Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-79 2017-03-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI

 

2017 m. kovo 27 d. Nr. 1-79

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr.1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 270, 277 ir 278 punktais, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pritarti Marijampolės savivaldybės tarybos (mero) 2016 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

 

Laikinai einanti savivaldybės mero pareigas

 

Irena Lunskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnė Pavelčikienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TURINYS

 

1. SAVIVALDYBĖS TARYBA.. 3

1.1. aTSTOVAVIMAS PAGAL PARTIJAS. 3

1.2. TARYBOS POSĖDŽIAI 4

1.3. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS. 7

2. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAI. 7

2.1. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas. 7

2.2. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETAS. 8

2.3. PLĖTROS, ŪKIO IR VERSLO VYSTYMO KOMITETAS. 9

2.4. SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS KOMITETAS. 11

2.5. ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ KOMITETAS. 12

2.6. KONTROLĖS KOMITETAS. 13

3. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJOS. 16

3.1. Administracinė komisija prie Marijampolės savivaldybės tarybos. 16

3.2. Marijampolės savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija.. 16

3.3. Marijampolės savivaldybės privatizavimo komisija.. 17

3.4. Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisija.. 17

3.5. Marijampolės savivaldybės peticijų komisija.. 18

3.6. Marijampolės savivaldybės tarybos etikos komisija.. 18

3.7. Marijampolės savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisija.. 19

3.8. Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisija.. 19

3.9. Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti komisija.. 20

3.10. Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija.. 20

3.11. Marijampolės savivaldybėje laisvės kovoms įamžinti komisija.. 21

3.12. Marijampolės savivaldybės narkotikų kontrolės komisija.. 22

3.13. Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisija.. 22

3.14. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTŲ RĖMIMO FONDO KOMISIJA   22

4. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJA.. 23

5. SAVIVALDYBĖS MERAS. 23

5.1. SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ PRIĖMIMAI 23

5.2. MERO DARBOTVARKĖ.. 24

5.3. VISUOMENINIAI PATARĖJAI 24

5.4. marijampolės regiono plėtros taryba.. 25

5.5. marijampolės savivaldybės renginiai ir užsienio ryšiai 26

5.5.1. Marijampolė svečiuose. 26

5.5.2. Svečiai Marijampolėje. 27

5.5.3. Įvairūs užsienio šalių renginiai Marijampolėje. 28

5.5.4. iniciatyvos. 29

5.5.5. apdovanojimai ir pasiekimai 30


 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

TARYBOS (MERO) 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2017 m. kovo  14  d. Nr. AN-29

Marijampolė

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, teikiama Marijampolės savivaldybės tarybos (mero) 2016 metų veiklos ataskaita.

Ataskaitoje teikiama Marijampolės savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos), jos suformuotų komitetų ir komisijų, kolegijos ir mero 2016 metų veikla.

           

1. Savivaldybės taryba

 

Per 2016 metus Marijampolės savivaldybės 8-ojo šaukimo taryba keitėsi du kartus: rugpjūčio 22 d. posėdyje prisiekė naujas Tarybos narys Rokas Ryselis (pakeitęs Karolį Podolskį, tapusį Vyriausybės atstovu Marijampolės apskrityje, o lapkričio 28 d. posėdyje – Romualdas Andzelis (vietoj Kęstučio Mažeikos, išrinkto į LR Seimą).

 

1.1. Atstovavimas pagal partijas

 

Tarybos nariai 8-ojo šaukimo taryboje atstovauja penkioms politinėms partijoms, du Tarybos nariai nepartiniai.

 

1 pav. Tarybos sudėties pasiskirstymas pagal partijas

Vidmantas Brazys

Ramūnas Burokas

Jonas Grabauskas

Juozas Isoda

Povilas Isoda

Darius Kemeraitis

Alvydas Kirkliauskas

Kostas Kynas

Eugenijus Kurtinaitis

Irena Lunskienė

Romualdas Makauskas

Rokas Ryselis

Gintautas Stankevičius

Artūras Visockis

 

Benjaminas Mašalaitis

Artūras Venslauskas

Petras Pavilonis

Valdas Pileckas

Kęstutis Traškevičius

Andrius Vyšniauskas

Rolandas Jonikaitis

Vytautas Narušis

Vaida Giraitytė

Snaiguolė Raguckienė

Metas Ražinskas

Nepartiniai       

Gediminas Akelaitis

Romualdas Andzelis

 

Taryboje 2016 m. veikė trys frakcijos:

-          Lietuvos socialdemokratų partijos (14 narių, frakcijos seniūnas Karolis Podolskis (iki 2016-08-22), Romualdas Makauskas (nuo 2016-08-22),

-          Darbo partijos (3 nariai, seniūnas Metas Ražinskas),

-          Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (4 nariai, seniūnas Valdas Pileckas).

 

1.2. Tarybos posėdžiai

 

Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos posėdžiai. Marijampolės savivaldybės 8-ojo šaukimo taryba 2016 metais posėdžiavo 14 kartų.

            Per 2016 m. svarstymui buvo pateikti 335 sprendimų projektai. Taryba priėmė 324 sprendimus (žr. 2 pav.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Tarybos priimti sprendimai pagal veiklos sritis

Tarybos komitetų, frakcijų arba Tarybos narių siūlymais dalies pateiktų sprendimų projektų svarstymas, Tarybai pritarus, buvo atidėtas dėl neišsamiai paruoštos medžiagos ar paaiškėjus naujai informacijai.

Tarybos priimti svarbesni, verti paminėti, sprendimai:

-        2016 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. 1-15 „Dėl regiono projekto, įgyvendinamo pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“

-        2016 m. gegužės 2 d. sprendimas Nr. 1-157 „Dėl Regiono projekto, įgyvendinamo pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 05.1.1-APVA-R-007 priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas

-        2016 m. gegužės 2 d. sprendimas Nr. 1-158 „Dėl nuosavų lėšų skyrimo projektui „Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P.Armino, Aušros, V.Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas“

-        2016 m. gegužės 2 d. sprendimas Nr. 1-159 „Dėl Marijampolės muzikos mokyklos ir Marijampolės dailės mokyklos reorganizavimo ir Marijampolės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo“

-        2016 m. gegužės 2 d. sprendimas Nr. 1-161 „Dėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“

-        2016 m. gegužės 2 d. sprendimas Nr. 1-165 „Dėl Vietinės rinkliavos už gyvūnų augintinių (šunų, kačių) laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“

-        2016 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. 1-187 „Dėl pritarimo ir nuosavų lėšų skyrimo projektui „Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“ įgyvendinti“

-        2016 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. 1-199 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“

-        2016 m. liepos 12 d. sprendimas Nr. 1-217 „Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės investicijų sutarties projektui

-        2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas Nr. 1-234 „Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo

-        2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas Nr. 1-235 „Dėl projekto „Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas Marijampolėje“ įgyvendinimo valdžios ir  privataus subjektų partnerystės būdu

-        2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas Nr. 1-236 „Dėl piniginių lėšų skyrimo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos parengto projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ įgyvendinimui

-        2016 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. 1-245 „Dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

-        2016 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. 1-258 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą (STEAM) Marijampolės kolegijos patalpose

-        2016 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. 1-261 „Dėl Marijampolės savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (Marijampolės savivaldybės DOTS paslaugų kabineto) įsteigimo

-        2016 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. 1-298 „Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų 2017-2019 metų programos patvirtinimo

-        2016 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 1-307 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo

Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės biudžetas patikslintas penkis kartus. Biudžeto vykdymas buvo gan įtemptas, atlikti perskirstymai atsižvelgiant į padidintas arba sumažintas įvairias tikslines dotacijas, mokesčių surinkimą bei kitus aspektus. Įvykdyti tiek gyventojų pajamų mokesčio, tiek  kitų biudžeto pajamų surinkimo straipsniai bei sumažinti kreditoriniai įsiskolinimai.

Tarybos darbas buvo dalykiškas, prieš kiekvieną posėdį darbas vyko komitetų posėdžiuose, frakcijų pasitarimuose, kur detaliai buvo svarstomi sprendimų projektai, teikiami pasiūlymai, todėl dauguma sprendimų buvo priimami be didelių svarstymų.

Tarybos posėdžiai yra atviri. Gyventojai apie posėdžių laiką ir darbotvarkę informuojami per vietos žiniasklaidos priemones. Savivaldybės interneto tinklalapyje galima susipažinti su Tarybos posėdžių darbotvarkėmis ir paruoštais sprendimų projektais bei tiesiogiai stebėti transliaciją arba peržiūrėti vykusių posėdžių įrašus.

Tarybos priimti sprendimai skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje www.marijampole.lt, informacija apie norminius teisės aktus skelbiama ir vietinėje žiniasklaidoje.

 

        

 

3 pav. Marijampolės savivaldybės tarybos narių dalyvavimas Tarybos posėdžiuose 2016 m.

 

Visuose Tarybos posėdžiuose dalyvavo trečdalis Tarybos narių: G. Akelaitis, R. Andzelis, J. Isoda, P. Isoda, E. Kurtinaitis, I. Lunskienė, B. Mašalaitis, K. Podolskis, S. Raguckienė, R. Ryselis, G. Stankevičius, A. Visockis. Dar tiek pat praleidę po vieną posėdį. A. Venslauskas nedalyvavo pusėje posėdžių.

Tarybos posėdžius praleidę Tarybos nariai informavo apie nedalyvavimo priežastis. Pagrindinės nedalyvavimo posėdžiuose priežastys – atostogos, liga, komandiruotės bei išvykimai.

 

 

 

 

1.3. Administracinės naštos mažinimas

 

Vadovaujantis 2012 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 2 dalimi, Savivaldybių tarybos, teikdamos veiklos ataskaitas savivaldybės bendruomenei, privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano arba administracinės naštos priemonių, įtrauktų į savivaldybės strateginį veiklos planą, įvykdymo rezultatus.

        Marijampolės savivaldybės administracijos Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vertinimo ataskaitos išvadose teigiama, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 str. 1 dalyje nurodytą reikalavimą - administracinės naštos mažinimo priemones įtraukti į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus, Savivaldybės taryba 2016 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-3 patvirtino Marijampolės savivaldybės 2016-2018 metų strateginį veiklos planą, kuriame numatė 6 (šešias) administracinės naštos mažinimo priemones. Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2016 m. reglamentuotos administracinės naštos mažinimo priemonės buvo įgyvendinamos, numatyti šių priemonių įgyvendinimo planiniai dydžiai (rodikliai) įvykdyti. Visos priemonės yra tęstinės, todėl jų vykdymas tęsiamas toliau.

 

2. Savivaldybės tarybos komitetai

 

Komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi Tarybos sprendimai ir mero potvarkiai.

Detaliau komitetai svarstė ne tik  būsimų Tarybos posėdžių pagal savo kuruojamas veiklos sritis dokumentus, bet ir kitus Tarybos sprendimų projektus. Posėdžiuose dalyvauti kvietė  atitinkamų įstaigų vadovus, įvairių organizacijų atstovus, rengė išvažiuojamuosius komitetų  posėdžius.

Visi komitetai išsamiai analizavo ir svarstė 2016 metų biudžeto ir jo pakeitimo sprendimų projektus, 2016-2018 metų strateginio veiklos plano projektą, klausimus, susijusius su mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimu kai kuriuose baruose, visų sprendimų projektus dėl pritarimo ir nuosavų lėšų skyrimo įvairiems projektams, taip pat projektus dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės investicijų sutarties projektui bei dėl projekto „Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas Marijampolėje“ įgyvendinimo valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu, sprendimo projektą dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo, visus sprendimų projektus susijusius su rinkliava už komunalines atliekas bei kitus visuomenei aktualius klausimus.

