Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-41 2015-02-23
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ

 

2015 m. vasario 23 d. Nr. 1-41

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. vasario 6 d. išvadą Nr.1-3-(2.1) „Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą 2015 m. Europos Sąjungos finansuojamiems projektams įgyvendinti“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Imti 1 mln. Eur ilgalaikę paskolą palankiausias skolinimosi sąlygas pasiūliusiame banke.

2. Lėšas naudoti Marijampolės savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams kofinansuoti.

3. Užtikrinti lėšų grąžinimą Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis.

4. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių organizuoti viešąjį pirkimą paskolai gauti ir pasirašyti paskolos sutartį su banku.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Ramanauskaitė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  tinklalapyje - ; žiniasklaidoje - ; TAR -

 

Į pradžią