Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-154 2014-04-28
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2014-2015 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 28 d. Nr. 1-154

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 136-6957; 2013, Nr.120-6052) 6 straipsnio 1 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Marijampolės savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (pridedama).

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Ramanauskaitė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  tinklalapyje - ; žiniasklaidoje - ; TAR -

 

 


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2014-04-28 sprendimu Nr. 1-154

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2014-2015 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

 

1. KUO MAŽESNĖMIS SĄNAUDOMIS ĮVYKDYTI TEISĖS AKTUOSE NUMATYTUS INFORMACINIUS ĮPAREIGOJIMUS

 

Eil. Nr.

Priemonė

Įvykdymo terminas

Vykdytojas

1.1.

Atlikti Marijampolės savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizę įvertinant perteklinius ir kitus informacinius įpareigojimus

 

Iki 2014 m. birželio 1 d.

 

 

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai

1.2.

Panaikinti, sumažinti ar pagerinti esamą teisinį reguliavimą dėl administracinės naštos mažinimo parengiant atitinkamus teisės aktų projektus, numatant proceso supaprastinimą, institucijų keitimąsi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo ir kt.

 

Iki 2014 m.

liepos 1d.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai

1.3.

Gerinti asmenų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu kokybę, suteikti paslaugas vietoje, nenukreipiant jų kitiems įstaigos valstybės tarnautojams ar darbuotojams

Nuolat

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai

1.4.

Plėtoti informacines technologijas ir elektronines paslaugas

 

Nuolat

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai

1.5.

Skatinti asmenis atlikti informacinio įpareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis savivaldybės interneto tinklalapyje

Nuolat

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai

 

2. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS STEBĖSENA bei prevencija

 

2.1.

Peržiūrėti Marijampolės savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmenims, įvertinant administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes, bei pakeisti teisės aktus

 

2014 m.

IV ketvirtį

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai

2.2.

Privalomai vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį asmenims

Vizuojant teisės aktų projektus

Valstybės tarnautojai, vizuojantys teisės aktų projektus

 

3. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO KONTROLĖ

 

3.1.

Pateikti informaciją Marijampolės savivaldybės centralizuotai vidaus audito tarnybai apie administracinės naštos mažinimo priemonių įvykdymą

Iki kiekvieno pusmečio pabaigos

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai

3.2.

Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą

Per mėnesį pasibaigus pusmečiui

Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba

 

 

 

4. UŽTIKRINTI ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO viešumą

 

4.1.

Skelbti Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos ataskaitas dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo savivaldybės interneto svetainėje

Kas pusmetį atlikus administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą

Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba

 

4.2.

Tarybos veiklos ataskaitoje nurodyti ir įvertinti metų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus

Iki gegužės 1 d.

Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba

 

 

________________________________________

 

 

Į pradžią