Lazdijų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 5TS-367 2020-05-29
Padalinys: LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. 5TS-367

Lazdijai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi bei 7 straipsnio 4 dalimi, Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 5TS-259 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, IV dalies „Lazdijų rajono savivaldybės veiklos programos“ Lazdijų rajono savivaldybės Užimtumo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros programa ir Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-61 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo“, III prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir socialinė plėtra“ 3.5 tikslo „Plėtoti naujovėms imlią, pažangią visuomenę“ 3.5.1 uždaviniu „Skatinti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų socialinę ir pilietinę saviraišką“, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos ir  finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Ausma Miškinienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 29 d.

sprendimu Nr. 5TS-367

 

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR  FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų (toliau – projektas) atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) viešosios naudos ir grupinės naudos nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš savivaldybės biudžeto kriterijus ir tvarką, finansuojamų projektų paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus ir skirtas lėšas tvarką.

2. Projektų vykdymo tikslas – sudaryti finansines, administracines ir teisines sąlygas aktyvinti rajono bendruomenę, didinti jos vaidmenį, skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, plėtrą,  sudaryti platesnes paslaugų prieinamumo sąlygas.

3. Lėšos nevyriausybinių organizacijų projektų vykdymui numatomos kiekvienais metais Lazdijų rajono savivaldybės biudžete, Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros programoje. Skirtų asignavimų valdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

4. Projektai turi atitikti Lazdijų rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose numatytus strateginius tikslus ir uždavinius.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Kvietimas teikti paraiškas (toliau – Kvietimas) – dokumentas, kuriame nurodoma paraiškų teikimo tvarka, terminai ir nuorodos į Kvietimą reglamentuojančius teisės aktus;

5.2. Skyrius – už projektų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą atsakingas savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas skyrius;

5.3. Projektų paraiškų atrankos komisija (toliau – komisija) – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kurios tikslas – įvertinti projektų tinkamumą finansuoti kokybės ir naudos atžvilgiu, teikti savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl projektų atrankos ir lėšų skyrimo;

5.4. Projekto paraiška (toliau – paraiška) – dokumentas, kurį pateikia pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą iš savivaldybės biudžeto, projektui įgyvendinti Lazdijų rajone;

5.5. Pareiškėjas – nevyriausybinė organizacija, atitinkanti Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme įtvirtintas nuostatas ir planuojanti įgyvendinti projektą bei gauti finansavimą projektui įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto;

5.6. Projektaslaike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius;

5.7. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – atitinkamų kalendorinių metų laikotarpis, per kurį įgyvendinama visa projekto veikla;

5.8. Projekto vykdytojas – už savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimą atsakingas pareiškėjas, pasirašęs su savivaldybės administracija sutartį (toliau – sutartis);

5.9. Sutartis – patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kurį pasirašo savivaldybės administracija ir projekto vykdytojas.

  

II SKYRIUS

PROJEKTŲ VALDYMO IR KOORDINAVIMO STRUKTŪRA

 

6. Lazdijų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą, numato lėšas projektams Lazdijų rajono savivaldybės kiekvienų metų biudžete.

7. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į komisijos siūlymus, skiria lėšas projektų finansavimui.

8. Skyrius atlieka projektų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą.

9. Komisija atlieka projektų tinkamumo finansuoti vertinimą kokybės ir naudos atžvilgiu, teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl projektų atrankos ir lėšų skyrimo / neskyrimo.

10. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius gali atlikti projektų vykdymo ir lėšų panaudojimo vertinimą, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

III SKYRIUS

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

 

11. Projektų finansuojamų veiklų sritys:

11.1. prisidėjimas prie Lazdijų rajono savivaldybės tradicinių renginių organizavimo ir dalyvavimas juose  (prie tradicinių renginių gali būti priskiriama: Sausio 13 d., Vasario 16 d., Kovo 11 d. minėjimai, Kalniškės mūšio minėjimas, „Pasienio fiesta“, Motinos diena, Oninės, Joninės, Karaliaus Mindaugo karūnavimo, Rudenėlio šventės ir pan.);

11.2. prisidėjimas prie netradicinių renginių, iniciatyvų Lazdijų rajono savivaldybėje organizavimo (prie netradicinių renginių gali būti priskiriama: menininkų plenerai, muzikos ir šokių festivaliai, sąskrydžiai, varžytuvės ir kt.);

11.3.  prisidėjimas prie iniciatyvų, kurios stiprina nevyriausybinių organizacijų plėtrą, veiklas ir gebėjimus teikti viešąsias paslaugas.

 

IV SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

12. Kvietimas teikti paraiškas lietuvių kalba skelbiamas savivaldybės interneto portale (www.lazdijai.lt). Kvietimas skelbiamas tik vieną kartą metuose, patvirtinus savivaldybės biudžetą.

13. Projektų paraiškos teikiamos Kvietime nustatyta tvarka ir terminais. Projektų paraiškoms pateikti skiriamas ne trumpesnis nei 20 darbo dienų terminas.

14.  Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.

