Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-56 2017-03-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo  27 d. Nr. 1-56

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu ir 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“ 39 punktu, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programą (pridedama).

 


 

 

Laikinai einanti savivaldybės mero pareigas

 

Irena Lunskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Žilinskienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2017 m.  kovo 27 d.

sprendimu  Nr. 1-56

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

2017–2020 METŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr.  2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais. Programa yra skirta korupcijos prevencijai ir sisteminės korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Marijampolės savivaldybėje (toliau- Savivaldybė).

2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose  teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

3. Programos paskirtis yra užtikrinti korupcijos prevencijos ir kontrolės, antikorupcinio švietimo, informuotumo antikorupcijos temomis sistemą Marijampolės savivaldybėje 2017-2020 metais.

4. Programa siekiama aktyvinti visuomenės paramą įgyvendinant numatytas kovos su korupcija priemones, plėtoti glaudų Savivaldybės bendradarbiavimą su Savivaldybei pavaldžiomis įstaigomis ir įmonėmis, nevyriausybinėmis ar kitomis organizacijomis, fiziniais asmenimis, skatinti visuomenės nepakantumą korupcijai, todėl rengiamos korupcijos prevencijos priemonės planuojamos nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės.

5. Antikorupcinis švietimas daugiausiai vykdomas Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose,  kurio tikslas ugdyti moksleivių vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, būtinus formuoti jaunų žmonių pilietinę antikorupcinę poziciją. Antikorupciniai mokymai, kaip viena iš korupcijos rizikos mažinimo priemonių, vykdomi ir įstaigų vadovams, politikams, valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 

6. Savivaldybės administracijoje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas, sudaryta Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisija.

7. Pagal nustatytus kriterijus įgyvendinta dauguma Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-115 „Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos patvirtinimo“, priemonių. Svarbiausios priemonės:

7.1. Programos įgyvendinimo laikotarpiu Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-122 „Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos papildymo“ Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos priedas buvo papildytas naujais punktais. Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-106 „Dėl  Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos priedo naujos redakcijos patvirtinimo“ pavirtintas Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-115 „Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos patvirtinimo“ priedas ,,Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos įgyvendinimo priemonių planas“  nauja redakcija. Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje www.marijampole.lt specialioje rubrikoje „Korupcijos prevencija“ skelbiama aktuali su korupcijos prevencija susijusi informacija.

7.2. Programos įgyvendinimo laikotarpiu korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2015 metais Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. DV-1288 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“ buvo vykdomas Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus statybą leidžiančių dokumentų išdavimo veiklos srityje. Tyrimo išvada išsiųsta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai;

7.3. Įgyvendinant programą, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“, buvo nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė Marijampolės savivaldybės administracijos: Architektūros ir urbanistikos departamento Projektų valdymo ir žemėtvarkos skyriaus detaliojo teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir detaliųjų planų tvirtinimo veiklos srityse bei Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriaus Marijampolės savivaldybės turto (žemės sklypų, pastatų, statinių ir įrenginių) ir Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo veiklos srityse. Tyrimo išvados išsiųstos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai;

7.4. Programos įgyvendinimo laikotarpiu asmenys savo nuomonę galėjo pareikšti atsakydami į anketoje pateiktus klausimus internetinėje svetainėje arba įmesti į Gyventojų pasiūlymų, pageidavimų, skundų dėžutę, esančią Marijampolės savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte. Anketa su paruoštu klausimynu buvo nuolat skelbiama Savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje.  Anketas užpildė 72 asmenys, iš jų 59 užpildė elektroninę anketos formą, o 13 pateikė anketas popierine forma. Anketose į 13 klausimą dėl pastebėtų korupcijos pasireiškimų  ir sričių, kuriose labiausiai pasireiškia atsakė tik 27 gyventojai. Dauguma anketų užpildyta neišsamiai. Kadangi pateiktų atsakymų skaičius sudaro tik  0,045 % nuo visų asmenų, kurie kreipėsi į Savivaldybės administraciją, galima daryti prielaidą, kad išsakyta nuomonė neatspindi realios situacijos ir nėra galimybės tinkamai įvertinti sričių, kuriose paplitę neoficialūs mokėjimai. Į anketos 11 klausimą  ar administracijos darbuotojas užuominomis arba kitaip leido suprasti, kad už palankų Jūsų klausimo sprendimą ar paslaugos suteikimą Jūs turėtumėte jam atsidėkoti iš 66 atsakiusių Ne- 59 , Taip – 7.

