Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-139 2016-03-29
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI

 

2016 m. kovo 29 d. Nr. 1-139

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr.1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 270, 277 ir 278 punktais, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Marijampolės savivaldybės tarybos (mero) 2015 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnė Pavelčikienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  tinklalapyje - ; žiniasklaidoje - ; TAR -

PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TURINYS

 

1. SAVIVALDYBĖS TARYBA.. 3

1.1. aTSTOVAVIMAS PAGAL PARTIJAS. 3

1.2. TARYBOS POSĖDŽIAI 4

1.3. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS. 6

2. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAI. 7

2.1. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas. 7

2.2. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETAS. 8

2.3. PLĖTROS, ŪKIO IR VERSLO VYSTYMO KOMITETAS. 9

2.4. SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS KOMITETAS. 10

2.5. ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ KOMITETAS. 11

2.6. KONTROLĖS KOMITETAS. 12

3. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJOS. 13

3.1. Administracinė komisija prie Marijampolės savivaldybės tarybos. 14

3.2. Marijampolės savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija.. 14

3.3. Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos komisija.. 15

3.4. Marijampolės savivaldybės privatizavimo komisija.. 15

3.5. Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisija.. 16

3.6. Marijampolės savivaldybės peticijų komisija.. 17

3.7. Marijampolės savivaldybės tarybos etikos komisija.. 17

3.8. Marijampolės savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisija.. 17

3.9. Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisija.. 18

3.10. Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti komisija.. 18

3.11. Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija.. 18

3.12. Marijampolės savivaldybėje laisvės kovoms įamžinti komisija.. 20

3.13. Marijampolės savivaldybės narkotikų kontrolės komisija.. 20

3.14. Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisija.. 20

3.15. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTŲ RĖMIMO FONDO KOMISIJA   20

4. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJA.. 21

5. SAVIVALDYBĖS MERAS. 21

5.1. SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS. 21

5.2. MERO DARBOTVARKĖ.. 22

5.3. VISUOMENINIAI PATARĖJAI 22

5.4. marijampolės regiono plėtros taryba.. 23

5.5. marijampolės savivaldybės renginiai ir užsienio ryšiai 23

5.5.1. Marijampolė svečiuose. 23

5.5.2. Svečiai Marijampolėje. 25

5.5.3. naujas partneris. 25

5.5.4. Įvairūs užsienio šalių renginiai 26

5.5.5. iniciatyvos. 26

5.5.6. apdovanojimai ir pasiekimai 28


 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

TARYBOS (MERO) 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2016 m. kovo 15 d. Nr. AN-28 (1.2.)

Marijampolė     

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentu teikiama Marijampolės savivaldybės tarybos (mero) 2015 metų veiklos ataskaita.

Ataskaitoje teikiama Marijampolės savivaldybės tarybos, jos suformuotų komitetų ir komisijų, kolegijos ir mero 2015 metų veikla.

           

1. Savivaldybės taryba

 

Į Marijampolės savivaldybės 8-ojo šaukimo tarybą 2015 m. kovo 1 d. buvo išrinkti 27 tarybos nariai, iš jų 18 praeitos kadencijos nariai.

 

1.1. Atstovavimas pagal partijas

 

Tarybos nariai 8-ojo šaukimo taryboje atstovauja šešioms politinėms partijoms.

1 pav. Tarybos sudėties pasiskirstymas pagal partijas

 

 

 

 

 

 

 

Vidmantas Brazys

Ramūnas Burokas

Jonas Grabauskas

Juozas Isoda

Povilas Isoda

Darius Kemeraitis

Alvydas Kirkliauskas

Kostas Kynas

Eugenijus Kurtinaitis

Irena Lunskienė

Romualdas Makauskas

Karolis Podolskis

Gintautas Stankevičius

Artūras Visockis

 

Gediminas Akelaitis

Kęstutis Mažeika

Petras Pavilonis

Valdas Pileckas

Kęstutis Traškevičius

Andrius Vyšniauskas

Rolandas Jonikaitis

Vytautas Narušis

Vaida Giraitytė

Snaiguolė Raguckienė

Metas Ražinskas

Benjaminas Mašalaitis

Artūras Venslauskas

 

Taryboje 2015 m. veikė trys frakcijos:

-          Lietuvos socialdemokratų partijos (14 narių, frakcijos seniūnas Karolis Podolskis),

-          Darbo partijos (3 nariai, seniūnas Metas Ražinskas),

-          Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (4 nariai, seniūnas Valdas Pileckas).

 

 

 

 

1.2. Tarybos posėdžiai

 

Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos posėdžiai. Marijampolės savivaldybės 8-ojo šaukimo taryba (toliau – Taryba) 2015 metais posėdžiavo 9 kartus.

Balandžio 21 d. vyko pirmasis 8-ojo šaukimo Tarybos posėdis, kuriame prisiekė tiesiogiai išrinktas savivaldybės meras Vidmantas Brazys. Paskirti du mero pavaduotojai: Povilas Isoda ir Irena Lunskienė. Administracijos direktoriumi paskirtas Sigitas Valančius.

            Balandžio 28 d. vykusiame posėdyje buvo paskirti Administracijos direktoriaus pavaduotojai Arvydas Bajoras ir Valdas Tumelis. Sudaryti 6 Tarybos komitetai: Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas; Kontrolės komitetas, Finansų ir ekonomikos komitetas; Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas; Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas; Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas ir patvirtintos komitetų sudėtys, kurios, keičiantis Tarybos nariams, šiek tiek keitėsi. Patvirtinti delegatai į Marijampolės regiono plėtros tarybą. Posėdžio metu buvo priimta A. Visockio priesaika.

            Gegužės 25 d. posėdžio metu buvo priimtos K. Kyno ir E. Kurtinaičio priesaikos. Naujiems nariams įteikti Tarybos nario pažymėjimai ir ženkleliai.

Per 2015 metus Taryba priėmė 374 sprendimus.

 

2 pav. Tarybos priimti sprendimai pagal veiklos sritis

Tarybos komitetų, frakcijų arba Tarybos narių siūlymais dalies pateiktų klausimų svarstymas, Tarybai pritarus, buvo atidėtas dėl neišsamiai paruoštos medžiagos ar paaiškėjus naujai informacijai.

Tarybos priimti svarbesni, verti paminėti sprendimai:

-          2015 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. 1-46 „Dėl Marijampolės reklamos simbolio naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

-          2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. 1-143 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2015–2019 metų veiklos prioritetų patvirtinimo“

-          2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. 1-153 „Dėl biudžetinės įstaigos Marijampolės botanikos centro likvidavimo“

-          2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. 1-159 „Dėl bendradarbiavimo sutarties su Rumunijos Respublikos Rešicos savivaldybe pasirašymo“

-          2015 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. 1-166 „Dėl pritarimo Marijampolės muzikos mokyklos ir Marijampolės dailės mokyklos reorganizavimui sujungimo būdu į Marijampolės meno mokyklą“

-          2015 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. 1-184 „Dėl viešosios įstaigos Daukšių socialinės pagalbos ir pagyvenusių žmonių užimtumo centro steigimo“

-          2015 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. 1-195 „Dėl Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo komplekso statybos“

-          2015 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. 1-222 „Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Marijampolės savivaldybėje“

Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės biudžetas patikslintas keturis kartus. Biudžeto vykdymas buvo gan įtemptas, atlikti perskirstymai atsižvelgiant į padidintas arba sumažintas įvairias tikslines dotacijas, mokesčių surinkimą bei kitus aspektus. Įvykdyti tiek gyventojų pajamų mokesčio, tiek  kitų biudžeto pajamų surinkimo straipsniai bei sumažinti kreditoriniai įsiskolinimai.

Aktyvėjant kaimo bendruomenių veiklai, teko spręsti klausimus dėl patalpų suteikimo, remonto, finansinės pagalbos bendruomenių rengiamiems projektams įgyvendinti. Taryba geranoriškai vertino kaimo bendruomenių veiklą, savo sprendimais stengėsi joms padėti. Per ataskaitinį laikotarpį 5 kaimo bendruomenių (Šventragio, Tautkaičių, Puskelnių kaimų; Sūduvos bendruomenei, asociacijai „Triobiškių bendruomenė“) projektams papildomai finansuoti iš viso skirta 33.736,96 Eur.

Tarybos darbas buvo dalykiškas, prieš kiekvieną posėdį darbas vyko komitetų posėdžiuose, frakcijų pasitarimuose, juose detaliai buvo svarstomi sprendimų projektai, teikiami pasiūlymai, todėl dauguma sprendimų buvo priimami be didelių svarstymų.

Tarybos posėdžiai yra atviri. Gyventojai apie posėdžių laiką ir darbotvarkę informuojami per vietos žiniasklaidos priemones. Savivaldybės interneto tinklalapyje galima susipažinti su Tarybos posėdžių darbotvarkėmis ir paruoštais sprendimų projektais bei tiesiogiai stebėti transliaciją arba peržiūrėti vykusių posėdžių įrašus.

Tarybos priimti sprendimai skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje www.marijampole.lt, informacija apie norminius teisės aktus skelbiama ir vietinėje žiniasklaidoje.

 

3 pav. Marijampolės savivaldybės tarybos narių dalyvavimas Tarybos posėdžiuose 2015 m.

         

 

 

Visuose Tarybos posėdžiuose dalyvavo daugiau nei pusė Tarybos narių: G. Akelaitis, R. Burokas, J. Isoda, D. Kemeraitis, A. Kirkliauskas, K. Kynas, E. Kurtinaitis, I. Lunskienė, R. Makauskas, V. Pileckas, K. Podolskis, S. Raguckienė, M. Ražinskas, K. Traškevičius, A. Visockis, A. Vyšniauskas.                                                                                     

Tarybos posėdžius praleidę Tarybos nariai informavo apie nedalyvavimo priežastis. Pagrindinės nedalyvavimo posėdžiuose priežastys – liga, komandiruotės bei išvykimai.

 

1.3. Administracinės naštos mažinimas

 

Vadovaujantis 2012 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 2 dalimi, Savivaldybių tarybos, teikdamos veiklos ataskaitas, savivaldybės bendruomenei privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano arba administracinės naštos priemonių, įtrauktų į savivaldybės strateginį veiklos planą, įvykdymo rezultatus.

Marijampolės savivaldybės administracijos Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vertinimo ataskaitos išvadose, teigiama, kad atlikus  Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginiame veiklos plane patvirtinto uždavinio „Diegti savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas, plėsti e-paslaugų spektrą bei mažinti administracinę naštą“ numatytų priemonių vykdymo vertinimą 2015 metų antrą pusmetį Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojai vykdė administracinės naštos mažinimo uždavinį ir priemones. Pagal pateiktą atitinkamų skyrių informaciją darytina išvada, kad numatytos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją bei administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimo kontrolę, yra vykdomos. Tačiau įvertinus tai, kad Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginiame veiklos plane ir Kriterijų suvestinėje nebuvo numatyti konkrečių priemonių, mažinančių  administracinę naštą fiziniams bei juridiniams asmenims, vertinimo kriterijai, taip pat priemonių įgyvendinimo pasiekimo rezultatai numatyti metams neskaidant įvykdymo terminų pusmečiais, todėl vertinti, kaip konkrečiai vykdomas administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas 2015 metų antrą pusmetį, nėra galimybės.                                              

                                   

2. Savivaldybės tarybos komitetai

 

Komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi Tarybos sprendimai ir mero potvarkiai.

Detaliau komitetai svarstė ne tik  būsimų Tarybos posėdžių, pagal savo kuruojamas veiklos sritis, dokumentus, bet ir kitus Tarybos sprendimų projektus. Posėdžiuose dalyvauti kvietė  atitinkamų įstaigų vadovus, įvairių organizacijų atstovus, rengė išvažiuojamuosius komitetų  posėdžius.