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės skelbiamos savivaldybės interneto tinklalapyje www.marijampole.lt, komitetų posėdžiuose yra daromas garso įrašas.

Savivaldybės meras V. Brazys ir jo pavaduotojai P. Isoda ir I. Lunskienė visų Tarybos komitetų posėdžiuose dalyvavo pagal galimybes.

 

2.1. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas

 

Komiteto sudėtis: Gediminas Akelaitis – komiteto pirmininkas, Petras Pavilonis – pirmininko pavaduotojas, Romualdas Andzelis (nuo 2016-12-19), Juozas Isoda, Irena Lunskienė (nuo 2016-03-29), Benjaminas Mašalaitis, Kęstutis Mažeika (iki 2016-10-28).

2016 m. veiklos laikotarpiu įvyko 13 komiteto posėdžių. Posėdžių lankomumas labai geras. Be svarbių, pateisinamų priežasčių komiteto nariai, kaip to reikalauja Vietos savivaldos įstatymas ir Tarybos veiklos reglamentas, nepraleido posėdžių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto narių dalyvavimas

komiteto posėdžiuose 2016 m.

 

Komiteto posėdžių metu buvo svarstomi visi pateikti sprendimų projektai ir su Tarybos veikla susiję klausimai. Išklausoma, diskutuojama, teikiami siūlymai, susiję su priimamais sprendimais. Pagal gyventojų išreikštas pastabas, pageidavimus papildomai nagrinėti klausimai, susiję su gyvūnų (šunų, kačių, kitų gyvūnų) gerovės klausimais, kviečiant visuomenines organizacijas ir administracijos atitinkamas tarnybas. Komiteto darbe pastovus dėmesys skirtas antrinių atliekų tvarkymo klausimams, butų ūkio veiklai, susijusiai su namų renovacija, aplinkosauginiai klausimai, pagalba kaimiškoms seniūnijoms, pagal seniūnijų teikiamus pageidavimus. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas toliau stebi ir vadinamojo „Rail Baltica“ projekto eigą, “naudą“ savivaldybės ekonomikai, LEZ veiklai.

Komiteto posėdžių metu sudaromos galimybės pasisakyti visais  svarstomais klausimais visiems komiteto nariams, kviestiems asmenims. Posėdžiai vyksta sklandžiai, dalykiškai, sprendimai kokybiškai protokoluojami, daromi garso įrašai.

 

2.2. Finansų ir ekonomikos komitetas

 

Komiteto sudėtis: Romualdas Makauskas – komiteto pirmininkas, Eugenijus Kurtinaitis – pirmininko pavaduotojas, Povilas Isoda, Vytautas Narušis,  Kęstutis Traškevičius.

2016 metais įvyko 14 komiteto posėdžių, kuriuose lankomumas buvo geras. Nedalyvavusieji posėdžiuose turėjo svarias pateisinamas priežastis.

 

 

 

5 pav. Finansų ir ekonomikos komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2016 m.

 

Komiteto posėdžiai vyko prieš kiekvieną Tarybos posėdį, taip pat buvo surengtas vienas papildomas komiteto posėdis vasario mėnesį dėl 2016 metų biudžeto projekto svarstymo.

Kaip ir kiekvienais metais, viena iš pagrindinių komiteto veiklos krypčių – savivaldybės biudžeto vykdymas ir jo operatyvi kontrolė. Kiekvieno posėdžio metu apsvarstoma informacija apie biudžeto pajamų plano vykdymo eigą ir aptariami finansavimo prioritetai esant pajamų plano viršijimui. Metinis biudžeto pajamų planas buvo viršytas daugiau nei 1,5 mln. eurų ir viršplaninės pajamos buvo nukreiptos kreditorinių įsiskolinimų mažinimui, dengiant banko paskolas bei apmokant komunalinio ūkio skyriui už atliktus darbus.

2016 metais komiteto iniciatyva buvo paruošta nauja Mokestinių lengvatų verslui suteikimo tvarka (Komisijos, kuri ruošė tvarką, pirmininkas – R. Makauskas). Suteikiant lengvatas pagal naująją tvarką, iškyla mažiau klausimų, ji yra paprastesnė ir aiškesnė.

 

2.3. Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas

 

Komiteto sudėtis: Artūras Venslauskas – komiteto pirmininkas, Darius Kemeraitis – pirmininko pavaduotojas, Kostas Kynas (nuo 2016-09-26), Karolis Podolskis (iki 2016-07-31), Metas Ražinskas, Andrius Vyšniauskas.

Komitetas surengė trylika posėdžių. Tarybos narių, priklausančių šiam komitetui, lankomumas buvo geras. Buvo keletas atvejų, kai nariai informavo apie negalėjimą dalyvauti posėdyje dėl pateisinamų objektyvių priežasčių.

 

 

 

 

6 pav. Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2016 m.

 

Visuose komiteto posėdžiuose buvo svarstomi tarybos posėdžių sprendimų svarstymams pateikti klausimai, kurie aktualūs Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetui. Taip pat buvo svarstyti bendri miestui ir miesto bendruomenei aktualūs klausimai, tokie kaip: STEAM centro steigimas Marijampolėje, pritarimas ir piniginių lėšų skyrimas įvairiems projektams („Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“, „Socialinės įtraukties skatinimas pasienio regione“ ir kiti), gatvių pavadinimų suteikimas ir kiti klausimai. Ypatingai didelis dėmesys buvo skirtas daugiabučių renovacijos problemų sprendimui, taip pat buvo aptarinėjami LEZ steigimo bei daugiafunkcio sporto komplekso investicijų projekto klausimai.

            2016 metais Marijampolės savivaldybės tarybos Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetui buvo pavesta išnagrinėti ne vieną užduotį, kaip kad išanalizuoti ir įvertinti kitų savivaldybių veiksmus dėl šilumos ūkio valdymo perėmimo ir pan.

            Komiteto posėdžių metu buvo nagrinėjami ir kiti labai svarbūs, savivaldybės veiklą įtakojantys klausimai, taip pat siūlomi šių klausimų sprendimų įgyvendinimo projektai:

·         Dėl Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės ir UAB „Litesko“ sutarties pakeitimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos, patvirtintos Marijampolės savivaldybė tarybos  2013-08-09 sprendimu Nr. 1-280, papildymo;

·         Dėl 2016 metų žemės ir nekilnojamo turto mokesčių tarifų nustatymo;

·         Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotų teritorijų programos projektui;

·         Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą;

·         Dėl savivaldybės būsto pardavimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2016 metų sąmatos pavirtinimo.

Komitetas glaudžiai bendradarbiavo su kitais komitetais ir jų nariais, Marijampolės savivaldybės meru, savivaldybės administracija, administracijos direktoriumi, departamentų direktoriais bei kitais specialistais. Posėdžiai vyko sklandžiai ir dalykiškai, kiekvienas komiteto narys galėjo išsakyti savo nuomonę.      

 

2.4. Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas

 

Komiteto sudėtis: Alvydas Kirkliauskas – komiteto pirmininkas, Jonas Grabauskas – pirmininko pavaduotojas, Ramūnas Burokas, Vaida Giraitytė, Artūras Visockis.

Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas 2016 metais posėdžiavo 12 kartų.

 

 

7 pav. Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2016 m.

 

            Buvo svarstomi 94 sprendimų projektai, pateikti Tarybai, prioritetą suteikiant socialiniams ir sveikatos klausimams nagrinėti ir spręsti:

·      Dėl Marijampolės savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo;

·      Dėl pavedimo vertinti ir rengti išvadas apie asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus;

·      Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo;

·      Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu;

·      Dėl Viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti, 2016 metų programos patvirtinimo;

·      Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos;

·      Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo;

·      Dėl socialinio būsto nuomos kaip savivaldybės būsto ir nuomos mokesčio skaičiavimo;

·      Dėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo;

·      Dėl Marijampolės savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo;

·      Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo Marijampolės socialinės pagalbos centro projektui „Socialinės įtraukties skatinimas pasienio regione“;

·      Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo;

·      Dėl Marijampolės savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo papildymo;

·      Dėl Marijampolės savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (Marijampolės savivaldybės DOTS paslaugų kabineto) įsteigimo;

·      Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje“;

·      Dėl draudimo rūkyti viešose vietose;

·      Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės  gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo;

·      Dėl Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo.

            2016 metais komitetas dirbo planingai. Aplankė socialinės, sveikatos priežiūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas, vaiko dienos centrus. Padėjo paruošti: „Vaikų gynimo dienos“, „Vaikų teisių konvencijos“, „Mėnuo be patyčių“ šventes bei kitus renginius.

            Pakartotinai svarstė kausimą dėl žmonių su negalia saugaus judėjimo mieste pritaikymo. Įpareigojo socialinių reikalų departamentą paruošti raštus apie taisytinas vietas ūkio departamentui, informuoti architektūros ir urbanistikos departamentą. Komitetas apgailestauja, kad šis klausimas per 2016 metus nebuvo pilnai išspręstas.

            Pagal savivaldybės tarybos patvirtintą metų grafiką komiteto nariai susitikinėjo su gyventojais, padėjo spręsti jų problemas savo kompetencijos ribose.

 

2.5. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

 

Komiteto sudėtis: Gintautas Stankevičius – komiteto pirmininkas, Snaiguolė Raguckienė – pirmininko pavaduotoja, Rolandas Jonikaitis, Kostas Kynas (iki 2016-09-26), Valdas Pileckas, Rokas Ryselis (nuo 2016-09-26)

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas 2016 metais surengė 13 komiteto posėdžių ir 4 išvažiuojamuosius komiteto posėdžius.         

 

 

8 pav. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2016 m.

           

Komitetas svarstė daugiau nei 90 Tarybos posėdžiams teikiamų sprendimų projektų. Svarstant Tarybos sprendimų projektus prioritetas buvo teikiamas švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo klausimams nagrinėti ir svarstyti. Pateikiame nedidelę dalį komitete svarstytų klausimų:

· Dėl Marijampolės savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo;

· Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Dostalita“ bare, esančiame Marijampolėje, Gedimino g. 34;

· Dėl Marijampolės  dailės mokyklos ir Marijampolės muzikos reorganizavimo sujungimo būdu į meno mokyklą sąlygų derinimo;

· Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo;

· Dėl Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo;

· Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 6 procentų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos pakeitimo;

· Dėl švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų ataskaitų aptarimo ir vertinimo;

· Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Vyvai” bare, esančiame Marijampolėje, Sporto g. 9;

· Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2016-2017 mokslo metams patvirtinimo;

· Dėl Marijampolės sporto centro „Sūduva“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo;

            · Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo;

· Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui  Kultūrų tiltai: Marijampolė-Suvalkai”;

· Dėl Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus skyrimo;

· Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės Švietimo centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo (si) renginių ir teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo;

· Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-159 Dėl Marijampolės muzikos mokyklos ir Marijampolės dailės mokyklos reorganizavimo ir Marijampolės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo “ 3.4 punkto pakeitimo;

· Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo;

· Dėl projekto „Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas Marijampolėje“ įgyvendinimo valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu;

· Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2016-2017 mokslo metams patvirtinimo;

· Dėl Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo;

· Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ nuostatų patvirtinimo.