15. Kvietimą rengia ir  www.lazdijai.lt skelbia Skyrius.

16. Kvietime nurodoma:

16.1. projektų paraiškų pateikimo tvarka ir terminai;

16.2. Skyriaus darbuotojų, atsakingų  už informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys;

16.3. privalomi pateikti dokumentai ir kita reikalinga informacija;

16.4. informacija, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

17. Projektų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

17.1. popierinės paraiškos priimamos Lazdijų rajono savivaldybės priimamajame (II a.), adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai;

17.2. el. paštu info@lazdijai.lt, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu (adoc).

18. Pagal Kvietime nurodytas sąlygas ir terminus gautos projektų paraiškos savivaldybės administracijos nustatyta tvarka užregistruojamos.

19. Pareiškėjas gali atsiimti pateiktą paraišką savivaldybės administracijai, pateikdamas rašytinį prašymą nevertinti pateiktos paraiškos per 5 darbo dienas nuo Kvietime nurodytos paraiškų priėmimo termino pabaigos.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ TINKAMUMAS IR REIKALAVIMAI PARAIŠKOMS

 

20. Paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjai, kurie įvardinti šio aprašo 5.5 papunktyje.

21.     Paraišką, kai projektą planuoja įgyvendinti daugiau nei viena nevyriausybinė organizacija, turi teisę teikti tik vienas pareiškėjas, kitas nevyriausybines organizacijas paraiškoje nurodant kaip projekto partnerius, su kuriais turi būti sudaryta bendradarbiavimo sutartis.

22.         Paraiškas gali teikti tik tie pareiškėjai, kurie atsiskaitę už praėjusio biudžetinio laikotarpio vykdytų projektų veiklą ir finansavimą. Jeigu finansinė parama iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto buvo suteikta praėjusiais metais, paraiškoje turi būti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus suderinimo žyma, patvirtinanti, kad yra atsiskaityta už praėjusiais metais gautą finansinę paramą.

23. Projektui įgyvendinti iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 10 proc. projekto lėšų dalį rekomenduojama, pagal galimybes, padengti projektų vykdytojui savo arba partnerių (rėmėjų) finansiniu indėliu. Tinkami dokumentai, įrodantys tokį prisidėjimą, yra sutartis, preliminari sutartis. Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo vertė eurais ir finansinio įsipareigojimo įvykdymo terminas (konkreti data, laikotarpis ar įvykis).

24. Pareiškėjas Kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą nustatytos formos projekto konkurso atrankos paraiškos formą (1 priedas), kartu su ja pateikdamas visus Kvietime nurodytus dokumentus. Už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

25. Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną projekto paraišką. Jei tas pats pareiškėjas teikia daugiau nei vieną projekto paraišką, kitos vėliau registruotos jo projektų paraiškos yra atmetamos ir neperduodamos administracinei atitikčiai ir tinkamumui vertinti.

26. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas, išskyrus atvejus, kai Skyrius arba komisija pareiškėjo paprašo patikslinti pateiktą paraišką.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ TINKAMUMAS

 

27. Projektas turi būti įgyvendintas einamaisiais biudžetiniais metais, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d., ir galutinė ataskaita pateikta sutartyje numatytais terminais.

28. Projektai turi būti įgyvendinami Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje.

29. Projektui įgyvendinti prašoma suma negali būti mažesnė nei 200 Eur ir didesnė nei 2 000 Eur:

29.1. projektą įgyvendinant pagal 11.1–11.2 papunktyje nurodytas veiklas, prašoma suma negali būti mažesnė nei 200 Eur ir didesnė nei 500 Eur;

29.2. projektą įgyvendinant pagal 11.3 papunktyje nurodytą veiklą, prašoma suma negali būti mažesnė nei 200 Eur ir didesnė nei 2000 Eur.

30. Parama skiriama vieno pareiškėjo vienam projektui.

31. Projekto tikslai ir rezultatai turi teikti visuomeninę naudą, būti laisvai prieinami platesnei visuomenei.

 

VII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

32. Projekto išlaidų tinkamumas nustatomas vertinant, ar jos:

32.1. yra būtinos projektui įgyvendinti, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus;

32.2. pagal savo paskirtį išlaidos atitinka sąmatoje nurodytas išlaidas, atitinka rinkos kainas, suplanuotos efektyviai ir pagrįstai;

32.3. pagrįstos projekto priemonėmis, trukme, veikla, darbais, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu;

32.4. yra faktiškai patirtos ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus;

32.5. yra patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Projekto išlaidų patyrimo data negali būti vėlesnė nei projekto įgyvendinimo pabaigos data;

32.6. yra apmokėtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

33. Jeigu viena ar kelios projekto veiklos rūšys neįvykdytos, įvykdytos iš dalies arba netinkamai, nepasiekti numatyti rezultatai arba jie nepakankami, tai veiklai numatyta išlaidų suma ar jos dalis gali būti laikoma netinkamomis finansuoti išlaidomis.

34. Tinkamos projekto išlaidos:

34.1. projekto įgyvendinimo išlaidos:

34.1.1. projektui įgyvendinti reikalingų prekių, kurios sunaudojamos per projekto vykdymo laikotarpį, įsigijimo išlaidos (pvz., medžiagos, priemonės, reklaminė atributika ir pan.);

34.1.2. projektui įgyvendinti reikalingų paslaugų pirkimo išlaidos (pvz., transporto, technikos, reklamos, spaudos, projekto dalyvių maitinimo, leidybos ir kt. paslaugos);

34.2. projekto administravimo išlaidos:

34.2.1. projekto vadovo, finansininko ir kitų projektą tiesiogiai vykdančių juridinio asmens darbuotojų, susijusių su projekto įgyvendinimu, darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

34.2.2. projekto administravimo išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

35. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma nustatoma projekto vertinimo metu ir įrašoma į komisijos protokolą.