Visi komitetai išsamiai analizavo ir svarstė 2015 metų biudžeto pakeitimo sprendimų projektus, ilgalaikių paskolų ėmimo sprendimo projektus, taip pat klausimus, susijusius su Botanikos centro likvidavimu; Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo komplekso statymu; Muzikos ir Dailės mokyklos reorganizavimu sujungimo būdu į Meno mokyklą bei kitus visuomenei aktualius klausimus.

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės skelbiamos savivaldybės interneto tinklalapyje www.marijampole.lt, komitetų posėdžiuose yra daromas garso įrašas.

Savivaldybės meras V. Brazys ir jo pavaduotojai P. Isoda ir I. Lunskienė visų Tarybos komitetų posėdžiuose dalyvavo pagal galimybes.

 

2.1. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas

 

Komiteto sudėtis: Gediminas Akelaitis – komiteto pirmininkas, Petras Povilonis – pirmininko pavaduotojas , Juozas Isoda, Benjaminas Mašalaitis, Kęstutis Mažeika.

Marijampolės savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas 2015 metais surengė aštuonis posėdžius ir tris išvažiuojamuosius posėdžius. Komiteto narių posėdžių lankomumas labai geras. Be svarbių, pateisinamų objektyvių priežasčių nepraleistas nei vienas posėdis.

 

4 pav. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2015m.

 

 

 

 Komiteto posėdžių darbotvarkėse buvo svarstoma visi Tarybai pateikti sprendimų projektai.  Ypatingas dėmesys skirtas klausimams, susijusiems su gyventojų gyvenamąja aplinka, poilsiu, komunaliniu ūkiu. Tuo tikslu komitetas, pagal gyventojų iškeltą problemą, buvo išvykęs į „Dovinės vingio“ poilsio parką. Susipažino su rekreacinio miško, Dovinės hidroelektrinės, užtvankos, žemės nuosavybės klausimais. Po komiteto pateiktų rekomendacijų buvo išvežtos šiukšlės,  antrinės atliekos. Kur galima nušienauta, pradėta miško tvarkymo darbai. Stengiamasi gyventojams atgaivinti anksčiau buvusią poilsiavietę. Projektas tęstinis.

Pagal Savivaldybės mero Vidmanto Brazio pavedimą 2015 m. rugsėjo 11 d. komiteto nariai, kartu su administracijos darbuotojais ir kitais tarybos nariais detaliai domėjosi antrinių atliekų rūšiavimo gamyklos statybos, derinimo ir gamyklos paleidimo klausimais. Komiteto nuomone, tai buvo laiku atkreiptas dėmesys į projekto vykdymo eigą ir piniginių lėšų įsisavinimą, tai vėliau gali turėti įtakos  atliekų išvežimo, surinkimo kainai gyventojams.

Nuolatinis, didelis dėmesys skiriamas problemoms, kylančioms dėl europinio projekto „Rail Baltica“ ir su tuo susijusioms susisiekimo, gyventojų judėjimo, infrastruktūros problemoms bei nepatogumams.

Nelieka be dėmesio aplinkosauginiai klausimai. Komitetas konstatuoja ir apgailestauja, kad nepavyko išsaugoti tarptautinį pripažinimą turėjusio Botanikos centro.

Prasidėjus gyvenamųjų namų renovacijos procesui, atsirado naujos problemos, liečiančios tiesiogiai gyventojus ir jų finansus. Dėl LR aplinkos apsaugos ministerijos, Centrinės perkančios organizacijos nenoro girdėti Marijampolės savivaldybės teiktas abejones dėl namus renovuoti nupirkusių organizacijų, konkrečiai UAB „Orlista“, įstrigo šešių daugiabučių namų renovavimo darbai. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas pasiūlė Savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti komisiją problemai spręsti.

 

2.2. Finansų ir ekonomikos komitetas

 

Komiteto sudėtis: Romualdas Makauskas – komiteto pirmininkas, Eugenijus Kurtinaitis – pirmininko pavaduotojas, Povilas Isoda, Vytautas Narušis,  Kęstutis Traškevičius.

Komitetas organizavo 7 posėdžius, lankomumas geras, daugiausia komiteto posėdžių praleidęs V. Narušis.

 

 

 

 

5 pav. Finansų ir ekonomikos komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2015 m.

 

 

Kaip ir visą laiką, komiteto posėdžiai vyko prieš kiekvieną Tarybos posėdį. Viena iš  pagrindinių komiteto veiklos sričių – savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas ir jo operatyvinė kontrolė.

Kiekvieno posėdžio pradžioje išklausoma informacija apie biudžeto pajamų plano vykdymo eigą ir numatomi finansavimo prioritetai esant biudžeto plano pajamų straipsnių viršijimui. Per metus buvo gautos viršplaninės pajamos, kurios panaudotos kreditoriniams įsiskolinimams mažinti.

Ir šiais metais vienas iš svarbiausių komiteto uždavinių – kreditorinio įsiskolinimo, ypatingai – skolų bankams, mažinimas.

Ypatingo komiteto dėmesio centre buvo tokie klausimai, kaip mokestinių lengvatų verslui suteikimas, įvairių savivaldybės įstaigų ir įmonių paslaugų kainos, daugiabučių renovacijos klausimai bei įvairūs projektai, kurie vykdomi su Europos Sąjungos lėšomis bei šių projektų kofinansavimo klausimai.

 

2.3. Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas

 

Komiteto sudėtis: Artūras Venslauskas – komiteto pirmininkas, Darius Kemeraitis – pirmininko pavaduotojas, Karolis Podolskis, Metas Ražinskas, Andrius Vyšniauskas.

Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas 2015 metais posėdžiavo 7 kartus. Pora kartų komiteto posėdžiui pirmininkavo komiteto pirmininko pavaduotojas.

 

6 pav. Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2015 m.

 

Visuose komiteto posėdžiuose buvo svarstomi Tarybos posėdžiams pateikti sprendimai, kurie aktualūs Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetui. Taip pat buvo svarstyti bendri miestui ir miesto bendruomenei aktualūs klausimai, tokie kaip: leidimas atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojoje teritorijoje, pritarimas daugiafunkcio sporto komplekso investicijų projektui ir kiti. Ypatingai didelis dėmesys buvo skirtas daugiabučių renovacijos problemų sprendimui.

            2015 metais buvo svarstoma nemažai klausimų dėl savivaldybėje esančių žemės sklypų detaliųjų planų pateikimo.    

            Komiteto posėdžių metu buvo nagrinėjami ir kiti išskirtinai svarbūs, savivaldybės veiklai įtaką turintys klausimai, taip pat siūlomi šių klausimų sprendimų įgyvendinimo projektai:

·         Dėl Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo;

·         Dėl 2016 metų žemės ir nekilnojamo turto mokesčių tarifų nustatymo;

·         Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotų teritorijų programos projektui;

·         Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą.

·         Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą;

·         Dėl naudojimosi didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis aptarimo ir patvirtinimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metų sąmatos pavirtinimo;

·         Dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ 2015m. papildomo investicijų plano suderinimo;

Komiteto posėdžių metu buvo sudaromos galimybės pasisakyti visiems komiteto nariams. Komitetas glaudžiai bendradarbiavo su savivaldybės administracija, administracijos direktoriumi, departamentų direktoriais, specialistais. Posėdžiai vyko dalykiškai ir sklandžiai.

 

 

 

2.4. Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas

 

Komiteto sudėtis: Alvydas Kirkliauskas – komiteto pirmininkas, Jonas Grabauskas – pirmininko pavaduotojas, Ramūnas Burokas, Vaida Giraitytė, Artūras Visockis.

Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas 2015 metais posėdžiavo 6 kartus.

7 pav. Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2015 m.

 

Svarstė 70 sprendimų projektų, pateiktų Tarybai, prioritetą suteikdami socialiniams ir sveikatos klausimams nagrinėti ir spręsti.

* Dėl 2015 metų fizinių ir juridinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo.

* Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos lovų skaičiaus viešojoje įstaigoje Marijampolės ligoninėje patvirtinimo.

* Dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

* Dėl pritarimo VšĮ Marijampolės ligoninės prašymui apmokėti gydytojų rezidentų

studijas.

* Dėl Tarybos atstovų į viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą paskyrimo.

* Dėl Tarybos atstovų į viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės stebėtojų tarybą paskyrimo.

* Dėl Tarybos atstovų į viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą paskyrimo.

* Dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo.

* Dėl Marijampolės savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių patvirtinimo.

* Dėl pritarimo daugiafunkcio sporto komplekso investicijų projektui.

* Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

* Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2016 metams.

* Dėl viešosios įstaigos Daukšių socialinės pagalbos ir pagyvenusių žmonių užimtumo centro steigimo.

* Dėl viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti, 2016 metų sąrašo patvirtinimo.

* Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų;

* Dėl 2015 metų žemės mokesčio lengvatų;

* Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.

2015 metais Komitetas dirbo planingai. Aplankė socialinės, sveikatos priežiūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas, vaiko dienos centrus, teikė pagalbą organizuojant šventes ir renginius.

Kartu su Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugijos nariais, Socialinių reikalų, Architektūros ir urbanistikos bei Ūkio departamentų specialistais apsilankė renovuotose  ir kituose dažniau lankomose vietose mieste, įvertino, ar jos tinkamai pritaikytos neįgaliesiems, turintiems judėjimo problemų.

Pagal patvirtintą metų grafiką komiteto nariai susitikinėjo su gyventojais, padėjo spręsti jų problemas.

 

2.5. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

 

Komiteto sudėtis: Gintautas Stankevičius – komiteto pirmininkas, Snaiguolė Raguckienė – pirmininko pavaduotoja, Rolandas Jonikaitis, Kostas Kynas, Valdas Pileckas

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas 2015 metais surengė 7 komiteto  posėdžius ir 2 išvažiuojamuosius posėdžius. 

 

 

8 pav. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2015 m.

           

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. gegužės 21 d. komiteto posėdyje vienbalsiai komitetas siūlė į Marijampolės savivaldybės švietimo tarybą deleguoti du komiteto narius: G. Stankevičių ir V. Pilecką. Bendru sutarimu pritarta sprendimo projektui dėl dalyvavimo projekto „Lietuvos kultūros sostinė“ konkurse ir siekio 2018 metais Marijampolei įgyti Lietuvos kultūros sostinės vardą. Komiteto pirmininkas G. Stankevičius siūlo intensyvinti komiteto darbą, rengiant išvažiuojamuosius komiteto posėdžius, pradedant nuo apsilankymo Marijampolės savivaldybės sporto įstaigose. Vienbalsiai tam pritarta.

2015 m. birželio 25 d. komiteto posėdyje Finansų ir biudžeto departamento direktorė G. Rainienė atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus dėl einamo biudžeto vykdymo, mokinių pavežėjimo ir kt. Balsų dauguma pritarta šiems sprendimo projektams: dėl Marijampolės daugiafunkcio sporto komplekso statybos;  dėl Marijampolės garbės piliečio vardo suteikimo Onai Sakalauskienei; dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo-perskirstymo. G. Stankevičius komiteto vardu pasiūlė finansų departamento direktorei G. Rainienei, esant galimybei, skirti papildomai lėšų švietimo įstaigų komunalinėms reikmėms. Komitetas į Marijampolės savivaldybėje laisvės kovoms įamžinti komisiją delegavo S. Raguckienę.

2015 m. rugpjūčio 27 d. komiteto posėdyje Vygantas Dilys, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius, supažindino komiteto narius su švietimo įstaigų pasiruošimu naujiems mokslo metams, pristatė esančius pasikeitimus. Vienbalsiai pritarta sprendimo projektui dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ir ,,Varpelis“ direktorių skyrimo laimėjus konkursus. Bendru sutarimu pritarta sprendimo projektams dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo; dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (komitetas delegavo K. Kyną); dėl Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties pakeitimo ( komiteto delegavo S. Raguckienę).