Paskutiniame 2016 metų komiteto posėdyje  Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius V. Dilys atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus apie švietimo, kultūros, sporto įstaigų problemas bei laukiančius iššūkius.

Per 4 komiteto išvažiuojamuosius posėdžius komiteto nariai lankėsi visose kultūros įstaigose (išskyrus Laisvalaikio ir užimtumo centrą) bei kai kuriuose švietimo įstaigose, kur  susipažino su minėtų įstaigų ūkine-finansine bei organizacine veikla. Komitetas, žinodamas aplankytų įstaigų ūkinę-finansinę būklę, pagal galimybes ir savo kompetencijos ribose pareiškė savo nuomonę svarstant bei perskirstant savivaldybės biudžetą.

 

 

2.6. Kontrolės komitetas

 

Komiteto sudėtis: Kęstutis Traškevičius – komiteto pirmininkas, Juozas Isoda – pirmininko pavaduotojas, Rolandas Jonikaitis (nuo 2016-11-28), Kęstutis Mažeika (nuo 2016-06-27 iki 2016-10-28),  Metas Ražinskas.

            Kontrolės komitetas 2016 metais dirbo pagal Tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-225, patvirtintą 2016 m. veiklos programą. Komiteto posėdžiuose dalyvaudavo Savivaldybės kontrolierius, Kontrolės ir audito tarnybos specialistai, įstaigų vadovai.

            2016 metais įvyko aštuoni Kontrolės komiteto posėdžiai. Kiekvieną ketvirtį buvo svarstoma informacija apie Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymą.

 

 

9 pav. Kontrolės komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2016 m.

 

            Pirmajame posėdyje, kuris vyko 2016 m. vasario 19 d., buvo svarstoma Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų biudžeto projektas (sąmata), Socialinio būsto fondo plėtros programos įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje audito išvados, Marijampolės savivaldybės galimybės skolintis 2016 metais, Tarybos nario Andriaus Vyšniausko kreipimasis. Buvo nutarta pritarti Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų biudžeto projektui (sąmatai), rekomenduoti Marijampolės savivaldybės administracijai 2017 m. Savivaldybės biudžete numatyti lėšų transporto priemonei, skirtai Kontrolės ir audito tarnybai, įsigyti, bei lėšų kreditiniam įsiskolinimui UAB „Statybos ritmas“ už socialinio būsto statybą padengti. Taip pat buvo nutarta pastebėti, kad 2013 – 2014 m. iš valstybės biudžeto skirtomis tikslinėmis lėšomis Marijampolės savivaldybės socialinio būsto fondą buvo galima išplėsti ne mažiau kaip dvigubai, įsigyjant butus senos statybos daugiabučiuose, rekomenduoti Marijampolės savivaldybės administracijai efektyviau naudoti socialinio būsto plėtrai skirtas lėšas ir pavesti Marijampolės savivaldybės administracijai iki 2016 m. gegužės 20 d. pateikti Kontrolės komitetui informaciją apie tarybos nario Andriaus Vyšniausko 2016-01-21 kreipimesi „Dėl viešai pasirodžiusios informacijos apie įdarbinimus Marijampolės savivaldybėje“ nurodytų įdarbinimų aplinkybes, atsakant į kreipimesi suformuluotus klausimus.

            Antrajame Komiteto posėdyje, vykusiame 2016 m. kovo 25 d., buvo svarstoma  Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos 2014 m. gruodžio 12 d. išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Marijampolės savivaldybėje pateiktų rekomendacijų vykdymo kontrolė. Buvo nutarta konstatuoti, kad Marijampolės savivaldybės administracija yra galutinai įgyvendinusi tik 25 proc. Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pasiūlymų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo veiklos srityje bei rekomenduoti Savivaldybės administracijai pagerinti Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pasiūlymų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo veiklos srityje įgyvendinimą. Posėdyje taip pat buvo nutarta pritarti Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai bei Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos ataskaitai.

            Trečiajame Komiteto posėdyje, kuris vyko 2016 m. birželio 27 d., pritarta Marijampolės dramos teatro finansinio (teisėtumo) audito išvadai ir rekomenduota Marijampolės savivaldybės administracijai skirti 4 tūkst. Eur Marijampolės dramos teatro scenos portjeroms įsigyti, pritarta Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos finansinio (teisėtumo) audito išvadai ir rekomenduota Savivaldybės administracijai 2017 m. biudžete numatyti 15-20 tūkst. Eur  Marijampolės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai automobiliui įsigyti, pritarta Marijampolės visuomenės sveikatos biuro finansinio (teisėtumo) audito išvadai ir rekomenduota Savivaldybės administracijai 2017 m. biudžete paieškoti papildomų lėšų Marijampolės visuomenės sveikatos biuro specialistų darbo užmokesčiui, pritarta Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos finansinio (teisėtumo) audito išvadai ir rekomenduota Savivaldybės administracijai 2017 m. biudžete skirti lėšų Rygiškių Jono gimnazijai jos įkūrimo 150-ųjų metinių minėjimo renginiams, pritarta UAB „Marijampolės autobusų parkas“ finansinio (teisėtumo) audito išvadai ir išvadai dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti. Taip pat nutarta pavesti Kontrolės ir audito tarnybai į kitų metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą įtraukti Marijampolės savivaldybės administracijos personalo valdymo auditą.

            Ketvirtajame posėdyje, vykusiame 2016 m. rugpjūčio 19 d., buvo svarstomas statybos remonto darbų, vykdomų būsimose Marijampolės meno mokyklos patalpose (Vytauto g. 47), atitikimas Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. Taip pat svarstyta Marijampolės savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams finansinio (teisėtumo) audito išvados ir joms buvo pritarta. Pritarta ir išvadai dėl Privataus subjekto atrankos valdžios ir privataus subjekto partnerystės projektui „Sporto laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas Marijampolėje“ įgyvendinti skelbiamų derybų būdu sąlygų. Nutarta atkreipti dėmesį į tai, kad Marijampolės savivaldybės administracija neįgyvendino Kontrolės komiteto 2015 m. rugpjūčio 28 d. rekomendacijos dėl apskaitos politikos parengimo, ir rekomenduoti Marijampolės savivaldybės administracijai iki 2017 m. gegužės 1 d. parengti Apskaitos politiką ir Biologinio turto vertinimo taisykles.

            Penktajame Komiteto posėdyje, kuris vyko 2016 m. rugsėjo 23 d., buvo svarstoma Daugiabučių renovavimo programos įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje kontrolė. Nutarta rekomenduoti UAB „Marijampolės butų ūkis“ sustiprinti darbų renovuojamuose daugiabučiuose namuose kokybės kontrolę, Savivaldybės administracijai skirti ypatingą dėmesį daugiabučių renovavimo programos įgyvendinimui, o Kontrolės ir audito tarnybai į 2017 m. savo tarnybos veiklos planą įtraukti Daugiabučių namų renovacijos programos vykdymo Marijampolės savivaldybėje auditą. Taip pat pavesta Kontrolės ir audito tarnybai iki 2017 m. vasario 1 d. pateikti informaciją tokios apimties, kokie klausimai išdėstyti tarybos nario Andriaus Vyšniausko 2016-01-21 kreipimesi „Dėl viešai pasirodžiusios informacijos apie įdarbinimus Marijampolės savivaldybėje“.

            Šeštajame posėdyje, vykusiame 2016 m. spalio 28 d., nutarta pritarti Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos plano projektui ir Tarybos sprendimo projektui „Dėl Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014 - 2020 metams pakeitimo“.

            Septintame Komiteto posėdyje, kuris vyko 2016 m. lapkričio 25 d., svarstyta konkurso Marijampolės meno mokyklos direktoriaus pareigoms dalies – atrankos, vykusios 2016 m. lapkričio 15 d., vykdymo teisėtumas, UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ veiklos efektyvumo kontrolė. Taip pat buvo svarstoma Kontrolės ir audito tarnybos išvada „Dėl Marijampolės savivaldybės garantijos suteikimo UAB „Sūduvos vandenys“ ir Tarybos  sprendimo projektas „Dėl garantijos suteikimo UAB „Sūduvos vandenys“ imti paskolą“, kuriems nutarta pritarti.

            Aštuntajame posėdyje, vykusiame 2016 m. gruodžio 16 d., svarstyta įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatymo metodika, Marijampolės laisvosios ekonominės zonos vystymo eigos kontrolė, taip pat Kontrolės komiteto 2017 m. veiklos programos projektas, kuriam buvo nutarta pritarti.

            Kontrolės komitetas įvykdė savivaldybės Tarybos patvirtintą 2016 m. veiklos programą.

 

 

 

 

 

3. Savivaldybės tarybos komisijos

 

2016 metais veikė 14 nuolatinių 8-ojo šaukimo Tarybos sudarytų komisijų.

Sudarytos komisijos ir jų sudėtys yra skelbiamos Marijampolės savivaldybės interneto tinklalapyje www.marijampole.lt

Sudėtingiems, svarbiems, skubiems ar kitiems klausimams spręsti ir pasiūlymams bei išvadoms parengti Taryba sudaro laikinąsias komisijas arba darbo grupes.

 

3.1. Administracinė komisija prie Marijampolės savivaldybės tarybos

 

Komisija sudaryta 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos sudėtis: Irena Lunskienė – komisijos pirmininkė, Andžela Galeckienė, Rolandas Jonikaitis, Vidas Pielikis, Snaiguolė Raguckienė, Nerijus Sujeta, Violeta Švetkauskienė, Artūras Visockis.

Administracinė komisija yra Marijampolės savivaldybės tarybos sudaryta nuolatinė komisija, kuri nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, kurios Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) priskiriamos jos kompetencijai.

Administracinė komisija administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja vadovaudamasi administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos tvarka, kuri yra nustatyta LR ATPK.

Daugiausia nagrinėtinų komisijos bylų yra pagal LR ATPK 188 straipsnį, t.y. savavaldžiavimas, kuris apibrėžiamas kaip savavališkas, nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos, vykdymas savo tikros ar tariamos teisės ginčijamos kito asmens, nepadaręs esminės žalos piliečių teisėms ar teisėtiems interesams arba valstybinėms ar visuomeninėms įmonėms, įstaigoms arba organizacijoms. Šio straipsnio pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

 

1 lentelė. Administracinės komisijos veiklos 2014–2016 m. palyginimas

 

2016 m.

2015 m.

2014 m.

Svarstyta bylų

4

11

13

Paskirta nuobaudų:

2

4

9

    - įspėjimų

-

2

5

- baudų

2

2

4

Bylos nutrauktos

2

5

4

Grąžintos patikslinti arba persiųtos pagal kompetenciją

-

2

-

Bendra baudų suma

129 Eur

273 Eur

600 Lt (173 Eur)

 

3.2. Marijampolės savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija

           

            Komisija sudaryta 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos sudėtis: Violeta Švetkauskienė – komisijos pirmininkė, Ilona Žilinskienė – pirmininko pavaduotoja,  Andžela Galeckienė, Irena Lunskienė, Snaiguolė Raguckienė.

Komisija savo veikloje vadovaujasi  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Nurodytų teisės aktų nuostatos nustato šios komisijos sudarymo tvarką, reikalavimus komisijos nariams bei apibrėžia kompetencijos ribas.

Komisijos paskirtis ir pagrindinė vykdytina funkcija, dėl ko ji yra sudaroma, - ikiteismine tvarka nagrinėti asmenų skundus (prašymus) dėl savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.

2016 metais Marijampolės savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija veiklos, jos kompetencijai priskirtais klausimais, nevykdė, kadangi tinkamai dirbant savivaldybių viešojo administravimo subjektams, negavo nei vieno asmens  skundo (prašymo) dėl netinkamo savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.

 

3.3. Marijampolės savivaldybės privatizavimo komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos sudėtis: Jonas Grabauskas – komisijos pirmininkas, Vytautas Narušis, Petras Pavilonis, Metas Ražinskas, Gintautas Sabas, Artūras Venslauskas, Ilona Žilinskienė.

2016 m. vyko vienas komisijos posėdis, kuriame buvo svarstyta Marijampolės savivaldybės privatizavimo komisijos veiklos ataskaita už 2015 metus ir aptarti einamieji klausimai.

Marijampolės savivaldybės privatizavimo komisija atlieka šias funkcijas: priima sprendimą dėl pritarimo (nepritarimo) savivaldybei nuosavybės teise priklausančių privatizavimo objektų privatizavimo programų projektams, priima sprendimą dėl pritarimo (nepritarimo) privatizavimo sandorių projektams, išskyrus reguliuojamoje rinkoje sudarytus privatizavimo sandorius, priima sprendimą dėl pritarimo (nepritarimo) strateginių investuotojų sąrašo projektui, Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais priima sprendimą dėl privatizavimo objekto privatizavimo programos sustabdymo ir (ar) pripažinimo, kad ši programa baigta, prižiūri, kaip vykdomos privatizavimo programos, kurioms Privatizavimo komisija pritarė.

Kadangi pagal komisijai priskirtas funkcijas klausimų nebuvo, komisija daugiau į posėdžius nesirinko.

 

3.4. Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisija

           

            Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Komisijos sudėtis: Vidmantas Brazys – komisijos pirmininkas, Gediminas Akelaitis, Kostas Kynas, Irena Lunskienė, Romualdas Makauskas, Benjaminas Mašalaitis, Vytautas Narušis, Snaiguolė Raguckienė, Kęstutis Traškevičius.

2016 metais įvyko 5 Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisijos posėdžiai. Posėdžių metu buvo apsvarstyta 30 (2015 m. – 25) įvairių organizacijų teikimų dėl asmenų apdovanojimo Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu arba Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu. Apdovanojimų komisija pritarė 29-iems teikimams apdovanoti. Tik vienas teikimas skirti apdovanojimą – Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medalį – buvo atmestas. Apdovanojimai konkretiems asmenims suteikiami Savivaldybės mero potvarkiu.

2016 m. suteikti tokie apdovanojimai: 3 Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinai (2015 m. – 3, 2014 m. – 6, 2013 m. – 5) ir 26 Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliai (2015 m. – 19, 2014 m. – 13, 2013 m. – 20).

Apdovanojimai įteikti Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, „Miesto dienų 2016“ šventinėje ceremonijoje, derliaus šventėje „Sūduvos kraitė 2016“, Pirmojo Lietuvos cukraus fabriko 85-erių metų jubiliejaus šventėje, Tarptautinės mokytojų dienos ir Metų padėkos iškilminguose renginiuose.

Apdovanotieji Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu:

o   Rinaldas Česnaitis, už ypatingus nuopelnus sportui;

o   Romualdas Makauskas, už ypatingus nuopelnus Marijampolės bendruomenės labui;

o   Kęstutis Svitojus, už ypatingus nuopelnus verslui ir svarią paramą Marijampolės sportui.

Apdovanotieji Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu:

o   Rita Raslanaitė, už ypač stropų ir profesionalų darbą;

o   Aldona Janulevičienė, už kūrybingą vadybinę ir visuomeninę veiklą;

o   Jonas Gustaitis, už tautos istorinės atminties saugojimą;

o   Vytautas Pilipavičius, už nuopelnus Marijampolės auto-moto sportui;

o   Vyda Petrauskienė, už nuopelnus Marijampolės cukraus pramonei;

o   Vidas Piepolis, už nuopelnus Marijampolės cukraus pramonei;

o   Biruta Pėveraitytė-Giraitienė, už kūrybinį indėlį garsinant Marijampolę ir Sūduvą;

o   Žydrūnas Rutkauskas, už nuopelnus Marijampolės krašto kultūrai;

o   Irena Čukauskienė, už nuopelnus plėtojant socialinę pagalbą namuose savivaldybės žmonėms;

o   Elena Senkuvienė, už svarų indėlį mažinant savivaldybės žmonių socialinę atskirtį;

o   Jonas Akstinavičius, už ypač uolų ir sąžiningą darbą žemdirbių labui;

o   Juozas Isoda, už ypač uolų ir profesionalų darbą žemdirbių labui;

o   Lina Mineikienė, už ypač uolų ir sąžiningą darbą telkiant bendruomenes;

o   Dalė Pielikienė, už nuopelnus vystant konkurencingą augalininkystės ūkį;

o   Jūratė Stankevičienė, už svarų indėlį kuriant naujus įmonės produktus;

o   Juozas Vaičiulis, už svarų indėlį kuriant veiksmingą audito ir kontrolės sistemą;

o   Audronė Kuodienė, už indėlį plėtojant ir modernizuojant sveikatos paslaugas savivaldybės gyventojams;

o   Arūnas Reinikis, už nuopelnus Sūduvos krašto leidybos menui;

o   Valdas Tumelis, už nuopelnus plėtojant Marijampolės infrastruktūrą ir gerinant gyvenimo kokybę;

o   Marija Žvinakevičienė, už nuopelnus saugojant ir puoselėjant gimtąją kalbą;

o   Rima Striaušienė, už nuopelnus ugdant Marijampolės jaunimo meilę kultūrai;

o   Rasa Burinskienė, už svarų indėlį propaguojant vaikų vokalinę muziką;

o   Stasys Baublys, už kino ir televizijos sklaidą Marijampolės regione;

o   Gedeminas Kuncaitis, už indėlį tvarkant ir saugant kultūros paveldą;

o   Vilma Ratkevičienė, už nuopelnus plėtojant socialines paslaugas savivaldybės gyventojams;

o   Zigmas Mačys, už nuopelnus tvarkant ir prižiūrint savivaldybės teritoriją.

 

3.5. Marijampolės savivaldybės peticijų komisija

           

            Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Komisijos sudėtis: Irena Lunskienė – komisijos pirmininkė, Ramūnas Burokas, Vaida Giraitytė, Juozas Isoda, Kęstutis Mažeika.

2016 m.  komisija gavo du kreipimusis: Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyriaus kreipimąsi „Dėl Rusijos vėliavos pašalinimo iš Marijampolės J.Basanavičiaus aikštės“ ir gyventojų kreipimąsi „Dėl perėjos tarp Sasnavos ir Stoties gatvių“.

Buvo sušaukti trys komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyti gauti kreipimaisi. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nuostatomis abu kreipimaisi nebuvo pripažinti peticijomis. Kreipimasis „Dėl perėjos tarp Sasnavos ir Stoties gatvių“ buvo perduotas nagrinėti Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui.

 

3.6. Marijampolės savivaldybės tarybos etikos komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d., papildyta 2016 gegužės 30 d. Komisijos sudėtis: Petras Pavilonis – komisijos pirmininkas, Jonas Grabauskas, Alvydas Kirkliauskas, Lina Mineikienė, Ričardas Mockus, Metas Ražinskas, Gintautas Stankevičius, Saulius Stanynas (nuo 2016-05-30).

Pagrindinė komisijos darbo forma – posėdis. Komisija 2016 metais rinkosi į tris posėdžius, kurie įvyko 2016 metų balandžio 21 dieną, birželio 21 d. ir rugpjūčio 31 dieną.

Pirmajame posėdyje svarstyti klausimai dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo 2015 metais ir dėl Tarybos narių panaudotų lėšų 2015 metais. Buvo nutarta įpareigoti Tarybos narius iš anksto pranešti Tarybos sekretorei arba merui apie nedalyvavimą Tarybos bei komitetų posėdžiuose.

Antrasis posėdis sušauktas gavus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimą ištirti Tarybos nario Kęstučio Mažeikos elgesį. Komisijoje priimtas sprendimas tyrimą pradėti dėl galimo interesų konflikto.

Trečiajame posėdyje, gavus atlikto tyrimo rezultatus, buvo priimtas sprendimas dėl Tarybos nario Kęstučio Mažeikos elgesio įvertinimo, kad Marijampolės savivaldybės tarybos narys Kęstutis Mažeika pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių  reikalavimus.

2016 metais, po Etikos komisijų rekomendacijų Tarybos nariams vengti interesų konfliktų, ženkliai padidėjo nusišalinimų, nuo interesų konfliktą galinčių sukelti klausimų svarstymo, skaičius, t.y. iki 26 atvejų.

 

3.7. Marijampolės savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisija

 

            Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Pakeista 2016 m. spalio 28 d. Komisijos sudėtis: Valdas Tumelis – komisijos pirmininkas, Birutė Belenavičienė, Jonas Grabauskas, Rolandas Jonikaitis, Darius Kemeraitis (nuo 2016-10-28), Benjaminas Mašalaitis, Daiva Pankauskienė, Vidas Pielikis, Karolis Podolskis (iki 2016-10-28), Snaiguolė Raguckienė, Gražina Rainienė, Violeta Švetkauskienė.

2016 metais įvyko 3 komisijos posėdžiai dėl valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų.

Mokesčių lengvatų svarstymo komisija svarstė tokius prašymus: 18 prašymų dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo/atleidimo, iš kurių patenkinta 9 prašymai, suteikta lengvatų už 122,8 tūkst. Eur; 31 prašymą dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo/atleidimo, iš kurių patenkinta 22 prašymai, suteikta lengvatų už 59,4 tūkst. Eur; 12 prašymų dėl žemės mokesčio sumažinimo/atleidimo, iš kurių patenkinta 3 prašymai, suteikta lengvatų  už 0,9 tūkst. Eur.

Mokesčių lengvatų svarstymo komisija 2016 metais teikė Tarybai  9 pasiūlymus (sprendimų projektų) dėl atleidimo (neatleidimo) nuo mokesčių ar mokesčių sumažinimo (nesumažinimo).

 

3.8. Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Komisijos sudėtis: Valdas Tumelis – komisijos pirmininkas, Gintautas Bulkevičius, Eugenijus Kurtinaitis, Petras Latoža, Vidas Pielikis, Metas Ražinskas, Artūras Venslauskas,  Andrius Vyšniauskas.

Pagrindiniai Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos  uždaviniai yra kontroliuoti UAB „Litesko” pateikto investicijų į Marijampolės savivaldybės šilumos ūkį plano ir grafiko laikymąsi, prižiūrėti UAB „Litesko“ investicijų į Marijampolės savivaldybės šilumos ūkį apimtis ir pobūdį, tikrinti atliktų investicijų atitikimą UAB „Litesko“ pateiktam patvirtintam metiniam ar ilgalaikiam investicijų planui ir grafikui. Taip pat komisija nagrinėja UAB „Litesko“ investicinius į šilumos ūkį planus ir teikia juos svarstyti Tarybai.