7.5. Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba pateikė Korupcijos rizikos valdymo vertinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje vidaus audito 2016 m. gruodžio 28 d.    ataskaitą Nr. AN-119 (34.2). Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos išvada, kad Marijampolės savivaldybės administracija pagal kompetenciją įgyvendindama valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje kiek galima maksimaliai užtikrino korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą. Savivaldybės administracijoje yra nurodytos priemonės korupcijos prevencijai bei  rizikos dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimui ir jos visais atvejais kontroliuojamos, vidaus kontrolė buvo įvertina gerai.

7.6. Programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuoti mokymai teisės aktų vertinimo antikorupciniu požiūriu, tarnybinės etikos, korupcijos prevencijos tematika, juose dalyvavo 92 darbuotojai.

7.7. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. DV-1294 „Dėl pavedimo vykdyti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą“ Marijampolės savivaldybės Teisės departamento Juridiniam skyriui pavesta vykdyti norminių Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų antikorupcinį vertinimą. Norminių teisės aktų vertinimo metu pateikiamos pastabos ir pasiūlymai kaip tobulinti teisės aktų projektus.  Programos įgyvendinimo laikotarpiu Teisės departamento Juridinis skyrius 2015 metais atliko - 12, o 2016 metais - 14 norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą.

7.8. Marijampolės savivaldybės administracija programos įgyvendinimo laikotarpiu penkis kartus kreipėsi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti Savivaldybės administracijoje ar Savivaldybės administracijai pavaldžiose įstaigose pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje.

7.9. Programos įgyvendinimo laikotarpiu nuolat buvo siekiama didinti viešumą ir atskaitingumą visuomenei. Pasiekti rezultatai:

7.9.1. visi Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžiai transliuojami tiesiogiai internetu, bei viešai skelbiama informacija apie tarybos narių nusišalinimą nuo tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų;

7.9.2. viešai skelbiami Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisijos narių kontaktiniai duomenys bei komisijos veikla,  posėdžių protokolai;

7.9.3. kasmet atliekamos gyventojų apklausos. Savivaldybės interneto svetainėje paviešinta informacija, kam ir kaip galima pranešti apie korupcinio pobūdžio nusižengimus;

7.9.4. savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ skelbiama visa teisės aktais nustatyta būtina skelbti informacija;

7.9.5. Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje www.marijampole.lt. skiltyje Naujienos. Aktualijos. Skelbimai., taip pat Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje, skiltyje Visuomenei, Kiti darbo skelbimai, užpildant nustatytą skelbimo formą, skelbiama informacija apie rengiamus konkursus valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti;

7.9.6. visi Marijampolės savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai pateikę privačių interesų deklaracijas, jos skelbiamos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tinklalapyje. Nuoroda į deklaracijų duomenis paskelbta Marijampolės savivaldybės tinklalapyje;

7.9.7. Tarnybinių automobilių naudojimo tvarka nuolat skelbiama Marijampolės savivaldybės tinklalapyje www.marijampole.lt specialioje rubrikoje  „ Korupcijos prevencija“.

7.10. Vykdomas korupcijos prevencijai skirtas švietimas švietimo įstaigose ir kitose savivaldybei pavaldžiose institucijose.

8. Antikorupcinės veiklos trūkumams priskirtina lėšų antikorupciniam švietimui ir visuomenės nuomonės tyrimams stoka.

9. Analizuojant Savivaldybės administracijos veiklos situaciją  ir vertinant išorinius ir vidinius veiksnius kaip stipriąją Savivaldybės administracijos veiklos pusę, mažinančią korupcijos pasireiškimo tikimybę, galima pažymėti tokius aspektus:

9.1. šiuo metu tobulinama vieno langelio sistema padės užtikrinti spartesnį ir kokybiškesnį gyventojų aptarnavimą;

9.2 didinamas elektroninės demokratijos paslaugų spektras pagerins gyventojų aptarnavimą, sudarys galimybę visuomenei aktyviau dalyvauti svarstant ir priimant sprendimus;

9.3.Savivaldybės administracija, planuodama savo veiklą ir priimdama svarbius sprendimus, informuoja ir į svarstymo bei sprendimų priėmimo procesą įtraukia miesto bendruomenę ir įvairių interesų grupių atstovus.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

10. Programos pagrindinis tikslas – užtikrinti veiksmingos antikorupcinių priemonių sistemos veikimą Savivaldybėje ir didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis bei įstaigomis.