36. Projektui skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje nurodytą paskirtį, jeigu:

36.1.  yra pasiekti paraiškoje ir sutartyje nurodyti projekto tikslai ir rezultatai;

36.2.  skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.

37. Savivaldybės biudžeto lėšomis negali būti finansuojama:

37.1. pareiškėjo įsiskolinimai;

37.2. draudimas, lizingas, išperkamoji nuoma;

37.3. pastatų (patalpų) rekonstrukcija, kapitalinis remontas, statyba;

37.4. projekto veiklai reikalingų patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ar partneriui, nuomos, komunalinių paslaugų išlaidos;

37.5. transporto priemonių remontas, eksploatacinių (išskyrus kuro) išlaidų apmokėjimas;

37.6. projekto parengimo išlaidos;

37.7. projekto įgyvendinimo išlaidos, finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

38. Pagal Kvietime nustatytas sąlygas pateiktos paraiškos vertinamos pasibaigus paraiškų priėmimo terminui.

39. Paraiškų vertinimas – tai procesas, kurio metu nustatomos ir pasiūlomos finansuoti paraiškos dėl projektų, kurie tinkami finansuoti ir kurie labiausiai padeda pasiekti numatytus tikslus.

40. Paraiškų vertinimo ir atrankos procesas negali būti ilgesnis nei 40 darbo dienų.

41. Paraiškos vertinamos šiais etapais:

41.1. administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas (vertina Skyrius);

41.2. kokybės  ir naudos vertinimas (vertina komisija).

42. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape nustatoma:

42.1. ar paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, ar pateikta visa reikiama informacija ir prašomi dokumentai, ar projektas tinkamas finansuoti pagal Kvietime nustatytas sąlygas;

42.2. ar pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų panaudojimą, ar yra Savivaldybės Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus suderinimo žyma.

43. Administracinis tinkamumas vertinamas administraciniais atitikties kriterijais, kurie nustatyti šio aprašo 2 priede.

44. Jei atliekant administracinės atitikties vertinimą nustatyta, kad paraiška užpildyta ne pagal visus Kvietime nurodytus reikalavimus arba pateikti ne visi nurodyti dokumentai, Skyrius per 5 darbo dienas el. paštu informuoja pareiškėją apie neatitikimus. Pareiškėjas turi teisę per 3 darbo dienas nuo el. pašto išsiuntimo dienos paraišką pakoreguoti, pateikti papildomus dokumentus.

45. Jei pareiškėjas per 3 darbo dienas nepašalina administracinės atitikties vertinime nustatytų trūkumų, Skyrius atmeta paraišką ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja apie tai pareiškėją.

46. Projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas aprašo 3 priede aprašytais tinkamumo finansuoti kriterijais.

47. Įvertinus visų projektų paraiškų administracinę atitiktį ir tinkamumą, Skyrius parengia projektų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo suvestinę, kurioje nurodomos projektų paraiškos, atitinkančios nustatytus reikalavimus, taip pat nurodomos atmestos paraiškos ir jų atmetimo priežastys.

48. Projektų kokybės (turinio ir išlaidų) ir naudingumo finansuoti vertinimą atlieka komisija, vadovaudamasi šiais principais:

48.1. lygiateisiškumo – visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi vertinimo principai;

48.2. skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės – turi būti sudaromos sąlygos nustatyti vertinimą atlikusius ir sprendimą priėmusius asmenis; visi vertintojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą ir būti supažindinti su savo funkcijomis ir atsakomybe atliekant vertinimą; savivaldybės administracijos direktoriaus priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo projektams, viešinami apraše nustatyta tvarka;

48.3. profesionalumo – paraiškų vertinimui atlikti gali būti pasitelkiami atitinkamos kompetencijos specialistai;

48.4. konfidencialumo – turi būti užtikrintas paraiškoje pateiktos informacijos naudojimas tik vertinimo tikslais ir informacijos apie projektą neskleidimas paraiškos vertinimo proceso metu.

49. Komisija atlieka tik tų paraiškų, kurios atitiko administracinės ir tinkamumo atitikties kriterijus, kokybės ir naudingumo vertinimą.

50. Projektų paraiškų  kokybės vertinimas  atliekamas  projektų vertinimo kriterijais, kurie nustatyti aprašo 4 priede.  

51. Kokybės vertinimas (projekto aktualumas ir svarba, metodologija ir projekto naujoviškumas) yra skirtas strateginei projekto svarbai ir jo veiklos pajėgumams įvertinti, vertinant:

51.1. kiek projektas prisidės prie tikslų pasiekimo;

51.2. kiek projekto rezultatai bus naudingi jo tikslinėms grupėms ir Lazdijų rajono bendruomenei;

51.3. koks projekto lėšų panaudojimo veiksmingumas;

51.4. ar pareiškėjas turi pakankamai administracinių gebėjimų ir kvalifikacijos pasiūlytai veiklai įgyvendinti;

51.5. ar projektu siekiama garsinti Lazdijų rajono savivaldybę;

51.6.  ar projekto tikslinė grupė yra jaunimas (iki 29 m.) ir (arba) senjorai;

51.7. ar projektas yra tęstinis;

51.8. ar projektu siekiama plėtoti socialinį verslą;

51.9. ar projekte taikomi naujoviški metodai (Lazdijų rajone nauji arba dar niekur kitur nevykdyti veiksmai).