2016 m. pagal poreikį įvyko vienas komisijos posėdis, kurio metu apsvarstyti šie klausimai:

                 1. Dėl UAB „Litesko" 2015 m.  investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį  ataskaitos;

                 2. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį, ilgalaikio turto ir šilumos skaitiklių įsigijimo 2016-2020 m. plano;   

                 3. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį 2016 m. plano;

                 4.  Dėl Marijampolės rajoninės katilinės teritorijos fasadinės tvoros remonto.

Komisija apsvarstė ir pritarė UAB „Litesko” 2015 m. atliktoms investicijoms į šilumos ūkį. Iš viso buvo  investuota 3894165,01 Eur (be PVM). Visa  ši informacija buvo pateikta Tarybai.

Taip pat komisija apsvarstė ir pritarė UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį ilgalaikio turto ir šilumos skaitiklių įsigijimo 2016-2020 m.  ir Investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį 2016 m. planams. Visiems šiems investicijų planams lėšos buvo numatytos iš UAB „Litesko“. Planus taip pat suderino Taryba.

 

3.9. Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. birželio 29 d. Komisijos sudėtis: Irena Lunskienė – komisijos pirmininkė, Odeta Aleksienė, Roma Brazauskienė, Jolita Glodienė, Irma Kavaliauskienė, Alvydas Kirkliauskas, Tomas Kiveris, Ilona Masaitienė, Genovaitė Naidzinavičienė, Daiva Pankauskienė, Marija Ražinskienė, Artūras Visockis.

Komisija 2016 m. surengė du posėdžius:

-       Kovo mėnesį buvo pristatytas Marijampolės 2016 metų paslaugų plano projektas. Komisija informuota apie tai, kokios paslaugos numatomos teikti senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Komisijos nariai siūlė plėsti pagalbos namuose bei dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, daugiau lėšų skirti neįgaliųjų būsto pritaikymui, kad neįgalieji nebūtų užsidarę savo namuose. Komisija pritarė parengtam paslaugų planui ir nutarė 2017 metais išklausyti  informaciją apie paslaugų plano įgyvendinimą.

-       Gruodžio mėnesio posėdyje išklausyta informacija apie savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankoje. 2017 m. projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų skirta  79364,0 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 15873,0 Eur. Iš viso – 95237,0 Eur. 2017 metams projektus pateikė  8 nevyriausybinės organizacijos. Komisijos nariai siūlė į veiklas įtraukti daugiau kaimo gyventojų, vykdyti švietėjišką veiklą, ugdyti sveiką gyvenseną. Komisija nutarė, kad teikiant reabilitacijos projektus, konkrečiai būtų suformuluoti prioritetai, o pasibaigus projektų įgyvendinimui išklausyti informaciją apie įvykdytas veiklas.

 

3.10. Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija

 

            Komisija sudaryta 2015 m. birželio 29 d. Komisijos sudėtis: Povilas Isoda – komisijos pirmininkas, Darius Cinaitis, Darius Kemeraitis, Dana Liukinevičienė, Kęstutis Mažeika, Gražina Rainienė, Eglė Stebulienė.

2016 metais įvyko du Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo komisijos posėdžiai:

1.    SVV rėmimo komisijos posėdžio, įvykusio 2016-05-05, metu apsvarstyta 11 prašymų paramai gauti. Visi prašymai patenkinti.

2.    SVV rėmimo komisijos posėdžio, įvykusio 2016-12-14, metu apsvarstyta 9 prašymai paramai gauti. Patenkinti taip pat visi prašymai.

Per 2016 m. paramai SVV įmonėms paskirstyta 12627,80 Eur (2015 m. – 11409,38 Eur ) SVV rėmimo fondo lėšų 25 savivaldybės teritorijoje veikiantiems SVV subjektams.

 

        2 lentelė. Paramai SVV remti išleistos lėšos pagal paramos formas 2015–2019 metais.

Paramos forma

2016 m.

2015 m.

Išleista SVV rėmimo fondo lėšų, Eur

Procentinė dalis nuo visos SVV paramai skirtos lėšų sumos

Išleista SVV rėmimo fondo lėšų, Eur

Procentinė dalis nuo visos SVV paramai skirtos lėšų sumos

3.      Daliai palūkanų už kredito institucijų suteiktas paskolas SVV įmonėms dengti

3200,00

25,34%

2861,39

25,08%

4.      Padengti 80% patirtų įmonės steigimo išlaidų

4014,80

31,79%

2355,92

20,65%

5.      Padengti 50% patirtų rinkodaros priemonių formavimo išlaidų

13,00

0,10%

901,61

7,90%

6.      Padengti 50% patirtų interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų

300,00

2,38%

1081,03

9,48%

Padengti 50% patirtų

teritorinio planavimo

dokumentų ir  techninių projektų parengimo išlaidų

 —

800,00

7,01%

1.      Padengti 50% patirtų parodos išlaidų

600,00

4,75%

-

-

2.      Padengti 50% patirtų verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengimo išlaidų

3100,00

24,55%

1200,00

10,52%

3.      Padengti 50% patirtų personalo mokymo išlaidų

200,00

1,59%

1159,43

10,16%

4.      Asocijuotų verslo struktūrų vykdomoms programoms finansuoti

1200,00

**

9,50%

1050,00

*

9,20%

Iš viso:

12627,80

100,00%

11409,38

100,00%

* Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų projekte „Metų žvilgsnis 2015 metai (tęstinumas)“ numatytoms veikloms dalinai finansuoti.

** Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų projekte „Metų žvilgsnis 2016 metai“ numatytoms veikloms dalinai finansuoti.

 

3.11. Marijampolės savivaldybėje laisvės kovoms įamžinti komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. birželio 29 d. Komisijos sudėtis: Irena Lunskienė – komisijos pirmininkas, Ričardas Bagdanavičius, Vygantas Dilys, Alvydas Kirkliauskas, Gedeminas Kuncaitis, Stasė Požarskienė, Snaiguolė Raguckienė, Justinas Sajauskas, Iraida Skirpstienė, Kęstutis Traškevičius, Sigitas Valančius, Vladas Vilkauskas, Marija Žvinakevičienė.

            Marijampolės savivaldybėje Laisvėms kovoms įamžinti komisija 2016 m.  surengė 3 posėdžius, išnagrinėjo  gautus pasiūlymus dėl laisvės kovų  atminimo vietų priežiūros, remonto ir įamžinimo.

Komisija rūpinosi, kad būtų iškaltas užrašas ant Nepriklausomybės gynėjo Rimanto Juknevičiaus, žuvusio 1991 m. sausio 13 d.,  paminklo granito plokštės, esančios Marijampolės senosiose kapinėse; parengta ir pritvirtinta paminklinė lenta ant sinagogos, esančios P.Butlerienės g.5, Marijampolėje, pastato.

Vieno  išvažiuojamojo posėdžio metu tvarkė Avikilų kaimo senąsias kapines, kur palaidoti partizanai, žuvę rezistencijos metais. Kito posėdžio metu lankėsi buv. vienuolyne, esančiame Marijampolės seniūnijos Skardupių kaime, kur buvo įkurta Tauro partizanų apygarda. Komisija svarstė ir pritarė, kad būtų skirtos lėšos minėto vienuolyno pastatui restauruoti.

Laisvės kovoms įamžinti komisijos  nariai lankėsi Marijampolės Ramybės parke, tikrindami parko vartų, medinių skulptūrų ir kryžių fizinę  būklę. Komisija siūlo skirti daugiau lėšų ir atnaujinti Ramybės parko vartus, skulptūras ir medinius kryžius.

 

3.12. Marijampolės savivaldybės narkotikų kontrolės komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. rugpjūčio 31 d., pakeista 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sudėtis: Alvydas Kirkliauskas – komisijos pirmininkas, Aušra Adomavičiūtė, Odeta Aleksienė, Arūnas Jasionis, Asta Klimašauskienė, Asta Klimienė, Lina Laukaitienė, Aistė Mikulionytė iki 2016-05-30), Vanda Pangonienė, Liutauras Sinkevičius, Gintautas Stankevičius (nuo 2016-05-30), Vaidas Zabilevičius, Laima Žigienė.

2016 metais komisija organizavo 2 posėdžius, kurių metu buvo svarstyti klausimai:

-  Dėl teisės aktų, reglamentuojančių komisijos veiklą;

-  Dėl informacijos pateikimo „Priklausomybės. Situacija ir problemos savivaldybėje“;

-  Dėl komisijos priemonių plano;

- Dėl Marijampolės savivaldybės narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės 2015-2018 m. priemonių plano patvirtinimo;

- Dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir priimtinumo gerinimo priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo asmenims;

-  Dėl nerūkymo zonų Marijampolės savivaldybėje.

 

3.13. Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. spalio 26 d. Komisijos sudėtis: Valdas Pileckas – komisijos pirmininkas, Gediminas Akelaitis, Ramūnas Burokas, Žydrūnas Čekauskas, Lina Mineikienė, Metas Ražinskas.

2016 m. Antikorupcijos komisija posėdžiavo 3 kartus. Svarstyti  klausimai dėl informacijos  pateikimo apie Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisiją savivaldybės interneto svetainėje, Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisijos (Korupcijos prevencijos) 2015m. veiklos ataskaita, STT 2014 m. gruodžio 12 d. korupcijos rizikos analizės išvadoje nurodytų rekomendacijų įgyvendinimas Marijampolės savivaldybėje, Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 m. programos įgyvendinimo priemonių plano 2016 m. veiksmingumo įvertinimą, pristatyta Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 m. programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita.

Taip pat komisija 2016 m. pagal kompetenciją koordinavo Marijampolės savivaldybės politikos įgyvendinimą  korupcijos prevencijos srityje, siūlė priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą, informavo visuomenę apie savo veiklą savivaldybės interneto svetainėje ir televizijoje.  

 

3.14. Marijampolės savivaldybės smulkių ir vidutinių žemės ūkio subjektų

rėmimo fondo komisija

 

Komisija sudaryta 2011 m. lapkričio 28 d. ir naujos kadencijos Tarybos nekeista. Komisijos sudėtis: Vidas Pielikis – komisijos pirmininkas, Eugenijus Alesius, Arvydas Bajoras, Vytautas Narušis, Zina Prajarienė.

            2016 metais įvyko 1 komisijos posėdis, kurio metu svarstyti klausimai:

·      Pateikto Smilgių žemės ūkio bendrovės prašymo ir papildomų dokumentų peržiūra, pristatymas, atitikimo rėmimo fondo nuostatas įvertinimas;

·      Išlaidų dalinio padengimo svarstymas.

            Komisija išnagrinėjo pateiktą prašymą su papildomais dokumentais. 2016 metais pateikta tik vieno žemės ūkio subjekto – žemės ūkio bendrovės prašymas. Paramos prašoma pagal vieną priemonę - „Tręšimo planų sudarymo išlaidų dalinis padengimas“. Patirtų išlaidų suma yra 310 (trys šimtai dešimt) eurų. Pagal kitas rėmimo fonde numatytas programas žemės ūkio subjektų prašymų 2016 m. nebuvo pateikta.

Nutarus, kad Pareiškėjo prašymas ir papildomi dokumentai pateikti pagal reikalavimus, buvo svarstomas išlaidų dalies padengimo dydis.

Nutarta žemės ūkio subjektui, paramos gavėjui, iš rėmimo fondo lėšų kompensuoti 70 proc. patirtų išlaidų, kaip numato komisijos nuostatai. Išmokėti – pervedant į sąskaitą žemės ūkio bendrovei 217 (du šimtus septyniolika) Eur.

