Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-141 2017-04-24
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 24 d. Nr. 1-141

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 1 punktą;

2.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. 1-107 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“.


 

 

 

 

 

Laikinai einanti savivaldybės mero pareigas

 

Irena Lunskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violeta Švetkauskienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-141

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

 

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Marijampolės savivaldybės tarybos (toliau – taryba) veiklos tvarką ir formas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, bei bendravimo su gyventojais formas ir būdus.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  ir kitų teisės aktų nuostatomis.

3. Reglamentas tvirtinamas ir gali būti keičiamas tarybos sprendimu, kai už jį balsuoja visų posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Tarybos patvirtinto reglamento nuostatos galioja ir naujai išrinktai tarybai.

 

II. SKYRIUS

TARYBOS NARIAI, JŲ FRAKCIJOS IR GRUPĖS

 

4. Tarybą sudaro pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą  išrinkti  27 tarybos nariai.

5. Pagal partijų ar jų koalicijų rinkimų sąrašus (toliau – rinkimų sąrašai) išrinkti tarybos nariai gali jungtis į savivaldybės tarybos narių frakcijas (toliau – frakcija) partijos politikai vykdyti. Frakciją gali sudaryti pagal vieną rinkimų sąrašą išrinkti tarybos nariai, pagal kelis rinkimų sąrašus išrinkti tarybos nariai arba dalis pagal vieną rinkimų sąrašą išrinktų tarybos narių.

6. Tarybos nariai, nepriklausantys jokiai frakcijai gali jungtis į tarybos narių  grupes (toliau – grupė).

7. Frakcija gali būti įkurta, jeigu pareiškimą dėl jos įkūrimo pasirašo ne mažiau kaip 3 tarybos nariai ir pirmame ar kitame tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu tarybos posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad veiklą taryboje tęsia susivieniję į frakciją. Pareiškime turi būti nurodyta frakcijos pavadinimas, jos sudėtis, seniūno bei seniūno pavaduotojo vardai bei pavardės.

8. Grupė gali būti įkurta, jeigu pareiškimą dėl jos įkūrimo pasirašo ne mažiau kaip 2 tarybos nariai  ir pirmame ar kitame tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu tarybos posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad veiklą taryboje tęsia susivieniję į grupę. Pareiškime turi būti nurodyta grupės pavadinimas, jos sudėtis, seniūno bei seniūno pavaduotojo vardai bei pavardės.

9. Kiekvienas tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai ar  grupei. Tarybos narys gali nepriklausyti jokiai frakcijai nei grupei.

10. Pasikeitus frakcijos ar grupės pavadinimui, sudėčiai, seniūnui ar jo pavaduotojui, frakcijai ar grupei iširus ar nutraukus veiklą, turi būti raštu pranešta merui, kuris apie tai paskelbia artimiausiame tarybos posėdyje.

11. Savivaldybės tarybos mažuma – tarybos daugumai nepriklausantys tarybos nariai. Savivaldybės tarybos mažumai priklausanti tarybos narių frakcija (frakcijos) ir (ar) tarybos narių grupė (grupės) gali pasiskelbti opozicija pirmajame ar kitame tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, ir deklaravusios (deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidatų į mero pavaduotojų pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija.

 

12. Apie tarybos frakcijos, grupės bei tarybos opozicijos įsisteigimą pažymima tarybos posėdžio protokole.

 

 

III. SKYRIUS

TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATLYGINIMAS (UŽMOKESTIS) TARYBOS NARIAMS

 

13. Tarybos nario teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir kiti įstatymai bei šis reglamentas.

14. Tarybos narys privalo :

14.1. dalyvauti tarybos posėdžiuose;

14.2. būti vieno komiteto (be Kontrolės komiteto) nariu;

14.3. dalyvauti komiteto ir komisijų, kurių nariu jis yra, posėdžiuose;

              14.4. reglamento 102¹ punkte nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;“

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

14.5. nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus už savo veiklą atsiskaityti rinkėjams šio reglamento nustatyta tvarka;