52. Jeigu paraiškos vertinimo metu kyla neaiškumų dėl dviprasmiškos ar neišsamios informacijos, komisija el. paštu kreipiasi į pareiškėją, prašydama per 3 darbo dienas pateikti paaiškinimus ir (ar) papildomą informaciją.

53. Kiekvieną paraišką vertina ne mažiau kaip du komisijos nariai, skirdami balus pagal projektų vertinimo kriterijus ir suformuluodami siūlymą apie projekto naudingumą ir skirtiną finansavimą. Finansavimas gali būti skiriamas projektams, surinkusiems ne mažiau nei 55 balus pagal visus vertinimo kriterijus (iš 100 galimų).

54. Paraiškos kokybės (turinio ir išlaidų) pagrįstumo vertinimo metu nustatomas maksimalus lėšų, reikalingų projektui įgyvendinti, dydis.

55. Įvertinus paraiškas, parengiamos tinkamumo finansuoti paraiškas vertinimo išvados su siūlymais dėl paraiškų finansavimo.

56. Paraiškos kokybės (turinio ir išlaidų) pagrįstumo vertinimo metu nustatomas maksimalus lėšų, reikalingų projektui įgyvendinti, dydis.

57. Skyrius projektų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą  atlieka per 10 darbo dienų. Komisija, per 20 darbo dienų nuo administracinės atitikties ir tinkamumo įvertinimo dienos, įvertinusi paraiškas ir jų išvadas, teikia siūlymą dėl projektų finansavimo savivaldybės administracijos direktoriui.

58. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į komisijos protokolu įformintus siūlymus.

59. Informacija apie savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtą finansavimą projektams bei projektų vertinimo rezultatus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos, nurodant pareiškėjų pavadinimus, projektų pavadinimus, Komisijos skirtus balus ir skirtas lėšų sumas.

60. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir administracijos direktoriaus priimtą sprendimą dėl lėšų skyrimo projektui pareiškėjas informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

IX SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 

61. Projekto vykdytojas privalo:

61.1. projektui skirtas lėšas naudoti teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai;

61.2. teikti ataskaitas apie projekto įgyvendinimą ir projektui skirtų lėšų panaudojimą;

61.3. viešinti vykdomo projekto veiklą, informuoti visuomenę, ypač tikslines grupes, apie projekto įgyvendinimą, lėšų panaudojimą ir pasiektus rezultatus, nurodyti, kad projektą finansuoja (iš dalies finansuoja) Lazdijų rajono savivaldybė;

61.4. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projekto įgyvendinimu, saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus (dalyvių sąrašus su parašais, nurodant dalyvio vardą, pavardę, kontaktinę informaciją) ir saugoti su projekto vykdymu susijusius dokumentus ne mažiau  kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo.

62. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims be Lazdijų rajono savivaldybės administracijos sutikimo.

X SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

 

63. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus finansuojamų projektų sąrašą, su pareiškėju, kurio projektui skirtas finansavimas, sudaroma sutartis (5 priedas).

64. Jei projekto vykdytojas per 20 darbo dienų nuo sutarties parengimo dienos nepasirašo sutarties, finansavimas neskiriamas.

65. Sutarties sudėtinės dalys yra projekto paraiška ir sąmata. Sutartyje turi būti nurodytas  projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo laikotarpis, projektui skirtų lėšų suma, šalių teisės ir pareigos, atsakomybė už sutarties, tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka, sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo, ginčų sprendimo sąlygos ir tvarka, kitos nuostatos, padedančios užtikrinti projekto vykdymo ir skirtų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

66. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško jos įsipareigojimų įvykdymo.

67. Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po savivaldybės administracijos sprendimo skirti finansavimą priėmimo dienos pateikia savivaldybės administracijai sutarčiai parengti būtinus duomenis ir sąmatą. Sutartį pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir projekto vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo. Sąmatą taip pat privalo pasirašyti už projekto vykdytojo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo.

68. Projektas finansuojamas:

68.1. pervedant lėšas į vykdytojo sąskaitą (Eur) pagal projekto, finansuojamo Lazdijų  rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, sąmatą;

68.2. lėšos gali būti pervedamos dalimis kas ketvirtį, kaip numatyta sąmatoje;

68.3. prasidėjus naujam ketvirčiui – tik gavus praėjusio ketvirčio lėšų naudojimo ataskaitą, buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą (6 priedas) ir Skyriui ją sutikrinus ir aprobavus, bet ne vėliau kaip iki mėnesio pabaigos;

68.4. jeigu projekto veikla ankstesnį ketvirtį nebuvo vykdoma, atitinkamo ketvirčio lėšos persikelia ir naudojamos  sekančiame ketvirtyje.

69. Projekto vykdytojas gali prašyti nutraukti sutartį, jeigu projekto vykdytojo valdymo organai priima sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka baigti veiklą arba tokį sprendimą priima teismas. Savivaldybės administracija, gavusi prašymą nutraukti sutartį, privalo patikrinti jau panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu patikrinus ataskaitas nerandama pažeidimų, pasirašomas susitarimas dėl sutarties nutraukimo.

