Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-1613 2011-03-28
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2011-2012 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2011-2012 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 28 d. Nr. 1-1613

Marijampolė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; Nr.137-5379; 2009, Nr.77-3165; 2010, Nr.25-1177; Nr.51-2480; Nr.86-4525) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2003, Nr. 38-1728) 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2009, Nr. 60-2346), Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 (Žin., 2009, Nr. 9-340), Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia

patvirtinti Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2011-2012 metų programą (pridedama).

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

______________

 

Jolanta Petrušauskienė

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2011 m. kovo 28 d.

sprendimu Nr. 1-1613

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

2011–2012 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2011-2012 metų programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008-12-31 įsakymu Nr. 2-369 patvirtinta Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodika ir kitais teisės aktais. Ji yra skirta korupcijos prevencijai ir sisteminės korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Marijampolės savivaldybėje (toliau- Savivaldybė).

2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

3. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis.

4. Programa siekiama paskatinti visuomenę reikšti nepakantumą korupcijos apraiškoms, sustiprinti visuomenės paramą įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones, užtikrinti glaudesnį savivaldybės bendradarbiavimą su nevalstybinėmis organizacijomis, bendruomene, ginant prigimtines žmogaus teises ir laisves.

6. Programoje nurodytų priemonių vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos sudaryta Korupcijos prevencijos komisija o įgyvendina Savivaldybės administracija.

 

II. STRATEGINĖS NUOSTATOS

 

7. Strateginės korupcijos prevencijos kryptys Savivaldybėje yra:

7.1. korupcijos prevencija;

7.2. antikorupcinis švietimas.

8. Korupcijos prielaidos:

8.1. bendrosios (nedarbas, maži valstybės tarnautojų atlyginimai);

8.2. teisinės (teisės aktų netobulumas);

8.3. institucinės (netobuli darbuotojų priėmimo į tarnybą atrankos kriterijai, motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, nepakankamos vidaus ir išorės auditų apimtys, darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje, nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas);

8.4. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, nesipriešinimas korumpuotiems valstybės tarnautojams, piliečių pasyvumas antikorupcinėje veikloje);

8.5. išorinių veiksnių įtaka (tarptautinė korupcija, susijusi su ES teikiama parama);

8.6. galimos korupcijos pasireiškimo prielaidos Savivaldybėje:

8.6.1. galimybė politikams dėl asmeninio suinteresuotumo daryti įtaką priimamiems sprendimams;

8.6.2. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;

8.6.3. valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimas į darbą;

8.6.4. galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimus dėl lėšų panaudojimo ir kito turto;

8.6.5. leidimų, licencijų išdavimas;

8.6.6. kitų viešojo administravimo funkcijų atlikimas.

 

III. SITUACIJOS ANALIZĖ

 

9. Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2008-2010 metų programa, jos įgyvendinimo priemonių planas ir korupcijos prevencijos komisijos sudėtis buvo patvirtinti Savivaldybės tarybos 2007-12-27 sprendimu Nr. 1-235. Pagal korupcijos prevencijos komisijos nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2008-03-31 sprendimu Nr. 1-350, 8 punktą ši komisija sudaroma Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui.

10. Savivaldybės administracijos direktorius 2008-05-23 įsakymu Nr. DV-536 paskyrė Violetą Švetkauskienę, Teisės departamento direktorę, atsakinga už Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2008-2010 metų programos įgyvendinimo kontrolę.

11. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai kasmet pateikiama ataskaita už praėjusius kalendorinius metus, Savivaldybės korupcijos prevencijos 2008-2010 metų programos priemonių plano įgyvendinimą.

12. Siekiant kolegialiai įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones, nustatytas Korupcijos prevencijos įstatyme bei kituose teisės aktuose, Savivaldybės administracijos direktorius 2010-12-06 įsakymu Nr. DV-1267 sudarė korupcijos prevencijos valdymo darbo grupę bei patvirtino jos veiklos reglamentą.

13. Savivaldybės administracijos direktorius 2008-10-09 įsakymu Nr. DV-1041 pavedė Teisės departamentui nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Marijampolės savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose šios veiklos srityse: 1. Centralizuotos vidaus audito tarnybos nepriklausomo audito organizavimas ir atlikimas; 2. Finansų ir biudžeto departamento savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas; 3. Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriaus savivaldybės nuosavybės teise valdomo turto privatizavimas; 4. Finansų ir biudžeto departamento Mokesčių administravimo skyriaus išduodamos visų rūšių licencijos; 5. Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus statinių naudojimo priežiūra, statinio statybos ir griovimo leidimų išdavimas, savivaldybės detaliųjų planų derinimas; 6. Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vykdomi prekių, paslaugų, darbų viešieji pirkimai. Išanalizavus 2006-2008 metų laikotarpį, padaryta motyvuota išvada: korupcijos pasireiškimo tikimybę didina galiojančiuose Seimo, Vyriausybės ir kitų institucijų priimtuose teisės aktuose neišsamiai reglamentuota vykdomų veiklų kontrolė. Ši išvada pateikta Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai

14. Savivaldybės administracijos direktorius 2010-11-09 įsakymu Nr. DV-1152 nustatė korupcijos pasireiškimo tikimybę Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir investicijų departamento Teritorijų planavimo skyriaus statinio statybos ir griovimo leidimų išdavimo veiklos srityje. Atlikus analizę laikotarpyje nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d., konstatuota, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė Architektūros ir investicijų departamento Teritorijų planavimo skyriaus veikloje, kuri yra susijusi su leidimų griauti ar statyti statinius išdavimu, yra maža (lygi nuliui). Ši išvada pateikta Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI

 

15. Programos korupcijos prevencijos tikslai yra šie:

15.1. įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius tarp Savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos ir visuomenės;

15.2. šalinti prielaidas, Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbuotojams sudarančias sąlygas naudotis tarnybine padėtimi;

15.3. užtikrinti skaidrumą viešųjų paslaugų teikimo srityje.

16. Programos antikorupcinio švietimo tikslai yra šie:

16.1. plėtoti antikorupcinę kultūrą į antikorupcinę veiklą įtraukiant visuomenę ir žiniasklaidą;

16.2. didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis;

16.3. plėsti korupcijos prevencijos principų taikymą savivaldybėje.

 

V. PROGRAMOS UŽDAVINIAI

 

17. Programos korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

17.1. nustatyti Savivaldybės administracijos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

17.2. antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktų projektus;

17.3. stiprinti savivaldybės administracijos padaliniams priskirtų Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę;

17.4. skatinti savivaldybės administracijos darbuotojus nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms;

17.5. bendradarbiauti su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis siekiant veiksmingiau užkirsti kelią korupcinėms veikoms;

17.6. užtikrinti skaidrumą administruojant ir teikiant viešąsias paslaugas;

17.7. didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą.

18. Programos antikorupcinio švietimo uždaviniai yra šie:

18.1. formuoti antikorupcinės elgsenos modelį;

18.2. skatinti Savivaldybės tarnautojus laikytis profesinės etikos;

18.3. ugdyti visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą korupcijai;

18.4. viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų poveikį.

 

VI. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

19. Už kovos su korupcija veiksmus, kontrolę ir metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako Savivaldybės meras, Savivaldybės administracijos direktorius, visų Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai.

20. Programos rezultatyvumas nustatomas pagal kiekybės ir kokybės rodiklius:

20.1. korupcijos prevencijos:

20.1.1. įvykdytų ar neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičių;

20.1.2. Programos priemonių įgyvendinimą nustatytais terminais;

20.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų Savivaldybės politikų ir Savivaldybės administracijos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičių;

20.1.4. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičių;

20.2. antikorupcinio švietimo:

20.2.1. straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų seminaruose, konferencijose ar pan. skaičių;

20.2.2. rezultatyvumo vertinimu (procentais) pagal kasmet atliekamus visuomenės nuomonės tyrimus;

21. Pagrindiniais Programos įgyvendinimo rodikliais laikytina visuomenės parama antikorupcinėms iniciatyvoms ir didesnis pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis.

 

VII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

22. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame nustatomos korupcijos prevencijos priemonės, jų įgyvendinimo terminai ir vykdytojai.

24. Komisija parengia kiekvienų metų Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą ir iki kovo 1 d. viešai paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.

