Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-37 2015-02-23
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NAUDOJIMOSI DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS

 

2015 m. vasario 23 d. Nr. 1-37

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsniu, Lietuvos  Respublikos  kelių  priežiūros ir  plėtros  programos finansavimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir 3 priedu, Marijampolės  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti leidimų važiuoti Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti mokesčio už važiavimą Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, kurių matmenys ir (ar) ašies apkrova ir (ar) masė su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiuosius leidžiamus tarifus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. 1-152 „Dėl Leidimo važiuoti Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis tvarkos patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurika Pielikienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  tinklalapyje - ; žiniasklaidoje - ; TAR -

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2015 m. vasario  23 d. sprendimu  Nr. 1-37

 

 

leidimų važiuoti Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės VIEŠAISIAIS keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

1. Leidimų išdavimo važiuoti Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis tvarkos aprašas  (toliau – Tvarka) nustato prašymų išduoti leidimą važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo tvarką.

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių įstatyme.

3. Didžiausieji leidžiami transporto priemonių ar jų junginio techniniai parametrai (matmenys, masės, ašies (ašių) apkrovos ir kiti) yra patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“.

4. Leidimai važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai tokių krovinių negalima arba netikslinga vežti kitokiomis transporto priemonėmis ir vežti dalomus krovinius šešių ar daugiau ašių transporto priemonėmis.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ  IŠDAVIMAS IR PANAIKINIMAS

 

5. Leidimą, važiuoti savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), išduoda Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamentas.

6. Norint gauti leidimą važiuoti savivaldybės vietiniais viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), būtina pateikti prašymą Savivaldybės administracijos Ūkio departamento direktoriui (1 priedas). Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai, paštu ar elektroniniu paštu.

7. Pasirašytą prašymą išduoti leidimą pateikia ir už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas, ar jo įgaliotas asmuo.

8. Prie prašymo pridedama transporto priemonės registracijos liudijimo kopija, jei transporto priemonė registruota ne Lietuvos Respublikoje.

9. Leidimas važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodamas, sumokėjus Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytą mokestį.

10. Leidimas (2 priedas) gali būti išduodamas:

10.1. važiuoti vieną kartą, mėnesiui arba metams, jei transporto priemonės matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis: aukštį iki 50 cm (įskaitytinai) ir (ar) plotį iki 100 cm (įskaitytinai) ir (ar) ilgį iki 500 cm (įskaitytinai);

10.2. važiuoti vieną kartą, jei transporto priemonės matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius  leidžiamuosius matmenis: aukštį daugiau kaip 50 cm ir (ar) plotį daugiau kaip 100 cm ir (ar) ilgį daugiau kaip 500 cm;

10.3. važiuoti vieną kartą arba mėnesiui, jei transporto priemonės ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją  leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą ne daugiau kaip 4 t (įskaitytinai);

10.4. važiuoti vieną kartą, jei transporto priemonės ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą nuo 4,1 t iki 8 t (įskaitytinai);

10.5. važiuoti vieną kartą, jei transporto priemonės bendroji masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę.

11. Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Kai pateikiamas nevisiškai ar neteisingai užpildytas prašymas, su prašymu išduoti leidimą pateikiami ne visi ar reikalavimų neatitinkantys, ar neteisingai užpildyti dokumentai, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos apie tai informuoja didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininką ar valdytoją. Tokiu atveju leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo trūkstamų ar teisingai užpildytų dokumentų gavimo dienos.

12. Leidimai neišduodami, jeigu:

12.1. prašyme išduoti leidimą nurodyti ne visi, netikslūs ir (ar) neteisingi duomenys ir transporto priemonės savininkas ar valdytojas per nustatytą terminą neįvykdo reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus;

12.2. sunkiasvorės transporto priemonės masė su kroviniu viršija transporto priemonės gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją transporto priemonės masę;

12.3. nesumokėta valstybės rinkliava už leidimo išdavimą ir Tvarkos 9 punkte nurodytas mokestis;

12.4. sunkiasvorės transporto priemonės ašies (ašių) apkrova yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 8 t.;

12.5. pavasario palaidžio, potvynio metu, esant itin karštiems orams, kai gali būti sugadinta kelio danga;

12.6. stichinių nelaimių, avarijų, kelio remonto atvejais;

12.7. atsiradus grėsmei saugiam eismui.