70. Sutartį nutraukus dėl projekto vykdytojo įsipareigojimų nevykdymo, Lazdijų rajono savivaldybės administracija pagal projekto vykdytojo pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka išlaidas, kurios buvo padarytos projekto veiklai įgyvendinti ir projekto vykdymo laikotarpiu iki sutarties nutraukimo dienos, tačiau neviršydamas sąmatoje nurodytos sumos.

71. Nustačius, kad projekto vykdytojas neįvykdė nustatyto įsipareigojimo arba tos pačios projekto veiklos išlaidos buvo finansuotos iš kitų šaltinių, savivaldybės administracijos direktorius turi teisę vienašališkai nutraukti su projekto vykdytoju sudarytą sutartį,  įspėjęs apie tai vykdytoją ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų.

72. Sutartį nutraukus dėl vykdytojo įsipareigojimų nevykdymo, vykdytojas per 20 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo dienos grąžina visą pagal šią sutartį gautą biudžeto lėšų sumą.

 

XI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ ĮGYVENDINTĄ VEIKLĄ IR SKIRTAS LĖŠAS

 

73. Projekto vykdytojas teikia savivaldybės administracijai projekto vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas:

73.1. kiekvienam metų ketvirčiui ir metams pasibaigus per 10 darbo dienų pateikia veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo  ataskaitą. Joje deklaruojama visa projekto vykdytojo ir, jei yra, partnerio (-ių) įgyvendinta projekto veikla, pasiekti rezultatai;

73.2. buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinę (6 priedas);

73.3. savivaldybės administracijos reikalavimu, pateikia visą su sutarties vykdymu susijusią informaciją ir sudaro sąlygas kontroliuoti sutarties vykdymą, apžiūrėti projekto veiklos vykdymo vietą, susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su projekto ir sutarties vykdymu;

73.4. perveda į Lazdijų rajono savivaldybės sąskaitą nepanaudotus asignavimų likučius (grąžina nepanaudotas lėšas) iki einamųjų metų gruodžio 20 dienos.

74. Skyrius kontroliuoja finansuojamų projektų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą. Kontrolė, vykdoma projekto įgyvendinimo metu ir po projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo:

74.1. tikrinama:

74.1.1. ar projekto vykdytojas tikslingai naudoja projektui finansuoti skirtas lėšas, ar faktinės išlaidos atitinka sąmatoje numatytas išlaidas;

74.1.2. ar teisingi ataskaitose pateikti duomenys, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų;

74.1.3. ar įgyvendintos projekto paraiškoje numatyta projekto veiklos ir pasiektas planuotas projekto rezultatas.

 75. Jei projekto vykdytojas neįvykdo pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar savivaldybės administracija nustato, kad projekto vykdytojo veikla netinkama (t. y. projekto vykdytojas nevykdo projekto veiklos ir kitų įsipareigojimų), savivaldybės administracijos direktorius turi teisę nutraukti sutartį, apie tai įspėjęs projekto vykdytoją prieš 20 darbo dienų, ir reikalauti grąžinti visas pagal sutartį gautas savivaldybės biudžeto lėšas sutartyje nustatytais terminais.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

 

76. Projektų įgyvendinimo metu projektai viešinami, siekiant skleisti informaciją apie vykdomą projektą, finansavimą, projekto rezultatus suinteresuotoms tikslinėms grupėms ir rajono bendruomenei.

77. Kiekvieno projekto viešinimas turi būti šiuolaikiškas (panaudojant socialinių tinklų kanalus, ieškant originalių informacijos sklaidos būdų).

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

      

78. Pareiškėjas, Organizacija teikdamas paraišką / prašymą, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Savivaldybė tvarko juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

79.  Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

80. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

81. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

82. Pareiškėjui, Organizacijai elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje / prašyme, savivaldybės siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos / prašymo teikimu, laikomi oficialiais.

83. Teikdamas paraišką / prašymą, pareiškėjas / Organizacija sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje / prašyme (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su projektu susijusioje informacinėje medžiagoje.

____________________

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių

   organizacijų projektų atrankos ir finansavimo

                                           tvarkos aprašo 1 priedas

 

 

(Projektų atrankos konkurso paraiškos forma)

 

PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONKURSO PARAIŠKA

_____________________

(Data)

 

 

Veikla, pagal kurią (-į) teikiama paraiška (pgl. aprašo III Skyrių):

 

 

1. Bendra informacija apie projektą ir projekto vykdytojus

 

1.1. Projekto pavadinimas (trumpas ir atspindintis projekto esmę)

 

1.2. Pareiškėjas (įmonė, įstaiga ar organizacija, atsakinga už projekto įgyvendinimą)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, pareigos

 

Juridinio asmens kodas

 

Adresas ir pašto indeksas

 

Telefono numeris, elektroninis paštas

 

Banko sąskaitos numeris

 

1.3. Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo (projekto vadovas, -ė)

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Telefono numeris, elektroninis paštas

 

1.4. Projekto partneris (-iai) (pildoma jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriais)

Juridinio asmens pavadinimas

Teisinė forma

Partnerio vaidmuo įgyvendinant projektą

 

 

 

 

 

 

