Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-76 2015-06-29
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO BEI VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO MOKINIAMS IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO BEI VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO MOKINIAMS IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 29 d. Nr. 1-76

Marijampolė

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1-3 dalimis, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsniu, Marijampolės savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti Pavėžėjimo organizavimo bei važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams tvarkos aprašą (pridedama).

                2. Įpareigoti:

2.1. Švietimo įstaigų vadovus organizuoti mokinių pavėžėjimą pagal patvirtintą Pavėžėjimo organizavimo bei važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams tvarkos aprašą ir vykdyti važiavimo išlaidų kompensavimo apskaitą;

            2.2. Ūkio departamento Transporto tarnybą pateikti Finansų ir biudžeto departamentui iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. duomenis apie kitais metais reikalingas lėšas švietimo įstaigų ir vaikų globos įstaigų bendrabučiuose gyvenančių mokinių važiavimo išlaidoms kompensuoti;

            2.3. Finansų ir biudžeto departamentą  užtikrinti savalaikį lėšų, skirtų mokinių važiavimo išlaidoms kompensuoti, perdavimą įstaigoms bei kontroliuoti jų naudojimą.

            3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. 1-932 „Dėl moksleivių vežiojimo organizavimo tvarkos“ 1 ir 2 punktus;

3.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-860 „Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams tvarkos  patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

            4. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1d.

           

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

 

 

 

 

Aurika Pielikienė

Laima Stankevičienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  tinklalapyje - ; žiniasklaidoje - ; TAR -


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.1-76

 

 

 

PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO BEI VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO MOKINIAMS IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Pavėžėjimo organizavimo bei važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja pavėžėjimo organizavimą bei važiavimo išlaidų kompensavimą Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, gyvenantiems kaimo teritorijoje, bei vaikų globos įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams.

2. Pavėžėjimas organizuojamas ir važiavimo išlaidos kompensuojamos važiuojant vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais, vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, mokykliniais autobusais ir išimties atvejais tėvų (globėjų, rūpintojų) transportu.

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Bendrojo ugdymo mokykla – mokykla, kurios pagrindinė veikla yra ugdymas pagal formaliojo švietimo pradinio, pagrindinio, vidurinio ar atitinkamas specialiojo ugdymo programas (mokykla-darželis, pradinė mokykla, daugiafunkcis centras, pagrindinė mokykla, progimnazija, jaunimo mokykla, gimnazija, suaugusiųjų mokymo centras).

Neformaliojo vaikų švietimo įstaiga – muzikos, dailės, meno, sporto mokykla, ugdymo centras, skirtas vaikų gebėjimams lavinti, moksleivių rūmai, kūrybos centras, klubas, šeštadieninė ir sekmadieninė tautinių mažumų mokykla ir pan.

Profesinio mokymo įstaiga – įstaiga, kurios pagrindinė veiklos sritis – profesinis mokymas.

Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius bei bagažą.

Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius miesto maršrutais, kuriuos nustato savivaldybė.

Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais priemiestiniais maršrutais ne daugiau kaip per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miesto savivaldybių) teritorijas.

Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais maršrutais daugiau kaip per dviejų savivaldybių ( neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas.

Keleiviniai traukiniai – Lietuvos vietinio ir tarptautinio susisiekimo traukiniai:

- vietinio susisiekimo traukiniai – paprastieji ir greitieji keleiviniai traukiniai, kursuojantys Lietuvos Respublikos teritorijoje;

- tarptautinio susisiekimo traukiniai – keleiviniai traukiniai, vežantys keleivius į kitas valstybes.

Mokyklinis autobusas – skiriamaisiais ir informaciniais ženklais paženklintas autobusas, skirtas vežti mokinius į mokyklą ir iš jos.

 

 

II SKYRIUS

PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMAS

 

4. Mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir iš jos organizuoja ugdymo įstaiga, kurioje jie ugdomi.

5. Mokiniai į ugdymo įstaigą ir iš jos gali būti pavėžėjami:

5.1. vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais;

5.2. vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais;

5.3. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais;

5.4. keleiviniais traukiniais;

5.5. mokykliniais autobusais;

5.6. išimties atvejais, nesant galimybės mokinius pavėžėti į ugdymo įstaigą 5.2.-5.5. punktuose nurodytomis transporto priemonėmis, mokiniai į mokyklą ir iš jos gali būti pavežami tėvų (globėjų, rūpintojų) transportu.