11. Pirmasis tikslas – nustatyti korupcijos pasireiškimo priežastis Savivaldybės institucijose, įstaigose.

 

12. Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti:

12.1. Nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

12.2.Nustatyti korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą.

12.3. Užtikrinti norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

13. Antras tikslas -  nustatyti neoficialių mokėjimų Savivaldybės  institucijose, įstaigose mažinimo ir šalinimo priemones.

14.  Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:

14.1. Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių.

14.2.Užtikrinti galimybes gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus.

15.  Trečias tikslas - savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos viešumo  didinimas.

16.  Uždaviniai trečiajam Programos tikslui pasiekti:

16.1. Viešinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą.

16.2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veiklas, darbuotojų netinkamą elgesį.

17. Ketvirtas tikslas - skatinti  antikorupcinį švietimą.

18. Uždaviniai ketvirtajam Programos tikslui pasiekti:

18.1. Šviesti savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais.

18.2. Skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi.

19. Programos rezultatyvumas ir efektyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės kriterijais:

19.1. korupcijos prevencijos;

19.1.1.antikorupciniu požiūriu įvertintų savivaldybės vykdomų funkcijų skaičiumi;

19.1.2. įvykdytų ar neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

19.1.3. Programos priemonių įgyvendinimui nustatytais terminais;

19.1.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus Savivaldybės institucijų ir įstaigų korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi;

19.2. antikorupcinio švietimo:

19.2.1 renginių, straipsnių, pranešimų, seminarų ir kt. skaičiumi;

19.2.2 antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.

20. Kiekvienas konkretus korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo uždavinys ir priemonė vertinami pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖ,  KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

21. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę, įskaitant šios Programos nuostatų vykdymą, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją yra atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės administracinių struktūrinių padalinių vadovai, Savivaldybių įstaigų vadovai.

22. Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, teikia pastebėjimus  dėl korupcinio pobūdžio pažeidimų Savivaldybės institucijose bei įstaigose.

23. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas), kuris nustato įgyvendinimo priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios Programos dalis.

 

24. Savivaldybės institucijos, įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, visi suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl Programos pakeitimo ar papildymo.

25. Programoje nurodytų priemonių vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracinių struktūrinių padalinių vadovai, Savivaldybių įstaigų vadovai.

26. Savivaldybės tarybos sudaryta Antikorupcijos  komisija dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas savivaldybės tarybai dėl jų įgyvendinimo.

27. Programą įgyvendina Savivaldybės administracija, Savivaldybės įstaigų vadovai ir jų įgalioti asmenys.

28. Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

29. Programa vykdoma iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

30. Savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinis skyrius kartą per metus, pasibaigus metams, bet ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 1 dienos, Specialiųjų tyrimų tarnybai, pateikia informaciją apie Programos įgyvendinimo eigą  bei veiksmingumą.

31. Informacija  apie  Programos įgyvendinimo eigą vieną kartą per metus teikiama Savivaldybės tarybai ir skelbiama viešai.

32. Atsižvelgiant į korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų išvadas ir rekomendacijas, programa gali būti keičiama ir papildoma Savivaldybės tarybos sprendimu. Pasibaigusi Programa atnaujinama iki antrojo ketvirčio pabaigos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Šios Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita viešai paskelbiama Savivaldybės internetinėje svetainėje.

34. Programa skelbiama Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje (www.marijampole.lt).

35. Su Programa ir priemonių planu supažindinami Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, Savivaldybės administracijos direktoriui tiesiogiai pavaldūs valstybės tarnautojai ir Savivaldybės įstaigos.

36. Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

 

 

 


Marijampolės savivaldybės korupcijos

prevencijos 2017-2020 metų programos

priedas

 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-30 redakcija

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2020 METŲ PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

EilNr

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojai

Priemonės įgyvendinimo terminai

Priemonės tikslas ir laukiami rezultatai

Priemonės vertinimo kriterijai

Finansavimas

 

I. TIKSLAS  - NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIEŽASTIS SAVIVALDYBĖS  INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE.

 

Priemonės:

1. Nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2. Nustatytų korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą.

3. Užtikrinti norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

 

1.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės įstaigose. Išskirti veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė

Savivaldybės administracijos direktorius

 

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Kiekvienų metų III ketvirtis

Nustatomos Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė

 

Parengta motyvuota išvada

Lėšos nereikalingos

2.

Tvirtinti, peržiūrėti ir atnaujinti kovos su korupcija programas, skatinti korupcijos prevencijos iniciatyvas ir jų viešinimą

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

 

Antikorupcijos komisija

 

 

Kiekvienais metais  I ketv.

Didesnis viešojo administravimo, savivaldybės institucijų ir įstaigų, valstybės tarnybos skaidrumas ir atskaitingumas visuomenei. Nustatytų korupcijos rizikos veiksnių mažinimas ir šalinimas

Parengtų ir atnaujintų programų skaičius

Lėšos nereikalingos

3.

Parengti Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programą

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

 

Antikorupcijos komisija

 

2020 m. spalio 30 d.

Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių tęstinumą ir įgyvendinti naujas korupcijos prevencijos iniciatyvas

Parengta nauja Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa

Lėšų nereikės

4.

Atlikti visuomenės nuomonės apklausą

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius

 

Antikorupcijos komisija

 

 

Kiekvienais metais iki  gruodžio 31 d.

Apklaustų respondentų ir įvykdytų apklausų skaičius

Nustatytas požiūris į korupciją, įvertintas antikorupcinis potencialas, korupcijos paplitimas, labiausiai korupcijos paveiktos sritys

Lėšos nereikalingos

5.

Antikorupciniu požiūriu vertinti norminių teisės aktų projektus

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

 

Nuolat

Šalinamos prielaidos galimam korupcijos pasireiškimui, teisės aktai tampa skaidresni gerėja jų kokybė

Antikorupciniu požiūriu įvertintų norminių  teisės aktų skaičius

Lėšos nereikalingos

6.

Operatyviai spręsti gyventojų skundus dėl galimų korupcijos apraiškų

Marijampolės savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

Nuolat

Sudaryti tinkamas galimybes gyventojams kreiptis į Marijampolės savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisiją, operatyviai nagrinėti pateiktus skundus (išnagrinėti per 2 mėnesius), pateikti argumentuotą atsakymą į skundą

Išnagrinėtų skundų operatyvumas. Tikslas kiekvieną skundą išnagrinėti ir atsakymus pateikti per 2 mėnesius nuo jo gavimo.

Lėšos nereikalingos

 

II. TIKSLAS  - NEOFICIALIŲ MOKĖJIMŲ SAVIVALDYBĖS  INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE MAŽINIMO IR ŠALINIMO PRIEMONĖS.

 

 

Priemonės:

1. Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių.

2.Užtikrinti galimybes gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus.

 

 

7.

Plėtoti ir didinti elektroninių paslaugų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims, nuolat atnaujinti administracinių paslaugų teikimo aprašymus,

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius ir

Informacinių technologijų skyrius

Nuolat

Gyventojų aptarnavimo kokybės gerėjimas, paslaugų suteikimo laiko trumpėjimas 

Parengtų, paskelbtų ar atnaujintų aprašymų skaičius.

Teikiamų paslaugų elektroninėje erdvėje skaičius

Lėšos nereikalingos

8.

Užtikrinti specialiosios antikorupcinių veiksmų anoniminių pranešimų linijos (elektroninio pašto) veikimą

 

Savivaldybės administracijos

Informacinių technologijų skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Nuolat

Užtikrinamas pranešėjų konfidencialumas bei  galimybė gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus

Gautų pranešimų skaičius ir jo dinamika.  Situacijos aplinkybių vertinimas pagal galiojančius teisės aktus, rezultatų viešinimas

Lėšos nereikalingos

9.