1.5. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo _______________ iki________________

 

1.6. Projekto įgyvendinimo vieta

 

 

2. Projekto aprašymas

2.1. Projekto santrauka (skelbiama viešai) (trumpai aprašyti projekto problemą, pateikiant pagrindimą, aprašyti poreikį, nurodyti problemų sprendimo būdus, pasirinktus sprendimus ir numatomus rezultatus, kuo siūlomas projekto įgyvendinimo būdas yra unikalus, originalus ir t. t., kokia nauda bus Lazdijų rajonui, kaip atitinka strateginius dokumentus; nurodoma projekto suma, trukmė, tikslinė grupė)

 

 

2.2. Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) (aprašyti tikslines grupes ir kokią jos turės naudą)

 

 

2.3. Pareiškėjo pajėgumas įgyvendinti projektą

Žmogiškieji ištekliai

 

 

Patalpos ar vieta (aprašyti patalpas, kuriose bus vykdoma projekto veikla, nurodyti nuosavybę, ar nuomojamos, ar naudojamos panaudos pagrindais, kt.)

 

Transportas (koks, kieno nuosavybė, panauda ar kt.)

 

 

Priemonės ir įranga (turimos priemonės ir įranga projekto veiklai įgyvendinti)

 

2.4. Projekto tęstinumas ir planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Ar projektas yra tęstinis?

 Taip

 Ne

Jei taip, kaip bus užtikrintas jo tęstinumas (aprašyti tęstinumo galimybes, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, rezultatų naudojimą po projekto pabaigos)

 

2.5. Projekto viešinimas (nurodyti informacijos sklaidos priemones, pateikti jų aprašymą, numatomus informavimo kiekybinius rezultatus, priemonių įgyvendinimo laikotarpį, planuojamas pasiekti tikslines grupes, žmonių skaičių ir t. t. )

Informavimo priemonė (-ės)

Aprašymas

 

 

 

 


  3. Projekto pagrindimas

3.1. Projekto tikslas (konkretus, išmatuojamas, realus, apibrėžtas laiko požiūriu)

3.2. Projekto uždaviniai, veiklos planas, rezultatas

Eil.Nr.

Projekto uždaviniai

Projekto veiklos pavadinimas, jos aprašymas ir vykdymo grafikas

Veiklos rezultato (produkto) rodiklio pavadinimas ir matavimo vnt.

(pvz., renginių skaičius, vnt.,

žiūrovų, dalyvių sk., žmonių, nakvynių sk. )

1.

 

1.1.

 

1.2.

 

...

 

2.

 

2.1.

 

2.2.

 

...

 

 

4. Projekto biudžetas

4.1. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

Eur

% (nuo bendros projekto lėšų sumos)

Bendra projekto lėšų suma

 

100

Iš jos:

 

 

Iš Lazdijų rajono savivaldybės prašoma lėšų suma

 

 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai (išvardyti):

 

 

 

 

 

 

4.2. Projekto išlaidų sąmata (eurais)

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Išlaidų pavadinimas ir jų detalizavimas

Savivaldybės lėšų suma

 

Prašoma skirti Iš savivaldybės biudžeto

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Kitų šaltinių skiriamų lėšų suma

 

Bendra suma

1. Projekto vykdymo išlaidos

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projekto administravimo išlaidos

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Savivaldybės lėšomis finansuoti pareiškėjo įgyvendinti projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos (nurodyti paskutinių trejų metų skirtą lėšų sumą, Eur)

Sritis

20... m.

20... m.

20... m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              5. Paraiškos priedai:

5.1.  sutarčių ir (ar) susitarimų su projekto partneriais dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą tinkamai patvirtintos kopijos (tuo atveju, jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriais);

5.2. kita, projektų teikėjų nuomone, svarbi informacija, pagrindžianti finansavimo reikalingumą ar papildanti projekto aprašymą.

6. Tvirtinu:

6.1. šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

6.2. lėšos, skirtos veiklai iš savivaldybės biudžeto, nebus apmokamos iš kitų finansavimo šaltinių;

6.3. sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, prašoma finansavimo suma ir skirta  finansavimo suma) būtų skelbiama Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

________________________                    ______________                      ___________________                 

(Organizacijos vadovo (-ės) arba jo

 įgalioto asmens pareigos)                                     (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

                                                                                   

                                                                                       A. V.


                                                                          Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių

   organizacijų projektų atrankos ir finansavimo

                                           tvarkos aprašo 2 priedas

              

(Paraiškos vertinimo forma)

 

PARAIŠKOS VERTINIMAS

ATITIKTIS ADMINISTRACINIAMS KRITERIJAMS

 

 

(data)

 

 (paraiškos  teikėjo  pavadinimas)

 

 

(projekto pavadinimas)

 

Administracinės atitikties reikalavimai

Taip / Ne

Pastabos

Po patikslinimo

taip / ne

1. Paraiška pristatyta iki galutinio termino

 

 

 

2. Projekto suma nėra mažesnė nei 200 Eur ir nedidesnė nei 2 000 Eur

 

 

 

3. Pateikti visi reikalaujami dokumentai ir priedai

 

 

 

           4. Dokumentai užpildyti ir pasirašyti pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens, nurodyta data

 

 

 

          5. Paraiškos forma, detalus biudžetas yra tinkamai užpildyti, tinkamo formato

 

 