15. Tarybos narys turi teisę:

15.1. Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas savivaldybės institucijose;

15.2. šio reglamento nustatyta tvarka siūlyti tarybai svarstyti klausimus, rengti tarybos sprendimų projektus, iš Savivaldybės administracijos ar kitų Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl tarybos sprendimų projektų, dėl tarybos darbo tvarkos ir kt., tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, kalbėti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos, kitų Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia Savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija

 

15.3. dalyvauti ir kalbėti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai;

15.4. jungtis į frakcijas ir grupes šio reglamento nustatyta tvarka;

15.5. gauti iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones tarybos nario įgaliojimams vykdyti;

15.6. savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris  įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį  ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus, o kai seniūnijos neįsteigtos, - negali viršyti 3 (trijų).

16. Kiekvienas tarybos narys gali būti pakviestas, jeigu klausimo svarstymas susijęs su tarybos nario veikla, arba savo noru dalyvauti kitų komitetų, komisijų ir kolegijos posėdžiuose. Šiais atvejais kvietimus tarybos nariams turi pasirašyti atitinkamų komitetų ar komisijų pirmininkai, meras arba mero pavaduotojas arba tarybos narys laikinai einantis mero pareigas. Taip pat kiekvienas tarybos narys gali būti įpareigotas atlikti tarybos, mero arba atitinkamo komiteto pirmininko (tik to komiteto nariams) pavedimus, susijusius su tarybos veikla.

17. Tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių metu, susitikimų su rinkėjais (pagal tarybos patvirtintą grafiką) metu, taip pat, kai tarybos narys siunčiamas tarybos ar mero sprendimu atstovauti savivaldybei, ir šiame  reglamente nustatytais atvejais, kurie susiję su tarybos nario pareigų atlikimu, tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.

18. Ne mažiau kaip 1/4 tarybos narių turi vietos gyventojų apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę, kurią įgyvendina šio reglamento nustatyta tvarka.

19. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją (us), už darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas yra apskaičiuojamas pagal skelbiamą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama šio reglamento nustatyta tvarka.

20. Po tarybos, komiteto, komisijos posėdžio jo sekretorius pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kuriame nurodoma tarybos, komiteto, komisijos posėdyje dalyvavusių tarybos narių vardas ir pavardė bei kiekvieno tarybos nario dalyvavimo tarybos, komiteto, komisijos posėdyje laikas.

21. Darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kuriame nurodyti tarybos posėdyje dalyvavę tarybos nariai, pasirašo meras arba kitas tarybos posėdžiui pirmininkavęs tarybos narys ir tarybos posėdžio sekretorius.

22. Darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kuriame nurodyti tarybos nariai, dalyvavę komitetų ir komisijų posėdžiuose, pasirašo atitinkamai komiteto ar komisijos pirmininkas ir komiteto ar komisijos sekretorius.

23. Tarybos, komiteto ar komisijos posėdyje dalyvavusių tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po tarybos, komiteto ar komisijos posėdžio įteikiamas atitinkamam savivaldybės administracijos padaliniui, kuris skaičiuoja tarybos nariams atlyginimą (užmokestį).

24. Taryba, meras ir komiteto pirmininkas (to komiteto nariams), pavesdami tarybos nariams atlikti tam tikrus darbus, susijusius su tarybos veikla, pavedime turi nurodyti, per kokį laiką tie darbai turi būti atlikti.

25. Tarybos nariams už faktišką laiką, susitinkant su savivaldybės gyventojais pagal tarybos patvirtintus grafikus, bei už laiką, dirbtą pagal tarybos ar mero ar komiteto pirmininko  pavedimus, turi būti atlyginama (apmokama).

