Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-82 2013-02-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2012-2014 M. PROGRAMOS IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2013-2014 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario  25 d. Nr. 1-82

Marijampolė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; Nr.137-5379; 2009, Nr.77-3165; 2010, Nr.25-1177; Nr.51-2480; Nr.86-4525; 2011, Nr. 52-2504; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2003, Nr. 38-1728) 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2011-2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2011, Nr. 77-3727), Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 (Žin., 2009, Nr. 9-340), Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2013-2014 metų programą (pridedama).

Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-14 redakcija.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Petrušauskienė

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25 d.

sprendimu Nr. 1-82

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

2013–2014 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2013-2014 metų programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369, ir kitais teisės aktais. Programa yra skirta korupcijos prevencijai ir sisteminės korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Marijampolės savivaldybėje (toliau- Savivaldybė).

2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

3. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis.

4. Programa siekiama paskatinti visuomenę reikšti nepakantumą korupcijos apraiškoms, stiprinti visuomenės paramą įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones, užtikrinti glaudesnį Savivaldybės bendradarbiavimą su nevalstybinėmis organizacijomis, bendruomene, ginant prigimtines žmogaus teises ir laisves.

6. Programoje nurodytų priemonių vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos sudaryta Korupcijos prevencijos komisija, o įgyvendina Savivaldybės administracija, Savivaldybės įstaigų vadovai ir jų įgalioti asmenys.

 

II. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 

7. Savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-292 sudarė Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui nuolatinę Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos komisiją ir patvirtino jos nuostatus.

8. Savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-1613 buvo patvirtinta Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2011-2012 metų programa ir Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2011-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame buvo nustatytos konkrečios priemonės, jų įgyvendinimo tikslai, terminai ir atsakingi vykdytojai.

9. Savivaldybės korupcijos prevencijos komisija 2012-09-27 protokolu Nr. K-396 pateikė siūlymus Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2013-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių planui rengti.

10. Savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. DV-1603 pavedė departamentų direktoriams, administracijos padalinių, nepriklausančių departamentams, vadovams, specialistams, nepriklausantiems administracijos struktūriniams padaliniams, seniūnijų seniūnams teikti siūlymus Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2013-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių planui rengti.

11. Korupcijos prevencijos valdymo darbo grupė, sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. DV-1267 (pakeistas 2011 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. DV-1211), 2012 m. rugsėjo 6 d. posėdžio protokolu Nr. K-365 nutarė 2012 m. atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Savivaldybės administracijos Ūkio departamento Transporto tarnybos visų rūšių leidimų išdavimo srityje.

12. Savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. DV-1625 nustatė korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės administracijos Ūkio departamento Transporto tarnybos visų rūšių leidimų išdavimo srityje. Savivaldybės administracijos Teisės departamentas atliko laikotarpio nuo 2011 m. birželio 30 d. iki 2012 m. birželio 30 d. analizę ir surašė 2012-10-01 išvadą Nr. TL-1303-(8.5) ,,Dėl pasireiškimo tikimybės“, kurioje konstatavo, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė Savivaldybės administracijos Ūkio departamento Transporto tarnybos visų rūšių leidimų išdavimo veikloje yra lygi nuliui. Savivaldybės meras šią išvadą pateikė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

13. Savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. DV-1542 patvirtino Marijampolės savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles ir taip patobulino iki tol galiojusį Tarybos sprendimų ir direktoriaus įsakymų projektų dokumento antikorupcinį vertinimą.

14. Savivaldybės administracijos du valstybės tarnautojai 2012 m. birželio 27 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos surengtose antikorupcinėse paskaitose: 1. Pagrindiniai korupcijos reiškinio bruožai Lietuvoje ir pasaulyje, šio reiškinio priežastys ir daroma žala (1 akad. val.); 2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (3 akad. val.); 3. Antikorupcinis teisės aktų vertinimas (3 akad. val.) 4. Kovos su korupcija programos (2 akad. val.).

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI

 

15. Programos korupcijos prevencijos tikslai yra šie:

15.1. įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius tarp Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų ir visuomenės;

15.2. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbuotojams naudotis tarnybine padėtimi;

15.3. didinti Savivaldybės veiklos viešumą.

16. Programos antikorupcinio švietimo tikslai yra šie:

16.1. plėtoti antikorupcinę kultūrą į antikorupcinę veiklą įtraukiant visuomenę ir žiniasklaidą;

16.2. didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis, įstaigomis;

16.3. plėsti korupcijos prevencijos principų taikymą Savivaldybėje, jos įstaigose.