 

         6. Pateiktos bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais (jeigu taikoma)

 

 

 

 

 

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių

   organizacijų projektų atrankos ir finansavimo

                                                                             tvarkos aprašo 3 priedas

 

          PARAIŠKOS VERTINIMAS

ATITIKIMAS TINKAMUMO FINANSUOTI KRITERIJAMS

 

 

(data)

 

 (paraiškos  teikėjo  pavadinimas)

 

(projekto pavadinimas)

 

Tinkamumo finansuoti kriterijus

Taip

Ne

1.      Pareiškėjas atitinka tinkamumo finansuoti reikalavimus

 

 

2.      Pareiškėjas atsiskaitęs už praėjusio biudžetinio laikotarpio vykdytų projektų veiklą ir finansavimą. Yra Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus suderinimas

 

 

3.      Projekto trukmė – ne ilgesnė nei leidžiama

 

 

4.      Prašomas finansavimas yra ne mažesnis nei nustatytas mažiausias biudžeto finansavimo dydis ir neviršija nustatyto didžiausio biudžeto finansavimo dydžio

 

 

5.      Projekto veiklos vyks Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje

 

 

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių

   organizacijų projektų atrankos ir finansavimo

                                                                                        tvarkos aprašo 4 priedas

 

(Paraiškos vertinimo forma)

 

PARAIŠKOS VERTINIMAS

KOKYBĖS IR NAUDOS VERTINIMAS

 

 

(data)

 

(paraiškos  teikėjo  pavadinimas)

 

 

 

 

 (projekto pavadinimas)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Maksimalus balų skaičius

Įvertinimas

Pagrindimas (pildoma aiškiais pagrindais)

Projekto aktualumas ir svarba

1.

Projektu siekiama garsinti Lazdijų rajoną

10

 

 

2.

Projekto tikslinė grupė yra jaunimas iki 29 metų ir (arba) senjorai

10

 

 

3.

Projektas yra tęstinis (pateikti įrodantys dokumentai)

10

 

 

4.

Projekto dalyvių skaičius

Nuo 10 iki 50 – 1 balas

Nuo 51 iki 200 – 10 balų

Daugiau kaip 200 – 15 balų

15

 

 

Projekto metodologija

5.

Aiški projekto problema, tikslai ir uždaviniai

5

 

 

6.

Projekto veiklos sritys aiškiai apibrėžtos, pagrįstos, racionaliai išdėstytos laike

5

 

 

7.

Aiškūs, konkretūs ir pasiekiami projekto rezultatai

5

 

 

8.

Aiškiai pagrįstas projekto biudžetas

5

 

 

9.

Projektas yra finansuojamas ir ES lėšomis

10

 

 

10.

Pridėti visi prie paraiškos prašomi dokumentai; visą informaciją, susijusią su projektu, galima patikrinti ir įvertinti

5

 

 

11.

Paramos intensyvumas

80 proc. – 0 balų

79–50 proc. – 3 balai

mažiau nei 50 proc. – 10 balų

10

 

 

Projekto naujoviškumas

12.

Projektu siekiama plėtoti socialinį verslą

5

 

 

13.

Projektas taiko naujoviškus metodus (Lazdijų rajone naujus arba dar niekur kitur nevykdytus veiksmus)

5

 

 

 

Iš viso

100

 

 

 

Komisijos nario išvados ir rekomendacijos:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

Komisijos narys (-ė)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių

   organizacijų projektų atrankos ir finansavimo

                                                                                        tvarkos aprašo 5 priedas

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO SUTARTIS

20.... m.                     d. Nr.

Lazdijai

1. Sutarties šalys

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188714992, adresas: Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, atstovaujama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės, veikiančios pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir ....................(toliau – Projekto vykdytojas), kodas ................, adresas:……………….. Lazdijų r. sav., atstovaujamas ........................, veikiančio pagal Projekto vykdytojo įstatus, (toliau kartu šioje sutartyje vadinami ,,Šalimis“, o kiekvienas atskirai – ,,Šalimi“) sudarė šią sutartį (toliau – ,,Sutartis“).

2. Sutarties objektas

Sutarties Šalys susitaria dėl lėšų skyrimo pagal veiklą.................. Projekto vykdytojui projekto „....................“ išlaidoms kompensuoti.

3. Finansavimas

3.1. Projekto vykdytojas pateikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijai Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos paraišką ir patirtas išlaidas pagrindžiančių dokumentų (sutarčių, sąskaitų, PVM sąskaitų faktūrų, perdavimo-priėmimo aktų ir kt.) kopijas;

3.2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos  darbuotojas, atsakingas už Sutarties vykdymo kontrolę, įvertinęs pateiktus dokumentus, nenustatęs trūkumų ir užrašęs rezoliuciją, teikia paraišką toliau tvarkyti Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui;

3.3. Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo perveda Projekto vykdytojui paraiškoje patvirtintą sumą.

4. Projekto vykdytojo įsipareigojimai

4.1. Gautas Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšas Projekto vykdytojas naudoja tik nurodytoms išlaidoms pagal Projekto vykdytojo pateiktą sąmatą padengti, kuri yra sudėtinė šios Sutarties dalis. Taip pat yra užpildoma ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintos formos programos sąmata (BFP-1).

