Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-4 2017-01-30
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 30 d. Nr. 1-4

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, ir Strateginio planavimo Marijampolės savivaldybėje organizavimo tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-124 „Dėl strateginio planavimo Marijampolės savivaldybėje organizavimo tvarkos patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-2 redakcija.

 

2. Neteko galios.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-2 redakcija.

 

3. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 30 d sprendimo Nr. 1-340 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo“1 punktą.

4. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d sprendimą Nr. 1-31 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

5. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 25 d sprendimą Nr. 1-3 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

 


 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

atliekantis  mero pareigas 

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

Vilija Ramanauskaitė

Gintarė Labutytė

Jurgita Būdžiuvienė

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje - ; TAR -

Dokumento priedai:
1-4 - STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS. Neteko galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-2 .
1-4 - STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-10-30 REDAKCIJA. Neteko galios 2018-01-29 sprendimu Nr. 1-2
Į pradžią