 

V. PROGRAMOS UŽDAVINIAI

 

17. Programos korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

17.1. nustatyti Savivaldybės administracijos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

17.2. antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktų projektus;

17.3. tobulinti antikorupcinio teisės aktų projektų vertinimo mechanizmą;

17.4. stiprinti Savivaldybės administracijos padaliniams priskirtų Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę;

17.5. skatinti Savivaldybės administracijos darbuotojus nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms atsirasti;

17.6. bendradarbiauti su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis siekiant veiksmingiau užkirsti kelią korupcinėms veikoms;

17.7. nustatyti tikslias ir aiškias sprendimų priėmimo procedūras, mažinant tarnautojų veikimą savo nuožiūra administruojant ir teikiant viešąsias paslaugas;

17.8. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę.

18. Programos antikorupcinio švietimo uždaviniai yra šie:

18.1. formuoti antikorupcinės elgsenos modelį;

18.2. skatinti Savivaldybės tarnautojus laikytis profesinės etikos;

18.3. ugdyti visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą korupcijai;

18.4. viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų poveikį.

 

VI. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

19. Už kovos su korupcija veiksmus, kontrolę ir metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako Savivaldybės meras, Savivaldybės administracijos direktorius, visų Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai, savivaldybės įstaigų vadovai.

20. Programos rezultatyvumas nustatomas pagal kiekybės ir kokybės rodiklius:

20.1. korupcijos prevencijos:

20.1.1. įvykdytų ar neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičių;

20.1.2. Programos priemonių įgyvendinimą nustatytais terminais;

20.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų Savivaldybės politikų, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičių;

20.1.4. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičių;

20.2. antikorupcinio švietimo:

20.2.1. straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų seminaruose, konferencijose ar pan. skaičių;

20.2.2. rezultatyvumo vertinimu (procentais) pagal kasmet atliekamus visuomenės nuomonės tyrimus.

21. Pagrindiniais Programos įgyvendinimo rodikliais laikytina visuomenės parama antikorupcinėms iniciatyvoms ir didesnis pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis.

 

VII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

22. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas), kuriame nustatomos korupcijos prevencijos priemonės, vykdytojai, vykdymo terminai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo vertinimo kriterijai.

23. Korupcijos prevencijos komisija parengia Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą už praėjusius metus ir iki kovo 31 d. pateikia ją Savivaldybės tarybai.

24. Savivaldybės institucijos, įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, visi suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti pasiūlymus korupcijos prevencijos komisijai dėl Programos pakeitimo ar papildymo.

25. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų išvadas ir rekomendacijas, programa gali būti keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  26. Šios Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita viešai paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

 

_________________

 


                                                                                                                                                                               Marijampolės savivaldybės korupcijos

                                                                                                                                                                              prevencijos 2013-2014 metų programos

                                                                                                                                                                              priedas

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2013–2014 METŲ PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

EilNr

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas

Vykdymo laikas

Laukiami rezultatai

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Finansavimas

 

I. Tikslas įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos savivaldybės įstaigų ir visuomenės ryšius

 

1. Uždavinys: nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė

1.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Korupcijos prevencijos valdymo grupė, sudaryta administracijos direktoriaus įsakymu

 

2013 m.

II ketvirtis,

2014 m.

II ketvirtis

Bus nustatyta korupcijos

pasireiškimo tikimybė tam tikrose savivaldybės veiklos srityse ir tai bus pagrindas vertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę šiose srityse bei pateikti motyvuotą išvadą

 

Įvertintų savivaldybės vykdomų veiklos sričių skaičius

 

2.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės motyvuotos išvados surašymas

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas

 

2013 m.

III ketvirtis,

2014 m.

III ketvirti

 

Bus atskleidžiamos ir šalinamos galimos korupcijos pasireiškimo priežastys bei sąlygos, o keičiantis teisiniam reguliavimui, neatidėliojant analizuojami bei keičiami savivaldybės teisės aktai

 

 

Didėjantis nepakantumas korupcijai

 

 

2. Uždavinys: antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktų projektus

3.

Antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktų projektus

Teisės aktų projektų rengėjai

 

Nuolat

 

Pagerės savivaldybės priimamų teisės aktų kokybė Sumažinti korupcijos tikimybę rengiant teisės aktų projektus, sistemingai ir visapusiškai įvertinant korupcijos pasireiškimo galimybes, užtikrinti, kad priimant teisės aktus būtų atsižvelgta į galimas žalingas jų įgyvendinimo pasekmes

Įvertintų teisės aktų projektų skaičius

 

 

_

4.

Organizuoti seminarą savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojams dėl teisės aktų vertinimo antikorupciniu požiūriu

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas

Savivaldybės įstaigų vadovai

 

2013 m. II ketvirtis; 2014 m. II ketvirtis

Sumažės korupcijos pasireiškimo tikimybė rengiant teisės aktų projektus

Seminarą išklaususių savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų skaičius

 

_

3. Uždavinys: įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę

5.

Nagrinėti gautus prašymus (skundus) dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos, esant korupcijos pasireiškimo rizikai

Savivaldybės administracijos direktorius

Korupcijos prevencijos komisija

 

2013-2014 m.

 

Padidės bendras pasitikėjimas savivaldybės institucijų ir įstaigų veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias negeroves

Išnagrinėtų skundų dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos, esant korupcijos pasireiškimo rizikai, skaičius

 

_

II.  Tikslas – šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas savivaldybės administracijos ir savivaldybės reguliavimo srities įstaigų darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi

 

 

1. Uždavinys: apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai

 

6.

Užtikrinti, kad Savivaldybės interesantai turėtų galimybę anoniminėse anketose pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių Savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų pagirtiną ar netinkamą elgesį

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas

2013-2014 m

 

Gyventojai galės anonimiškai informuoti Savivaldybę  apie jų aptarnavimą

Gaunamų pranešimų skaičius ir jo dinamika. Neigiamų ir teigiamų pranešimų skaičius

 

 

_

7.

Peržiūrėti Savivaldybės korupcijos prevencijos programos nuostatas ir atlikti jos priemonių plano įgyvendinimo analizę

Korupcijos prevencijos

komisija

2013 m. IV ketvirtis

2014 m. IV ketvirtis

Veiksminga ir efektyvi Savivaldybės korupcijos prevencijos programa

Įvykdytų ir neįvykdytų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių skaičius ir viešas rezultatų paskelbimas

 

_

8.

Vykdyti brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo priežiūrą

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

Savivaldybės švietimo įstaigų vadovai

2013 m. brandos egzaminų metu;

2014 m. brandos egzaminų metu

Skaidrus brandos egzaminų organizavimas

 

Korupcijos paplitimo mažėjimas švietimo įstaigose

 

_

9.

Užtikrinti, kad į Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromas komisijas ir darbo grupes įtrauktų valstybės tarnautojų dalyvavimas šių komisijų ir darbo grupių veikloje nesukeltų interesų konflikto

Korupcijos prevencijos valdymo grupė, sudaryta administracijos direktoriaus įsakymu

2014 m

Savivaldybėje, jos įstaigose ir įmonėse valstybės tarnautojams ir kitiems atsakingiems darbuotojams  sumažės galimybių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą 

Korupcijos prevencijos valdymo grupės veiksmų skaičius

_

 

III. Tikslas – didinti savivaldybės veiklos viešumą

 

1. Uždavinys – viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų poveikį

10.

Skelbti įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių rezultatus Savivaldybės interneto svetainėje ir per žiniasklaidą

 

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas

Savivaldybės administracijos

Viešųjų ryšių tarnyba

2013-2014 m.

 

Piliečių ir kitų asmenų pasitikėjimo savivaldybės institucijomis ir įstaigomis didėjimas

Pranešimų apie korupcijos prevencijos priemones skaičius

 

_

11.

Skelbti informaciją apie laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo įstaigose Savivaldybės interneto svetainėje

 

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

 

2013-2014 m

Didėjantis pasitikėjimas Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigomis

100 procentinis informacijos skelbimas

_

12.

Įdiegti Savivaldybės internetinėje svetainėje interaktyvią priėmimo į ugdymo įstaigas registracijos sistemą

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

Savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai

2014 metų II ketvirtis

Užtikrinta skaidresnė vaikų priėmimo į savivaldybės ugdymo įstaigas registracija

Užsiregistravusių vaikų interaktyviu būdu į ugdymo įstaigas skaičius

_

2. Uždavinys -  Ugdyti visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą korupcijai

13.

Bendrojo ugdymo mokyklose organizuoti renginius, skirtus Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovai

 

2013 m. gruodžio 1-10 d.

 2014 m. gruodžio 1-10 d.

Savivaldybės moksleiviai bus geriau supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis

 Mokymo renginių ir juose dalyvavusių asmenų skaičius

 

 

_

14.

Organizuoti Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojams seminarą antikorupcijos tema

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas

Savivaldybės įstaigų vadovai

 

2013 m.

2014 m.

Didėjanti nepakantumas korupcijai

Seminare dalyvavusių

Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų skaičius

 

_

15.

Didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą

Savivaldybės administracijos

Viešųjų ryšių tarnyba

2013 m

2014 m.

 

Padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias korupcijos apraiškas

Piliečių ir kitų asmenų pasitikėjimo Savivaldybės institucijomis didėjimas

 

_

 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-14 redakcija.

__________________________________________________

 

 

 

 

Į pradžią