Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-115 2015-03-30
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2016 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2016 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 30 d. Nr. 1-115

Marijampolė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio ir 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Žilinskienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX - X;  tinklalapyje - X; žiniasklaidoje - ; TAR -

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2015 m. kovo 30 d.

sprendimu Nr. 1-115

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

2015–2016 METŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr.  2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais. Programa yra skirta korupcijos prevencijai ir sisteminės korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Marijampolės savivaldybėje (toliau- Savivaldybė).

2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose  teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

3. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis.

4. Programoje numatytomis priemonėmis visuomenė skatinama reikšti nepakantumą korupcijai, aktyviai remti korupcijos prevencijos  priemonių įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje, todėl rengiamos korupcijos prevencijos priemonės planuojamos nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 

5. Savivaldybės administracijoje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas, sudaryta nuolatinė Korupcijos prevencijos komisija.

6. Pagal nustatytus kriterijus įgyvendinta dauguma Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2013-2014 metų programos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2013 m. vasario  25 d. sprendimu Nr. 1-82 „Dėl Marijampolės korupcijos prevencijos 2013-2014 metų programos patvirtinimo“, priemonių. Svarbiausios priemonės:

6.1. Įgyvendinant programą, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus  2013 m. liepos 2 įsakymu Nr. DV-1016 „Dėl korupcijos pasireiškimo nustatymo“, buvo nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė Marijampolės savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo, organizavimo ir kontrolės srityje bei geriamojo vandens tiekimo organizavimo srityje. Tyrimo išvados išsiųstos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai;

6.2. Programos įgyvendinimo laikotarpiu tikimybės nustatymas buvo vykdomas Marijampolės savivaldybės administracijos mokėjimo už socialines paslaugas lengvatų suteikimo Marijampolės gyventojams srityje. Šioje srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatyta  Marijampolės savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos valdymo darbo grupės,  sudarytos Administracijos direktoriaus  2010 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr.  DV-1267 „Dėl

 

korupcijos prevencijos valdymo darbo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“,  2014 m. rugsėjo 18 d. posėdžio protokolo Nr. K-382 nutarimu. Tyrimo išvados išsiųstos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai;

6.3. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 14 d. įsakymu DV-54 „Dėl atsakingo specialisto už 2013 metų brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo koordinavimą Marijampolės savivaldybėje skyrimo“ ir 2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. DV-164 „Dėl atsakingo asmens už 2014 m. mokyklinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių saugojimą savivaldybės administracijos patalpose ir išdavimą mokykloms skyrimo“ paskirtas atsakingas asmuo už 2013 m., 2014 m. brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo koordinavimą Savivaldybėje. Mokyklų vadovų įsakymais mokyklose taip pat paskirti atsakingi žmonės už 2013 m., 2014 m. brandos egzaminų  organizavimą ir vykdymo koordinavimą. Brandos egzaminų užduočių priėmimas Savivaldybėje, jų  išdavimo tvarka mokykloms, egzaminų vykdymas ir mokyklinių brandos egzaminų vertinimas buvo griežtai reglamentuotas Administracijos direktoriaus įsakymais;

6.4. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. DV-1294 „Dėl pavedimo vykdyti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą“ Marijampolės savivaldybės Teisės departamento Juridiniam skyriui pavesta vykdyti norminių Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų antikorupcinį vertinimą. Norminių teisės aktų vertinimo metu pateikiamos pastabos ir pasiūlymai kaip tobulinti teisės aktų projektus;

6.5. Programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuoti mokymai teisės aktų vertinimo antikorupciniu požiūriu, tarnybinės etikos, korupcijos prevencijos tematika, juose dalyvavo 92 darbuotojai;

6.6. Marijampolės internetinėje svetainėje http://www.marijampole.lt/, apklausų skiltyje, patalpinta apklausos apie gyventojų aptarnavimo kokybę Savivaldybės  administracijoje anketa. Gyventojai turi galimybę pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių Savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų pagirtiną ar netinkamą elgesį;

6.7. Programos įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdomas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nuo 2014 m. rugsėjo 17 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-1294 „Dėl pavedimo vykdyti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą“ Marijampolės savivaldybės Teisės departamento Juridiniam skyriui pavesta vykdyti norminių Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų antikorupcinį vertinimą;

6.8. Vykdomas korupcijos prevencijai skirtas švietimas švietimo įstaigose ir kitose savivaldybei pavaldžiose institucijose.

7. Antikorupcinės veiklos trūkumams priskirtina lėšų antikorupciniam švietimui ir visuomenės nuomonės tyrimams stoka.

8. Analizuojant Savivaldybės administracijos veiklos situaciją  ir vertinant išorinius ir vidinius veiksnius kaip stipriąją Savivaldybės administracijos veiklos pusę, mažinančią korupcijos pasireiškimo tikimybę, galima pažymėti tokius aspektus:

8.1. šiuo metu tobulinama vieno langelio sistema padės užtikrinti spartesnį ir kokybiškesnį gyventojų aptarnavimą;

8.2 elektroninės demokratijos paslaugų spektras pagerins gyventojų aptarnavimą, sudarys galimybę visuomenei aktyviau dalyvauti svarstant ir priimant sprendimus;

8.3.Savivaldybės administracija, planuodama savo veiklą ir priimdama svarbius sprendimus, informuoja ir į svarstymo bei sprendimų priėmimo procesą įtraukia miesto bendruomenę ir įvairių interesų grupių atstovus.

 

 

 

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

9. Programos tikslas – užtikrinti veiksmingos antikorupcinių priemonių sistemos veikimą Savivaldybėje ir didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis.

10. Korupcijos prevencijos srityje siektina atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti.

11. Antikorupcinio švietimo ir informavimo srityje siektina plėtoti antikorupcinį švietimą, į antikorupcinę veiklą įtraukti visuomenę ir žiniasklaidą.

12. Programos uždaviniai:

12.1 nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

12.2 atlikti Savivaldybės institucijų rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

12.3. kreiptis dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas institucijoje, įstaigoje ar įmonėje pateikimo;

12.4. šviesti ir informuoti visuomenę;

12.5. užtikrinti efektyvią korupcijos prevencijos ir priežiūros vykdymo ir kontrolės sistemą (administravimą);

12.6. užtikrinti Savivaldybės institucijų sprendimų priėmimo ir paslaugų teikimo viešumą, skaidrumą ir atsakingumą;

12.7. nustatyti Savivaldybės administracijoje sritis, kuriose yra palankiausios sąlygos korupcijai atsirasti ir plisti;

12.8. tobulinti teisėkūros procesą, įdiegiant antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų projektų vertinimo mechanizmą;

12.9. korupcijos prevencijos priemones vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją.

13. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės kriterijais:

13.1. korupcijos prevencijos;

13.1.1.antikorupciniu požiūriu įvertintų savivaldybės vykdomų funkcijų skaičiumi;

13.1.2. įvykdytų ar neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

13.1.3. Programos priemonių įgyvendinimui nustatytais terminais;

13.1.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus Savivaldybės institucijų ir įstaigų korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi;

13.2. antikorupcinio švietimo:

13.2.1 renginių, straipsnių, pranešimų, seminarų ir kt. skaičiumi;

13.2.2 antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.

14. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas savivaldybės institucijomis.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSAKOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

15. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę, įskaitant šios Programos nuostatų vykdymą, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją yra atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės administracinių struktūrinių padalinių vadovai.

16. Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą Savivaldybės institucijose.

17.Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas), kuris nustato įgyvendinimo priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios Programos dalis.

18. Korupcijos prevencijos komisija parengia Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą už praėjusius metus ir iki kovo 31 d. pateikia ją Savivaldybės tarybai ir skelbia viešai.

19. Savivaldybės institucijos, įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, visi suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti pasiūlymus korupcijos prevencijos komisijai dėl Programos pakeitimo ar papildymo.