6. Pavėžėjimas organizuojamas:

6.1. kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantiems mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ir (ar) bendrojo ugdymo programas;

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  24  d. sprendimo Nr. 1-147 redakcija.

 

6.2. profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams į mokyklą važiuojantiems vietinio (miesto) ir (ar) tolimojo susisiekimo transportu;

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  24  d. sprendimo Nr. 1-147 redakcija.

 

6.3. vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais ir keleiviniais traukiniais mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  24  d. sprendimo Nr. 1-147 redakcija.

 

7. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir (ar) negalinčių savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje, atvykimą į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas ir atgal organizuoja ir vykdo mokykla savo transportu.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  24  d. sprendimo Nr. 1-147 redakcija.

 

8. Pavėžėjimas organizuojamas mokiniams, vykstantiems į bendrojo lavinimo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis, o į neformaliojo vaikų ugdymo įstaigas – darbo ir ne darbo dienomis.

9. Mokinių pavėžėjimas tėvų (globėjų, rūpintojų) transportu organizuojamas išimties atvejais, nesant galimybės mokinius pavėžėti į mokyklą vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais ar mokykliniu autobusu, kai raštiškai sudaryta sutartis.

10. Sutartį su vežėjais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašo pavėžėjimą organizuojančios įstaigos vadovas.

11. Už saugų mokinių pavėžėjimą į ugdymo įstaigą atsako vežėjas ar mokinio (-ių) tėvai (globėjai, rūpintojai).

 

 

III SKYRIUS

VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

12. Visos važiavimo išlaidos kompensuojamos:

12.1. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9-12 klasių (gimnazijų1-4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, mokykliniais autobusais ar tėvų (globėjų, rūpintojų) transportu. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis. Priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klasių mokiniams pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos;

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  24  d. sprendimo Nr. 1-147 redakcija.

 

12.2. vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais ir keleiviniais traukiniais;

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  24  d. sprendimo Nr. 1-147 redakcija.

 

12.3. vaikų globos namuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais.

13. Marijampolės savivaldybės taryba skiria švietimo įstaigoms mokinių ir vaikų globos įstaigoms jų gyventojų, nurodytų šios Tvarkos 12 punkte, asignavimus važiavimo išlaidoms kompensuoti.

14. Asignavimus, skirtus mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų, nurodytų šios Tvarkos 12 punkte, važiavimo išlaidoms kompensuoti, įstaigos naudoja pagal įstaigos vadovo patvirtintą tvarką.

 

IV SKYRIUS

VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

 

 

15. Važiavimo išlaidas vežėjui ar mokinio (-ių) tėvams (globėjams, rūpintojams) atlygina  ugdymo įstaiga iš Marijampolės savivaldybės tarybos jai patvirtintų asignavimų mokiniams pavėžėti.

            16. Lėšoms, skirtoms mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų važiavimo išlaidoms kompensuoti, įstaigos sudaro atskirą biudžeto išlaidų programos sąmatą.

17. Mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų važiavimo išlaidoms kompensuoti skirtų lėšų apskaita vedama pagal parengtą ir įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos žiniaraštį.

18. Mokinio (-ių) tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys naudotis transporto išlaidų kompensavimu, pateikia prašymą mokyklos direktoriui, nurodydami mokinio (-ių) vardą, pavardę, klasę, važiavimo maršrutą (km) ir asmeninę banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos važiavimo kompensavimo lėšos. Vieno kilometro važiavimo išlaidų kompensavimas negali būti didesnis už nustatytą Marijampolės savivaldybės tarybos važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais tarifą.

19. Marijampolės savivaldybės tarybai patvirtinus lėšas mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų važiavimo išlaidoms kompensuoti, įstaigos, kurių steigėjas ne Marijampolės savivaldybės taryba, sudaro sutartį su Savivaldybės administracija dėl lėšų panaudojimo.

20. Įstaigos nepanaudotas važiavimo išlaidoms kompensuoti skirtas lėšas grąžina į Marijampolės savivaldybės biudžetą iki einamųjų metų gruodžio  20 d.

21. Įstaigos vadovas atsako už teisingą lėšų, skirtų mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų važiavimo išlaidoms kompensuoti, naudojimą ir apskaitą.

 

______________________________

 

Į pradžią