas atstovaujamosios institucijos antspaudu. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė.

109. Slapto balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

110. Slaptai balsuojama, kai skiriamas mero pavaduotojas, administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas mero įgaliojimų netekimo prieš terminą, mero nušalinimo klausimas, sprendžiamas nepasitikėjimo mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju klausimas.

Esant 1/3 visų Tarybos narių siūlymui ir daugumos Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių pritarimui, kuris išreiškiamas balsuojant, Tarybos posėdžio pirmininkas skelbia, kad bus balsuojama slaptai ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas.

111. Jei svarstytu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame Tarybos posėdyje.

112. Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs siūlymai.

Alternatyvūs siūlymai paprastai pateikiami balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilę.

113. Jei pateiktas vienas siūlymas, balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikė“. Jei balsavimui pateikta daugiau alternatyvių siūlymų, balsuojama „už“ tik už vieną pasirinktą alternatyvų teiginį.

Papildomai balsuoti teikiamas teiginys, surinkęs daugiausia balsų. Šiuo atveju balsuojama tokia pačia tvarka, kaip esant vienam teiginiui.

114. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

115. Tarybos narys, Tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti Tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu Taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Tarybai priėmus nusišalinimą, Tarybos narys ištraukia balsavimo kortelę bei išeina iš posėdžio salės. Apie tai yra pažymima posėdžio protokole.

Taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti Tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Balsavimas dėl tarybos nario nusišalinimo nepriėmimo vyksta prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

V. TARYBAI SVARSTYTI SIŪLOMŲ KLAUSIMŲ BEI TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

 

116. Taryboje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, Tarybos nariai, Tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, administracijos direktorius (toliau – projektų rengėjai).

117. Kartu su Tarybos sprendimo projektu pateikiamas aiškinamasis raštas, kurį pasirašo Tarybos sprendimo projekto rengėjas. Aiškinamajame rašte privaloma nurodyti:

117.1. parengto projekto tikslus;

117.2. kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai;

117.3. kokių pozityvių rezultatų laukiama;

117.4. galimas neigiamas pasekmes priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta;

117.5. kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą;

117.6. rengiant projektą gautus specialistų vertinimus ir išvadas;

117.7. projekto iniciatorių ir jo autorių ar autorių grupę;

117.8. kitus, autorių nuomone, reikalingus paaiškinimus.

118. Meras siūlomiems svarstyti Tarybos posėdyje klausimams parengti gali sudaryti darbo grupę, į kurią įtraukiami klausimų iniciatoriai, arba įpareigoti administracijos direktorių atitinkamu klausimu parengti Tarybos sprendimo projektą.

Jeigu seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos rekomendacinių sprendimų vertinimas yra Tarybos kompetencija, meras įpareigoja administracijos direktorių juos įvertinti ir parengti Tarybos sprendimo projektą artimiausiam Tarybos posėdžiui arba artimiausiame Tarybos posėdyje pateikti motyvuotą paaiškinimą apie seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų įgyvendinimo negalimumą ar netikslingumą.

Tarybos sprendimas dėl seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos.

Jeigu seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos rekomendacinių sprendimų vertinimas yra administracijos direktoriaus kompetencija, administracijos direktorius juos privalo  įvertinti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų  nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Administracijos direktoriaus vertinimas yra įforminamas įsakymu.

Savivaldybės institucijos privalo savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose paskelbti savo vertinimus dėl seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodydamos vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.

2018 m. vasario 2 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1152 redakcija

 

119. Projektų rengėjai, kurie rengia projektus savo kuruojamos srities klausimais, parengtą projektą privalo suderinti šio reglamento nustatyta tvarka.

120. Savivaldybės elektroninių ir kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemoje parengti sprendimų projektai turi būti patvirtinti jų rengėjų ir suderinti su administracijos direktoriumi ir direktoriaus pavaduotoju, savivaldybės kalbos tvarkytoju, Juridinio skyriaus teisininku, Finansų skyriumi, jei projektai susiję su finansiniais klausimais, bei kitais padaliniais, jeigu jų veiklos sferai priklauso atitinkamų problemų sprendimas.

121. Savivaldybės elektroninių ir kompiuterizuotą dokumentų valdymo sistemoje tinkamai parengti ir šio reglamento nustatyta tvarka suderinti Tarybos sprendimų projektai su aiškinamaisiais raštais ir kita papildoma medžiaga pateikiami merui. Meras, gavęs suderintą Tarybos sprendimo projektą, jį vizuoja.

122. Savivaldybės elektroninių ir kompiuterizuotą dokumentų valdymo sistemoje mero vizuotus Tarybos sprendimų projektus registruoja savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyrius Tarybos sprendimų projektų registre, kuriame turi būti nurodomas sprendimo projekto registracijos numeris, registracijos data, sprendimo projekto pavadinimas.

123. Užregistruoti Tarybos sprendimų projektai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo projekto užregistravimo Tarybos sprendimų projektų registre privalo būti paskelbti savivaldybės interneto tinklalapyje adresu: www.lazdijai.lt.

Gyventojai atsiliepimus bei pastabas dėl parengtų projektų raštu gali pateikti savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui arba elektroniniu būdu prisijungę prie savivaldybės interneto tinklalapio modulio „El. prašymas”. Taip pat gyventojai savivaldybės interneto tinklalapyje gali balsuoti už parengtus sprendimų projektus.

124. Tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras, kurioje pranešėjais nurodo Tarybos narius arba savivaldybės administracijos padalinių vadovus, kitus savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.  Jeigu gaunami keli alternatyvūs Tarybos sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, jie į darbotvarkę įrašomi vienu punktu (klausimu) ir nagrinėjami kartu.

Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki Tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jei meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia Taryba. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininku pareiškimu.

125. Tarybos posėdžio darbotvarkė rengiama posėdžių valdymo sistemoje (POVAS).

126. Tarybos posėdžio dieną Tarybos posėdžio darbotvarkė elektroniniu būdu yra perduodama į elektroninę diskusijų ir balsavimo sistemą. Už darbotvarkės perdavimą į elektroninę diskusijų ir balsavimo sistemą atsakingas Tarybos posėdžio protokolą rašantis savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus darbuotojas.

127. Ekstremalių įvykių, atitinkančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti Tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

128. Tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių yra pateikti sprendimų projektai.

129. Informacija apie Tarybos posėdžių šaukimą skelbiama vietinės žiniasklaidos priemonėse ir savivaldybės interneto tinklalapyje, nurodant posėdyje svarstomus klausimus. Artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkė ir Tarybos sprendimų projektai skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Tarybos posėdžio pradžios.

 

VI. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

 

130. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio protokolą privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, mero pavaduotojas ar kitas Tarybos narys. Posėdžio protokolą taip pat turi pasirašyti ir protokolą rašęs administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

131. Administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atsako už Tarybos posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, protokolų saugojimą.

132. Tarybos posėdžio protokole nurodoma: Tarybos pavadinimas, protokolo pavadinimas, posėdžio data, posėdžio registracijos numeris, posėdžio protokolo sudarymo vieta, posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, posėdžio sekretoriaus vardas ir pavardė, kvorumo buvimas, kviestųjų asmenų bei svečių vardai ir pavardės, jų atstovaujama įstaiga ir pareigos (jei kviestųjų dalyvavusių asmenų buvo daug, surašomas atskiras sąrašas kaip protokolo priedas), posėdžio darbotvarkė, išvardijami svarstyti klausimai, pranešėjų ir pasisakiusiųjų vardai ir pavardės, priimti sprendimai, balsavimo rezultatai. Priimtų protokolinių sprendimų visas tekstas pateikiamas protokole.