 

4. Savivaldybės tarybos kolegija

 

Tarybos kolegijos sudėtis: Vidmantas Brazys – kolegijos pirmininkas, Gediminas Akelaitis, Povilas Isoda, Alvydas Kirkliauskas, Irena Lunskienė, Romualdas Makauskas, Vytautas Narušis, Valdas Pileckas, Karolis Podolskis, Metas Ražinskas, Gintautas Stankevičius, Artūras Venslauskas.

Taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių, mero siūlymu, 2015 m. gegužės 25 d. sudarė Tarybos kolegiją. Kolegija yra Tarybos patariamasis organas.

2016 metais Tarybos kolegija posėdžiavo 3 kartus. Posėdžiuose svarstyti klausimai:

·      Dėl Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo komplekso koncesijos;

·      Dėl gatvių asfaltavimo programos;

·      Dėl daugiabučių namų modernizavimo programos administravimui reikalingų lėšų;

·      Dėl Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro finansavimo;

·      Dėl Marijampolės „Saulės pradinės mokyklos sporto salės;

·      Dėl lopšelių-darželių „Šypsenėlė“ ir „Pasaka“ pastatų apšiltinimo ir tvorų keitimo;

·      Dėl kaimiškųjų vietovių kelių tvarkymo darbų iš savivaldybės 2017 m. biudžeto;

·      Dėl savivaldybės pagalbos verslo įmonėms sprendžiant viešosios infrastruktūros klausimus (keliai, elektros, dujų, vandentiekio ir kanalizacijos linijos);

·      Dėl Marijampolės LEZ teritorijų išplėtimo, perkeliant sklypus į kitas savivaldybės vietoves;

·      Dėl švietimo įstaigų remonto darbų grafiko sudarymo ir patvirtinimo;

·      Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybei dalyvaujant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą (STEAM) Marijampolės kolegijos patalpose;

·      Kiti einamieji klausimai.

Kolegijos posėdžiuose vyko aktyvios diskusijos, priimti rekomendaciniai nutarimai, kai kurie klausimai pasiūlyti teikti svarstyti Tarybai.

 

5. Savivaldybės meras

 

2015 m. kovo 1 d. pirmą kartą vykusiuose tiesioginiuose mero rinkimuose Marijampolės savivaldybės gyventojai savivaldybės valdymą dar vieną kadenciją patikėjo Vidmantui Braziui. Tai jau 5-oji  V. Brazio kadencija.

 

5.1. Savivaldybės gyventojų priėmimai

 

Siekiant užtikrinti tiesioginį bendravimą su savivaldybės gyventojais, Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka kiekvieną savaitę buvo organizuoti asmenų priėmimai pas merą ir jo pavaduotojus gyventojams aktualiais klausimais. Didžioji dalis užsiregistravusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, pageidavo susitikti su meru. Per 2016 metus meras Vidmantas Brazys priėmė 184 asmenis (2015 m. – 284 asm., 2014 m. – 252 asm.), kurie pagal problemos pobūdį pasiskirstė taip:

 

3 lentelė. Besikreipiančiųjų į Merą skaičius 2015-2016 m. pagal problemos pobūdį

Problemos pobūdis

Registruota kreipimųsi 2016 m.

Registruota kreipimųsi 2015 m.

Pokytis

Dėl gyvenimo sąlygų pagerinimo ar socialinio būsto skyrimo išimties tvarka

48

88

-40

Dėl kelių, gatvių, šaligatvių, aikštelių remonto, ženklų pastatymo

34

50

-16

Dėl finansinės paramos

25

38

-13

Dėl įvairių problemų (nusiskundimai)

19

38

-19

Dėl socialinių reikalų

14

15

-1

Dėl mokesčių lengvatų ar kompensacijų

6

9

-3

Dėl darbo

6

9

-3

Dėl detaliųjų planų, statybų, adresų suteikimo

9

7

+2

Dėl savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų išsipirkimo kainos nustatymo

0

6

-6

Dėl žemės ūkio klausimų

3

3

0

Dėl gyv. vietos deklaravimo problemų

9

0

+9

Dėl kitų problemų

3

8

-5

Problemos neįvardino

8

13

-5

Iš viso:

184

284

-100

 

Kartu su administracijos darbuotojais gyventojų prašymai buvo išnagrinėti ir buvo stengiamasi padėti.

 

5.2. Mero darbotvarkė

 

Kiekvienos darbo dienos rytą rengiami pasitarimai su administracijos ir jos padalinių vadovais. Pasitarimuose aptariami aktualiausi praėjusios bei kitos dienos ar savaitės darbo klausimai, jų vykdymo eiga, tolimesni planai; pasitarimai protokoluojami. Meras, tardamasis su administracijos vadovais, ieškojo galimybių, kaip finansiškai paremti įvairius kultūros, sporto bei kitus renginius.

Kiekvieną pirmą mėnesio pirmadienį rengiami pasitarimai su savivaldybės įstaigų vadovais, seniūnijų seniūnais, kuriuose aptariami aktualūs klausimai ir problemos bei jų sprendimo būdai.

Nuoseklus, geranoriškas bendravimas su Marijampolės savivaldybėje sėkmingai dirbančiomis verslo įmonėmis padėjo spręsti įvairias problemas, formuoti rengiamų miesto švenčių rėmimo fondą.

Savivaldybės meras lankėsi seniūnijose, bendravo su gyventojais, susitikinėjo su kaimiškosiose vietovėse veikiančių įmonių vadovais bei darbuotojais, ieškojo iškylančių problemų sprendimo būdų ir galimybių.

 

5.3. Visuomeniniai patarėjai

 

Marijampolės savivaldybės meras 2015 m. birželio 19 d. potvarkiu patvirtino aštuonių visuomeninių patarėjų komandą. Ją sudaro:

-        Klemencas Agentas, UAB „Mantinga“ generalinis direktorius;

-        Gintautas Gumauskas, Padovinio žemės ūkio bendrovės direktorius;

-        Andrius Jasinskis, VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ direktorius;

-        Viktoras Kemeraitis, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas;

-        Mangirdas Krunkaitis, ūkininkas, žemės ūkio kooperatyvo „Marijampolės regiono cukriniai runkeliai“ valdybos pirmininkas;

-        Vidmantas Kučinskas, UAB „Arvi“ ir ko generalinis direktorius;

-        Reda Marcinkevičienė, Redos Marcinkevičienės projektavimo biuro savininkė;

-        Alvydas Zdanys, Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktorius.

Per 2016 m. vyko du mero visuomeninių patarėjų susitikimai, kurių metu buvo apžvelgtos savivaldybės aktualijos, taip pat pasidalinta rūpesčiais, problemomis ir išklausytos patarėjų nuomonės vienu ar kitu klausimu.

Savivaldybės vadovas džiaugiasi, kad pavyko surinkti 2015 metų biudžetą ir už tai dėkoja savivaldybėje veikiančioms verslo įmonėms. Verslo įsteigtų darbo vietų pagalba pavyko surinkti 5 mln. eurų fizinių asmenų pajamų mokesčio, viršytas žemės, turto mokesčių planas. Neliko skolų už komunalines, aplinkos tvarkymo paslaugas. Anot mero, 2016 m. buvo numatyta skolintis tik projektams iš dalies finansuoti.

Susitikimų metu savivaldybės vadovas patarėjams išdėstė planus rekonstruoti buvusio Marijampolės Kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto pastatus, pritaikant juos Marijampolės menų mokyklai. Tikimybę gauti 11 mln. eurų paramą iš Europos Sąjungos fondų miesto sankryžoms per geležinkelį rekonstruoti. Į projektų sąrašą įtraukta vienos judresnių V. Kudirkos gatvės atkarpa pro senąją turgavietę, nuo Laisvės g. iki P. Vaičaičio g., šaligatviai Vytauto gatvės nuo Sodo g. iki Vytenio g. ir P. Armino gatvės nuo Sodo g. iki Vytauto g. Taip pat tvarkymo darbų sulauks Vaižganto ir Seminarijos parkai. Metų pradžioje vykusiame susitikime diskutuota apie investuotojus priimti parengtą Marijampolės laisvąją ekonominę zoną.

Mero visuomeninis patarėjas VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ vadovas Andrius Jasinskis dalijosi suplanuotų darbų idėjomis. 2016 m. vasarą buvo tęsiamas tarptautinis menininkų projektas „Malonny“, kurio metu su amerikiečiais architektais marijampoliečiai nustebinti įspūdingai apšviečiant miesto centrą. VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ aktyviai dirba įgyvendinant neformaliojo ugdymo programas. Tarp jaunimo populiarios verslumo, jaunųjų kompiuterininkų mokyklos. Ketvirtoji veiklos kryptis – miesto vietos veiklos grupė (VVG).

Visuomeninis patarėjas Sūduvos gimnazijos direktorius Alvydas Zdanys džiaugiasi gražiai dirbančiu jaunimu. Daugiau nei 100 gimnazijos mokinių lanko verslumo ir kompiuterių mokyklas. „Sūduvos“ gimnazija yra įsigijusi 12 kompiuterių robotų – mokiniai mokosi juos programomis valdyti.

 

5.4. Marijampolės regiono plėtros taryba

 

Meras, kartu su Tarybos nariais K. Podolskiu (iki 2016-08-22), P. Isoda (nuo 2016-08-22) ir M. Ražinsku, atstovauja savivaldybei Marijampolės regiono plėtros taryboje. M. Ražinskas yra šios tarybos pirmininkas.

2016 m. įvyko 14 Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdžių, kuriuose svarstyti regionui svarbūs klausimai:

·       Sudaryti ir patvirtinti regionų projektų sąrašai, kuriuos siūloma bendrai finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal 10 regioninio planavimo būdu įgyvendinamų  priemonių: „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, „Kraštovaizdžio apsauga“, „Vietinių kelių vystymas“, „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“, „Miestų kompleksinė plėtra“, „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Į Marijampolės regiono projektų sąrašus įtraukti 33 projektai, kurių ES fondų lėšos sudaro 23 mln. eurų.

·       Pritarta parengtiems Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Šakių ir Vilkaviškio miestų vietos plėtros strategijų projektams.

·       Apsvarstyta ir pritarta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektų specialiesiems atrankos kriterijams.

·       Atlikti Marijampolės regiono plėtros plano pakeitimai.

·       Svarstyta ir teikta pastabų dėl teisės aktų projektų, susijusių su 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimu (priemonių įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų pakeitimų ir kt.).

·       Paskirti atstovai į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją; Trišalę komisiją prie Marijampolės teritorinės darbo biržos.

·       Paskirti Marijampolės regiono plėtros tarybos, kaip tarpinės institucijos, kontaktiniai asmenys, atsakingi už bendradarbiavimą su institucijomis auditų metu.

·       Patvirtinti Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatai ir darbo reglamentas.

·       Aptartas regionų projektų planavimas 2014-2020 metais.

 

5.5. Marijampolės savivaldybės renginiai ir užsienio ryšiai

 

Meras koordinavo Marijampolės savivaldybės bendradarbiavimo veiklą, vykdomą su užsienio šalių susigiminiavusių miestų savivaldos institucijomis pagal sutartis (žr. 10 pav.).