2015 m. rugsėjo 24 d. komiteto posėdyje bendru sutarimu pritarta sprendimo projektui dėl Marijampolės savivaldybės 2015-2019 metų veiklos prioritetų patvirtinimo. Prie šio klausimo G. Stankevičius pasiūlė atskiru punktu įtraukti tolesnį švietimo, kultūros ir sporto įstaigų pastatų renovavimą. Balsų dauguma pritarta sprendimo projektams dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo; dėl daugiafunkcio sporto komplekso investicinio projekto rengimo.

2015 m. spalio 22 d. komiteto posėdyje balsų dauguma pritarta sprendimo projektui dėl Marijampolės muzikos mokyklos ir Marijampolės dailės mokyklos reorganizavimo sujungimo būdu į Marijampolės meno mokyklą (išreikštas apgailestavimas, kad į sudarytą darbo grupę šiuo klausimu nebuvo įtrauktas nė vienas komiteto narys). Bendru sutarimu pritarta sprendimo projektams dėl Marijampolės savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (komitetas nusprendė į Antikorupcijos komisijos sudėtį atstovo nesiūlyti); dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo nuostatų patvirtinimo.

2015 m. lapkričio 26 d. komiteto posėdyje balsų dauguma pritarta Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimui-patikslinimui. Vienbalsiai pritarta sprendimo projektui dėl Marijampolės sporto mokyklos teikiamų mokamų paslaugų tarifo nustatymo. Bendru sutarimu pritarta sprendimo projektui dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo tęstinio mokymosi 2015-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo ir koordinatoriaus paskyrimo.

2015 m. gruodžio 21 d. komiteto posėdyje balsų dauguma komitetas pritarė Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimui ir pakeitimui. Išklausė Finansų ir biudžeto departamento direktorės G. Rainienės informaciją apie biudžeto vykdymą ir savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų komunalinius įsiskolinimus. Bendru sutarimu pritarta sprendimo projektams dėl Marijampolės kraštotyros muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo; dėl mokesčio už vaikų ugdymą sporto mokymo įstaigose nustatymo. Svarstytas sprendimo projektas dėl mokesčio už ugdymą Dailės mokykloje nustatymo. Nė vienas komiteto narys nepasisakė ,,už‘‘ šį Tarybos sprendimą, kadangi mokesčiai keliami labai drastiškai. Klausimas nėra išdiskutuotas mokyklos bendruomenėje, nesupažindinti mokinių tėvai. Komitete vykusių diskusijų metu buvo priimtas sprendimas, kad šį klausimą reikėtų atidėti kitam Tarybos posėdžiui. G. Stankevičius, komiteto pirmininkas, informavo merą apie įvykusią diskusiją ir komiteto sprendimą (t.y. nepritarimą). Meras Tarybos posėdžio metu pasiūlė šį klausimą atidėti iki kito Tarybos posėdžio. Taryba vienbalsiai pritarė.

Per 2015 metus komitetas apsvarstė per 80 pateiktų Savivaldybės administracijos paruoštų sprendimo projektų. Išskirti tik pagrindiniai.

Per 2 išvažiuojamuosius komiteto posėdžius 2015 metais buvo aplankytos visos savivaldybės sporto įstaigos. Komitetas inicijavo kreipimąsi į Finansų ir biudžeto departamentą dėl papildomo lėšų skyrimo sporto centrui ,,Sūduva“ darbo užmokesčio fondui stabilizuoti ir sporto salei apšildinti. Komitetas išsprendė įstaigos avarinius komunalinius klausimus. Kartu su ,,Sveikatos bangos“ direktoriumi komitetas rado bendrus sprendinius dėl įstaigos baseino rekonstrukcijos ir pritaikymo plaukimo mokymuisi mūsų savivaldybės pradinių klasių mokiniams. Tam turi būti numatomos lėšos  2016 metų biudžete. Komitetas, lankydamasis visose sporto įstaigose, domėjosi įstaigų finansine, ūkine ir organizacine veikla, apžiūrėjo patalpas, išklausė pagrindines problemas ir domėjosi ateities planais. Komitetą lydėjo sporto skyriaus vedėjas V. Papečkys.

 

2.6. Kontrolės komitetas

 

Komiteto sudėtis: Kęstutis Traškevičius – komiteto pirmininkas, Juozas Isoda – pirmininko pavaduotojas, Metas Ražinskas.

2015 m. įvyko šeši 8-ojo šaukimo Tarybos Kontrolės komiteto posėdžiai, kuriuose dalyvavo visi komiteto nariai. Kiekvieną ketvirtį buvo svarstoma informacija apie Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymą.

Kontrolės komitetas 2015 m. dirbo pagal 2014 m. gruodžio 29 d. Tarybos posėdyje patvirtintą ir 2015 m. birželio 29 d. Tarybos posėdyje papildytą veiklos programą. Komiteto posėdžiuose dalyvaudavo Savivaldybės kontrolierius, Kontrolės ir audito tarnybos specialistai, įstaigų vadovai.

Pirmajame posėdyje, kuris vyko 2015 m. gegužės 22 d., buvo svarstoma Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programa, Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos planas, informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Marijampolės filialo 2015-05-12 kreipimasis, kai kurie kiti artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai. Buvo nutarta siūlyti Komiteto 2015 metų veiklos programą bei Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos planą papildyti punktais dėl socialinio būsto fondo plėtros programos įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje audito, pavesti ir teikti rekomendacijas Marijampolės savivaldybės administracijai dėl Tauro apygardos partizanų memorialo.

Antrajame komiteto posėdyje buvo pritarta Dailės mokyklos, Muzikos mokyklos, J. Totoraičio progimnazijos, Sūduvos gimnazijos finansinio (teisėtumo) audito išvadoms, Savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų audito išvadai, Savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą 2015 m. Europos Sąjungos finansuojamiems projektams įgyvendinti audito išvadai bei nutarta rekomenduoti Savivaldybės administracijai, rengiant 2016 m. biudžeto projektą, numatyti papildomas lėšas Marijampolės dailės ir muzikos mokykloms pagrindinėms priemonėms įsigyti, teikti išsamesnę informaciją apie Savivaldybės išlaidų sąmatų vykdymą ir siekti, kad Savivaldybės kreditoriniai įsiskolinimai nedidėtų, paspartinti sankryžų, susijusių su „Rail Baltica“ projekto vykdymu, statybą bei spręsti transporto kamščių mieste problemą.

Trečiajame komiteto posėdyje buvo svarstomos Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaita ir audito išvada bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita, taip pat audito Marijampolės savivaldybės pavaldume esančiose stacionarinės medicinos reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančiose įstaigose išvados, kurioms buvo  pritarta. Posėdyje nutarta rekomenduoti Savivaldybės administracijai per metus parengti Savivaldybės administracijos apskaitos politiką, Tarybos reglamente numatyti Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvirtinti Tarybai tvarką ir terminus.

Ketvirtajame posėdyje svarstytas Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos plano projektas ir keletas kitų artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų. Nutarta surinkti Tarybos narių pasiūlymus dėl  Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos plano projekto.

Penktajame komiteto posėdyje nutarta pritarti Kontrolės ir audito tarnybos  2016 metų veiklos plano projektui bei pavesti Savivaldybės administracijai iki 2016 m. kovo 1 d. Kontrolės komitetui pateikti informaciją apie Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos 2014 m. gruodžio 12 d. išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Marijampolės savivaldybėje pateiktų rekomendacijų vykdymo viešųjų pirkimų srityje.

Šeštajame posėdyje buvo pritarta Socialinio būsto fondo plėtros programos įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje audito išvadų projektui, rekomenduota Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui ieškoti būdų suvienodinti atliekų tvarkymo tarifus visose Marijampolės apskrities savivaldybėse ir efektyviau plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Marijampolės regione.

Kontrolės komitetas įvykdė savivaldybės Tarybos patvirtintą 2015 m. veiklos programą.

 

3. Savivaldybės tarybos komisijos

 

8-ojo šaukimo 2015 metais Taryba sudarė:

-          4 tarybas:

·         Marijampolės savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą,

·         Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą,

·         Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybą,

·         Marijampolės savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybą.

-          14 nuolatinių komisijų.

Viena komisija buvo panaikinta, pasikeitus teisės aktams. Sudarytos komisijos ir tarybos, jų sudėtys yra skelbiamos Marijampolės savivaldybės interneto tinklalapyje www.marijampole.lt

Sudėtingiems, svarbiems, skubiems ar kitiems klausimams spręsti ir pasiūlymams bei išvadoms parengti Taryba sudaro laikinąsias komisijas arba darbo grupes.

Tarybos balandžio 28 d. sprendimu sudaryta darbo grupė Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento projektui parengti. Grupė dirbo labai atsakingai ir atidžiai, nes tai pagrindinis Tarybos darbą reglamentuojantis dokumentas. Reglamentas patvirtintas rugsėjo 28 d. posėdyje.

 

3.1. Administracinė komisija prie Marijampolės savivaldybės tarybos

 

Komisija sudaryta 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos sudėtis: Irena Lunskienė – komisijos pirmininkė, Andžela Galeckienė, Rolandas Jonikaitis, Vidas Pielikis, Snaiguolė Raguckienė, Nerijus Sujeta, Violeta Švetkauskienė, Artūras Visockis.

Administracinė komisija yra Marijampolės savivaldybės tarybos sudaryta nuolatinė komisija, kuri nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, kurios Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) priskiriamos jos kompetencijai.

Administracinė komisija administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja vadovaudamasi administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos tvarka, kuri yra nustatyta LR ATPK. Daugiausia nagrinėtinų komisijos bylų yra už LR ATPK 188 straipsnio pažeidmą, t.y. savavaldžiavimas, kuris apibrėžiamas kaip savavališkas, nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos, vykdymas savo tikros ar tariamos teisės ginčijamos kito asmens, nepadaręs esminės žalos piliečių teisėms ar teisėtiems interesams arba valstybinėms ar visuomeninėms įmonėms, įstaigoms arba organizacijoms. Šio straipsnio pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 28 iki 57 eurų.

 

1 lentelė. Administracinės komisijos veiklos 2014–2015 m. palyginimas

 

2014 m.

2015 m.

Svarstyta bylų

13

11

Paskirta nuobaudų:

9

4

    - įspėjimų

5

2

- baudų

4

2

Bylos nutrauktos

4

5

Grąžintos patikslinti arba persiųtos pagal kompetenciją

-

2

Bendra baudų suma

600 Lt (173 Eur)

273 Eur

 

3.2. Marijampolės savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija

           

            Komisija sudaryta 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos sudėtis: Violeta Švetkauskienė – komisijos pirmininkė, Ilona Žilinskienė – pirmininko pavaduotoja,  Andžela Galeckienė, Irena Lunskienė, Snaiguolė Raguckienė.

Komisija savo veikloje vadovaujasi  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymu, Administracinių komisijų darbo nuostatais, patvirtintais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 533, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Nurodytų teisės aktų nuostatos nustato šios komisijos sudarymo tvarką, reikalavimus komisijos nariams bei apibrėžia kompetencijos ribas.

Komisijos paskirtis ir pagrindinė vykdytina funkcija, dėl ko ji yra sudaroma, - ikiteismine tvarka nagrinėti asmenų skundus (prašymus) dėl savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.

2015 metais komisija gavo tris fizinių asmenų skundus.