133. Tarybos posėdžio eigai fiksuoti yra daromas vaizdo ir garso arba garso skaitmeninis įrašas. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią informaciją, ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, garso ir (ar) vaizdo įrašai nedaromi.

Tarybos posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

134. Prie protokolo pridedama: Tarybos priimti sprendimai su priedais, Tarybos narių balsavimo rezultatai, balsų skaičiavimo komisijos protokolai, slapto balsavimo biuletenių pavyzdžiai ir slapto balsavimo biuleteniai (jei buvo balsuojama slaptai),  priesaikos, 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių siūlymas dėl posėdžio darbotvarkės  pakeitimo (jei toks buvo), kiti Tarybos narių raštu pateikti prašymai (pareiškimai), siūlymai ir pastabos, posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas, kviestųjų asmenų sąrašas (jei kviestųjų asmenų buvo daug) bei kiti reikalingi dokumentai.

135. Tarybos sprendimus posėdžio pirmininkas pasirašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jų priėmimo.

136. Tarybos sprendimai, kurie yra norminiai teisės aktai, įsigalioja kitą dieną po jų oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Tarybos sprendimai ir jais patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

Tarybos sprendimai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos. Ši nuostata netaikoma, kai ūkio subjektams nustatomas palankesnis teisinis reguliavimas.

Tarybos sprendimai, kurie yra individualūs teisės aktai, įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

137. Su visais galiojančiais Tarybos sprendimais savivaldybės gyventojai gali susipažinti savivaldybės interneto tinklalapyje adresu: www.lazdijai.lt ir savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

138. Tarybos posėdžio protokolas kartu su priedais sutvarkomas ir pateikiamas pasirašyti posėdžio pirmininkui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po įvykusio posėdžio.

139. Tarybos posėdžių protokolai paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Tarybos posėdžio.

Tarybos nariai su posėdžių protokolais ir jų priedais gali susipažinti savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

140. Tarybos posėdžio protokolo išrašas Tarybos nariui daromas pagal jo merui pateiktą rašytinį prašymą.

141. Tarybos nariai gali pareikšti pretenzijas dėl protokolo artimiausiame Tarybos posėdyje. Jei yra ginčytinų klausimų, to posėdžio pirmininkas teikia informaciją Tarybai, kuri gali priimti atitinkamą sprendimą.

142. Priimti Tarybos sprendimai skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje adresu: www.lazdijai.lt.

Oficialius pranešimus apie Tarybos posėdžius rengia, merui pasirašyti teikia ir skelbia savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyrius.

143. Už Tarybos dokumentų tvarkymą atsakingas administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

VII. TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

144. Tarybos sprendimų įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja administracijos direktorius.

145. Visi priimti Tarybos sprendimai registruojami savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės elektroninių ir kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemoje.

146. Tarybos sprendimas laikomas įgyvendintu, kai yra įvykdytos visos jame nurodytos užduotys.

 

VIII. MERAS, MERO PAVADUOTOJAS

 

 

147. Meras renkamas tiesiogiai Tarybos įgaliojimų laikui. Taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių mero siūlymu skiria vieną mero pavaduotoją.

148. Meras yra savivaldybės vadovas.

149. Mero pareigas laikinai eina Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma išrinktas Tarybos narys, kai:

149.1. meras dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai, ne daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų, negali eiti savo pareigų ir nėra paskirtas mero pavaduotojas;

149.2. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka rinkimai vienmandatėje rinkimų apygardoje pripažįstami negaliojančiais ir skelbiami pakartotiniai rinkimai;

149.3. meras netenka Tarybos nario mandato šio įstatymo nustatyta tvarka.

150. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų Tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų Tarybos narių dauguma:

150.1. Vyriausybės arba Valstybės kontrolės siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminės žalos valstybės ar savivaldybės interesams ir nuosavybei;

150.2. kai dėl laikinojo nedarbingumo nedirba daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių;

150.3. kai pateikia atsistatydinimo prašymą.

151. Mero pavaduotojas netenka savo įgaliojimų prieš terminą, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų Tarybos narių motyvuotai pareiškia nepasitikėjimą juo, Taryba priima sprendimą atleisti mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą slaptai balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų Tarybos narių. Jeigu sprendimas atleisti mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.

152. Mero pavaduotojas mero siūlymu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu už sprendimą atleisti mero pavaduotoją  slaptu balsavimu balsuoja visų Tarybos narių dauguma.

Klausimą dėl mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo kartu su įregistruotu sprendimo projektu meras Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka privalo įtraukti į artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkę.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

153. Mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės arba Tarybos nario mandato.

154. Meras prieš terminą netenka savo įgaliojimų ir Tarybos nario mandato Tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų Tarybos narių dauguma, kai meras dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių.

155. Meras netenka savo įgaliojimų ir Tarybos nario mandato, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.

156. Meras visų Tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Nušalinimas galioja iki teismo nuosprendžio, nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, įsiteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Nušalinimo laikotarpiu jis netenka visų merui suteiktų įgaliojimų. Nušalinimo laikotarpiu mero pareigas laikinai eina mero pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas Tarybos paskirtas Tarybos narys.

157. Mero pavaduotojas pirmininkauja Tarybos posėdžiui, kai priimant sprendimą meras negali dalyvauti.

158. Meras, iki Tarybos posėdžio sužinojęs apie jam interesų konfliktą keliantį klausimą, nedelsdamas raštu turi pareikšti apie nusišalinimą Tarybai bei apie tai informuoti savo pavaduotoją, kuriam Tarybos reglamento nustatyta tvarka yra pavesta atlikti mero pareigas, kai pastarasis jų negali eiti. Tokiu atveju:

158.1. mero pavaduotojas sprendžia dėl klausimo įtraukimo į tarybos posėdžio darbotvarkę ir dėl kitų susijusių organizacinių klausimų;

158.2. jei merui tenka dalyvauti Tarybos veikloje (frakcijos pasitarime, komiteto posėdyje ir pan.) svarstant jam interesų konfliktą keliantį klausimą, jis aiškiai išreikštais veiksmais turi pareikšti apie nusišalinimą ir išeiti iš patalpos, kurioje vyksta klausimo svarstymas;

158.3. prieš pradedant Tarybos posėdyje svarstyti galimai merui interesų konfliktą keliantį klausimą, Tarybos nariai susipažįsta su raštu pareikštu mero nusišalinimu, balsuoja dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), o rezultatai pažymimi posėdžio protokole.

159. Mero sprendimai įforminami potvarkiais.

160. Meras nustato mero pavaduotojo veiklos sritis.

161. Kai meras negali eiti pareigų (tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais) mero pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys atlieka visas mero pareigas, išskyrus Vietos savivaldos įstatymo numatytas išimtis.

162. Mero, mero pavaduotojo įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

163. Tarybos sprendimu gali būti steigiamos politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų - mero patarėjo ir mero padėjėjo pareigybės.

164. Meras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie mero prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Mero visuomeniniu konsultantu gali būti pilnametis asmuo. Mero visuomeniniu konsultantu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu.

165. Meras gali pats atstovauti savivaldybei teisme, taip pat bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioti kitus asmenis, jeigu Tarybos sprendimu nėra pavesta tai atlikti jam pačiam.

166. Mero siūlymas Tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą įforminamas Tarybos sprendimu. Siūlymas laikomas priimtu, jei už jį balsavo posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Meras, gavęs savivaldybės kontrolieriaus pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus teikia jas svarstyti komitetų ir Tarybos posėdžiuose.

167. Meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš savivaldybės Tarybos narių šių sutikimu, administracijos direktoriaus deleguotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų.

168. Meras, mero pavaduotojas pagal nustatytas veiklos sritis koordinuoja Tarybos komitetų ir komisijų veiklą.

169. Mero ir mero pavaduotojo išvykimas į komandiruotes įforminamas mero potvarkiu.

170. Merui ir mero pavaduotojui atostogos suteikiamos mero potvarkiu. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į kasmetines atostogas. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos.

171. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ar Tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka mero potvarkiu.

172. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti Tarybos nario pareigas.

 

IX. TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMAS, DARBO TVARKA

 

173. Tarybos komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos, mero sprendimai.

174. Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, Taryba nustato komitetų ir jų narių skaičių, pavadinimus bei kiekvieno komiteto įgaliojimus, atsižvelgdama į Tarybos narių siūlymus. Komitetai sudaromi iš Tarybos narių jos sprendimu. Komitetai sudaromi iš ne mažiau kaip iš 3 Tarybos narių Tarybos sprendimu.

175. Tarybos narys privalo būti vieno, be Kontrolės komiteto, komiteto nariu. Komitetai, išskyrus Kontrolės komitetą, sudaromi laikantis proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

176. Sudaromas Kontrolės komitetas, į kurį įeina vienodas visų Tarybos narių frakcijų ir Tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.

177. Suformavus Kontrolės komitetą, jei yra paskelbta Tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką Tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių,  skiria Taryba.

Kontrolės komiteto pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, Tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Balsuojama šio reglamento nustatyta tvarka.

Jeigu Tarybos opozicija nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką skiria Taryba mero siūlymu.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

178. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria Taryba. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas laikomas paskirtu, jeigu už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvavusių Tarybos narių balsų dauguma. Jeigu Tarybos nariai nepritaria mero pasiūlytai kandidatūrai, jis ją gali siūlyti dar vieną kartą. Jeigu ir antrą kartą pasiūlytai kandidatūrai Taryba nepritaria, turi būti siūloma kita kandidatūra.

179. Kontrolės komitetas:

179.1. teikia Tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

179.2. siūlo Tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

179.3. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pasiūlymus dėl šio plano papildymo ar pakeitimo. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atsižvelgusi į Kontrolės komiteto pasiūlymus dėl veiklos plano projekto, papildo ar pakeičia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą ir iki einamųjų metų lapkričio 5 d. jį patvirtina;

179.4. įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia Tarybai;

179.5. svarsto savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia Tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

179.6. siūlo Tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

179.7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba Tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;

179.8. Dirba pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienais metais iki kovo 1 d. už savo veiklą atsiskaito Tarybai reglamento nustatyta tvarka.

Taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios;

179.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

180. Kontrolės komiteto sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo posėdyje dalyvavusių komiteto narių dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komiteto pirmininko ar kito pirmininkaujančio komiteto posėdžiui Tarybos nario balsas.

181. Be Kontrolės komiteto, Taryboje sudaromi 5 komitetai:

181.1. Kultūros, švietimo ir sporto;

181.2. Kaimo reikalų;

181.3. Vietinio ūkio ir aplinkosaugos;

181.4. Sveikatos apsaugos, šeimos ir socialinių reikalų;

2018 m. spalio 24 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1440 redakcija

 

181.5. Finansų ir ekonomikos.

182. Suformavus komitetus, skelbiama pertrauka, kurios metu skiriami komitetų pirmininkai ir pavaduotojai. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus mero siūlymu skiria atitinkamų komitetų nariai. Tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma komiteto narių.

183. Komitetų pirmininkai, suderinę su meru ar mero pavaduotoju pagal jų veiklos sritis:

183.1. šaukia komitetų posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą. Komitetų posėdžių darbotvarkes ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbia savivaldybės interneto tinklalapyje;

183.2. duoda komitetų nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su komiteto veikla;

183.3. kviečia dalyvauti komitetų posėdžiuose reikalingus asmenis;

183.4. pirmininkauja komitetų posėdžiams;

183.5. organizuoja komitetų sprendimų vykdymą;

183.6. kontroliuoja komitetų sprendimų vykdymą;

183.7. informuoja komitetų narius apie komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą.

184. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas atlieka komiteto pirmininko pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas komiteto išrinktas narys.

185. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami prieš paskelbtą Tarybos posėdį arba esant būtinumui. Esant būtinumui, komiteto posėdžius gali šaukti meras, mero pavaduotojas (pagal nustatytas veiklos sritis).

186. Sprendimai komitete priimami komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas.

187. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Komiteto posėdžių protokolus pasirašo komiteto pirmininkas, o jo nesant, – komiteto pirmininko pavaduotojas ar komiteto narys, pirmininkavęs posėdžiui.

Taip pat daromas komiteto posėdžių garso įrašas. Komiteto posėdžių garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose kartu su protokolu.

188. Keli komitetai savo iniciatyva jų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą posėdį. Bendram posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas. Sprendimai priimami visų komitetų narių, dalyvaujančių posėdyje, balsų dauguma. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžiui vadovavęs vieno iš komitetų pirmininkas.

189. Komitetų posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Komitetai jų kompetencijos klausimais turi teisę pakviesti į posėdžius savivaldybės įstaigų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais. Išimties atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų.

Savivaldybės kontrolierius turi teisę dalyvauti komitetų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais.

2018 m. vasario 2 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1152 redakcija

 

190. Visuomenės atstovai, norintys dalyvauti komitetų posėdžiuose, Komiteto pirmininkui pateikia prašymą, nurodydami, kokiame komiteto posėdyje nori dalyvauti, koks komitete svarstomas klausimas juos domina, ar norės pasisakyti svarstomu klausimu.

Komiteto pirmininkas turi leisti pasisakyti posėdyje visuomenės atstovui, jeigu jis pageidauja.

191. Komitetai savo kompetencijos klausimais turi teisę kontroliuoti, kaip vykdomi Tarybos sprendimai.

192. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais komitete svarstomais klausimais, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos patikrinimo.