 

Baltarusijos Respublikos Soligorsko miestas

Lenkijos Respublikos Petrakavo

(Piotrkow Trybunalsky), Rogožno,

Suvalkų miestai ir Suvalkų valsčius

Norvegijos Karalystės Kvamo ir

Lešos (Lesja) savivaldybės

Rusijos Federacijos Karaliaučiaus srities Černiachovsko (Įsruties) miestas ir rajonas

Danijos Karalystės Viborgo miestas

Suomijos Kokolos (Kokkola) miestas

Vokietijos Federacinės Respublikos Bergiš Gladbacho (Bergisch Gladbach) miestas

Rumunijos Respublikos Rešicos miestas

10 pav. Susigiminiavę miestai

 

Per metus vyko užsienio šalių miestų-partnerių delegacijų ir savivaldybės vadovų ir darbuotojų, įstaigų specialistų susitikimai, dalyvauta šventiniuose renginiuose, partnerių susitikimuose, buvo vykdomos bendros projektinė veiklos, vyko meno kolektyvų ir sporto komandų išvykos.

 

5.5.1. Marijampolė svečiuose

 

Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai ir Savivaldybės administracijos bei kultūros ir sporto atstovai lankėsi susigiminiavusių miestų-partnerių šventiniuose renginiuose bei kituose organizuojamuose projektuose užsienio šalyse.

Gegužės 27-29 d. Petrakave (Piotrkow Trybunalsky) III Susigiminiavusių miestų kultūros festivalyje dalyvavo Marijampolės kolegijos Tautinio meno ansamblis „Sūduonėlė“, kuris kartu su   Petrakavo miestų partnerių kolektyvais iš Kroatijos, Serbijos, Vengrijos, Rusijos, Vokietijos ir Rumunijos  pristatė regiono kultūros tradicijas.

 Birželio 22-29 d. Petrakave (Piotrkow Trybunalsky)  tarptautiniame dailininkų plenere dalyvavo menininkų klubo „Žvilgnis“ dailininkai Vytautas Buslys ir Deimantas Populaigis.

Birželio mėn. Suvalkų mieste vykusiame teatrų festivalyje dalyvavo Marijampolės dramos teatro Jaunimo studijos kolektyvas.

Liepos 1-3 d. Petrakavo (Piotrkow Trybunalski) mieste Lenkijoje vykusiame tarptautiniame graikų-romėnų imtynių turnyre dalyvavo Sporto centro „Sūduva“ komanda  ir tapo šio turnyro nugalėtojais.

Rugpjūčio 14 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis lankėsi Suvalkų miesto šventėje, dalyvavo renginiuose ir tradicinėje Kamaldulių mugėje.

Rugpsėjo 4 d. Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vedėjas Eugenijus Alesius dalyvavo Suvalkų valsčiaus Derliaus šventėje.

Rugpjūčio 26-28 d. Tarybos narys Metas Ražinskas,  Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius Juozas Vaičiulis  ir tautinių mažumų klubo „Mozaika“ atstovai lankėsi susigimiavusio Soligorsko Miesto šventės renginiuose, susipažino su vykdomais projektais.

Rugsėjo 8-11 d. Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius, Savivaldybės Tarybos narys Darius Kemeraitis  ir Savivaldybės administracijos Planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kišonaitė susigiminiavusiame Bergiš Gladbacho mieste dalyvavo tarptautinėje susigiminiavusių miestų kultūros šventėje.

Rugsėjo 9-11 d. Teisės departamento direktorė Violeta Švetkauskienė, Ūkio departamento direktorius Vidas Pielikis ir Kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Rima Striaušienė dalyvavo susigiminiavusio Černiachovsko (Įsručio) miesto šventiniuose renginiuose.

 Rugsėjo mėnesį susigiminiavusio Černiachovsko (Įsručio) miesto muzikos mokykloje vykusiame II tarptautiniame meno mokyklų festivalyje-konkurse „Gintarinis Glissando“  dalyvavo Marijampolės meno mokyklos skudučių ansamblis „Tūto“.

Gruodžio  5-8 d.  Briuselyje su Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos atstovų delegacija lankėsi Viešųjų ryšių tarnybos vyriausioji specialistė Danguolė Micutienė. Vizito tikslas – susipažinti su Lietuvoje kuriamo Šv. Jokūbo piligrimų kelio plėtojimu ir finansavimu.

 

5.5.2. Svečiai Marijampolėje

 

Marijampolėje lankėsi užsienio šalių, reziduojančių Lietuvoje, diplomatai, susigiminiavusių miestų, savivaldybės įstaigų, su partneriais vykdančių tarptautinius projektus, atstovai.

Savivaldybėje buvo priimtos susigiminiavusių miestų bei su savivaldybės įstaigomis ir organizacijomis bendradarbiaujančių ir kitų užsienio šalių atstovų delegacijos.

Vasario 2 d. Marijampolėje lankėsi NATO pajėgų integravimo vieneto (NPIV) Lietuvoje atstovai, kurie pristatė tarnybos misiją ir uždavinius, domėjosi regiono, jungiančio Baltijos šalis su Vakarų Europa, ypatumais ir svarba.

 Balandžio 14 d. Marijampolėje svečiavosi Kazachstano Respublikos ambasados laikinasis reikalų patikėtinis Olzhas K. Toguzbayev ir Kazachstano Respublikos nacionalinės televizijos atstovai. Svečiai domėjosi ekonominių ryšių bei kultūrinio bendradarbiavimo galimybėmis, lankėsi UAB „Marijampolės pieno konservai“, UAB „Mantinga“, senovinių automobilių muziejuje.

 Gegužės  27-29 d. „Miesto dienų 2016“ šventėje dalyvavo delegacijos iš Norvegijos Kvamo ir Lešos savivaldybių, Danijos Vyborgo miesto, Vokietijos Bergiš Gladbacho, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Įsručio (Černiachovsko), Lenkijos Respublikos Suvalkų miestų ir Suvalkų valsčiaus, Baltarusijos Soligorsko rajono, Marijampolės garbės pilietis Agnaras Hoysaeter bei kiti užsienio svečiai. Tęsiant tradiciją, Miesto dienų metu Poezijos parke užsienio šalių miestų-partnerių delegacijos pasodino draugystės ąžuoliukus: bendradarbiavimo dvidešimtmečio proga – Norvegijos Kvamo miesto atstovai, partnerystės pradžios proga – Rešicos miesto vadovai.

Rugsėjo 21-23 d. lankėsi Latvijos Respublikos Valkos miesto ir Estijos Respublikos Valgos miesto delegacijos, kurios susitiko su savivaldybės vadovais, apsilankė paslaugas  gyventojams teikiančiose įmonėse, sporto, kultūros ir švietimo įstaigose, aptarė galimas bendradarbiavimo galimybes.

Gruodžio 15-17 d. Marijampoėje lankėsi Bergiš Gladbacho miesto darbo grupės „Marijampolė“ vadovas Rolf-Dieter Schacht. Aptarti tolesnio bendradarbiavimo projektiniai pasiūlymai ir bendradarbiavimo galimybės.

Gruodžio 16-18 d. su labdaringais kalėdiniais vizitais Savivaldybėje lankėsi Norvegijos Lešos miesto delegacija ir Kvamo regiono delegacijos.

Gruodžio mėnesį Savivaldybėje lankėsi Vokietijos Šrobenhauzeno miesto organizacijos „Pagalba Lietuvos vaikams“ atstovai.

Ambasadoriai, jų vizitai Marijampolėje 2016 metais, vizitų tikslai:

-                 Nyderlandų Karalystės Lietuvos Respublikoje ambasadorius Gijsbert Hendrik Christiaan (Bert) van der Lingen. Susitiko su savivaldybės vadovais, lankėsi Rygiškių Jono gimnazijoje bei Nyderlandų kapitalo įmonėje UAB NEDLIT INTERNATIONAL.

-                 Izraelio Valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiro Maimono (Amir Maimon). Izraelio diplomato iniciatyva ant Marijampolės žydų choralinės sinagogos atidengta paminklinė lenta, atidaryta fotografijų paroda „Popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje 2014 m.“. Vykdant paramos Lietuvos  vaikams  iniciatyvą, lankėsi Vaikų dienos centre.

-                 Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda. Ambasadorius susitiko su savivaldybės vadovais, susipažino su Marijampole, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, apsilankė verslo įmonėje UAB „Mantinga“.

-                 Moldovos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Valeriu Frija. Viešnagės metu atidaryta Moldovos ir Rumunijos dailininkų kūrybos darbų paroda „Vilnius menininkų akimis“.

-                 Vokietijos Federacijos ambasados Lietuvoje referentė kultūros ir spaudos klausimais Milena Dech. Diplomatė susitiko su Savivaldybės vadovais, susipažino su  Marijampolės ir Bergiš Gladbacho miestų bendradarbiavimu, apsilankė Marijampolės apskrities moters veiklos centre, Beatričės Kleizaitės-Vasaris galerijoje; aptartas kultūrinių projektų, pristatančių vokiečių kultūrą,  įgyvendinimas.

 

5.5.3. Įvairūs užsienio šalių renginiai Marijampolėje

 

Marijampolės savivaldybė buvo reprezentuojama ne tik miestų-partnerių atstovų susitikimuose, bet taip pat vyko savivaldybės remiami renginiai, kuriuose dalyvavo užsienio svečiai, lankėsi įvairios tarptautinės delegacijos.

Kovo 13 d. Marijampolėje svečiavosi miesto-partnerio Kvamo miesto vyrų choras „Laudamus“, kuris Evangelikų liuteronų bažnyčioje kartu su Kultūros centro vyrų vokaliniu ansambliu „Sūduvietis“ surengė bendrą sakralinės ir pasaulietinės muzikos koncertą.

Balandžio 9-10 d. Marijampolėje vyko Baltijos moterų krepšinio lygos (BWBL) čempionato finalo ketverto turnyras, kuriame dalyvavo Baltarusijos „Cmoki-Minsk“, Kazachstano „Okžetpes“, Ukrainos „Interkhim“ komandos. Turnyro metu Marijampolėje lankėsi Baltarusijos ir Kazachstano Respublikų ambasadų diplomatai.

Gegužės 27 d. „Miesto dienų“ šventės proga Japonijos ambasada surengė Kabukio teatro šokėjo tradicinių japoniškų atlikėjo Takamasa Fujima sceninio makiažo prezentaciją ir šokio pasirodymą. Dalyvavo ambasadorius Toyoei Shigeeda.

Gegužės 27 d. trečiajame bėgime už Marijampolę  kartu su Lietuvos  bėgikais, dalyvavo  bėgimo entuziastai ir iš Vokietijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Pietų Afrikos ir Baltarusijos.

Birželio 25-26 d. Marijampolėje turo po Baltijos šalis metu viešėjo ir koncertavo Jaunimo simfoninis orkestras „Bremen-Mitte“ iš Vokietijos.

Birželio 28-liepos 3 d. Marijampolėje vyko Pasaulio jaunimo karšto oro balionų čempionatas, kuriame dalyvavo 26 jaunųjų oro balionų profesionalų komandos iš Brazilijos, Australijos, JAV, Anglijos, Japonijos, Lenkijos, Rusijos bei kitų Europos šalių, kurios penkias dienas įspūdingais įvairiaspalvių oro balionų skrydžiais virš Marijampolės ir jos apylinkių džiugino marijampoliečius.