______________

 

Marijampolės savivaldybės korupcijos

prevencijos 2011-2012 programos

priedas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2011-2012 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

Įvykdymo terminas

Vykdytojas

1.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Nustatyti Savivaldybės administracijos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė

Kiekvienų metų II ketvirtį

Korupcijos prevencijos valdymo grupė, sudaryta administracijos direktoriaus įsakymu

2.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės motyvuotos išvados surašymas

Surašyti motyvuotą išvadą ir pateikti ją Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų valdybai

Kiekvienų metų III ketvirtį

Korupcijos prevencijos valdymo grupė, sudaryta administracijos direktoriaus įsakymu

3.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės motyvuotos išvados paskelbimas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės motyvuotą išvadą paskelbti viešai Savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje

Kiekvienų metų IV ketvirtį

Administracijos Viešųjų ryšių tarnyba

4.

Tarybos sprendimų ir direktoriaus įsakymų projektų vertinimas antikorupciniu požiūriu

Padėti įgyvendinti Savivaldybės veiklos tikslus, sistemingai ir visapusiškai vertinti korupcijos pasireiškimo riziką.

Nuolat

Teisės akto projekto rengėjai

5.

Kontroliuoti, ar laiku ir tinkamai pateikiamos Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijos

Skaidrus viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas

Kasmet iki gegužės 15 d.

Administracijos Teisės departamento Bendrasis skyrius

6.

Viešai (internete, žiniasklaidoje) skelbti viešųjų pirkimų ir privatizavimo konkursų rezultatus, su konkursų procesu susijusius neslaptus duomenis, informaciją apie viešųjų pirkimų ir Savivaldybės turto pardavimo sutarčių vykdymą, metines ataskaitas

Siekti skaidrumo ir išvengti konfliktinių situacijų.

Nustatyti, kokia informacija turi būti paskelbta viešai, kokia forma, kur ir kas kokiais terminais skelbia duomenis, nustatyti atsakomybę už šios tvarkos procedūrų nesilaikymą ir kt.

Nuolat

Administracijos Viešųjų pirkimų komisija;

Privatizavimo komisija;

Administracijos Ūkio departamento Turto valdymo skyrius;

Įmonių, įstaigų vadovai

7.

Kontroliuoti savivaldybės administracijos darbuotojų veiklą, kur egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė: leidimų išdavimas, licencijų išdavimas, mokesčių lengvatų taikymas, viešųjų pirkimų organizavimas, įvairios piniginės išmokos, kitų įstatymais valstybės deleguotų funkcijų vykdymas

Siekti Savivaldybės administracijos darbuotojų skaidrios veiklos

Nuolat

Administracijos Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba;

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

8.

Vykdyti brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo priežiūrą

Užtikrinti skaidrų brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą

Kasmet egzaminų metu

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius

9.

Skelbti informaciją apie laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo įstaigose Marijampolės savivaldybės internetiniame puslapyje

Užkirsti kelią galimai korupcijai ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos srityje

Kasmet rugsėjo ir spalio mėnesiais

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius

10.

Plėtoti informacinių technologijų infrastruktūrą, siekti kuo daugiau paslaugų teikti internetu

Supaprastinti ir pagreitinti leidimų ar licencijų verstis tam tikra veikla išdavimą, įvairių pažymų, kitų dokumentų įforminimą

Nuolat

Administracijos Informatikos ir informacijos skyrius

11.

Tikrinti gaunamus iš juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus apie galimus teisės aktų pažeidimus Savivaldybės administracijoje, atskirų valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų veiklą, Savivaldybei pavaldžių įmonių, įstaigų vadovų veiklą

 

Atlikti patikrinimus ir užkirsti kelią galimai korupcijai

Gavus skundą, pareiškimą

Taryba; meras; administracijos direktorius

12.

Tikrinti žiniasklaidoje bei kitose informacijos priemonėse skelbiamų faktų apie įvairius pažeidimus teisingumą

Atlikti skelbiamos informacijos patikrinimą ir užkirsti kelią galimai korupcijai

Paskelbus žiniasklai-doje bei kitose informacijos priemonėse

Taryba; meras; administracijos direktorius

13.

Įvertinti atliktą apklausą ir ją paskelbti visuomenei

Atsižvelgiant į atliktos apklausos rezultatus, pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos programos ir šios programos priemonių plano papildymo ar pakeitimo

Atlikus apklausą

Korupcijos prevencijos komisija;

administracijos direktorius;

administracijos departamentų direktoriai

14.

Skelbti informaciją apie įvykdytas, vykdomas korupcijos prevencijos priemones Savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje

Informuoti visuomenę apie įvykdytas ir vykdomas korupcijos prevencijos priemones

Nuolat

Administracijos Viešųjų ryšių tarnyba

______________

 

Į pradžią