193. Komitetus techniškai aptarnauja savivaldybės administracija.

194. Komitetų įgaliojimai:

194.1. Kultūros, švietimo ir sporto:

194.1.1. svarstyti ir teikti išvadas dėl ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo bei užimtumo, profesinio mokymo, suaugusiųjų neformalaus švietimo, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimo;

194.1.2. svarstyti ir teikti išvadas dėl kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo;

194.1.3. svarstyti ir teikti siūlymus dėl vietinės reikšmės kultūros paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais objektais;

194.1.4. svarstyti ir teikti siūlymus dėl gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų bei kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybės viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra);

194.1.5. svarstyti ir teikti siūlymus dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo ir apsaugos;

194.1.6. svarstyti ir teikti išvadas dėl vaikų ir jaunimo teisių apsaugos užtikrinimo ir organizavimo;

194.1.7. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl Tarybai teikiamų administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į Tarybos narių paklausimus;

194.1.8. svarstyti ir teikti siūlymus dėl maitinimo organizavimo švietimo įstaigose;

194.1.9. rengti Tarybos sprendimų projektus komiteto kompetencijos klausimais;

194.1.10. nagrinėti piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus, prašymus, skundus savo veiklos sričių klausimais (pateiktus raštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie savivaldybės interneto tinklalapio modulio „El. prašymas”), atsižvelgiant  į komentarus bei balsavimą savivaldybės interneto svetainėje, ir prireikus su atitinkamais rekomendaciniais sprendimais juos perduoti pagal kompetenciją administracijos direktoriui, merui, Tarybai;

194.1.11. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais komiteto arba jo kompetencijai priskirtais klausimais;

194.2. Kaimo reikalų:

194.2.1. svarstyti ir teikti išvadas dėl  kaimo plėtros programų tvirtinimo;

194.2.2. svarstyti ir teikti išvadas dėl žemės ūkio programų įgyvendinimo;

194.2.3. svarstyti ir teikti išvadas dėl sąlygų verslo plėtrai sudarymo;

194.2.4. svarstyti sprendimų projektus žemės ūkio programų įgyvendinimo klausimais;

194.2.5. svarstyti klausimus, susijusius su sprendimų priėmimu dėl siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, suteikti ar keisti savivaldybės pavadinimą, sudaryti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus;

194.2.6. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl Tarybai teikiamų  administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į Tarybos narių paklausimus;

194.2.7. svarstyti klausimus, kaip įgyvendinti žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros valstybės politiką rajono savivaldybėje;

194.2.8. svarstyti klausimus, kaip organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatinti ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;

194.2.9. rengti Tarybos sprendimų projektus komiteto kompetencijos klausimais;

194.2.10. nagrinėti piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus, prašymus, skundus savo veiklos sričių klausimais (pateiktus raštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie savivaldybės interneto tinklalapio modulio „El. prašymas”), atsižvelgiant  į komentarus bei balsavimą savivaldybės  interneto svetainėje, ir prireikus su atitinkamais rekomendaciniais sprendimais juos perduoti pagal kompetenciją administracijos direktoriui, merui, Tarybai;

194.2.11. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais komiteto arba jo kompetencijai priskirtais klausimais.

194.3. Vietinio ūkio ir aplinkosaugos:

194.3.1. svarstyti ir teikti išvadas dėl savivaldybės teritorijos raidos analizės, bendrųjų ilgalaikių ūkinių, demografinių programų projektų rengimo;

194.3.2. svarstyti ir teikti siūlymus dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos;

194.3.3. svarstyti ir teikti siūlymus dėl kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiamas atlygintinas paslaugas bei keleivių vežimą vietiniais maršrutais, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų, vietinių rinkliavų bei kitų įmokų nustatymo;

194.3.4. svarstyti ir teikti išvadas dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise;

194.3.5. svarstyti ir teikti išvadas dėl infrastruktūros plėtros programų rengimo;

194.3.6. svarstyti ir teikti siūlymus dėl teritorijų planavimo, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo, teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo;

194.3.7. svarstyti ir teikti siūlymus dėl  savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, dėl savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektų paskelbimo, dėl sprendimų aplinkos apsaugos būklei gerinti;

194.3.8. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės teritorijos ribų keitimo, savivaldybės pavadinimo suteikimo ir keitimo, gyvenamųjų vietovių sudarymo, jų pavadinimų, teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, taip pat svarstyti ir teikti siūlymus dėl gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų

pavadinimų suteikimo ir keitimo;

194.3.9. svarstyti ir teikti išvadas dėl  želdinių apsaugos, miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, atliekų tvarkymo bei aplinkos apsaugos, gyvūnų laikymo, prekybos turgavietėse ir kitų taisyklių tvirtinimo;

194.3.10. svarstyti ir teikti išvadas dėl šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotėkų surinkimo ir valymo organizavimo;

194.3.11. svarstyti ir teikti siūlymus dėl darbų organizavimo iš Užimtumo didinimo programos;

194.3.12. svarstyti ir teikti siūlymus dėl dalyvavimo užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį (nusikaltimų kontrolės ir prevencijos vietinių programų kūrimas ir įgyvendinimas pasitelkiant savivaldybės teritoriją aptarnaujančias policijos įstaigas bei įtraukiant į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus);

194.3.13. svarstyti ir teikti siūlymus dėl kraštovaizdžio bei savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos;

194.3.14. svarstyti ir teikti išvadas dėl infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimo, būsto, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programų rengimo;

194.3.15. svarstyti ir teikti siūlymus dėl aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos;

194.3.16. svarstyti ir teikti siūlymus dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimo ir sąvartynų įrengimo bei eksploatavimo;

194.3.17. svarstyti ir teikti siūlymus dėl  vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo;

194.3.18. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės priešgaisrinių tarnybų ir civilinės saugos organizavimo;

194.3.19. svarstyti ir teikti išvadas dėl koncesijų suteikimo tikslingumo;

194.3.20. svarstyti ir teikti siūlymus dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos nustatymo, išskyrus atvejus, kai ji nustatyta įstatymuose;

194.3.21. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl Tarybai teikiamų  administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į Tarybos narių paklausimus;

194.3.22. rengti Tarybos sprendimų projektus komiteto kompetencijos klausimais;

194.3.23. nagrinėti piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus, prašymus, skundus savo veiklos sričių klausimais (pateiktus raštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie savivaldybės interneto tinklalapio modulio „El. prašymas”), atsižvelgiant  į komentarus bei balsavimą savivaldybės interneto svetainėje, ir prireikus su atitinkamais rekomendaciniais sprendimais juos perduoti pagal kompetenciją administracijos direktoriui, merui, Tarybai;

194.3.24. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos;

194.3.25. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais komiteto arba jo kompetencijai priskirtais klausimais.

194.4. Sveikatos apsaugos, šeimos ir socialinių reikalų:

194.4.1. svarstyti ir teikti išvadas dėl savivaldybės bendrųjų ilgalaikių socialinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo;

194.4.2. svarstyti ir teikti siūlymus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų ir kitų valstybės fondų lėšų paskirstymo;

194.4.3. svarstyti ir teikti siūlymus dėl valstybės socialinių programų, savivaldybės socialinės plėtros programos;

194.4.4. svarstyti ir teikti išvadas dėl  visuomenės sveikatos, sanitarijos ir higienos ir kitų taisyklių tvirtinimo ir jų laikymosi kontrolės organizavimo, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimo;

194.4.5. svarstyti ir teikti išvadas dėl socialinių paslaugų planavimo ir teikimo organizavimo, sąlygų neįgalių gyventojų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymo;

194.4.6. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo, dėl pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo;

194.4.7. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybėms priskirtos triukšmo prevencijos ir valstybinio triukšmo valdymo funkcijos įgyvendinimo;

194.4.8. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės vardu gautos labdaros skirstymo tvarkos;

194.4.9. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl socialinių paslaugų kainų ir jų lengvatų teikimo;

194.4.10. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo už perkamą kurą, elektros ir šilumos energiją, karštą vandenį;

194.4.11. svarstyti ir teikti siūlymus dėl šeimos stiprinimo savivaldybėje prioritetų nustatymo;

194.4.12. svarstyti ir teikti siūlymus įtraukti į savivaldybės strateginį plėtros planą konkrečias šeimos stiprinimo programas ir priemones;

194.4.13. svarstyti ir teikti siūlymus įtraukti į savivaldybės strateginį veiklos planą konkrečias šeimos stiprinimo programas ir priemones;

194.4.14. vykdyti šeimos stiprinimo politikos funkcijas;

194.4.15. svarstyti ir teikti siūlymus dėl šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų veiklos skatino ir rėmimo;

194.4.16. teikti siūlymus dėl galimybių sudaryti savivaldybės šeimos tarybą;

194.4.17. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl Tarybai teikiamų administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į Tarybos narių paklausimus;

194.4.18. rengti Tarybos sprendimų projektus komiteto kompetencijos klausimais;

194.4.19. nagrinėti piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus, prašymus, skundus savo veiklos sričių klausimais (pateiktus raštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie savivaldybės interneto tinklalapio modulio „El. prašymas”), atsižvelgiant  į komentarus bei balsavimą savivaldybės interneto svetainėje, ir prireikus su atitinkamais rekomendaciniais sprendimais juos perduoti pagal kompetenciją administracijos direktoriui, merui, Tarybai;

194.4.20. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais komiteto arba jo kompetencijai priskirtais klausimais.

2018 m. spalio 24 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1440 redakcija

 

194.5. Finansų ir ekonomikos:

194.5.1. svarstyti Tarybai pateikto tvirtinti savivaldybės biudžeto projektą, svarstyti ir teikti išvadas dėl biudžeto vykdymo, svarstyti biudžeto tikslinimą;

194.5.2. svarstyti ir teikti išvadas dėl papildomų bei planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų lėšų paskirstymo bei tikslinės paskirties fondų sudarymo ir naudojimo;

194.5.3. teikti siūlymus dėl biudžeto asignavimų paskirstymo asignavimų valdytojams;

194.5.4. svarstyti ir teikti išvadas dėl savivaldybės bendrųjų ilgalaikių investicinių programų projektų rengimo;

194.5.5. svarstyti ir teikti siūlymus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų ir kitų valstybės fondų lėšų bei materialiojo turto paskirstymo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;

194.5.6. svarstyti ir teikti siūlymus dėl turizmo organizavimo;

194.5.7. svarstyti ir teikti išvadas dėl naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

194.5.8. svarstyti ir teikti siūlymus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Teikti siūlymus dėl subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos, atitinkamai teikti siūlymus dėl savivaldybės biudžeto keitimo tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;

194.5.9. svarstyti ir teikti išvadas dėl turizmo plėtros programų rengimo;

194.5.10. svarstyti ir teikti siūlymus dėl  sąlygų verslo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo;

194.5.11. svarstyti Tarybai tvirtinti pateiktus savivaldybės ekonominės ir socialinės raidos planus, prognozes ir jų vykdymą, analizuoti lėšų iš Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų naudojimo tikslingumą bei teikti išvadas;

194.5.12. svarstyti ir teikti išvadas dėl valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymo, socialinių būstų suteikimo, teikti siūlymus dėl socialinio būsto fondo formavimo (statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos bei dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio;

194.5.13. svarstyti ir teikti siūlymus dėl  prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgavietėse bei viešosiose vietose nustatymo;

194.5.14. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl Tarybai teikiamų administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į Tarybos narių paklausimus;

194.5.15. rengti Tarybos sprendimų projektus komiteto kompetencijos klausimais;

194.5.16. nagrinėti piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus, prašymus, skundus savo veiklos sričių klausimais (pateiktus raštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie savivaldybės interneto tinklalapio modulio „El. prašymas”), atsižvelgiant  į komentarus bei balsavimą savivaldybės interneto svetainėje, ir prireikus su atitinkamais rekomendaciniais sprendimais juos perduoti pagal kompetenciją administracijos direktoriui, merui, Tarybai;

194.5.17. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais komiteto arba jo kompetencijai priskirtais klausimais.

 

X. TARYBOS KOMISIJOS IR JŲ SUDARYMO TVARKA

 

195. Įstatymų numatytais atvejais ar Tarybai nusprendus Taryba sudaro nuolatines (kadencijos laikotarpiui) ir laikinąsias (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijas. Kandidatus į komisiją gali siūlyti visi Tarybos nariai.

196. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos ir Antikorupcijos komisijas. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai ir šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

197. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką Taryba mero teikimu skiria iš Tarybos narių. Jeigu yra paskelbta Tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš šių komisijų narių meras teikia Tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Taryba iš šių komisijų narių skiria mero teikimu.

Balsuojama šio reglamento nustatyta tvarka.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

198. Tarybos sudaromos komisijos pirmininku (įskaitant Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, Tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

199. Komisijos pirmininko kandidatūrą iš komisijos narių Tarybai tvirtinti teikia meras. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkai turi būti iš Tarybos narių.

Komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūrą ir iš komisijos narių Tarybai tvirtinti teikia komisijos pirmininkas. Jeigu Taryba nepatvirtina mero ar komisijos pirmininko pateiktų kandidatų, tą patį kandidatą galima siūlyti dar vieną kartą. Jeigu ir antrą kartą pasiūlytai kandidatūrai Taryba nepritaria, turi būti siūloma kita kandidatūra.

200. Taryba tvirtina komisijų veiklos nuostatus. Visi nuolatinių komisijų (taip pat jas panaikinus) ir laikinųjų komisijų dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka perduodami į savivaldybės administracijos archyvą.

201. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti Tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

2018 m. vasario 2 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1152 redakcija

 

202. Taryba į įstatymų nustatytas  regionines tarybas, komisijas deleguoja Tarybos narius ir suteikia jiems įgaliojimus Tarybos sprendimu.

 

XI. TARYBOS FRAKCIJOS, TARYBOS NARIŲ GRUPĖS, TARYBOS MAŽUMA, TARYBOS DAUGUMA

 

203. Savo politiniams tikslams įgyvendinti Tarybos nariai gali sudaryti Tarybos opoziciją, Tarybos daugumą, jungtis į frakcijas ar Tarybos narių grupes šio reglamento nustatyta tvarka.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

204. Pagal partijų, politinių organizacijų ar jų koalicijų narių sąrašus išrinkti Tarybos nariai gali jungtis į frakcijas ar Tarybos narių grupes. Tarybos nariai į frakcijas ar grupes jungiasi laisva valia. Frakciją ar grupę gali sudaryti pagal vieną sąrašą išrinkti Tarybos nariai arba pagal kelis sąrašus išrinkti Tarybos nariai ir dalis vieno rinkimų sąrašo Tarybos narių. Frakcijos ir grupės gali jungtis į koalicijas, kurios gali veikti kaip viena frakcija.

205. Frakcija paskelbiama viename iš Tarybos posėdžių viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui. Frakcijos pareiškimą pasirašo ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai. Pareiškime taip pat turi būti nurodyta frakcijos pavadinimas, jos sudėtis, vadovo ir pavaduotojo (jei yra) vardai bei pavardės.

206. Tarybos narių grupė paskelbiama viename iš Tarybos posėdžių viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui. Pareiškimą pasirašo ne mažiau kaip 2 Tarybos nariai. Pareiškime taip pat turi būti nurodyta grupės pavadinimas, jos sudėtis, vadovo ir pavaduotojo (jei yra) vardai bei pavardės.

207. Tarybos nariai gali jungtis į laikinąsias grupes šio reglamento nustatyta tvarka. Bendriems interesams konkrečiu klausimu įgyvendinti Tarybos nariai gali jungtis į laikinąsias grupes. Tokia grupė laikoma sudaryta, viename iš Tarybos posėdžių įteikus viešą pareiškimą posėdžio pirmininkui. Laikinoji grupė įregistruojama, jeigu pareiškimą pasirašo ne mažiau kaip 2 Tarybos nariai.