Pareiškėjas Darius Šlikas 2015-06-01 skundu skundė Marijampolės visuomenės sveikatos centro  (toliau – VSC) 2015-04-29 aktą Nr. 5D-814, teigdamas, kad kreipėsi į VSC su prašymu atlikti operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, tačiau ji buvo atlikta netinkamai.  Tas pats asmuo kitu 2015-06-01 skundu skundžia VSC 2015-05-19 aktą Nr. 5D-956, teigdamas, kad kreipėsi į VSC nurodydamas, kad Marijampolės pataisos namuose baudos izoliatoriaus langai uždengti metalinėmis žaliuzėmis. Pareiškėjo netenkina 2015-05-13 atliktos operatyvios valstybinės visuomenės sveikatos kontrolės rezultatai/išvada ir Marijampolės visuomenės sveikatos centro 2015-05-19 aktas Nr. 5D-956. Abiem atvejais pareiškėjo Dariaus Šliko 

skundai buvo pripažinti nepriskirtinais Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos įstatymo 5 str. apibrėžtai kompetencijai, todėl buvo priimtas sprendimas atsisakyti priimti nagrinėti skundą (prašymą).

Pareiškėjas Juozas Brazys į komisiją kreipėsi 2015-03-10 skundu, prašydamas įpareigoti pateikti informaciją tokią, kokios jis prašo, t.y. nepatenkintas jau kartą gautu atsakymu. Įvertinus Juozo Brazio 2015-03-10 skundą (reg. Nr. Sk-28), faktą, kad Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-17 raštas Nr. SA-1693(4.1) „Dėl informacijos teikimo“ nelaikytinas individualiu administraciniu aktu ir kad šiame rašte pateikta informacija atitinka teisės gauti ir informacijos teikimo įstatyminį reglamentavimą bei tai padaryta nepraleidžiant termino, konstatuotina, kad pareiškėjo Juozo Brazio skundas nepriskirtinas  Visuomeninės administracinių ginčų komisijos įstatyme nurodytai kompetencijai, todėl negali būti nagrinėjamas Marijampolės savivaldybės visuomeninėje administracinių ginčų komisijoje.

Komisijos sprendimai nebuvo apskųsti Kauno apygardos administraciniam teismui.

           

3.3. Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos komisija

(įgaliojimai nutrūko 2015-10-26)

 

Komisija sudaryta 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos sudėtis: Ramūnas Burokas – komisijos pirmininkas, Gediminas Akelaitis, Metas Ražinskas, Valdas Pileckas, Vytautas Narušis, Darius Kemeraitis ir Gintautas Stankevičius.

2015 metais vykusiame viename šios komisijos posėdyje buvo svarstomas Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos įgyvendinimo priemonių planas. Komisijos nariai pasiūlė papildyti 10 naujų punktų, pritarta septyniems.

 

3.4. Marijampolės savivaldybės privatizavimo komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos sudėtis: Jonas Grabauskas – komisijos pirmininkas, Vytautas Narušis, Petras Pavilonis, Metas Ražinskas, Gintautas Sabas, Artūras Venslauskas, Ilona Žilinskienė.

            2015 metais įvyko 6 Privatizavimo komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyti 46 klausimai.

Per ataskaitinius metus įvykdyta 14 viešų nekilnojamojo turto, žemės sklypų ir kito nekilnojamojo turto pardavimo aukcionų. Vienas aukcionas dėl garažo patalpos, esančios Marijampolėje P. Armino g. 31, pripažintas negaliojančiu, nes nepasirašyta turto pirkimo- pardavimo sutartis.

2015 metais viešame aukcione parduotas savivaldybės nekilnojamas turtas:

o   Gyvenamasis namas, Marijampolė Kalvių g. 13;

o   Butas Nr.2, Marijampolė J. Jablonskio g. 23-2;

o   Ambulatorijos pastatas, Marijampolės sav. Valavičių k. Sūduvos g. 32,;

o   Garažo patalpa, Marijampolė Vytauto g. 25C-4;

o   Ūkio patalpos, Marijampolė Vytauto g. 25C-2;

o   Kontoros patalpos, Marijampolė Gedimino g. 7-7;

o   8/100 dalį negyvenamosios patalpos – kultūros namų, Marijampolės sav. Svetlicos k.A. Yliaus g. 27-3;

o   Negyvenamoji patalpa – mokykla, Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Kūlokų k. Kūlokų g. 49-1A;

o   Butas, Marijampolė A. Civinsko g. 30-1;

o   Butas, Marijampolė A. Civinsko g. 30-3;

o   Butas, Marijampolė V. Kudirkos g. 45-1;

o   Butas, Vilkaviškis Rimgaudo g. 12-2;

o   Butas, Marijampolė Šaulių g. 6-2.

Iš UAB „Vidara“ už Kultūros namų pastatą Marijampolėje Stoties g. 14 gauta 33 287,33 Eur. Pastatas buvo parduotas 2014 metais, išsimokant per 2 metus. 2015 metais už pastatą  atsiskaityta galutinai.

2015 metais apskųstų privatizavimo sandorių nebuvo. Iš viso 2015 metais  iš privatizavimo sandorių gauta 64.575,33 Eur pajamų.

2016 metais iš privatizavimo sandorių tikimasi gauti 100.000 Eur pajamų. Šiuo metu viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąraše yra  23 objektai.

 

3.5. Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisija

           

            Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Komisijos sudėtis: Vidmantas Brazys – komisijos pirmininkas, Gediminas Akelaitis, Kostas Kynas, Irena Lunskienė, Romualdas Makauskas, Benjaminas Mašalaitis, Vytautas Narušis, Snaiguolė Raguckienė, Kęstutis Traškevičius.

2015 metais įvyko 6 Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisijos posėdžiai. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 25 įvairių organizacijų teikimai dėl konkrečių asmenų apdovanojimo Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu arba Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu ir vienas prašymas suteikti Marijampolės garbės piliečio vardą ir ženklą. Sprendimą dėl Marijampolės garbės piliečio vardo suteikimo priėmė Taryba. Vienam teikimui skirti apdovanojimą – Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medalį -  nebuvo pritarta.

2015 m. nuspręsta suteikti tokius apdovanojimus: 1– Marijampolės garbės piliečio vardą ir ženklą; 3 – Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinus (2014 – 6, 2013 m. – 5, 2012 m. – 6) ir 19– Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medalius (2014 – 13, 2013 m. – 20, 2012 m. – 18).

Apdovanojimai įteikti Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, „Miesto dienų 2015“ šventinėje ceremonijoje, derliaus šventėje „Sūduvos kraitė 2015“, Tarptautinės mokytojų dienos, Lietuvos kariuomenės dienos minėjimuose ir Metų padėkos iškilmingame renginyje.

Įvertindama svarų indėlį kuriant Marijampolės savivaldybės gyventojų socialinę, kultūrinę ir dvasinę gerovę Marijampolės savivaldybės taryba 2015 m. suteikė Marijampolės garbės piliečio vardą Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto direktorei Onai Sakalauskienei.

Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu, buvo apdovanoti šie asmenys:

o Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupijos vyskupas, už ypatingus nuopelnus Marijampolės žmonėms

o Manfredas Švakas (Manfred Schwaak) (po mirties), už ypatingus nuopelnus Želsvos pagrindinės mokyklos bendruomenei

o Viktoras Kemeraitis, už ypatingus nuopelnus statybos ir paveldo objektų restauravimo srityje

Apdovanoti Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu:

o Juozas Slaboda, už uolią tarnybą ir karinio paveldo puoselėjimą

o Rimantas Dovydaitis, už nuopelnus populiarinant buriavimo sportą

o Romas Sujeta, už nuopelnus Marijampolės tinkliniui

o Benius Jankevičius, už svarų indėlį ugdant jaunuosius sportininkus

o Regina Kaleinikienė, už kūrybingą vadovavimą švietimo įstaigai

o Julija Lapinskienė, už reikšmingą indėlį plėtojant suaugusiųjų švietimą

o Jaunius Jonas Vylius, už Sūduvos krašto etninės kultūros puoselėjimą

o Kęstutis Matulevičius,  už profesionalią pagalbą ir nuoširdų bendradarbiavimą

o Valdas Senkus, už pavyzdingą ūkininkavimą

o Nijolė Smilgienė, už nuopelnus Sasnavos krašto žmonėms

o Dalytė Venčkauskienė, už efektyvų naujovių taikymą ir pažangą

o Daiva Pankauskienė, už nuopelnus kuriant ir plėtojant savivaldybės socialinių paslaugų tinklą

o Rūta Klesevičienė, už reikšmingą indėlį atkuriant ir stiprinant Marijampolės evangelikų liuteronų parapiją

o kun. Arvydas Liepa, už svarų indėlį į Sasnavos parapijos ir visos Vilkaviškio vyskupijos gyvenimą

o Algis Stepanauskas, už svarų indėlį į Marijampolės sakralinį palikimą

o Violeta Švetkauskienė, už nuopelnus valstybės tarnyboje

o Anicetas Varnas, už reikšmingą indėlį propaguojant krašto apsaugos sistemos tikslus ir uždavinius visuomenei

o Gintautas Žibūda, už svarų indėlį į Marijampolės krepšinį

o Magdalena Venskūnienė, už tautinio šokio tradicijų puoselėjimą ir jaunimo meninį ugdymą.

 

3.6. Marijampolės savivaldybės peticijų komisija

           

            Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Komisijos sudėtis: Irena Lunskienė – komisijos pirmininkė, Ramūnas Burokas, Vaida Giraitytė, Juozas Isoda, Kęstutis Mažeika.

2015 m. komisija gavo Iniciatyvinės grupės „Marijampolės permainos“ kreipimąsi  dėl Dovinės vingio parko („Krokodilo“) atkūrimo visuomenės reikmėms. Komisija apsvarstė šį kreipimąsi ir nusprendė jo nenagrinėti, nes  kreipimasis pateiktas nesivadovaujant Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 4 straipsnio reikalavimais bei kreipimesi pateikto pasiūlymo tenkinimas nereikalauja keisti, papildyti, priimti naują teisės aktą ar pripažinti netekusiu galios jau veikiantį teisės aktą. Kreipimasis perduotas nagrinėti Marijampolės savivaldybės administracijai.

 

3.7. Marijampolės savivaldybės tarybos etikos komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Komisijos sudėtis: Petras Pavilonis – komisijos pirmininkas, Jonas Grabauskas, Alvydas Kirkliauskas, Lina Mineikienė, Ričardas Mockus, Metas Ražinskas, Gintautas Stankevičius.

Komisija 2015 metais rinkosi į du posėdžius, kurie įvyko 2015 metų rugsėjo 16 dieną ir tų pačių metų gruodžio 3 dieną. Juose komisijos nariai buvo supažindinti su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštais Marijampolės savivaldybės merui dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narių Povilo Isodos ir Artūro Venslausko galimai padarytų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimų. Komisija posėdžiuose išklausė tarybos narių P.Isodos ir A.Venslausko paaiškinimus dėl Privačių interesų deklaracijų pateikimo terminų, P.Isodos dalyvavimo nenusišalinant sprendimo „Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo Igliškėlių kaimo bendruomenės projektui „Pėsčiųjų tako sutvarkymas Igliškėlių miestelyje“ priėmimo procedūrose ir priėmė sprendimus svarstytais klausimais.

            Komisijos pirmininkas, vykdydamas komisijos pavedimą, 2015 m. rugsėjo mėnesį vykusiame Tarybos posėdyje informavo Tarybos narius apie būtinybę nusišalinti nuo sprendimų projektų svarstymo ir sprendimų priėmimo, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

 

3.8. Marijampolės savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisija

 

            Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Komisijos sudėtis: Valdas Tumelis – komisijos pirmininkas, Birutė Belenavičienė, Jonas Grabauskas, Rolandas Jonikaitis, Benjaminas Mašalaitis, Daiva Pankauskienė, Vidas Pielikis, Karolis Podolskis, Snaiguolė Raguckienė, Gražina Rainienė, Violeta Švetkauskienė.

2015 metais įvyko 8 komisijos posėdžiai.