Liepos 1-6 d. Marijampolėje vyko trečasis tarptautinis menų simpoziumas „Niujorkas, Londonas, Marijampolė – idėjų migracija“, kuriame dalyvavo užsienio šalių menininkai, sukūrę paveikslus ant Marijampolės senamiesčio namų sienų ir unikalų J. Basanavičiaus aikštėje esančių viešbučio „Mercure Marijampole“ ir Savivaldybės pastatų apšvietimo projektą. 

Liepos 7-9 d. Marijampolėje viešėjo Kanados Toronto teatro studijos „Žalios lankos“ kolektyvas. Teatro aktoriai pristatė spektaklį ir pagerbė Lietuvai nusipelniusių menininkų, pedagogų, tremtinių – režisieriaus, teatro pradininko ir pianistės Stasio ir Tiju Čaikauskų atminimą.

Liepos 14 d. Izraelio ambasados iniciatyva festivalyje „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj…“ koncertavo atlikėjas iš Izraelio Omeras Netzeras (Omer Netzer) su grupe. Renginį savo apsilankymu pagerbė Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas.

Rugpjūčio 25-31 dienomis trečiajame klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalyje „Marijampolė music park“ dalyvavo svečiai – profesionalūs muzikos atlikėjai iš Vokietijos, Ukrainos, Latvijos ir Estijos.

Rugsėjo 3 d. Marijampolės sporto centre „Sūduva“ vyko tradicinis tarptautinis 24-asis galiūnų turnyras, kuriame dalyvavo atstovai iš Latvijos, Estijos, Olandijos, Ukrainos, Slovėnijos, Norvegijos, Lenkijos ir Gruzijos, organizuojamas savivaldybės Tarybos nario, sunkiosios atletikos tarptautinio trenerio Alvydo Kirkliausko.

Rugsėjo 24 - spalio 15 dienomis vyko antrasis tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis „Medynės“ , kuriame dalyvavo atlikėjai iš Ukrainos, Pietų Afrikos ir  Lenkijos.

Gruodžio 16 d. susigiminiavusio Bergiš Gladbacho miesto kamerinis ansamblis  marijampoliečiams surengė du kalėdinius koncertus.

 

5.5.4. Iniciatyvos

 

Pritariant Marijampolės savivaldybės merui buvo įgyvendinamos ir kitos iniciatyvos.

 „Mamų skrynia“ vėl pasipildė dovanomis. Jau šeštus metus iš eilės Trijų karalių diena Marijampolės ligoninėje buvo minima ypatingai. Akušerijos ginekologijos skyriuje vykdoma socialinė paramos akcija „Mamų skrynia“ sulaukia išskirtinio visuomenės dėmesio. Jos metu dovanojami naujagimiams būtiniausi daiktai: rūbeliai, lovytės, vežimėliai, žaislai. Akcijoje tradiciškai dalyvavo savivaldybės vadovai.

Turizmo paroda „Adventur 2016“. Marijampolės savivaldybė pristatyta Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusioje tarptautinėje kelionių, laisvalaikio ir sporto parodoje „Adventur 2016“. Stende tris dienas parodos lankytojams buvo stengiamasi pristatyti atsinaujinusį miestą, jame siūlomas maitinimo, apgyvendinimo paslaugas, renginius, lankytinas vietas bei svarbiausius objektus.

„Gazelė 2015“ apdovanojimas Marijampolės regiono lyderei UAB „Swetrak“. Konkurso „Gazelė“ finaliniame renginyje buvo įteikti apdovanojimai sparčiausiai augančiom smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms. Marijampolės regiono lydere išrinkta UAB „Swetrak“. Apdovanojimą „Gazelės 2015“ atsiėmė įmonės direktorius Vilius Parulis. Šventiniame renginyje dalyvavo ir regiono verslo nugalėtoja pripažintą Marijampolės įmonę su puikiu įvertinimu pasveikino Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius.

Jaunieji marijampoliečiai savo miestui padovanojo virtualų miesto gidą. Jaunųjų marijampoliečių „Jaunųjų inovatorių bazė” komanda sukūrė programėlę „Miesto Meniu“, kurioje galima rasti daugybę naudingos informacijos: artėjančių renginių, lankytinų vietų, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigų, transporto ir kt. išsamius aprašymus. Programėlėje įdiegti žemėlapiai palengvins vartotojų paieškas. Pasitelkdami originalų dizainą ir naujausius technologinius sprendimus kūrėjai kuria tokį produktą, kuriuo naudotis yra ne tik naudinga, bet ir smagu.

Marijampolės aktualijos per radijo stotį EXTRA FM. Radijo stotis EXTRA FM 2016 m. pakvietė Marijampolės savivaldybę bendradarbiauti rengiant ir transliuojant informacinę laidą, skirtą savivaldybės aktualijoms apžvelgti. 15 minučių trukmės laida „Marijampolė šiandien“ buvo girdima kiekvieną penktadienį.

Ąžuolyno miškasodis suvienijo marijampoliečius. 10 tūkst. ąžuolų sodinimo akcija sutraukė šimtą marijampoliečių į miškasodį šalia Marijampolės esančiame Mačių miške. Susirinkę entuziastai pasodino ne tik ąžuolus, bet ir 1000 eglaičių. Pusdienį miške medelius sodino gausiai susirinkusios šeimos su vaikais, taip pat didelį sodintojų būrį sudarė Marijonų gimnazijos moksleiviai, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojai. Akcijos iniciatorius Tarybos narys Ramūnas Burokas. 

Tradicinė šeimų šventė, vienijanti darnias šeimas. Šunskų sen. Lūginės kaime Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje surengta 18-oji tradicinė Marijampolės savivaldybės Šeimų šventė. Kasmetiniai organizatoriai – Švento Arkangelo Mykolo parapija ir Marijampolės savivaldybės administracija – siekia pagerbti šeimas, kaip svarbią bendruomenės dalelę. 2016 metų šventės, skirtos Bendruomenių metams, pavadinimas skambėjo taip: „Šeima – svarbi bendruomenės dalelė“.

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas Marijampolėje. Suvažiavimas vyko gegužės mėnesį. Jo metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas socialinių darbuotojų profesinei veiklai ir įvaizdžiui visuomenėje. Suvažiavime kalbėta apie tai, kokio įvaizdžio visuomenėje siekiama, kokia turėtų būti socialinio darbuotojo profesinė kultūra ir etika, kokios prioritetinės veiklos nusimato per artimiausius metus.

Atidarytos modernios miesto sankryžos. Birželio mėn. Marijampolėje oficialiai atidarytos svarbiausios miesto Gedimino-Stoties-Geležinkelio ir Aušros gatvių sankryžos, kurios moderniomis konstrukcijomis ir dydžiu prilygsta šalies didmiesčių transporto eismo objektams. Grandioziniai sankryžų rekonstrukcijos darbai buvo susiję su per miestą besidriekiančios europinės vėžės projektu „Rail Baltica“.

Istorinė investicija: pasirašyta sutartis dėl naujos gamyklos Marijampolėje. Liepos mėn., pritarus Savivaldybės tarybai, Marijampolėje pasirašyta investicijų sutartis su Danijos kapitalo langų ir durų gamintoja „Dovista“. Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje įsikursianti įmonė per ateinančius ketverius metus planuoja investuoti iki 50 milijonų eurų ir sukurti apie 300 naujų darbo vietų, o ilgalaikėje perspektyvoje – pastatyti didžiausią gamybos kompleksą Lietuvoje.

Pagerbti geriausieji abiturientai, padėkota jų tėvams ir mokytojams. Liepos mėn. Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžių salėje iškilmingame renginyje pagerbti savivaldybės abiturientai, 2016 metų pasirinktų valstybinių brandos egzaminų gavę aukščiausią įvertinimą – šimtą balų, padėkota jų tėvams ir mokytojams. Maksimalų egzaminų įvertinimą šiemet gavo 31 savivaldybės abiturientas. Tai labai geri rezultatai visos respublikos mastu, įrodantys savivaldybės švietimo sistemos pajėgumą.

Unikalus 3D piešinys leidžia pažvelgti į Marijampolę iš aukštai. Marijampolėje, J. Banasavičiaus aikštėje naujas kūrinys, kuris vaizduoja istorinius miesto simbolius. Atsistojus ant paveiksle- nuotraukoje vaizduojamo Rygiškių Jono gimnazijos stogo susidaro įspūdis, kad žmogus aukščiau visų miesto simbolių ir gali juos apžiūrėti iš paukščio skrydžio. Idėja realizuota iš Bėgimo už Marijampolę organizavimui nepanaudotų lėšų.

Atnaujintas Buktos gamtinis-pažintinis takas. Buktos miške (Marijampolės savivaldybėje, 6 km į pietryčius nuo Liudvinavo) lapkričio mėn. oficialiai atidarytas rekonstruotas Buktos gamtinis-pažintinis 2 km. takas. Anot gamtininkų, Buktos miškas labai natūralus ir unikalus, garsėjantis vertingais, tik Pietvakarių Lietuvai būdingais liepiniais skroblynais, kitomis lapuočių ir mišrių miškų bendrijomis, retomis gyvūnų, augalų ir grybų rūšimis. Visais metų laikais jame galima aptikti ką nors nauja ir netikėta. Įdomiausiose tako vietose įrengtos informacinės lentelės, medinė apžvalgos pakyla, nuo kurios dar vaizdžiau atsiveria įspūdingas peizažas.

 

5.5.5. Apdovanojimai ir pasiekimai

 

Marijampolės savivaldybės 2016 metų darbai rugsėjo pabaigoje Vilniuje vykusiuose „Auksinės krivūlės“ apdovanojimuose įvertinti net dviejose nominacijose. Marijampolės savivaldybė apdovanota Susisiekimo ministerijos – „Už didžiausią indėlį į susisiekimo infrastruktūros projektus“ ir Lietuvos verslo konfederacijos –  „Už investicinės aplinkos gerinimą“. Savivaldybės meras Vidmantas Brazys, džiaugdamasis aukštais savivaldybės įdirbio įvertinimais net dviejose srityse, dėkojo visiems Marijampolės žmonėms, prisidėjusiems prie laimėjimų.

Tai jau penktoji ir šeštoji Marijampolės savivaldybei įteikta ,,Auksinė krivūlė“. 2011 metais „Auksine krivūle“ Savivaldybė buvo apdovanota „Už svarų indėlį užtikrinant viešąjį saugumą“, 2012 metais – „Už skaidrumą efektyviai skelbiant teisinę informaciją internete“, 2014 metais – Kultūros ministerijos nominacija – „Savivaldybė - kultūros puoselėtoja“, 2015 metais – Teisingumo ministerijos nominacija – „Už probacijos plėtojimą savivaldoje“.

 

2016 m. gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimas Marijampolės savivaldybei už ūkišką požiūrį įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo projektus.

 

 

Marijampolės savivaldybės taryba, Tarybos komitetai, komisijos, kolegija, meras dirbo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir laikydamiesi demokratijos, viešumo, teisėtumo, atsakomybės, kolegialumo bei moralės principų.   

Savivaldybės sprendimai sėkmingai įgyvendinami Tarybos narių, Administracijos, įmonių, įstaigų glaudaus bendradarbiavimo dėka.

Mero vardu dėkoju visiems, su kuriais 2016 metais teko dirbti ir spręsti aktualiausius Savivaldybei klausimus. Visų kartu priimtus sprendimus objektyviausiai įvertins laikas ir Savivaldybės gyventojai.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja,

atliekanti mero pareigas

 

 

Irena Lunskienė

 

Į pradžią