Užtikrinti, kad savivaldybės interesantai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių Savivaldybės administracijos  tarnautojų elgesį

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius

Nuolat

Gyventojai galės anonimiškai informuoti savivaldybę apie jų aptarnavimą

Gaunamų pranešimų skaičius ir jo dinamika. Neigiamų ir teigiamų pranešimų santykis

 

Lėšos nereikalingos

 

III. TIKSLAS – SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMO  IR PROCEDŪRŲ BEI SPRENDIMŲ SKAIDRUMO DIDINIMAS

 

Priemonės:

1. Viešinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą.

2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veiklas, darbuotojų netinkamą elgesį.

 

10.

Informuoti visuomenę apie vykdomą Antikorupcijos komisijos veiklą

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

Nuolat

Supažindinti gyventojus su korupcijos prevencijos ir kontrolės galimybėmis

Paskelbtų posėdžių, jų darbotvarkių, posėdžių protokolų skaičius

Lėšos nereikalingos

11.

Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje paskelbti korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių atskaitą

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

Kiekvienais metais

I kevt.

Gyventojai bus supažindinti su Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo rezultatais

Paskelbta ataskaita

 

Lėšos nereikalingos

12.

Skelbti informaciją apie  Savivaldybės administracijos rengiamus konkursus valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

Esant rengiamiems konkursams

Siekiant didinti Marijampolės savivaldybės gyventojų pasitikėjimą Savivaldybės administracijos  organizuojamų konkursų skaidrumu, visuomenė bus plačiau informuojama apie savivaldybės rengiamus konkursus valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti

Organizuotų konkursų valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti skaičiaus  ir skelbimų paskelbtų Marijampolės savivaldybės interneto tinklapyje skaičiaus santykis

 

Lėšos nereikalingos

13.

Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje www.marijampole.lt  skelbti nuorodas į teisės aktų nustatyta tvarka viešinamus valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų privačių interesų deklaracijų duomenis

Savivaldybės administracijos  Bendrųjų reikalų skyrius

Nuolat

Užtikrinti, kad visi valstybės tarnautojai ir jiems prilyginti asmenys būtų užpildę viešųjų ir privačių interesų deklaracijas

Nuolat veikiančios aktyvios nuorodos į teisės aktų nustatyta tvarka viešinamus valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų privačių interesų deklaracijų duomenis

Lėšos nereikalingos

14.

Skelbti informaciją apie pradedamus ir vykdomus viešuosius pirkimus, nustatytus laimėtojus, ketinimą sudaryti sutartis ir jau sudarytas sutartis. Informacija skelbiama www.marijampole.lt bei savivaldybės įstaigų internetinėse svetainėse pateikiant nuorodas į kitų institucijų svetaines, kuriose minėta informacija yra kaupiama, ir detaliai paaiškinant, kaip kitų institucijų svetainėse informaciją rasti

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius

 

Savivaldybės administracijos

Informacinių technologijų skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Atliekant viešuosius pirkimus

Skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas

Įvykdytų viešųjų pirkimu bei paskelbtos informacijos apie viešuosius pirkimus skaičiaus  santykis

 

 

Lėšos nereikalingos

15.

Nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti įstaigoje ar įmonėje pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje

Savivaldybės meras,

Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

Prieš skiriant į pareigas

Įvertinamas asmens patikimumas ir mažinama korupcijos pasireiškimo tikimybė priimant į pareigas tik nepriekaištingos reputacijos asmenis

 

Kreipimųsi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą skaičius, kreiptasi visais atvejais, kai reikalauja įstatymas

 

Nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti įstaigoje ar įmonėje pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje

16.

Skelbti interneto svetinėje informaciją apie nupirktus socialinius būstus, nurodant ir išlaidų dydį

Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius

Per 30 kalendorinių dienų nuo nuosavybės teisių įregistravimo

Didinamas išlaidų viešumas

Paskelbta (100 proc.) atvejų apie nupirktus socialinius būstus

Skelbti interneto svetinėje informaciją apie nupirktus socialinius būstus, nurodant ir išlaidų dydį

17.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie tarybos, komitetų ir komisijų narių nusišalinimą nuo Savivaldybės tarybos sprendimų priėmimo

Savivaldybės tarybos sekretorius

Po kiekvieno tarybos, komiteto ir komisijos posėdžio

Užtikrinti visuomenės informavimą apie  savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų narių nusišalinimą nuo balsavimo dėl Savivaldybės tarybos svarstomų sprendimų projektų

Paskelbtų nusišalinimų skaičius

Lėšos nereikalingos

18.