Mokesčių lengvatų svarstymo komisija 2015 m. svarstė tokius prašymus: 24 prašymus dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo/atleidimo, iš kurių patenkinta 20 prašymų, suteikta lengvatų už 154,0 tūkst. Eur; 49 prašymus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo/atleidimo, iš kurių patenkinta 25 prašymai, suteikta lengvatų už 47,1 tūkst. Eur; 13 prašymų dėl žemės mokesčio sumažinimo/atleidimo, iš kurių patenkinta 10 prašymų, suteikta lengvatų  už 3,7 tūkst. Eur.

Mokesčių lengvatų svarstymo komisija 2015 metais teikė Tarybai  10 pasiūlymų (sprendimų projektų) dėl atleidimo (neatleidimo) nuo mokesčių ar mokesčių sumažinimo (nesumažinimo).

 

3.9. Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Komisijos sudėtis: Valdas Tumelis – komisijos pirmininkas, Gintautas Bulkevičius, Eugenijus Kurtinaitis, Petras Latoža, Vidas Pielikis, Metas Ražinskas, Artūras Venslauskas,  Andrius Vyšniauskas.

Pagrindiniai Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos  uždaviniai yra kontroliuoti UAB „Litesko” pateikto investicijų į Marijampolės savivaldybės šilumos ūkį plano ir grafiko laikymąsi, prižiūrėti UAB „Litesko“ investicijų į Marijampolės savivaldybės šilumos ūkį apimtis ir pobūdį, tikrinti atliktų investicijų atitikimą UAB „Litesko“ pateiktam patvirtintam metiniam ar ilgalaikiam investicijų planui ir grafikui. Taip pat komisija nagrinėja UAB „Litesko“ investicinius į šilumos ūkį planus ir teikia juos svarstyti Tarybai.

2015 m.  įvyko vienas komisijos  posėdis, kurio metu apsvarstyti šie klausimai:

1. Dėl 2014 m. UAB „Litesko“ atliktų investicijų į Marijampolės šilumos ūkį pripažinimo ir užskaitymo.

2. Dėl Investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį, ilgalaikio turto ir šilumos skaitiklių įsigijimo 2015-2016 m. plano

Komisija apsvarstė ir pritarė UAB „Litesko” 2014 m. atliktoms investicijoms į šilumos ūkį. Iš viso buvo pripažinta ir užskaityta 4049015 Lt (1172676 Eur) (be PVM) atliktų investicijų. Visa  informacija 2015 m. birželio mėnesį buvo pateikta Tarybos posėdyje.

Taip pat komisija apsvarstė ir pritarė šioms UAB „Litesko“ planuojamoms atlikti investicijoms:

1. Marijampolės miesto šilumos tinklų magistralės Nr. 5 ruožo tarp atkarpos 5M-9 ir šilumos kameros 1M-16 Marijampolėje, Draugystės g. rekonstrukcija. Šiems darbams buvo numatyta investuoti 564759 Eur (be PVM).

2. Marijampolės katilinės tinklo siurblio Nr.1 rekonstrukcija. Numatyta investuoti 100 tūkst.

3. Ilgalaikio turto įsigijimas. 2015 – 2016 m. planuojama įsigyti įvairaus ilgalaikio turto, reikalingo veiklos vykdymui, už 80620 Eur.

4. Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir montavimas. Planuojama 2016 m. įsigyti 20 vnt. šilumos apskaitos prietaisų už 12306 Eur.

Visiems šiems investicijų planams lėšos buvo numatytos iš UAB „Litesko“. Planus taip pat suderino Taryba.

 

3.10. Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. birželio 29 d. Komisijos sudėtis: Irena Lunskienė – komisijos pirmininkė, Odeta Aleksienė, Roma Brazauskienė, Jolita Glodienė, Irma Kavaliauskienė, Alvydas Kirkliauskas, Tomas Kiveris, Ilona Masaitienė, Genovaitė Naidzinavičienė, Daiva Pankauskienė, Marija Ražinskienė, Artūras Visockis.

Per 2015 metus komisija neposėdžiavo.

 

3.11. Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija

 

            Komisija sudaryta 2015 m. birželio 29 d. Komisijos sudėtis: Povilas Isoda – komisijos pirmininkas, Darius Cinaitis, Darius Kemeraitis, Dana Liukinevičienė, Kęstutis Mažeika, Gražina Rainienė, Eglė Stebulienė.

2015 metais įvyko du Marijampolės savivaldybės SVV rėmimo komisijos posėdžiai:

1. SVV rėmimo komisijos posėdžio, įvykusio 2015-10-12, metu apsvarstyta 12 prašymų paramai gauti. Patenkinta 10 prašymų. Du prašymai netenkinti, nes paramos prašė įmonės, kurių registracijos dokumentuose kaip pagrindinė veikla yra nurodyta mažmeninė ar didmeninė prekyba, taip pat finansinės paslaugos, o tokia veikla patenka į SVV rėmimo fondo nuostatų 14 punkte išvardytų neremiamų veiklų sąrašą, todėl  negali būti remiama SVV rėmimo fondo lėšomis.

2. SVV rėmimo komisijos posėdžio, įvykusio 2015-12-07, metu apsvarstyta 6 prašymai paramai gauti. Visi prašymai patenkinti.

Per 2015 m. paramai SVV įmonėms paskirstyta 11.409,38 Eur SVV rėmimo fondo lėšų.

        2 lentelė. Paramai SVV remti išleistos lėšos pagal paramos formas 2014–2015 metais:

Paramos forma

2014 m.

2015 m.

Išleista SVV rėmimo fondo lėšų, Eur

Procentinė dalis nuo visos SVV paramai skirtos lėšų sumos

Išleista SVV rėmimo fondo lėšų, Eur

Procentinė dalis nuo visos SVV paramai skirtos lėšų sumos

1.      Daliai palūkanų už kredito institucijų suteiktas paskolas SVV įmonėms dengti

3.146,85

25,97%

2.861,39

25,08%

2.      Padengti 80% patirtų įmonės steigimo išlaidų

3.173,12

26,19%

2.355,92

20,65%

3.      Padengti 50% patirtų rinkodaros priemonių formavimo išlaidų

1.060,38

8,75%

901,61

7,90%

4.      Padengti 50% patirtų interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų

2.181,65

18,00%

1.081,03

9,48%

Padengti 50% patirtų

teritorinio planavimo

dokumentų ir  techninių projektų parengimo išlaidų

-

-

800,00

7,01%

1.      Padengti 50% patirtų parodos išlaidų

92,68

0,76%

-

-

2.      Padengti 50% patirtų verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengimo išlaidų

579,24

4,78%

1.200,00

10,52%

3.      Padengti 50% patirtų personalo mokymo išlaidų

724,59

5,98%

1.159,43

10,16%

4.      Asocijuotų verslo struktūrų vykdomoms programoms finansuoti

1.158,48

*

9,56%

1.050,00

**

9,20%

Iš viso:

12.116,99

100,00%

11.409,38

100,00%

* Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų projekte „Metų žvilgsnis 2014“ numatytoms veikloms dalinai finansuoti.

** Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų projekte „Metų žvilgsnis 2015 metai (tęstinumas)“ numatytoms veikloms dalinai finansuoti.

 

2015 metais Marijampolės savivaldybės SVV rėmimo fondas paramą teikė 27 savivaldybės teritorijoje veikiantiems SVV subjektams.

           

3.12. Marijampolės savivaldybėje laisvės kovoms įamžinti komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. birželio 29 d. Komisijos sudėtis: Irena Lunskienė – komisijos pirmininkas, Ričardas Bagdanavičius, Vygantas Dilys, Alvydas Kirkliauskas, Gedeminas Kuncaitis, Stasė Požarskienė, Snaiguolė Raguckienė, Justinas Sajauskas, Iraida Skirpstienė, Kęstutis Traškevičius, Sigitas Valančius, Vladas Vilkauskas, Marija Žvinakevičienė.

            Marijampolės savivaldybėje laisvėms kovoms įamžinti komisija 2015 m.  surengė 3 posėdžius, išnagrinėjo  gautus pasiūlymus dėl laisvės kovų  atminimo vietų priežiūros, remonto ir įamžinimo.

            Vieno  išvažiuojamojo posėdžio metu lankėsi buv. vienuolyne, esančiame Marijampolės seniūnijos Skardupių kaime, kur buvo įkurta Tauro partizanų apygarda. Kito posėdžio metu komisija svarstė ir pritarė, kad būtų iškaltas papildomas užrašas ant Rimanto Juknevičiaus paminklo priekinės plokštės.

Laisvės kovoms įamžinti komisijos  nariai lankėsi Marijampolės Ramybės parke, tikrindami medinių skulptūrų ir kryžių fizinę  būklę.

Komisija  2016 m. siūlo skirti lėšų buv. vienuolyno pastatui, Tauro apygardos partizanų būstinei, esančiam Marijampolės seniūnijos Skardupių kaime, tvarkyti,   skulptūroms ir  mediniam susidėvėjusiam kryžiui Ramybės parke atnaujinti.

 

3.13. Marijampolės savivaldybės narkotikų kontrolės komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos sudėtis: Alvydas Kirkliauskas – komisijos pirmininkas, Aušra Adomavičiūtė, Odeta Aleksienė, Arūnas Jasionis, Asta Klimašauskienė, Asta Klimienė, Lina Laukaitienė, Aistė Mikulionytė, Vanda Pangonienė, Liutauras Sinkevičius, Vaidas Zabilevičius, Laima Žigienė.

2015  m. spalio 9 d. komisijos atstovai dalyvavo apskritojo stalo diskusijose, skirtose Tarptautinei psichikos sveikatos dienai paminėti, kurios vyko VšĮ Marijampolės ligoninės Psichikos ligų skyriuje ir VšĮ Marijampolės PSPC Psichikos dienos stacionare. Diskusijose dalyvavo įstaigų administracijos atstovai ir padalinių darbuotojai, buvo aptarti klausimai dėl problemų teikiant medicinines paslaugas rizikos grupės asmenims ir priklausomybės ligomis sergantiems pacientams.

 

3.14. Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. spalio 26 d. Komisijos sudėtis: Valdas Pileckas – komisijos pirmininkas, Gediminas Akelaitis, Ramūnas Burokas, Žydrūnas Čekauskas, Lina Mineikienė, Metas Ražinskas.

Per 2015 metus komisija neposėdžiavo.

 

3.15. Marijampolės savivaldybės smulkių ir vidutinių žemės ūkio subjektų

rėmimo fondo komisija

 

Komisija sudaryta 2011 m. lapkričio 28 d. ir naujos kadencijos Tarybos nekeista. Komisijos sudėtis: Vidas Pielikis – komisijos pirmininkas, Eugenijus Alesius, Arvydas Bajoras, Vytautas Narušis, Zina Prajarienė.

            2015 metais įvyko 1 komisijos posėdis, kurio metu svarstyti klausimai:

            Pateiktų fizinių ir juridinių žemės ūkio subjektų prašymų ir papildomų dokumentų peržiūra, pristatymas, atitikimo rėmimo fondo nuostatams įvertinimas;

 Išlaidų dalinio padengimo svarstymas.

Komisija išnagrinėjo 1 pateiktą prašymą ir papildomus dokumentus. 2015 metais pateiktas tik vieno žemės ūkio subjekto – ūkininko prašymas. Paramos prašoma pagal vieną priemonę -  „Tręšimo planų sudarymo išlaidų dalinis padengimas“.  Patirtų išlaidų suma yra 1341,24 (vienas tūkstantis trys šimtai keturiasdešimt vienas euras dvidešimt keturi euro centai). Pagal kitas rėmimo fonde numatytas programas žemės ūkio subjektų prašymų  2015 m.  nebuvo pateikta.

Nutarus, kad pareiškėjo prašymas ir papildomi dokumentai pateikti pagal reikalavimus, buvo svarstomas išlaidų dalinio padengimo dydis.