13. Leidimų išdavimas ribojamas:

13.1. polaidžio, potvynių laikotarpiu, esant itin karštiems orams (25 0C), kai dėl to gali būti sugadintas kelias;

13.2. stichinių nelaimių, eismo įvykių, kelio priežiūros darbų metu (kelio taisymo) ir kitais atvejais, kai tai kelia grėsmę saugiam eismui;

13.3. paros temperatūrai nukritus žemiau -20 0C, kai dėl to gali būti sugadinti kelio įrenginiai.

14. Leidimas važiuoti vieną kartą išduodamas 7 dienų laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu. Leidimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui. Šių laikotarpių pradžia sutampa su prašyme išduoti leidimą nurodyta leidimo galiojimo pradžios data ir negali būti ankstesnė už leidimo išdavimo datą. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos dienos 24 val.

15. Leidimas panaikinamas, o sumokėtas mokestis grąžinamas jei didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas atsisako leidimo iki jo galiojimo pradžios ir pateikia laisvos formos pranešimą Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamentui.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

 

16. Tvarka skelbiama Marijampolės savivaldybės  interneto  tinklalapyje.

17. Tvarka keičiama, pildoma Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu.

______________________


Leidimų važiuoti Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

________________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, faksas)

 

Marijampolės savivaldybės administracijos

Ūkio departamento direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI DIDŽIAGABARITE IR (AR) SUNKIASVORE KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONE IŠDAVIMO

20__ m. _______________ d.

Marijampolė

 

 Prašome išduoti leidimą važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone maršrutu     

1. Transporto priemonės (jo junginio) savininkas ar valdytojas ________________________

________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas ir į.k., adresas)

2. Transporto priemonės rūšis, markė, modelis, valstybinis Nr. ________________________

________________________________________________________________________________

3. Duomenys apie transporto priemonę, jo junginį:

ilgis                                                                                          m;

plotis                                                                                                             m;

aukštis                                                                                                           m;

krovinio svoris                                                                         t;

faktinė pakrautos transporto priemonės masė                         t.

4. Krovinio pavadinimas, jo masė ir matmenys_____________________________________ .

5. Važiavimo data ir laikas____________________________________________________ .

6. Krovinio dalių skaičius ir jo svoris ____________________________________________ .

7. Posūkio spindulys _______________________________m;

8. Transporto priemonės ašių išsidėstymo schema ir apkrovų dydžiai bei atstumai tarp ašių.

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________                          _______________             ___________________

    (pareigos)                                             (parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

______________

Leidimų važiuoti Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone pirma pusė)

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŪKIO DEPARTAMENTAS

 

LEIDIMAS VAŽIUOTI DIDŽIAGABARITE IR (AR) SUNKIASVORE KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONE

 

20__________________d. Nr.

Marijampolė

 

1. Važiavimo maršrutas _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Transporto priemonės savininkas ar valdytojas ________________________________

________________________________________________________________________________

3. Transporto priemonės rūšis, markė, modelis, valst. Nr. _________________________

________________________________________________________________________________

 

4. Duomenys apie transporto priemonę

(jų junginį)

5. Mokestis už leidžiamų parametrų viršijimą

5.1. matmenų viršijimą

ilgis

m

 

Eur

plotis

m

 

Eur

aukštis

m

 

Eur

krovinio svoris

t

Iš viso:

Eur

faktinė pakrautos transporto priemonės masė

t

5.2. masės ir ašies apkrovos viršijimą

 

bendras svoris viršija leidžiamą

t

 

Eur

ašių apkrovos (viršijančios leistiną normą):

 

 

 

automobilio

t

 

Eur

priekabos

t

 

Eur

 

 

Iš viso:

Eur

                                                                                                                                          

6. Krovinio pavadinimas_____________________________________________________

7. Krovinio vežimo sąlygos___________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Vežti leidžiama nuo _________________________________ iki ___________________

 

Ūkio departamento direktorius             ________________                    _________________                                                                                                             A.V.         (parašas)                                        (Vardas, pavardė)      

 

(Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone antra pusė)

 

PILDO VEŽĖJAS

____________________________________________________________________________

 ( Važiavimo data, transporto priemonės (jų junginio) savininko ar valdytojo parašas ir antspaudas)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

PASTABA. Neužpildžius šios dalies, vienkartinis leidimas negalioja

 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Šis leidimas suteikia teisę kelių transporto priemone, kai viršijama leidžiama ašies (-ių) apkrova ir (ar) leidžiama transporto priemonės (jo junginio) bendroji masė ir matmenys, važiuoti Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais leidime nurodytu maršrutu.

2. Vairuotojas privalo vežiotis leidimą transporto priemonėje ir pateikti asmenims, turintiems kontrolės teisę.

3. Leidimas negalioja, jei vežėjas jo neužpildė arba jame yra pakeitimų ir (ar) taisymų, nepatvirtintų kompetentingos įstaigos.

4. Šis leidimas negali būti perduotas kitai transporto priemonei.

 

______________

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-37

 

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, KURIŲ MATMENYS IR (AR) AŠIES APKROVA IR (AR) MASĖ SU KROVINIU AR BE JO YRA DIDESNI UŽ DIDŽIUOSIUS LEIDŽIAMUS, TARIFAI

1. Mokesčio už naudojimąsi Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis (toliau - didžiausieji leidžiamieji matmenys), tarifai: 

Didžiausieji leidžiamieji matmenys viršyti, (cm)

Tarifai, eurais

aukštis

plotis

ilgis

vienkartiniai, 10 km

mėnesio

metų

 -

10–20

1,5

75

400

11–30

21–60

101–300

1,8

90

460

31–50

61–100

301–500

2,05

100

490

 

              2. Jeigu transporto priemonės ar jų junginio matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis daugiau, negu nurodyta lentelėje, transporto priemonė ar jų junginys tampa ypač pavojingi saugiam eismui. Tokioms didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėms ar jų junginiams taikomas vienkartinis mokestis, kuris apskaičiuojamas taip: prie maksimalaus ribinio tarifo pridedamas papildomas 0,28 Eur mokestis už kiekvieno didžiausiojo leidžiamojo matmens viršijimą, t.y. kiekvieną aukščio viršijimą 10 cm, pločio viršijimą 10 cm ar ilgio viršijimą 1 m, ir dauginama iš koeficiento 1,5. Visais atvejais, jei viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų matmenų viršijimą.

              3. Mokesčio už naudojimąsi Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių ašies (ašių) apkrovą (toliau - didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova), tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova viršyta, t

 Tarifai, eurais

vienkartiniai, 10 km

mėnesio

0,6–1,0

0,90

60

1,1–1,5

1,50

100

1,6–2,0

2,20

150

2,1–3,0

3,70

260

3,1–4,0

6,00

430

4,1–5,0

8,50

5,1–6,0

10,50

6,1–7,0

13,00

7,1–8,0 įskaitytinai

15,50

 

4. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (ašių) didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

5. Mokesčio už naudojimąsi Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, tarifai:

Didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova viršyta, t

 Tarifai, eurais

vienkartiniai, 10 km

mėnesio

0,6–1,0

0,30

20

1,1–1,5

0,50

34

1,6–2,0

0,70

48

2,1–3,0

1,20

86

3,1–4,0

2,00

136

4,1–5,0

2,90

5,1–6,0

3,50

6,1–7,0

4,30

7,1–8,0 įskaitytinai

5,20

 

6. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą

7. Kai viršijama didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

8. Mokesčio už naudojimąsi Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonėmis ar jų junginių masę (40 t, o vežant 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, - 44 t), tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t

Vienkartiniai tarifai už kiekvieną viršytą toną, eurais už 10 km

1,0 - 20,0

1,20

21,0 - 40,0

1,40

> 40

1,80

9. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę, tarifai: 

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t

Vienkartiniai tarifai už kiekvieną viršytą toną, eurais už 10 km

1,0 - 20,0

0,18

21,0 - 40,0

0,25

> 40

0,35

 10. Kai viršijama didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

__________________

Į pradžią