Skelbti Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės įstaigų sudarytas pirkimo sutartis, pirkimo sutarčių pakeitimus bei laimėjusio dalyvio pasiūlymus, išskyrus konfidencialią informaciją, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius

 

Savivaldybės administracijos

Informacinių technologijų skyrius

 

Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizatoriai

 

Savivaldybių įstaigų vadovų įgalioti pirkimų organizatoriai ar   komisijos.

 

Atliekant viešuosius pirkimus

Skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas

Sudarytų pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių pakeitimų bei laimėjusių dalyvių pasiūlymų  bei paskelbtos informacijos apie pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių pakeitimų bei laimėjusių dalyvių pasiūlymus skaičiaus  santykis

 

 

Lėšos nereikalingos

19.

Skelbti informaciją apie savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašus, asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų, sąrašus Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje

Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius

 

Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius

Nuolat teikiama informacija

Skaidrumas teikiant valstybės paramą savivaldybės ir socialinio būsto srityje

 

Skelbiamos informacijos išsamumas, savalaikiškumas, bei tikslumas

Lėšos nereikalingos

20.

Viešai skelbti informaciją apie savivaldybės darbuotojų tarnybines komandiruotes

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

 

 

 Nuolat

Didesnis viešumas ir atskaitingumas visuomenei, priimamų sprendimų ir atliekamų procedūrų skaidrumo didinimas

Suvestų komandiruočių į Valstybės tarnautojų registrą skaičius

Lėšos nereikalingos

21.

Informuoti visuomenę apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą ir vykdomas antikorupcines priemones

 

Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius

 

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

 

Savivaldybės administracijos

Komunikacijos skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Nuolat pagal vykdomų priemonių skaičių

 

Marijampolės savivaldybės bei savivaldybės įstaigų interneto svetainėse skelbiama informacija skirta šviesti miesto gyventojus apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones ir didinti pasitikėjimą Savivaldybės institucijų bei įstaigų darbu

Reguliariai viešinama informacija apie vykdomas priemones

 

Lėšos nereikalingos

22.

Viešai skelbti informaciją apie nustatytas galimas korupcines veiklas, darbuotojų netinkamą elgesį

Savivaldybės administracijos

Teisės skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Nuolat

Didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai

Nustatytų korupcinių veiklų  bei darbuotojų  netinkamo elgesio atvejų skaičiaus ir viešai paskelbtų atvejų skaičiaus dinamika

Lėšos nereikalingos

 

IV. TIKSLAS – SKATINTI  ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ

 

  1. Šviesti savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais.
  2. Skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi.

 

23.

Šviesti savivaldybės tarybos narius, administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais

Marijampolės savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

 

Marijampolės savivaldybės meras

 

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Kiekvienais metais, ne mažiau 2 kartus per metus

Gerinti savivaldybės tarybos narių, administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojų supratimą apie korupciją, jos priežastis, pasireiškimo formas, reglamentavimą, korupcijos prevenciją, korupcinį elgesį, interesų konfliktus, interesų derinimą ir kitu su korupcija bei jos užkardymu susijusius reiškinius

 

 

Per metus bus surengti ne mažiau kaip dveji mokymai, kuriuose dalyvaus bent po vieną savivaldybės administracijos skyriaus ir pavaldžių įstaigų atstovą (darbuotoją) ir tarybos narių

 

1500 Eur

24.

Organizuoti švietimo sistemoje konkursus antikorupcine tema

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

Švietimo įstaigų vadovai

 

Kiekvienais metais

Moksleivių antikorupcinis švietimas

Surengtų konkursų bei kitų priemonių antikorupcine tema skaičius

Lėšos nereikalingos

 

 

 

 

______________________

 

 

 

Į pradžią