Nutarta  žemės ūkio subjektui – paramos gavėjui, iš rėmimo fondo lėšų kompensuoti 70 proc.  patirtų  išlaidų, kaip numato  komisijos nuostatai. Išmokėti pervedant į sąskaitą   žemės ūkio subjektui  938,86 Eur (devynis šimtus trisdešimt aštuonis eurus aštuoniasdešimt šešis euro centus).

 

4. Savivaldybės tarybos kolegija

 

Tarybos kolegijos sudėtis: Vidmantas Brazys – kolegijos pirmininkas, Gediminas Akelaitis, Povilas Isoda, Alvydas Kirkliauskas, Irena Lunskienė, Romualdas Makauskas, Vytautas Narušis, Valdas Pileckas, Karolis Podolskis, Metas Ražinskas, Gintautas Stankevičius, Artūras Venslauskas.

Taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių, mero siūlymu, 2015 m. gegužės 25 d. sudarė Tarybos kolegiją. Kolegija yra Tarybos patariamasis organas.

2015 metais Tarybos kolegija posėdžiavo 2 kartus. Posėdžiuose svarstyti klausimai:

·         Dėl daugiafunkcio sporto komplekso statybų;

·         Dėl perimamų VšĮ Marijampolės kolegijos pastatų panaudojimo;

·         Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ veiklos perspektyvų;

·         Dėl Marijampolės botanikos centro likvidavimo;

·         Dėl Patašinės kaime esančio pastato naudojimo;

·         Kiti einamieji klausimai.

Kolegijos posėdžiuose vyko aktyvios diskusijos, priimti rekomendaciniai nutarimai, kai kurie klausimai pasiūlyti teikti svarstyti Tarybai.

 

5. Savivaldybės meras

 

2015 m. kovo 1 d. pirmą kartą vykusiuose tiesioginiuose mero rinkimuose Marijampolės savivaldybės gyventojai savivaldybės vairą dar vienai kdencijai patikėjo Vidmantui Braziui. Tai jau 5-oji  V. Brazio kadencija.

5.1. Savivaldybės gyventojų priėmimai

 

Siekiant užtikrinti tiesioginį bendravimą su savivaldybės gyventojais, Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka, kiekvieną savaitę buvo organizuoti asmenų priėmimai pas merą ir jo pavaduotojus gyventojams aktualiais klausimais. Didžioji dalis užsiregistravusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, pageidavo susitikti su meru. Per 2015 metus meras Vidmantas Brazys priėmė 284 asmenis (2014 m. – 252 asm.), kurie pagal problemos pobūdį pasiskirstė taip:

3 lentelė. Besikreipiančiųjų į Merą skaičius 2014-2015 m. pagal problemos pobūdį

Problemos pobūdis

Registruota kreipimųsi 2015 m.

Registruota kreipimųsi 2014 m.

Pokytis

dėl gyvenimo sąlygų pagerinimo ar socialinio būsto skyrimo išimties tvarka

88

82

+6

dėl kelių, gatvių, šaligatvių, aikštelių remonto, ženklų pastatymo

50

37

+13

dėl finansinės paramos

38

52

-14

nusiskundimai dėl įvairių problemų

38

5

+33

dėl socialinių reikalų

15

10

+5

dėl mokesčių lengvatų ar kompensacijų

9

8

+1

dėl darbo

9

12

-3

dėl detaliųjų planų, statybų, adresų suteikimo

7

14

-7

dėl savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų išsipirkimo kainos nustatymo

6

0

+6

dėl žemės ūkio klausimų

3

8

-5

dėl kitų problemų

8

14

-6

problemos neįvardino

13

10

+3

IŠ VISO:

284

252

+32

Kartu su administracijos darbuotojais gyventojų prašymai buvo išnagrinėti ir buvo stengiamasi padėti.

 

5.2. Mero darbotvarkė

 

Kiekvienos darbo dienos rytą rengiami pasitarimai su administracijos ir jos padalinių vadovais. Pasitarimuose aptariami aktualiausi praėjusios bei kitos dienos ar savaitės darbo klausimai, jų vykdymo eiga, tolimesni planai. Meras, tardamasis su administracijos vadovais, ieškojo galimybių, kaip finansiškai paremti įvairius kultūros, sporto bei kitus renginius.

Kiekvieną pirmadienį rengiami su savivaldybės įstaigų vadovais, seniūnijų seniūnais pasitarimai, kuriuose aptariami aktualūs klausimai ir problemos bei jų sprendimo būdai.

Nuoseklus, geranoriškas bendravimas su Marijampolės savivaldybėje sėkmingai dirbančiomis verslo įmonėmis padėjo spręsti įvairias problemas, formuoti rengiamų miesto švenčių rėmimo fondą.

Savivaldybės meras lankėsi seniūnijose, bendravo su gyventojais, susitikinėjo su kaimiškosiose vietovėse veikiančių įmonių vadovais bei darbuotojais, ieškojo iškylančių problemų sprendimo būdų ir galimybių.

 

5.3. Visuomeniniai patarėjai

 

Marijampolės savivaldybės meras birželio 19 d potvarkiu patvirtino aštuonių visuomeninių patarėjų komandą. Ją sudaro:

-          Klemencas Agentas, UAB „Mantinga“ generalinis direktorius;

-          Gintautas Gumauskas, Padovinio žemės ūkio bendrovės direktorius;

-          Andrius Jasinskis, VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ direktorius;

-          Viktoras Kemeraitis, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas;

-          Mangirdas Krunkaitis, ūkininkas, žemės ūkio kooperatyvo „Marijampolės regiono cukriniai runkeliai“ valdybos pirmininkas;

-          Vidmantas Kučinskas, UAB „Arvi“ ir ko generalinis direktorius;

-          Reda Marcinkevičienė, Redos Marcinkevičienės projektavimo biuro savininkė;

-          Alvydas Zdanys, Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktorius.

Per 2015 m. vyko vienas mero visuomeninių patarėjų susitikimas, kurio metu buvo aptarta savivaldybės aktualijos bei ateities planai. Savivaldybės vadovas pasidalijo naujausiomis žiniomis apie geležinkelio pervažų statybų eigą miesto teritorijoje, Marijampolės laisvosios ekonominės zonos perspektyvą, pristatė daugiabučių namų renovacijos programos savivaldybėje procesą ir rezultatus. Pristatyti naują Europos Sąjungos 2014–2020 metų finansinę perspektyvą meras pasikvietė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį, kuruojantį europinius projektus. Susitikime aptarti ir daugiafunkcės krepšinio arenos statybos bei miesto puošybos klausimai. Susitikime nuskambėjo 2016 metų ambicingi tikslai įspūdingai apšviesti miesto centrą. Tai būtų tarptautinio menininkų projekto MALONY tąsa. Aptarti ir kiti su miesto puošyba didžiųjų metų švenčių proga pasiūlymai. Meras išklausė įvairių sričių visuomeninių patarėjų nuomones. Patarėjų pasiūlymai yra rekomendacinio pobūdžio, už veiklą jiems nemokamas atlyginimas.

 

5.4. Marijampolės regiono plėtros taryba

 

Meras, kartu su Tarybos nariais K. Podolskiu ir M. Ražinsku, atstovauja savivaldybei Marijampolės regiono plėtros taryboje. M. Ražinskas yra šios tarybos pirmininkas.

2015 m. įvyko 9 Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdžiai, kuriuose:

·         Svarstyta dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos rengimo ir įgyvendinimo;

·         Svarstyta ir teiktos pastabos Projektų finansavimo sąlygų aprašams „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“;

·         Nustatyti kriterijai ir išskirtos tikslinės teritorijos, apimančios kaimus ir miesto vietoves, turinčias nuo 1000 iki 6000 gyventojų;

·         Atlikti Marijampolės regiono plėtros plano pakeitimai;

·         Aptartas regionų projektų planavimas 2014-2020 metais;

·         Teikti siūlymai Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymui.

 

5.5. Marijampolės savivaldybės renginiai ir užsienio ryšiai

 

Meras koordinavo Marijampolės savivaldybės bendradarbiavimo veiklą, vykdomą su užsienio šalių susigiminiavusių miestų savivaldos institucijomis pagal sutartis su:

9 pav. Susigiminiavę miestai

Baltarusijos Respublikos Soligorsko miestu

Lenkijos Respublikos Petrakavo

(Piotrkow Trybunalsky), Rogožno,

Suvalkų miestais ir Suvalkų valsčiumi

Norvegijos Karalystės Kvamo ir

Lešos (Lesja) savivaldybėmis

Rusijos Federacijos Karaliaučiaus srities Černiachovsko (Įsruties) miestu ir rajonu

Vokietijos Federacinės Respublikos Bergiš Gladbacho (Bergisch Gladbach) miestu

Danijos Karalystės Viborgo miestu

Suomijos Kokolos (Kokkola) miestu

 

Per metus vyko užsienio šalių miestų-partnerių delegacijų ir savivaldybės vadovų ir darbuotojų, įstaigų specialistų susitikimai, dalyvauta šventiniuose renginiuose, partnerių susitikimuose, buvo vykdomos bendros projektinė veiklos, vyko meno kolektyvų ir sporto komandų išvykos.

 

5.5.1. Marijampolė svečiuose

 

Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai ir Savivaldybės administracijos darbuotojai lankėsi susigiminiavusių miestų-partnerių šventiniuose renginiuose bei kituose organizuojamuose projektuose užsienio šalyse:

Gegužės 14-17 d. susigiminiavusiame Soligorsko mieste Baltarusijos Respublikoje lankėsi Moksleivių kūrybos centro mokinių ir vadovų grupė. Užmegzti tiesioginiai kontaktai su Soligorsko rajono vaikų ir jaunimo turizmo ir kraštotyros centru, aptartos įstaigų bendradarbiavimo galimybės, mokinių komanda dalyvavo turistiniame sąskrydyje.

Gegužės 30-31 d. Petrakave (Piotrkow Trybunalsky) II Susigiminiavusių miestų festivalyje Lenkijoje lankėsi Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius ir vyrų ansamblis „Sūduvietis“ . Delegacija dalyvavo šventiniame renginyje kartu su kitų Petrakavo miestų-partnerių iš Serbijos, Vengrijos, Rusijos, Baltarusijos ir Vokietijos delegacijų nariais.

Birželio 22 - 26 d.  Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė ir Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Lina Cvirkienė dalyvavo Lenkijoje, Bialystoko mieste, vykusioje švietimo, socialinės integracijos ir verslo partnerystei skirtoje konferencijoje. Renginyje pristatyta savivaldybės socialinių paslaugų infrastruktūra, teikiamos socialinės paslaugos, su kolegomis iš Lenkijos ir kitų šalių atstovais buvo aptartos ir tolimesnio bendradarbiavimo socialinės integracijos įgyvendinimo projektinėse veiklose galimybės.

Birželio 26–28 d. savivaldybės delegacija, vadovaujama mero pavaduotojo Povilo Isodos, lankėsi Rumunijoje, Rešicos (Resitos) savivaldybės Miesto dienų šventėje. Viešnagės metu susipažino su savivaldybės darbu, atnaujintomis įstaigomis, apylinkės turizmo infrastruktūra. Mero pavaduotojas P. Isoda ir administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Tumelis turėjo galimybę pristatyti Marijampolės savivaldybę, užsimezgusius ryšius, būsimą bendradarbiavimą tiesioginėje Rešicos radijo ir televizijos laidoje.

Birželio 26- 29 d. susigiminiavusiame Petrakavo (Piotrkow Trybunalsky) mieste lankėsi Tarybos narys Eugenijus Kurtinaitis ir savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė. Viešnagės metu dalyvavo Miesto dienų šventiniuose renginiuose, susitiko su savivaldybės vadovais, dalyvavo turizmo ir ekonomikos sektorių prezentacijose, susipažino su miesto kultūros paveldu.