20. Programoje nurodytų priemonių vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos sudaryta Korupcijos prevencijos komisija, o įgyvendina Savivaldybės administracija, Savivaldybės įstaigų vadovai ir jų įgalioti asmenys.

 

21. Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

22. Programos įgyvendinime dalyvaujančios Savivaldybės institucijos Programos plane numatytas priemones įtraukia į savo veiklos planus.

23. Programos veiksmingumo stebėseną atlieka Korupcijos prevencijos komisija.

24. Programa vykdoma iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

25. Už šios Programos įgyvendinimą atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų išvadas ir rekomendacijas, programa gali būti keičiama ir papildoma Savivaldybės tarybos sprendimu. Pasibaigusi Programa atnaujinama iki antrojo ketvirčio pabaigos.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Šios Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita viešai paskelbiama Savivaldybės internetinėje svetainėje.

28. Programa skelbiama Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje (www.marijampole.lt).

29. Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

_________________

 


Marijampolės savivaldybės korupcijos

prevencijos 2015-2016 metų programos

priedas

Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-106 redakcija

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2016 METŲ PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

EilNr

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojai

Priemonės įgyvendinimo terminai

Priemonės tikslas ir laukiami rezultatai

Priemonės vertinimo kriterijai

Finansavimas

 

I. PRIEMONĖS ANTIKORUPCINĖS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS SKAIDRUMUI UŽTIKRINTI

 

1.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės administracijoje. Išskirti veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos prevencijos valdymo grupė, sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu

 

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas

Kiekvienų metų III ketvirtis

Nustatomos Savivaldybės administracijos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė

 

Parengta motyvuota išvada

Lėšos nereikalingos

2.

Pagrindinių neoficialių mokėjimų viešojo sektoriaus veiklos srityse atsiradimo priežasčių nustatymas

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas

Bendrasis skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

2016 m.  II ketvirtis

Neoficialių mokėjimų viešojo sektoriaus veiklos srityse atsiradimo priežasčių nustatymas

Anoniminė savivaldybės gyventojų apklausa apie neoficialius mokėjimus, bei viešojo sektoriaus sritis, kuriose labiausiai paplitę neoficialūs mokėjimai

Lėšos nereikalingos

3.

Tvirtinti, peržiūrėti ir atnaujinti kovos su korupcija programas, skatinti korupcijos prevencijos iniciatyvas ir jų viešinimą

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas

 

Antikorupcijos komisija

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

2016 m.

Didesnis viešojo administravimo, savivaldybės institucijų ir įstaigų, valstybės tarnybos skaidrumas ir atskaitingumas visuomenei. Nustatytų korupcijos rizikos veiksnių mažinimas ir šalinimas

Parengtų ir atnaujintų programų skaičius

Lėšos nereikalingos

4.

Atlikti korupcijos rizikos valdymo vertinimą

Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba

Auditą vykdyti pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą metinį audito planą

Įvertinama korupcijos rizikos valdymas, pateikiamos rekomendacijos veiklai gerinti

Atliktų korupcijos rizikos valdymo vertinimų skaičius

Lėšos nereikalingos

5.

Antikorupciniu požiūriu vertinti norminių teisės aktų projektus

Savivaldybės administracijos Teisės departamento

Juridinis skyrius

 

Nuolat

Šalinamos prielaidos galimam korupcijos pasireiškimui, teisės aktai tampa skaidresni gerėja jų kokybė

Antikorupciniu požiūriu įvertintų teisės aktų skaičius

Lėšos nereikalingos

6.

Organizuoti seminarą savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojams dėl teisės aktų vertinimo antikorupciniu požiūriu

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas

Savivaldybės įstaigų vadovai

Kiekvienų metų II ketvirtis

Sumažės korupcijos pasireiškimo tikimybė rengiant teisės aktų projektus

Seminarą išklaususių savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų skaičius

Lėšos nereikalingos

 

 

II. PRIEMONĖS ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRŲ SKAIDRUMUI DIDINTI

 

7.

Tirti skundus, pranešimus, kitą gautą informaciją apie korupcinio pobūdžio pažeidimus

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Gavus skundą pranešimą ar kitą informaciją

Nustatomi korupcinio pobūdžio pažeidėjai ir šalinami pažeidimai, įgyvendinami teisinės atsakomybės neišvengiamumo principai

Gautų ir išnagrinėtų skundų santykis

 

Lėšos nereikalingos

8.

Kreiptis  į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti Savivaldybės administracijoje ar Savivaldybės administracijai pavaldžiose įstaigose pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas Juridinis skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Priimant asmenis į atitinkamas pareigas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės sumažėjimas, priimti į pareigas tik nepriekaištingos reputacijos asmenys

Kreipimųsi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą skaičius

Lėšos nereikalingos

9.

 Siekti didinti viešųjų pirkimų apimtis per Centrinę perkančiąją organizaciją, atsižvelgiant į Centrinės perkančiosios organizacijos prekių ir paslaugų kataloge pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius

 

Savivaldybės administracijos

Teisės departamentas

Informatikos ir informacijos skyrius

Atliekant viešuosius pirkimus

Efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas

Visas savivaldybei reikiamas prekes, darbus ir paslaugas, nurodytas Centrinės perkančiosios organizacijos prekių ir paslaugų kataloge, įsigyti tik iš Centrinės perkančios organizacijos

Lėšos nereikalingos

10.

Užtikrinti, kad savivaldybės interesantai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių Savivaldybės administracijos  tarnautojų elgesį

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas Bendrasis skyrius

Nuolat

Gyventojai galės anonimiškai informuoti savivaldybę apie jų aptarnavimą

Gaunamų pranešimų skaičius ir jo dinamika. Neigiamų ir teigiamų pranešimų santykis

 

Lėšos nereikalingos

 

III. PRIEMONĖS SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VIEŠUMUI DIDINTI

 

11.

Informuoti visuomenę apie vykdomą Antikorupcijos komisijos veiklą

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

Nuolat

Plačiau supažindinti gyventojus su korupcijos prevencijos ir kontrolės galimybėmis

Paskelbtų posėdžių, jų darbotvarkių, posėdžių protokolų skaičius

Lėšos nereikalingos

12.

Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje paskelbti korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių atskaitą

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas Juridinis skyrius

2015 -2016 m. I ketvirtis

 

Gyventojai bus supažindinti su Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo rezultatais

Paskelbta ataskaita

 

Lėšos nereikalingos

13.

Skelbti informaciją apie  Savivaldybės administracijos rengiamus konkursus valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas Juridinis skyrius

Esant rengiamiems konkursams

Siekiant didinti Marijampolės savivaldybės gyventojų pasitikėjimą Savivaldybės administracijos  organizuojamų konkursų skaidrumu, visuomenė bus plačiau informuojama apie savivaldybės rengiamus konkursus valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti

Organizuotų konkursų valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti skaičiaus  ir skelbimų paskelbtų Marijampolės savivaldybės interneto tinklapyje skaičiaus santykis

 

Lėšos nereikalingos

14.

Plėtoti elektroninių paslaugų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims, nuolat atnaujinti administracinių paslaugų teikimo aprašymus

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas Bendrasis skyrius

Informatikos ir informacijos skyrius

Nuolat

Gyventojų aptarnavimo kokybės gerėjimas, paslaugų suteikimo laiko trumpėjimas 

Parengtų, paskelbtų ar atnaujintų aprašymų skaičius

Lėšos nereikalingos

15.

Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje www.marijampole.lt  skelbti nuorodas į teisės aktų nustatyta tvarka viešinamus valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų privačių interesų deklaracijų duomenis

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas

Informatikos ir informacijos skyrius

Nuolat

Užtikrinti, kad visi valstybės tarnautojai ir jiems prilyginti asmenys būtų užpildę viešųjų ir privačių interesų deklaracijas

Nuolat veikiančios aktyvios nuorodos į teisės aktų nustatyta tvarka viešinamus valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų privačių interesų deklaracijų duomenis

Lėšos nereikalingos

16

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie tarybos narių nusišalinimą nuo Savivaldybės tarybos sprendimų priėmimo

Savivaldybės tarybos sekretorius

Po kiekvieno tarybos posėdžio

Užtikrinti visuomenės informavimą apie  savivaldybės tarybos narių nusišalinimą nuo balsavimo dėl Savivaldybės tarybos svarstomų sprendimų projektų

Parengta skiltis internetinėje svetainėje www.marijampole.lt. Paskelbtų nusišalinimų skaičius ir turinys.

Lėšos nereikalingos

17.

Viešai skelbti informaciją apie savivaldybės darbuotojų tarnybines komandiruotes

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas

Juridinis skyrius

 

 2016 m.

Didesnis viešumas ir atskaitingumas visuomenei, priimamų sprendimų ir atliekamų procedūrų skaidrumo didinimas

Suvestų komandiruočių į Valstybės tarnautojų registrą skaičius

Lėšos nereikalingos

18.

Viešai skelbti informaciją apie tarnybinių automobilių panaudojimą

Savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

2016 m.

Didesnis viešumas ir atskaitingumas visuomenei

 

Tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos viešas paskelbimas

Lėšos nereikalingos

19.

Užtikrinti Savivaldybės specialiosios antikorupcinių veiksmų anoniminių pranešimų linijos (elektroninio pašto) veikimą

 

Savivaldybės administracijos

Teisės departamentas Informatikos ir informacijos skyrius

 

Savivaldybės administracijos

Viešųjų ryšių tarnyba

 

Kiekvienų metų III ketvirtis

Nustatomos konkrečios korupcijos priemonės, kurias reikėtų atlikti Savivaldybės administracijoje

Parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo

Lėšos nereikalingos

20.

Interneto svetainėse reklamjuosčių su nuoroda, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis įdėjimas

Savivaldybės administracijos

Teisės departamentas

Informatikos ir informacijos skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

iki 2016-06-30

Didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą

Parengtų reklamjuosčių internetinėse svetainėse skaičius

Lėšos nereikalingos

 

IV. PRIEMONĖS ANTIKORUPCINIAM ŠVIETIMUI SKATINTI

 

21.

Rengti seminarus ir siųsti (komandiruoti) Savivaldybės administracijos darbuotojus (iki 10 darbuotojų per metus) į mokymus antikorupcijos temomis

Savivaldybės administracijos

Teisės departamentas

2015 – 2016 m.

Užtikrinti, kad savivaldybės tarnautojai ir darbuotojai bus supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis

 

Mokymo renginių ir juose dalyvavusių asmenų skaičius

Lėšos reikalingos

22.

Informuoti visuomenę apie Savivaldybėje vykdomą korupcijos prevencijos veiklą ir vykdomas antikorupcines priemones

 

Savivaldybės administracijos Teisės departamentas

 

Savivaldybės administracijos

Viešųjų ryšių tarnyba

Nuolat pagal vykdomų priemonių skaičių

 

Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija skirta šviesti miesto gyventojus apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones ir didinti pasitikėjimą Savivaldybės administracijos darbu

Reguliariai viešinama informacija apie vykdomas priemones

 

Lėšos nereikalingos

23.

Organizuoti švietimo sistemoje konkursus antikorupcine tema

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

2015-2016 m

Moksleivių antikorupcinis švietimas

Ne mažiau kaip vienas konkursas antikorupcine tema

Lėšos nereikalingos

24.

Vykdyti korupcijos  prevencijai skirtą švietimą savivaldybei pavaldžiose institucijose ir įstaigose

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai

Savivaldybės įstaigų vadovai

 

2015-2016 m

Ugdyti pilietiškumą ir nepakantumą korupcijai

Korupcijos prevencijai skirtų renginių bei juose dalyvavusių asmenų skaičius

Lėšos nereikalingos

 

______________________

 

 

Į pradžią