Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-199 2016-06-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ

 

2016 m. birželio 27 d. Nr. 1-199

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. birželio 10 d. išvadą Nr.1-9-(2.1) „Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Imti iki 920 000 Eur ilgalaikę paskolą palankiausias skolinimosi sąlygas pasiūliusiame banke.

2. Lėšas naudoti Marijampolės savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams kofinansuoti.

3. Užtikrinti lėšų grąžinimą Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis.

4. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių organizuoti viešąjį pirkimą paskolai gauti ir pasirašyti paskolos sutartį su banku.

 


 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,
atliekantis savivaldybės mero pareigas

 

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgita Būdžiuvienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią