Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-494 2017-04-05
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

 

2017 m. balandžio 5 d. Nr. DV-494

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 punktu ir Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašo patvirtinimo“, 7 punktu

t v i r t i n u Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Sigitas Valančius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andžela Galeckienė tel.: (8 343) 90002

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio 5 d.

įsakymu Nr.  DV-494

 

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.        Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai (toliau – subjektai), planinių  patikrinimų, taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų sąrašo (toliau – sąrašas) sudarymo kriterijus, subjektų veiklos planinių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę.

2.        Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.

3.        Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1    Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

3.2    Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

3.3    Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.

3.4    Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.

3.5    Gyvenamoji teritorija – teritorija, kuri pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą laikoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija.

3.6    Gyvenamosios patalpos – patalpos, kurios pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis.

3.7. Statybos darbų triukšmo kontrolierius – savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotas asmuo vykdyti triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose kontrolę.

3.8    Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos  nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir kituose  nekilnojamųjų daiktų registravimą, statybą, teritorijų planavimą, triukšmo valdymą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiuose įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose vartojamas sąvokas ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMO KRITERIJAI

 

4.        Planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai sąrašas sudaromas atsižvelgus į tikrintinų triukšmo šaltinių valdytojų atrankos kriterijus:

4.1    statybų darbų rūšis;

4.2    numatomų statybos, remonto darbų terminai;

4.3    numatomas triukšmo lygis;

4.4    planuojama triukšmo trukmė per parą;

4.5    triukšmo mažinimo priemonės;

4.6. fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų skundai ar pranešimai dėl triukšmo valdymo reikalavimų pažeidimų.

 

III SKYRIUS

PLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA IR TRUKMĖ

 

5.        Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu arba el. paštu pateikti savivaldybės administracijai pranešimą (forma pateikiama priede), jame turi būti nurodoma:

5.1    informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą;

5.2    planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;

5.3    triukšmo mažinimo priemonės;

6.        Pranešimas užregistruojamas ir nukreipiamas statybos darbų triukšmo kontrolieriui.

7.        Statybos darbų triukšmo kontrolierius, nustatęs pranešimo apie planuojamus statybos darbus trūkumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 5 punkte nurodyto pranešimo pateikimo turi kreiptis į pranešimą pateikusius asmenis, prašydami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo triukšmo šaltinių valdytojų informavimo apie nustatytus trūkumus patikslinti ar pateikti trūkstamą informaciją.

8.        Nepateikus Taisyklių 5 punkte nurodyto pranešimo, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

9.        Statybos darbų triukšmo kontrolierius, gavęs pranešimą apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose ir su tuo susijusių triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį, jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones, sudaro planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų sąrašą ir tikrindamas atlieka šiuos veiksmus:

9.1     teikia reikalavimus triukšmo šaltinių valdytojams triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonėms įgyvendinti;

9.2     triukšmo šaltinių valdytojams siūlo pašalinti nustatytus trūkumus, pateikti papildomą informaciją;

9.3     kontroliuoja, kaip įgyvendinamos nurodytos triukšmo mažinimo priemonės.

10.    Neteko galios.

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. DV-891 redakcija.

 

11.    Prieš triukšmo šaltinių valdytojų veiklos planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms, statybos darbų triukšmo kontrolierius informuoja triukšmo šaltinių valdytojus apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodydamas atliekamo patikrinimo laiką.

12.    Planiniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per statybos darbų numatytą laikotarpį. Planinių patikrinimų periodiškumas triukšmo šaltinių valdytojo atžvilgiu turi būti pagrįstas.

13.    Planinio patikrinimo ilgiausia trukmė – 2 darbo dienos nuo patikrinimo pradžios, kai statybos darbų triukšmo kontrolierius prisistato tikrinamam triukšmo šaltinių valdytojui. Planinio patikrinimo trukmė gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip iki 7 dienų. Patikrinimas laikomas baigtu, kai surašomas patikrinimo aktas.

14.    Planinio patikrinimo vietoje metu įvertinama ar triukšmo šaltinių valdytojai laikosi nustatytų triukšmo ribinių dydžių, leidžiamo statybų darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo ar naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršija vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių, netrikdoma  viešoji rimtis.

15.    Statybos darbų triukšmo kontrolierius, nustatęs neatitikimus teisės aktams, apie tai įspėja triukšmo šaltinių valdytoją. Įspėjimo priežasčių nepašalinus per dvi darbo dienas patikrinimas tęsiamas.

16.    Planinio patikrinimo metu statybos darbų triukšmo kontrolieriui nustačius Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) reikalavimų pažeidimą, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą pradedama administracinio nusižengimo teisena dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo. Triukšmo šaltinio valdytojams pateikiami triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimai.

17.    Statybos darbų triukšmo kontrolieriaus reikalavimus triukšmo šaltinių valdytojai turi įvykdyti ne vėliau kaip per 4 kalendorines dienas.

18.    Kol vykdomi reikalavimų įgyvendinimai, statybos darbai turi būti sustabdyti.

19.    Triukšmo šaltinių valdytojui pateikus motyvuotą prašymą, terminas nurodytas  17 punkte, gali būti pratęsimas, bet ne ilgiau kaip pusę nurodyto atitinkamo termino laiko.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.    Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių, leidžiamo statybų darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių, netrikdyti viešosios rimties.

21.    Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka. Vertinant triukšmą gali būti remiamasi ir kitais įrodymais (liudytojų, nukentėjusiųjų parodymai, garso, vaizdo įrašai ir panašiai).

22.    Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Marijampolės savivaldybės administracija.

23.    Už šių Taisyklių reikalavimų pažeidimus asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių

priedas

 

(Pranešimo forma)

 

________________________________________________

(Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

 

_________________________________________________

(Buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

 

_________________________________________________

(Telefono numeris)

 

_________________________________________________

(El. pašto adresas)

 

Marijampolės savivaldybės administracijai

 

Pranešimas

DĖL PLANUOJAMŲ STATYBOS, REMONTO, MONTAVIMO DARBŲ

_______________________________

(data)

Marijampolė

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, teikiu šią informaciją:

1. Planuojama pradėti ________________________________________________________darbus.

                                                   (statybos, remonto, montavimo)

2. Darbų pradžios data _____________________________________________________________

 

3. Gyvenamosios patalpos ar gyvenamosios teritorijos, kurioje bus vykdomi darbai adresas: ________________________________________________________________________________

4. Planuojamų darbų pabaigos data ___________________________________________________

5. Planuojamas triukšmo lygis _______________________________________________________

6. Planuojami naudoti triukšmo šaltiniai _______________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Planuojama triukšmo trukmė per parą _______________________________________________

8. Bus įgyvendintos šios triukšmo mažinimo priemonės: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

                                                     _____________                               _________________________

                                                                               (parašas)                                                                (vardas ir pavardė)

Į pradžią