4.2. Projekto vykdytojas, perkant prekes, paslaugas ir darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

4.3. Išlaidos, susijusios su šios Sutarties vykdymu, gali būti patirtos ne anksčiau kaip 20... m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip 20.... m. lapkričio 1 d.

4.4. Turėti išlaidas pateisinančius dokumentus (PVM sąskaitas–faktūras, sutartis, viešųjų pirkimų dokumentus, prekių nurašymo aktus ir kt.) ir juos saugoti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.5. Gavus lėšas, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus ketvirčiui, pateikti ketvirtinę  nustatytos formos ir iki einamųjų metų gruodžio 28 d. metinę nustatytos formos ,,Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą“ (forma Nr. 2).

4.6. Jei atsiranda aplinkybių, dėl kurių negali panaudoti skirtų lėšų, grąžinti nepanaudotas lėšas į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą iki 20.... m. gruodžio 20 d.

4.7. Už lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį ir kitus įsipareigojimus pagal šią Sutartį įstatymų ir šios Sutarties nustatyta tvarka atsakingas Projekto vykdytojas.

4.8. Nustačius, kad skirtos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį tais pačiais metais, Projekto vykdytojas privalo grąžinti lėšas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai į sutartyje nurodytą sąskaitą.

4.9. Jeigu netinkamo lėšų panaudojimo faktas nustatomas kitais kalendoriniais metais, lėšas

 pervesti į Valstybinės mokesčių inspekcijos atitinkamą sąskaitą.

4.10. Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšas naudoti taupiai, vesti jų apskaitą, atsakyti už atliekamų darbų vykdymo kokybę.

5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos įsipareigojimai

5.1. Vykdydama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ........ m. ...... d. įsakymą Nr. ...., Lazdijų rajono savivaldybės administracija įsipareigoja Projekto vykdytojui pervesti...........Eur (suma žodžiais) Projekto vykdytojo projekto  .......... išlaidoms iš dalies padengti.

5.2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos pervedama pinigų suma Sutartyje numatytoms išlaidoms padengti negali viršyti....... Eur (suma žodžiais).

5.3. Lazdijų rajono savivaldybės administracija turi teisę tikrinti, kaip Projekto vykdytojas laikosi šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. Prireikus gali prašyti, kad Projekto vykdytojas pateiktų papildomą informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą.

6. Sutarties Šalių atsakomybė

6.1. Atsiradus nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, kurios trukdo vykdyti šią Sutartį, Šalys turi informuoti viena kitą nedelsdamos.

6.2. Įstatymų nustatyta tvarka Projekto vykdytojas atsako už įsipareigojimų, prisiimtų šioje Sutartyje, netinkamą vykdymą ar nevykdymą.

6.3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijai nustačius, kad lėšos naudojamos ne pagal paskirtį ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijai padaryta žala dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nutraukimo prieš terminą, Projekto vykdytojas privalo atlyginti žalą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo.

7.2. Sprendimas skirti finansavimą gali būti panaikintas, ši Sutartis nutraukta ir teisės aktų nustatyta tvarka išieškotos Lazdijų rajono savivaldybės pervestos lėšos, jei Projekto vykdytojas piktybiškai ir sistemingai nustatytu laiku nepateikia biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų ir nevykdo kitų reikalavimų, nustatytų Sutartyje.

7.3. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

8. Kitos sąlygos

8.1. Kaip vykdoma Sutartis gali kontroliuoti Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius.

8.2. Sutarties Šalys gali nutraukti  Sutartį prieš terminą:

8.2.1. Šalių susitarimu;

8.2.2. vienašališkai, kai kita Šalis iš esmės pažeidžia Sutartį, t. y. nevykdo sutartinių įsipareigojimų. Apie Sutarties nutraukimą privaloma iš anksto raštu pranešti kitai Šaliai prieš 1 mėnesį;

8.2.3. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

8.3. Bet kokie šios Sutarties ir jos priedų pakeitimai ar papildymai turi būti atliekami raštu ir pasirašomi abiejų Šalių;

8.4. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.  

8.5. Pridedama:

8.5.1. Projekto „.................“ sąmata;

8.5.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintos formos programos sąmata (BFP-1).

 

                                 

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai

Įstaigos kodas 188714992

Telefonas (8 318) 66108

Faksas (8-318)51 351

El. paštas info@lazdijai.lt

A. s.

Luminor Bank AS, atstovaujamas

Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus                        

kodas 40100

 

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė

 

_______________  (parašas)                                             

 

          Projekto vykdytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ (parašas)

          AV                                                                                AV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                             Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių

 organizacijų projektų atrankos ir finansavimo

                                                                                                                                                                                tvarkos aprašo 6 priedas

 

 

(suvestinės teikėjo pavadinimas)

 

 

 

(projekto pavadinimas)

 

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 20______ M. ____________ SUVESTINĖ

 

 

(Sudarymo data)

 

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų klasifikacijos straipsnio kodas

Išlaidų straipsnio pavadinimas

Ūkio subjektas, surašęs buhalterinės apskaitos dokumentą

Buhalterinės apskaitos dokumentas

Ūkinės operacijos turinys

Apmokėta iš skirtų lėšų pagal dokumentą

pavadinimas

kodas

pavadinimas

data

Nr.

Nr.

data

Kompensuota

suma, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,00

 

 

 

(pareigos)                  

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 


 

 

Į pradžią