Birželio 27–liepos 1 d. savivaldybės mero pavaduotoja Irena Lunskienė ir administracijos direktorius Sigitas Valančius lankėsi Estijos Respublikos Valgos mieste ir Latvijos Respublikos Valkos mieste. Vizito metu susipažino su miestų vadovais, dalyvavo Valkos-Valgos miestų šventiniuose renginiuose. Susitikime aptartos oficialaus bendradarbiavimo ir sutarties su Valkos ir Valgos miestais pasirašymo galimybės.

Liepos 10-12 d. Savivaldybės administracijos delegacija, Suvalkų miesto prezidento kvietimu, lankėsi Suvalkuose organizuojamame tradiciniame didžiausių bliuzo renginių Lenkijoje ir Europoje, Suvalkų bliuzo festivalyje.

Rugpjūčio 9 d. savivaldybės delegacija, vadovaujama savivaldybės mero pavaduotojo Sigito Valančiaus, lankėsi susigiminiavusio Suvalkų miesto šventėje. Marijampolės savivaldybės delegacija dalyvavo miesto dienų šventiniuose renginiuose: iškilmingoje Suvalkų miesto apdovanojimų ceremonijoje „Jotvingių ietis“, kurioje buvo pagerbti prie miesto bendruomenės klestėjimo prisidėję žmonės, dalyvavo šventės atidarymo iškilmėse, apsilankė tradicinėje Kamaldulių mugėje, Suvalkų regiono bei svečių kolektyvų koncertuose.

Rugpjūčio 22 d. savivaldybės direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis ir Planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Darius Cinaitis dalyvavo Baltarusijos Respublikoje Gardine vykusiame tarptautiniame forume „Naujos bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos“ ir VI regioninėje parodoje – mugėje, kurių tikslas suaktyvinti pasienio regionų tarptautinį bendradarbiavim ryšius.

Rugpjūčio 30 d. savivaldybės direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis ir Žemės ūkio skyriaus vedėjas Eugenijus Alesius dalyvavo Lenkijoje susigiminiavusio Suvalkų valsčiaus Derliaus šventėje.

Rugpjūčio 28-30 d. Tarybos narė Snaiguolė Raguckienė, Savivaldybės administracijos Teisės departamento direktorė Violeta Švetkauskienė ir Ūkio departamento direktorius Vidas Pielikis, Kultūros centro vyresniųjų šokių kolektyvas „Jotvingis“ bei kultūros darbuotojų atstovai lankėsi susigimiavusio Soligorsko Miesto šventėje. Delegacija dalyvavo šventiniuose renginiuose, susipažino su vykdomais projektais, meno kolektyvas surengė keletą šventinių pasirodymų.

Rugsėjo 4-6 d. Tarybos narys Benjaminas Mašalaitis ir Savivaldybės administracijos darbuotojai lankėsi Lenkijoje susigiminiavusio Rogožno miesto šventininiuose renginiuose, susipažino su savivaldybės veikla, išsaugotu kutūros paveldu.

Rugsėjo 11-13 d. Tarybos nariai Vytautas Narušis ir Darius Kemeraitis, Administracijos ūkio skyriaus vedėjas Henrikas Kelpša ir Buhalterijos skyriaus vedėja Daiva Ivanauskienė bei kultūros ir sporto atstovai dalyvavo susigiminiavusio Černiachovsko (Įsručio) miesto šventiniuose renginiuose Kaliningrado srityje. Šventės metu vykusiame tarptautiniame meno mokyklų festivalyje dalyvavo Muzikos mokyklos skudučių ansamblis „Tūto“. Sporto renginiuose dalyvavusi savivaldybės ledo ritulio klubo komanda „Marijampolės Sūduva“ su „Černiachovskije medvedi“ komanda sužaidė draugiškas tarptautines susigiminiavusių miestų ledo ritulio rungtynes.

 

5.5.2. Svečiai Marijampolėje

 

Savivaldybės vadovų kvietimu Marijampolėje lankėsi susigiminiavusių savivaldybių delegacijos. Kartu su partneriais savivaldybės įstaigos vykdė tarptautinius projektus.

Ambasadoriai Marijampolėje. 2015 metais Marijampolėje su pažintiniais vizitais, kurių metu buvo pristatyta savivaldybė, Marijampolės laisvosios ekonominės zonos vystymas, europinės vėžės „Rail Baltica“ geležinkelio projekto savivaldybės teritorijoje eiga, aptartos bendradarbiavimo ir tarptautinių ryšių su šalių miestais užmezgimo galimybės, lankėsi:

-          Estijos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Toomas Kukk,

-          Rumunijos ambasadoriaus Lietuvoje Dan Adrian Balanescu,

-          Izraelio Valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas (Amir Maimon).

Estijos ambasadoriaus T. Kukk iniciatyva užmegzti bendradarbiavimo kontaktai su Latvijos Respublikos Valkos miestu ir Estijos Respublikos Valgos miestu. Marijampolėje lankėsi Valkos miesto meras Armands Krauklis ir Valgos miesto meras Kalev Hark. Vizito tikslas - susipažinti su savivaldybe ir aptarti galimas bendradarbiavimo sritis, ryšių tikslingumą bei sutarties pasirašymo galimybes.

Gruodžio mėnesį Marijampolę su pažintiniu vizitu  aplankė Izraelio Valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas (Amir Maimon). Izraelio diplomatas savivaldybėje lankėsi pirmą kartą, susipažino su žydų kultūros paveldu Marijampolėje, švietimo ir kultūros įstaigomis, Marijampolės laisvosios ekonominės zonos projektu. Numatyta tęsti bendradarbiavimą įgyvendinant kultūrinius projektus, užmegzti tarptautinius ryšius su vienu iš Izraelio miestų.

Marijampolėje lankėsi ir savo veiklą pristatė diplomatinę kadenciją pradedantys Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Gardine Genadijus Mackelis ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Kaliningrade Olegas Skinderskis.

Savivaldybėje viešėjo Airijos Respublikos Mėjo (Mayo) grafystės meras Damienas Rajanas (Damien Ryan) ir administratorius Nilas Šeridanas (Niel Sheridan). Susitikimo metu buvo aptartos galimybės pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Mėjo grafystės vadovybe ir konkrečiai su Claremorris savivaldybe, esančia grafystės teritorijoje. Pasirašytas ketinimų protokolas, kuriame numatyta užmegzti ir plėtoti ryšius šiose srityse: kultūrinių mainų, turizmo, švietimo ir jaunimo, žemės ūkio, verslo plėtros ir įmonių bendradarbiavimo, bendrų ES projektų rengimo ir stiprių bendradarbiavimo ryšių su Claremorris savivaldybe sukūrimo.

Japonijos ambasados pristatomuose kultūros renginiuose dalyvavo Japonijos ambasadorė Lietuvoje Kazuko Shiraishi. 

 

5.5.3. Naujas partneris

 

Rumunijos ambasadoriaus Lietuvoje Dan Adrian Balanescu iniciatyva Marijampolės savivaldybė pradėjo bendradarbiavimą su Rumunijos Respublikos Rešicos miestu.

„Miesto dienų“ šventės metu, viešint rumunų delegacijai, buvo pasirašytas ketinimų bendradarbiauti protokolas.

Birželio mėnesį marijampolės savivaldybės delegacija lankėsi Rumunijoje.

Rumunų meno kolektyvas surengė savo pasirodymą Marijampolės kultūros centre.

Spalio 2 d. buvo iškilmingai pasirašyta tarptautinė bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės savivaldybės ir Rumunijos Respublikos Rešicos miesto. Sutartį pasirašė Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys ir Rešicos savivaldybės meras Mihai Stepanesku (Mihai Stepanescu). Sutartyje numatyta vystyti bendradarbiavimą ekonomikos, aplinkosaugos, susisiekimo infrastruktūros, kultūros ir mokslo srityse vystant patirties mainus.

 

5.5.4. Įvairūs užsienio šalių renginiai

 

Marijampolės savivaldybė buvo reprezentuojama ne tik miestų-partnerių atstovų susitikimuose, bet taip pat vyko savivaldybės remiami renginiai, kuriuose dalyvavo užsienio svečiai, lankėsi įvairios tarptautinės delegacijos:

Birželio mėnesį Marijampolę su pažintiniu vizitu aplankė užsienio šalių ambasadoriai, akredituoti Lietuvos Respublikoje. Užsienio reikalų ministerijos organizuotoje išvykoje dalyvavo Norvegijos, Suomijos, Vokietijos, Prancūzijos, Estijos, Rumunijos, Airijos, Filipinų, Palestinos, Pakistano ir kitų valstybių diplomatai. Jiems pristatytos Marijampolės savivaldybės ekonominio augimo galimybės, kurias išplečia Marijampolės laisvoji ekonominė zona, siaurasis geležinkelis „Rail Baltica“, pramonės ir žemės ūkio pasiekimai, kultūros tradicijos.

Birželio mėnesį Marijampolėje vyko XI Lietuvos–Baltarusijos ekonomikos forumas, kuriame abiejų šalių verslo ir valdžios atstovai aptarė galimybes plėtoti dvišalę prekybą, stiprinti bendradarbiavimą investicijų, turizmo ir kitose srityse. Forumo dalyvius pasveikino Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys, abiejų valstybių ūkio ir ekonomikos ministrai, kurie akcentavo, kad Lietuvos ir Baltarusijos prekybiniai ekonominiai ryšiai turi gilias tradicijas ir naudingi bendradarbiavimui.

Liepos 24-26 d. Marijampolėje tradiciniame trumpų filmų festivalyje „Baltas kluonas“ dalyvavo kino kūrėjai iš susigiminiavusio Bergiš Gladbacho miesto Vokietijoje. Apsilankę Bergiš Gladbacho kino-videoklubo (FVC) nariai dr. B. Schultze Willebrand ir J. Logutenok, kurie su Marijampolės kino kūrėjais ir fotografais bendrauja nuo 1990 metų aktyviai veikusios mėgėjiškos liaudies kino studija „Akis“ laikotarpio, festivalyje pristatė savo kino filmus, susitiko su savivaldybės atstovais, kino kūrėjais, aplankė miesto kultūros objektus.

Spalio mėnesį Marijampolėje lankėsi Ukrainos Aukščiausios Rados 11 narių delegacija. Vizitas mieste vyko pagal Tarptautinio Respublikonų Instituto finansuojamą tęstinių mokymų programą Rytų Kaimynystės šalių parlamentų nariams ir tarnautojams. Vizito tikslas buvo iš arčiau susipažinti, kaip veikia vietos savivalda mūsų šalyje, kokia mokesčių, žemės tvarkymo ir kitų sričių sistema. Ukrainiečius domino Europos Sąjungos paramos nauda Marijampolės savivaldybei, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo procesas ir rezultatai bei elektroninių paslaugų diegimo procesas savivaldybėje, seniūnų ir seniūnaičių pareigos, investicijų pritraukimo būdai. Svečiai susitiko su Savivaldybės meru Vidmantu Braziu, kitais savivaldybės vadovais. Susitikimų Marijampolėje metu ukrainiečius lydėjo ir Seimo narys Albinas Mitrulevičius.

2015 m. Marijampolėje koncertavo meno kolektyvai iš partneriškų Norvegijos Karalystės Kvamo ir Rumunijos Respublikos Rešicos miestų, surengtos Rumunijos, Prancūzijos ir Japonijos ambasadų inicijuotos parodos ir koncertai, su darbiniais ir labdaringais vizitais savivaldybėje lankėsi Norvegijos Lešos (Lesja) savivaldybės, Kvamo regiono, Vokietijos Federacinės Respublikos Bergiš Gladbacho miesto delegacijos.