208. Kiekvienas Tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai ar Tarybos narių grupei. Tarybos nariai, neįsiregistravę į frakcijas ar grupes, laikomi Tarybos nariais, neįeinančiais į frakcijas ir grupes.

209. Tarybos opozicija – Tarybos mažumai priklausanti Tarybos narių frakcija (frakcijos) ir (ar) Tarybos narių grupė (grupės), pirmajame ar kitame Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravusios (deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidatų į mero pavaduotojo pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

2091. Tarybos mažuma – Tarybos daugumai nepriklausantys Tarybos nariai.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

210. Tarybos dauguma – Tarybos narių frakcija ir (ar) Tarybos narių grupė, delegavusios (delegavusi) savo kandidatus į savivaldybės vykdomąją instituciją arba mero pavaduotojo pareigas ir pirmajame ar kitame Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, pateikusios (pateikusi) savo veiklos programą, taip pat Tarybos narių frakcija ir (ar) Tarybos narių grupė, viešu pareiškimu nedeklaravusios (nedeklaravusi), kad nedalyvauja sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, ir nedelegavusios (nedelegavusi) į mero pavaduotojo pareigas savo kandidatų.

211. Partijų skaičius, pasiskelbiant Tarybos mažuma ar dauguma bei sudarant frakcijas ir grupes, neribojamas.

212. Tarybos opozicijos, Tarybos daugumos, frakcijos ir grupės įsisteigimą pažymima Tarybos posėdžio protokole.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

213. Pasikeitus frakcijos ar grupės pavadinimui, sudėčiai, vadovui ar jo pavaduotojui, frakcijai ar grupei iširus ar nutraukus veiklą, turi būti raštu pranešta merui, kuris apie tai paskelbia artimiausiame Tarybos posėdyje.

214. Tarybos opozicijos, Tarybos daugumos, frakcijos ar grupės vadovas, jo pavaduotojas arba frakcijos ar grupės įgaliotas narys turi teisę Taryboje atstovauti tokiai Tarybos narių daliai, kokią ši frakcija sudaro Taryboje.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

XII. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SVARSTYMAS

 

215. Savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kuris sudaromas ir tvirtinamas vieneriems biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūrą nustato Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

216. Savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas yra patvirtinti savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, taip pat savivaldybių funkcijoms įgyvendinti reikalingų lėšų skaičiavimai.

217. Savivaldybės biudžetas rengiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

218. Savivaldybės biudžeto projektas skelbiamas vietinės žiniasklaidos priemonėse ir savivaldybės interneto tinklalapyje likus 10 kalendorinių dienų iki Tarybos posėdžio. Gyventojai per 3 kalendorines dienas po savivaldybės biudžeto projekto viešo paskelbimo gali pateikti savo pastabas ir pasiūlymus administracijos direktoriui raštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie savivaldybės interneto tinklalapio modulio „El. prašymas”.

2181. Apie Tarybos sprendimų projektų rengimą dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymą ir naudojimą administracijos direktorius informuoja seniūnus, kurie išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja išplėstinę seniūnaičių sueigą.

Meras, gavęs išplėstinės seniūnaičių sueigos rekomendacinius sprendimus dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo priėmimo klausimų, įpareigoja administracijos direktorių juos įvertinti šio reglamento 118 punkte nustatyta tvarka.

2018 m. vasario 2 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1152 redakcija

 

219. Administracijos direktorius, išanalizuoja gautas gyventojų pastabas ir pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto projekto ir likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki Tarybos posėdžio, teikia merui sprendimo projektą dėl savivaldybės biudžeto tvirtinimo. Meras teikia savivaldybės biudžeto projektą Tarybai svarstyti.

220. Tarybos posėdyje išklausomas administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens pranešimas dėl savivaldybės biudžeto projekto, informuojama, į kuriuos pasiūlymus bei pastabas buvo atsižvelgta rengiant savivaldybės biudžeto projektą.

221. Pasibaigus biudžetiniams metams, Tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansų ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta Tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki atitinkamų biudžetinių metų rugsėjo 1 dienos.

 

XIII. TARYBAI TEIKIAMOS ATASKAITOS IR IŠVADOS

 

222. Meras praėjusių metų savo veiklos ataskaitą teikia Tarybai iki kitų metų gegužės 1 d., taip pat rengia ir pateikia rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei savivaldybės Tarybos veiklos ataskaitą.

223. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų vadovai, praėjusių metų įstaigos, įmonės ar organizacijos metinę veiklos ataskaitą teikia Tarybai iki kitų metų gegužės 1 d.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

224. Savivaldybės kontrolierius:

224.1. kiekvienais metais iki liepos 15 d. teikia Tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

224.2. kiekvienais metais iki liepos 15 d. teikia Tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

224.3. kiekvienais metais iki gegužės 1 d. teikia Tarybai savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą.

225. Administracijos direktorius praėjusių metų savo veiklos ataskaitą teikia merui ir Tarybai iki kitų metų gegužės 1 d.

Administracijos direktoriaus ataskaita paskelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje. Ataskaita paskelbiama per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl šios ataskaitos pritarimo priėmimo.

Tarybai pareikalavus, administracijos direktorius ir kiti subjektai, tiesiogiai įgyvendinantys valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, atsiskaito Tarybos posėdyje.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

226. Komitetų, komisijų parengtos metinės veiklos ataskaitos iki kitų metų gegužės 1 d. teikiamos Tarybai.

227. Tarybos narys ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito rinkėjams. Atsiskaitymo gyventojams organizavimą, informacijos apie ją pateikimą nusistato pats Tarybos narys. Administracija privalo sudaryti sąlygas Tarybos nariams atsiskaityti gyventojams.

228. Tarybai pareikalavus, savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovai pateikia informaciją apie padalinio veiklą Tarybos posėdyje.

Prireikus Taryba teikia pasiūlymus valstybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklos gerinimo.

229. Ataskaitoje turi būti apibūdinama per metus nuveikta veikla. Taryba pritaria arba nepritaria veiklos ataskaitoms priimdama sprendimą.

230. Ataskaitos skelbiamos savivaldybės interneto tinklalapyje, o jei įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

Savivaldybės administracija privalo sudaryti sąlygas gyventojams susipažinti su ataskaitomis. Apie tai, kur gali susipažinti su ataskaitomis, gyventojai informuojami savivaldybės interneto tinklalapyje.

2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1623 redakcija

 

XIV. BENDRAVIMO SU GYVENTOJAIS FORMOS IR BŪDAI

 

231. Siekdama garantuoti vietos savivaldos principų ir teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais, Taryba naudoja šias pagrindines bendravimo su gyventojais formas ir būdus:

231.1. Tarybos posėdžių darbotvarkės skelbiamos vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto tinklalapyje adresu: www.lazdijai.lt.

231.2. Tarybos sprendimų projektai skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje adresu: www.lazdijai.lt.

Tarybai nusprendus, bet kuris Tarybos sprendimo projektas gali būti pateikiamas visuomenei viešai svarstyti vietos spaudoje ir savivaldybės interneto tinklalapyje.

