Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-919 2009-08-31
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2009 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1-919

Marijampolė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir 27 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322) 5 straipsniu, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus tarnybos pavadinimą į Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir buveinės adresą iš J.Basanavičiaus a.1, 68307 Marijampolė į Vytauto g. 17/ Vasario 16-osios g.1, 68299 Marijampolė.

2. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus (pridedama).

3. Įgalioti Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovą Juozą Vaičiulį pasirašyti Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus, pateikti juos Juridinių asmenų registrui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su nuostatų registravimu.

4. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės 2004 m. gegužės 7 d. sprendimą Nr. 1-303 „Dėl Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatų patvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

______________

 

Juozas Vaičiulis

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2009 m. rugpjūčio 31 d.

sprendimu Nr. 1-919

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai reglamentuoja Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos pobūdį, tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, valdymo organų skyrimo tvarką ir jų kompetenciją, darbuotojų priėmimą į darbą ir darbo apmokėjimą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę bei tarnybos pertvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Tarnyba yra Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti savivaldybės kontrolės ir audito funkcijas.

3. Tarnybos steigėjas – Marijampolės savivaldybės taryba, J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.

4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei šiais nuostatais.

5. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu ir savivaldybės herbu.

6. Tarnybos buveinės adresas: Vytauto g. 17/ Vasario 16-osios g.1, 68299 Marijampolė.

7. Tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

 

II. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINYS

 

9. Tarnybos veiklos tikslas ir uždavinys – prižiūrėti, ar teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas, ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

 

III. TARNYBOS VEIKLOS SRITYS IR FUNKCIJOS

 

10. Tarnybos veiklos sritys ir funkcijos:

10.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą, savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

10.2. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų ir finansinės atskaitomybės auditą;

10.3. atlieka įstaigoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims savivaldybės suteiktų lėšų ir (arba) perduoto turto auditą, siekdama nustatyti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai šis turtas naudojamas;

10.4. atlieka savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo bei disponavimo turtu kontrolę bei turto apskaitos auditą;

10.5. kiekvienais metais rengia ir tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;

10.6. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

10.7. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

10.8. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

10.9. rengia ir teikia Tarnybos veiklos ataskaitą tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais.

10.10. rengia ir teikia merui, savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;

10.11. Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;

10.12. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei vidaus audito tarnybomis, teisėsaugos institucijomis;;

10.13. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

10.14. atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

 

IV. TARNYBOS VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

 

11. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako savivaldybės kontrolierius. Jis yra atskaitingas savivaldybės tarybai.

12. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš pareigų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

13. Savivaldybės kontrolierius:

13.1. tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

13.2. vertina Tarnybos valstybės tarnautojų veiklą, priskiria pareigybes kategorijoms, skatina Tarnybos darbuotojus arba skiria jiems tarnybines nuobaudas, atlieka kitas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalo valdymo funkcijas;

13.3.  leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

13.4. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės administracijos centralizuotą vidaus audito tarnybą. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;

13.5. pateikia Valstybės kontrolei Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo;

13.6. dalyvauja savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos, komisijų posėdžiuose ir pareiškia nuomonę savo kompetencijos klausimais;

13.7. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

13.8. pats atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

13.9. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai.

13.10. teikia savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų.

13.11. kiekvienais metais savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktų tvirtinti metinių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, metinių savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

13.12. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

13.13. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

13.14. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

13.15. teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

13.16. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą. Tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto tinklalapyje, o jei įmanoma, - ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

13.17. teikia informaciją pagal savo kompetenciją savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu;

13.18. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti savivaldybės tarybos administracinei komisijai;

13.19. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;

13.20. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su Lietuvos Respublikos juridiniais ir fiziniais asmenimis.

14. Savivaldybės kontrolieriaus nesant (ligos, atostogų, komandiruočių metu ir kitais atvejais), pavaduoja Mero potvarkiu skirtas Tarnybos darbuotojas.

 

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

15. Savivaldybės kontrolieriaus Tarnybos karjeros valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančių pagal darbo sutartis, į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia savivaldybės kontrolierius Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso ir su jais susijusių teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokestį nustato Savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Tarnybos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir skatinimą nustato Savivaldybės kontrolierius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

VI. TARNYBOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

18. Tarnyba išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Savivaldybės kontrolierius yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Savivaldybės taryba savivaldybės biudžete nustato Tarnybai skiriamų asignavimų dydį.

19. Tarnyba įstatymų nustatyta tvarka gali turėti ir kitų lėšų.

20. Tarnybos lėšos naudojamos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. TARNYBOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

21. Tarnyba buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Tarnybos finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, gali atlikti Valstybės kontrolė arba savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansinis ir (ar) veiklos auditas

 

VIII. TARNYBOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

23. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama steigėjo sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Į pradžią