 

5.5.5. Iniciatyvos

 

Pritariant Marijampolės savivaldybės merui buvo įgyvendinamos ir kitos iniciatyvos:

 Pasveikinti gabiausieji savivaldybės moksleiviai. Marijampolės savivaldybės mero Vidmanto Brazio pritarimu jau antrus metus pagerbti gabiausi savivaldybės moksleiviai už pasiekimus 2015 m. olimpiadose, konkursuose, festivaliuose ir juos ruošę mokytojai. Vasario 24 d. iškilmėse gausiai dalyvavo mokslo, muzikos, dailės jaunieji talentai, įstaigų vadovai, pedagogai bei tėvai, šalies ir tarptautinių renginių nugalėtojams įteiktos atminimo suvenyrai, jų mokytojams padėkota už nuoširdų darbą lavinant pastebėtus moksleivių gabumus.

         Surengta paroda „Marijampolės savivalda 1990 - 2015: žmones, įvykiai, sprendimai“. Savivaldybėje pristatyta Marijampolės kraštotyros muziejaus ir Marijampolės apskrities archyvo dokumentų ir fotografijų paroda „Marijampolės savivalda 1990-2015“, skirta po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dirbusių Savivaldybės tarybų veiklos 25 - mečiui. Parodoje eksponuojamos marijampoliečių fotografų R. Linionis, R. Pasiliauskas ir K. Jakubauskas nuotraukos, to meto dokumentai pasakojantys Savivaldos istoriją, kurią kūrė nuo 1990 m. kovo 24 d. išrinktos Marijampolės savivaldos institucijos.

 Meras prieš Velykas aplankė sunkius ligonius. Priešvelykiniu laikotarpiu Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys aplankė Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje besigydančius žmones ir personalą. Skyriuje gydymo ir slaugos paslaugos suteikiamos 90-čiai sunkių ligonių. Didžiuma jų didžiąsias pavasario šventes sutinka čia, gydymo įstaigoje.

 Savivaldybė pasirašė neatlygintinos donorystės skatinimo sutartį. Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys balandžio 23 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Nacionalinio kraujo centru, pagal kurią numatė vykdyti neatlygintinos kraujo donorystės skatinimo ir viešinimo programas. Kaip teigė centro direktorė Joana Bikulčienė, tai pirmoji sutartis su savivaldybe, kuri teikia didelių vilčių išjudinti didesnį neatlygintinos donorystės judėjimą šalyje. Savivaldybės meras V. Brazys įsitikinęs, kad nuolatinis veiksmų koordinavimas padės lengviau organizuoti kraujo atsargų papildymo neatlygintinai akcijas Marijampolėje.

 Mero iniciatyva alkstantiems – karšta sriuba. Marijampolės savivaldybės mero Vidmanto Brazio iniciatyva jau dvejus metus veikia labdaros valgykla adresu J. Jablonskio g. 2A, kurios veiklą Marijampolės savivaldybei padeda vystyti Mantingos labdaros ir paramos fondas ir Marijampolės krašto samariečių bendrija. Kasdien suvalgyti karštos sriubos į labdaros valgyklą ateina nuo 25 iki 30 asmenų. Čia organizuoti tradiciniai Velykų ir Kūčių stalai, alkstantiems savivaldybės gyventojams dalinti įmonių paruošti šventiniai maisto paketai. Prie šilto maisto alkstantiems teikimo idėjos prisijungė ir keletas krašto ūkininkų – jie tiekia savo išaugintas daržoves ir kitus maisto produktus.

 Pasirašyta Marijampolės miesto vietos veiklos grupės steigimo sutartis. Gegužės mėnesį asociacijos „Marijampoliečiai“ iniciatyva pasirašyta Marijampolės miesto vietos veiklos grupės (Marijampolės miesto VVG) steigimo sutartis. Marijampolės miesto VVG tikslas yra padidinti gyventojų užimtumą, sukurti platformas bendruomenėms įsilieti į vietos gyvenimą, išnaudoti vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius pritraukiant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšas. Tikimasi, kad Marijampolės miesto VVG sukurta vietos plėtros strategija padės Marijampolėje esančias bendruomenes ir vietos verslus įtraukti į Europos socialinio fondo tikslų įgyvendinimą.

 Pasveikinti geriausi 2015-ųjų Marijampolės abiturientai. Liepos 16 d. Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžių salėje iškilmingai pasveikinti savivaldybės abiturientai, šių metų pasirinktuose valstybiniuose brandos egzaminuose gavę aukščiausią įvertinimą – vadinamus šimtukus. Maksimalų egzaminų įvertinimą 2015 m. gavo 30 savivaldybės abiturientų: 16 iš Rygiškių Jono gimnazijos, 8 – iš Sūduvos ir 6 – iš Marijonų gimnazijos.

 Marijampolėje liepos savaitgalį griaudėjo seni motociklai. Istorinių motociklų savininkus ir senovinės technikos mėgėjus „Senų vežimų klubas“, Biržų senovinės technikos klubas „Ekipažas" ir asociacija „Senasis motociklas" liepos paskutinį savaitgalį subūrė į Marijampolę, į senų istorinių motociklų sąskrydį-ralį. Į renginį sugužėjo apie pusšimtis autentiškų, be akivaizdžių perdirbimų įvairių modelių motociklų. Ralio pradžioje senoviniais motociklais dalyviai pasivažinėjo po Marijampolės gatves ir išsirikiavo J. Basanavičiaus aikštėje prie paminklo „Tautai ir Kalbai". Čia juos pasitiko meras Vidmantas Brazys, mero pavaduotoja Irena Lunskienė, administracijos direktorius Sigitas Valančius. Į renginį atvyko ir legendinis lenktynininkas, šios kadencijos Seimo narys Stasys Brundza. O Seimo narys Albinas Mitrulevičius pats ryžosi sėsti už motociklo „Iž“ vairo ir dalyvauti ralyje.

 Savivaldybė pasirašė Geros valios memorandumą vykdyti projektą „AuGink savo kraštą“. Marijampolės savivaldybė ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija rugsėjo 10 dieną pasirašė vadinamą Geros valios memorandumą, kurio tikslas – sukurti ir puoselėti abipusiu supratimu ir pasitikėjimu grindžiamą bendradarbiavimą vykdant pilietinės iniciatyvos projektą „AuGink savo kraštą“. Tai Žemės ūkio ministerijos inicijuotas projektas, kuriuo siekiama prisidėti ugdant sveiką, stiprią ir pilietišką visuomenę, skatinti patriotiškumą regionuose ir stiprinti bendruomenes bei ekonomikos augimą regionuose. Memorandumą Vilniuje vykusiame susitikime pasirašė savivaldybės meras Vidmantas Brazys ir žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

 Meras vieną dieną pabuvo socialiniu darbuotoju. Rugsėjo 27-oji mūsų šalyje yra paskelbta Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Ta proga Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija inicijavo akciją – pakvietė savivaldybių merus, kitus politikus padirbėti rugsėjo 21–25 dienomis kasdienį socialinių darbuotojų darbą įstaigose, seniūnijose, apsilankyti nevyriausybinėse organizacijose. Šį kvietimą išgirdo Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys ir jo komanda. Nors vieną dieną, o tai buvo rugsėjo 21-oji, jie įsijautė į socialinio darbuotojo „kailį“ – bendravo su pagalbos reikalaujančiais žmonėmis, maitino ir prižiūrėjo juos.

         Marijampolėje sutikti Tarptautinio labdaros bėgimo „Mes bėgame - Mes tarnaujame“ dalyviai. Rugsėjį Marijampolės savivaldybės meras ir sporto bendruomenė sutiko Tarptautinio labdaros bėgimo „We Run - We Serve!”, skirto paminėti ir pagerbti Latvijos pirmininkavimą Europos Sąjungai, bėgikus,  kurie užsuko į Marijampolę. Pagrindinis bėgimo tikslas - surinkti lėšas vaikams, nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje. Marijampolėje tarptautinio bėgimo dalyvius globojo Marijampolės savivaldybės administracijos sporto skyrius ir Marijampolės apskrities LIONS klubas.

 Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimas. Spalio 1 d. mero Vidmanto Brazio iniciatyva antrus metus savivaldybės senjorai sukviečiami pabendravimui susitikimui prie kavos ar arbatos puodelio. Popietėje padėkota už aktyvų dalyvavimą mūsų bendruomenės gyvenime, pasidalinta džiaugsmais ir aktualijomis, skambėjo senjorų kolektyvų atliekamos dainos.

 Projektas moksleiviams „Pažink savivaldą!“. Spalio 26-30 d. moksleivių rudens Marijampolės savivaldybėje trečius metus buvo vykdomas projektas „Pažink savivaldą!“, kurio tikslas – paskatinti moksleivius ir studentus domėtis savivaldos veikla, iš arčiau susipažinti su politikų ir administracijos tarnautojų darbu bei tapti aktyvesniais piliečiais ir kartu spręsti su savivalda susijusius svarbius klausimus. Projekto laikotarpiu 13 dalyvių: 11 moksleivių ir 2 studentai - atliko praktiką savivaldybės administracijoje. Praktikantai susipažino su mero, jo pavaduotojų, departamentų ir skyrių vadovų darbu, savivaldybės administracijos darbu, vykdomais projektais, semėsi žinių ir patirties, kaip sprendžiami gyventojams aktualūs klausimai.

 Mero metų padėkos koncertas. Gruodžio 18 dieną Marijampolės kultūros centro didžiojoje salėje įvyko net du metų padėkos koncertai, kurių metu Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys padėkojo už besibaigiančių metų triūsą įvairių profesijų savivaldybės žmonėms. Vakaro meninėje programoje skambėjo operos solistų Edmundo Seiliaus ir Kristinos Zmailaitės bei VDU kamerinio orkestro atliekamos gražiausios arijos ir duetai iš operų, operečių, miuziklų. Skambėjusius kūrinius gražiai papildė Marijampolės muzikos mokyklos mergaičių choras, vadovaujamas Loretos Dambauskienės.

 

5.5.6. Apdovanojimai ir pasiekimai

 

2015 m. spalio mėn. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) organizuotame renginyje jau dešimtą kartą savivaldybėms įteikti „Auksinių krivūlių“ apdovanojimai už ryškiausias iniciatyvas ir darbus. Malonu pasidžiaugti, kad šiuo garbingu savivaldos apdovanojimu jau ketvirtą kartą įvertinta ir Marijampolės savivaldybė.

Marijampolės savivaldybei „Auksinės krivūlės“ apdovanojimą nominacijoje „Už probacijos plėtojimą savivaldoje“ skyrė Teisingumo ministerija.

Tai jau ketvirtoji Marijampolės savivaldybei įteikta ,,Auksinė krivūlė“. 2011 metais „Auksine krivūle“ savivaldybė buvo apdovanota „Už svarų indėlį užtikrinant viešąjį saugumą“, 2012 metais – „ Už skaidrumą efektyviai skelbiant teisinę informaciją internete“, 2014 metais – Kultūros ministerijos nominacija „Savivaldybė - kultūros puoselėtoja“.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įteikė padėką Marijampolės savivaldybei kaip 2015 m. lyderiaujančiai pagal įgyvendintus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus.

 

 

Marijampolės savivaldybės taryba, Tarybos komitetai, komisijos, kolegija, meras dirbo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir laikydamiesi demokratijos, viešumo, teisėtumo, atsakomybės, kolegialumo bei moralės principų.   

Savivaldybės sprendimai sėkmingai įgyvendinami tik Tarybos narių, Administracijos, įmonių, įstaigų glaudaus bendradarbiavimo dėka.

Dėkoju visiems, su kuriais 2015 metais teko dirbti ir spręsti aktualiausius savivaldybei klausimus. Visų kartu priimtus sprendimus objektyviausiai įvertins laikas ir patys savivaldybės gyventojai.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

Į pradžią