Gyventojai atsiliepimus bei pastabas dėl parengtų projektų gali pateikti raštu savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui arba prisijungę prie savivaldybės interneto tinklalapio. Taip pat gyventojai savivaldybės interneto tinklalapyje gali balsuoti už parengtus sprendimų projektus;

231.3. Tarybos posėdžiai transliuojami savivaldybės interneto svetainėje;

231.4. priimti Tarybos sprendimai skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje;

231.5. gyventojai gali dalyvauti biudžeto projekto svarstyme, pateikdami pastabas ir

pasiūlymus administracijos direktoriui raštu;

231.6. Tarybos nariai ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito rinkėjams;

231.7. Tarybos komitetai pagal kompetenciją nagrinėja jiems adresuotus gyventojų prašymus;

231.8. meras, mero pavaduotojas ir administracijos direktorius priima gyventojus asmeniniais klausimais;

Informacija apie priėmimų ir susitikimų vietą bei laiką skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje ir vietinėje spaudoje;

231.9. Tarybos, Tarybos komitetų, komisijų posėdžiai paprastai yra atviri;

231.10. meras, mero pavaduotojas ir Tarybos nariai, norėdami gyventojams pateikti svarbią informaciją, savivaldybės administracijai padedant, gali organizuoti spaudos konferencijas.

231.11. asmenų prašymų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas taikant „vieno langelio“ principą.

232. Peticijos, pateiktos savivaldybės institucijoms – Tarybai bei administracijos direktoriui, nagrinėjamos Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

233. Savivaldybės peticijų komisija, išnagrinėjusi peticiją, artimiausiame Tarybos posėdyje teikia Tarybai išvadą dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo, vadovaudamasi Lazdijų rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

XV. VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSA

 

234. Gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – apklausa). Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio. Apklausoje gali dalyvauti savivaldybės gyventojai, kurie turi teisę rinkti Tarybą.

235. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas. Taryba sprendimu gali nustatyti kriterijus, kuriais remiantis būtina prieš priimant sprendimus rengti apklausas.

236. Apklausos dėl savivaldybių steigimo, esamų savivaldybių panaikinimo, taip pat jų teritorijų ribų bei centrų nustatymo ir keitimo, gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, jų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, rengiamos vadovaujantis šio reglamento 254-261 punktais, Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Jei apklausa organizuojama dėl gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, jų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, netaikoma Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio 5 dalis, 38 straipsnio 1 dalies 2-4 punktai, 2 dalis, 40, 41 ir 42 straipsniai.

Jei apklausa organizuojama dėl gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms  suteikimo ir keitimo, jų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, savivaldybės administracija, įsigaliojus Tarybos sprendimui dėl pritarimo pasiūlymui nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms ir Tarybos sprendimui dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo, organizuoja vietos gyventojų apklausą pagal šiame punkte bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarime Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ nustatytą tvarką ir reikalavimus bei atsižvelgdama į Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnį (išskyrus 5 dalį), 38 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 39, 43, 45, 46 ir 47 straipsnio nuostatas.

Tarybos sprendime dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo šiame punkte nurodytu atveju turi būti nurodyta: klausimas, dėl kurio skelbiama vietos gyventojų apklausa; teritorija, kurioje bus vykdoma vietos gyventojų apklausa, apklausos vykdymo vieta, data ir laikas, apklausos būdas; laikotarpis, per kurį vietos gyventojai galės susipažinti su dokumentais, susijusiais su vietos gyventojų apklausai teikiamu klausimu, laikotarpis, per kurį gyventojai galės pareikšti savo nuomonę apie teikiamus pasiūlymus; laikotarpis, per kurį galės būti vykdoma apklausos agitacija; pavedimai savivaldybės administracijai, susiję su apklausos organizavimu.

Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tarybos sprendimo dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo, įsigaliojimo paskelbia šį sprendimą per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones ir savivaldybės interneto tinklalapyje bei seniūnijos, kuriai priklauso atitinkama gyvenamoji vietovė, skelbimų lentoje, gyvenamosios vietovės, kurioje bus vykdoma vietos gyventojų apklausa, skelbimų lentoje, nurodydama gyventojų apklausos vietą, laiką ir laikotarpį (pagal Tarybos sprendimą), per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su vietos gyventojų apklausai teikiamu klausimu (t. y. ortofotografiniame žemėlapyje su georeferencinio pagrindo informacija ir nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje (M1:10000) pažymėtomis esamomis ribomis ir siūlomais pakeitimais bei kitais dokumentais, paaiškinančiais siūlomus ribų pakeitimus) bei pareikšti savo nuomonę apie teikiamus pasiūlymus. Skelbime nurodomas laikotarpis (pagal Tarybos sprendimą), per kurį galės būti vykdoma apklausos agitacija.

Apklausa organizuojama dėl gyvenamųjų vietovių nustatymo ir  panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, jų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo. Gyventojai nuomonę pareiškia savivaldybės administracijos pateiktuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d.  nutarimu Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo” patvirtintų Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių prieduose nustatytos formos apklausos lapuose.

Apklausą vykdo seniūnijos, kurios teritorijoje yra gyvenamoji vietovė, dėl kurios organizuojama vietos gyventojų apklausa, seniūnas. Vykdant apklausą, apklausos vietoje privalo dalyvauti administracijos direktoriaus įsakymu paskirti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, bei pagal kompetenciją galintys teikti kvalifikuotus paaiškinimus.

237. Apklausos būdai:

237.1. tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose;

237.2. gyventojų nuomonės pareiškimas sueigoje balsuojant;

237.3. atrankinė gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose;

237.4. gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose.

238.  Apklausos būdą pasiūlo apklausos iniciatorius, sprendimą dėl apklausos būdo priima Taryba arba jos pavedimu savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdami į vietos sąlygas ir aplinkybes.

239. Apklausa gali būti surengta visoje savivaldybės teritorijoje, seniūnijos (kelių seniūnijų) aptarnaujamoje teritorijoje (aptarnaujamose teritorijose) ar jos (jų) dalyse arba gyvenamosios vietovės teritorijoje ar jos dalyje. Apklausos teritorija parenkama atsižvelgiant į tai, kokios teritorijos gyventojams yra aktualūs apklausai teikiami klausimai.

240. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, Tarybai, merui ir seniūnui.

241. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 5 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę rinkti šios savivaldybės Tarybą, reikalavimu Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

242. Apklausos pasiūlymo iniciatyvos teisę 1/4 Tarybos narių įgyvendina pateikdami Tarybai ir merui argumentuotą reikalavimą, kuriame turi būti nurodoma: apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas ir Tarybos narių grupės atstovas (atstovai). Be to, reikalavime gali būti nurodoma apklausos teritorija. Reikalavimą pasirašo visi Tarybos narių grupės nariai.

Reikalavimas registruojamas savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje.

Meras privalo paskelbti apklausą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tarybos narių grupės reikalavimo gavimo.

243. Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų.

Apklausos pasiūlymo iniciatyvos teisę seniūnas įgyvendina pateikdamas administracijos direktoriui argumentuotą pasiūlymą, kuriame turi būti nurodoma: apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas. Be to, reikalavime gali būti nurodoma apklausos teritorija. Pasiūlymą pasirašo seniūnas.

Pasiūlymas kartu su seniūnaičių sueigos protokolo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, registruojamas savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje.

244. Pateiktą seniūno pasiūlymą rengti apklausą nagrinėja mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupė pasiūlymą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų ir išvadas pateikti merui.

Jei nustatomi trūkumai, meras raštu paprašo seniūną per 5 kalendorines dienas pataisyti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymas paliekamas nenagrinėtas.

Jei trūkumai nustatytu laiku pašalinami, meras ne vėliau kaip per vieną mėnesį gali paskelbti apklausą.

245. Jeigu per Vietos savivaldos įstatymo 41 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą yra

surinktas reikiamas parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą skaičius ir nenustatyta parašų rinkimo pažeidimų (gyventojų parašų klastojimo atvejų ar savanoriškumo principo pažeidimų), ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo parašų rinkimo baigiamojo akto ir gyventojų reikalavimo pateikimo savivaldybės administracijos direktoriui dienos meras privalo paskelbti apklausą.

246. Kai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė įgyvendinama ne mažesnės kaip 1/4 Tarybos narių grupės reikalavimu, meras privalo paskelbti apklausą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šios grupės reikalavimo gavimo.

247. Mero potvarkyje paskelbti apklausą turi būti nustatyta: apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą.

248. Mero potvarkis paskelbti apklausą turi būti paskelbtas per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose vyks apklausa, skelbimų lentose.

249. Apklausą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius Tarybos nustatyta tvarka.

250. Taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus), jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, išskyrus atrankinės apklausos atvejus. Taryba vietos gyventojų apklausos tvarkos apraše gali numatyti, kad apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus) privaloma svarstyti, jeigu savo nuomonę apklausoje pareiškė mažiau, negu šioje dalyje nustatyta, apklausos teritorijos gyventojų.

251. Paskelbti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti svarstomi artimiausiame Tarybos posėdyje.

Tarybos sprendimo projektą dėl apklausos rezultatų ir jo aiškinamąjį raštą šio reglamento nustatyta tvarka rengia savivaldybės administracijos direktorius.

252. Tarybos sprendime dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti nurodyti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) ir Tarybos sprendimo priėmimo motyvai. Tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti paskelbtas vietinėse (regiono) visuomenės informavimo priemonėse, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kurių aptarnaujamoje teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentose.

253. Apklausos organizavimo išlaidos apmokamos iš savivaldybės biudžeto.

 

XVI. SIŪLYMŲ NUSTATYTI AR PANAIKINTI GYVENAMĄSIAS VIETOVES, NUSTATYTI IR KEISTI JŲ TERITORIJŲ RIBAS, SUTEIKTI IR KEISTI PAVADINIMUS GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

254. Iniciatyvos teisę šio reglamento nustatyta tvarka teikti pasiūlymą (-us) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau vadinama – pasiūlymas) turi tų gyvenamųjų vietovių gyventojai ir jose veikiantys juridiniai asmenys, kurie problemas ir savo poreikius gali kelti susitikimuose su Tarybos nariais, seniūnais, savivaldybės vadovais ir atitinkamų sričių savivaldybės administracijos tarnautojais.

Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir savivaldybės institucijos.

255. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti šio reglamento nustatyta tvarka nurodytą pasiūlymą turi ne mažiau kaip 5 procentai atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, gyventojų, turinčių teisę rinkti Tarybą. Gyventojai argumentuotą pasiūlymą teikia savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymo aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių pasiūlymui, parašų (kurių tikrumas patvirtintas seniūno ar notaro). Gyventojai, pritariantys pasiūlymui, turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pasirašyti. Seniūnas kiekviename parašų rinkimo lape turi patvirtinti, kad pasirašę gyventojai gyvena toje gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, ir kad jie turi teisę rinkti Tarybą.

Pasiūlymas registruojamas savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje.

256. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui teikdamas analogiško pobūdžio siūlymus ir kreipimusis, rašytinį kreipimąsi, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymas turi būti argumentuotas, pagrįstas jo aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymu pateikia savo įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą.

Pasiūlymas registruojamas savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje.

257. Administracijos direktorius iniciatyvos teisę teikti pasiūlymą įgyvendina tokia tvarka:

257.1. pagrįstai manydamas, kad yra tikslinga teikti pasiūlymą, savo įsakymu sudaro darbo grupę iš savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, kitų kompetentingų nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, asmenų, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo pateikia savivaldybės administracijos direktoriui rašytinį įvertinimą, ar pasiūlymas atitinka teisės aktų reikalavimus ir kokios būtų galimybės įgyvendinti šį pasiūlymą;

257.2. gavęs darbo grupės rašytinį įvertinimą, kad pasiūlymas atitinka teisės aktų reikalavimus ir kad yra galimybės įgyvendinti šį pasiūlymą, administracijos direktorius organizuoja Tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto dėl pritarimo pasiūlymui (-ams) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms parengimą ir pateikimą Tarybos komitetams ir Tarybai. Tarybos sprendimo projektas ir aiškinamasis raštas turi būti parengti ne vėliau kaip per 10 dienų po darbo grupės rašytinio įvertinimo gavimo. Jei yra pagrįstų duomenų, kad nustatytu laiku parengti Tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto neįmanoma, administracijos direktorius šį terminą savo įsakymu gali pratęsti ne ilgiau kaip 20 dienų.

258. Taryba pasiūlymo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip ¼ Tarybos narių grupės reikalavimu, pateikus Tarybai argumentuotą pasiūlymą, kuriame išdėstoma problemos esmė, pagrindžiama, kodėl  pasiūlymas yra aktualus ir reikalingas.

Pasiūlymas registruojamas savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje.

259. Pateiktą pasiūlymą preliminariai nagrinėja administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iš savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, kitų kompetentingų nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, asmenų.

Jei nustatomi trūkumai, administracijos direktorius raštu paprašo pasiūlymą pateikusių subjektų per 5 kalendorines dienas pataisyti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymas paliekamas nenagrinėtas.

260. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo pasiūlymui nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms ir jo aiškinamasis raštas rengiami šio reglamento nustatyta tvarka.

Jei yra pagrįstų duomenų, kad nustatytu laiku parengti Tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto neįmanoma, administracijos direktorius šį terminą savo įsakymu gali pratęsti ne ilgiau kaip 20 dienų.

261. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo pasiūlymui nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms derinamas, teikiamas, skelbiamas, registruojamas, svarstomas ir priimamas šio reglamento nustatyta tvarka.

 

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

262. Visus Tarybos veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šiame reglamente ir

Lietuvos Respublikos įstatymuose, siūlo spręsti Tarybos posėdžio pirmininkas.     

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento priedas

 

                                                                                                                                                         

   Apyskaita patikrinta

                                                                               _______________________________

                                                                                                   (parašas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus

vedėjas–vyr. buhalteris

                                                                               _______________________________

                                                                                                 (vardas ir pavardė)

Tarybos nario ...........................................................................................................................

(vardas ir pavardė)                     

          _____________________________________________________________

                                         (laikotarpis – metai, mėnuo)

  

IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU TARYBOS NARIO VEIKLA, KURIAS APMOKĖJO TARYBOS NARYS, AVANSO APYSKAITA

 

 

Eil. Nr.

Prekių, paslaugų pavadinimas

Dokumento išrašymo data

Dokumento (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kvito) serija ir Nr., kasos aparato kvito (čekio) Nr.

Suma Eur (patvirtinta apmokėjimo dokumentu)

Savivaldybės administracijos finansuojamos tinkamos išlaidos Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

  

Pridedamų dokumentų skaičius: ......................................... 

 

 

Tarybos narys ...........................                                ..........................................................

                              (parašas)                                                                         (vardas ir pavardė)

 

Apyskaitą gavau ............................                            ..........................................................

                                       (gavimo data)                                      (parašas, pareigos,  vardas ir pavardė)

   

 

 

 

 

 

Į pradžią