26. Tarybos nariai kas mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos atitinkamam savivaldybės administracijos padaliniui, kuris skaičiuoja tarybos nariams atlyginimą (užmokestį) turi pateikti pažymą apie tai, ar jis tarybos nario pareigų atlikimo metu gavo darbo užmokestį pagrindinėje darbovietėje (tai taikoma įstaigoms išlaikomoms iš valstybės ar savivaldybės biudžeto). Nepateikus pažymos atlyginimas (užmokestis) tarybos nariams nemokamas.

27. Tarybos nariams atlyginimą už darbą, atliekant tarybos nario pareigas, turi išmokėti savivaldybės administracija iki kito mėnesio 20 dienos. Informacija apie darbo, atliekant tarybos nario pareigas, užmokestį skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

28. Tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo už tarybos nario pareigų atlikimą. Tarybos narys pateikia raštu prašymą merui, kuriame nurodo, kad atsisako atlyginimo už tarybos nario pareigų atlikimą ir atliks pareigas  neatlyginamai , t.y. visuomeniniais pagrindais. Prašymas su mero rezoliucija perduodamas atitinkamam savivaldybės administracijos padaliniui, kuris skaičiuoja tarybos nariams atlyginimą (užmokestį).

29. Tarybos narių susitikimams su gyventojais bei gyventojų priėmimui savivaldybės administracija turi parengti patalpas bei darbo vietas.

30. Tarybos narius, atliekančius tarybos nario pareigas, aprūpinti patalpomis su telefonu gyventojų priėmimui  turi savivaldybės administracija.

31. Tarybos nariams su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka administracija, apmokėti kas mėnesį skiriama išmoka atsiskaitytinai. Tarybos narys iki kito mėnesio 20 dienos tarybos sekretoriui pateikia išlaidas patvirtinančius dokumentus: kasos čekius, pinigų priėmimo kvitus, kuriuose detaliai būtų surašyta, kokios prekės ar paslaugos pirktos bei jų kiekis ir išlaidų suvestinę, kurioje nurodoma dokumento data, numeris, paskirtis ir suma. Išlaidų suvestinę pasirašo tarybos narys. Išmoka negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos atitinkamo laikotarpio 0,6 minimalios mėnesinės algos dydžio.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

32. Jeigu pagal mero potvarkį tarybos narys atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka jam komandiruotės išlaidas iš tarybai skirtų asignavimų.

 

IV. SKYRIUS

TARYBOS POSĖDŽIAI, JŲ ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKA

 

33. Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos posėdžiai. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma.

34. Pirmąjį naujai išrinktos tarybos posėdį šaukia atitinkamos savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsniu. Šiam posėdžiui pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys.

35. Apie pirmojo Tarybos posėdžio sušaukimo vietą ir laiką savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbia per visuomenės informavimo priemones.

36. Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas per nustatytą terminą naujai išrinktos tarybos posėdžio nesušaukia, išrinktos naujos tarybos nariai patys renkasi į tarybos posėdį kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju tarybos posėdžiui pirmininkauja  meras arba, jeigu jo nėra,- vyriausias pagal amžių naujai išrinktos tarybos narys.

37. Patalpas tarybos posėdžiui parengia savivaldybės administracija (turi būti parengtos vietos naujai išrinktiems tarybos nariams bei kitiems tarybos posėdžio dalyviams, patalpos aprūpintos garso bei įrašų aparatūra, turi būti parengta balsadėžė bei vieta slaptam balsavimui, gali būti pasirūpinta transliacija interneto tinklalapyje). Savivaldybės administracija yra atsakinga už tinkamą pasirengimą pirmajam naujai išrinktos tarybos posėdžiui.

38. Pirmąjį tarybos posėdį pradeda savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba meras arba, jeigu jo nėra,- vyriausias pagal amžių naujai išrinktos tarybos narys. Jis skelbia naujai išrinktų tarybos narių registraciją. Tarybos posėdis tęsiamas, jeigu užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja mažiau kaip pusė išrinktų tarybos narių, savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba meras arba, jeigu jo nėra,- vyriausias pagal amžių naujai išrinktos tarybos narys paskelbia kito tarybos posėdžio datą. Kitas tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po neįvykusio tarybos posėdžio.

39. Pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdyje naujai išrinkti tarybos nariai ir tiesiogiai išrinktas meras prisiekia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Tarybos nario ir tiesiogiai išrinkto mero  priesaiką priima savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas.

40. Jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė, taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Kitas tarybos posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio. Jeigu ir šiame posėdyje meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių negali eiti savo pareigų šio reglamento nustatyta tvarka skiriamas tarybos narys laikinai eiti mero pareigas.

41. Kai naujai išrinktos tarybos narys prisiekia ne pirmajame tarybos posėdyje priesaiką priima Vyriausiosios rinkimų komisijos narys pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimą.

42. Priesaiką priėmęs asmuo tarybos nariui įteikia savivaldybės tarybos nario pažymėjimą.

43. Po mero priesaikos priėmimo toliau posėdžiui pirmininkauja meras.

44. Pirmininkaujant merui taryba patvirtina tarybos posėdžio darbotvarkę, kurioje yra šie klausimai: savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojų) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo (jų) įgaliojimų laikas, ir pavedimo administracijos direktoriui, administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam administracijos valstybės tarnautojui eiti pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai, taip pat gali būti skiriami mero pavaduotojai ir administracijos direktorius. Pirmajame posėdyje taip pat gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl tarybos daugumos ir tarybos opozicijos sudarymo.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija

 

44¹. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirti mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir Savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti Savivaldybės tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta Savivaldybės tarybos kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti. Jeigu mero pavaduotojo (pavaduotojų) ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininko, ir (ar) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų įgaliojimai nutrūksta ir (ar) Savivaldybės administracijos direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jų įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos Savivaldybės taryba turi paskirti mero pavaduotoją (pavaduotojus) ir (ar) Savivaldybės administracijos direktorių, ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininką, ir (ar) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkus.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

45. Mero pavaduotojai ir administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu meras neišrinktas ar pirmajame posėdyje meras neprisiekė.

46. Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo didžiausiu leistinu mero pavaduotojų skaičiumi, savo sprendimu mero siūlymu nustato mero pavaduotojų skaičių.

47. Mero pavaduotojai skiriami mero siūlymu tarybos slaptu balsavimu, visų tarybos narių balsų dauguma.

48. Išrenkama balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekviena rinkimus į tarybą laimėjusi partija ar jų koalicija gali deleguoti savo atstovą tarybos narį. Balsų skaičiavimo komisijos nariai laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka komisijos pirmininką ir sekretorių.

49. Meras supažindina tarybos narius su mero pavaduotojo skyrimo procedūra ir pateikia tarybai tvirtinti savivaldybės administracijos parengtą slapto balsavimo biuletenio pavyzdį.

50. Mero pavaduotojo kandidatūrą iš išrinktų tarybos narių siūlo meras. Jeigu už mero pasiūlytą kandidatą į mero pavaduotojo pareigas nebalsuoja visų tarybos narių dauguma, meras tą patį kandidatą į mero pavaduotojo pareigas gali siūlyti dar vieną kartą. Jeigu ir antrąjį kartą pasiūlytai tarybos nario kandidatūrai į mero pavaduotojo pareigas taryba nepritaria, meras turi siūlyti kitą kandidatą į mero pavaduotojo pareigas. Jeigu yra skiriami keli mero pavaduotojai, už kiekvieną kandidatą į mero pavaduotojo pareigas taryba balsuoja atskirai.

51. Balsų skaičiavimo komisija kandidato, sutikusio balotiruotis į mero pavaduotojo pareigas, vardą ir pavardę  įrašo į slapto balsavimo biuletenį;

52. Už balsavimo organizavimą yra atsakinga tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Ji antspauduoja balsavimo biuletenius tarybos antspaudu ir išdalina juos tarybos nariams, kurie pasirašo balsavimo biuletenių išdavimo sąraše, balsadėžė antspauduojama  tarybos antspaudu;

53. Kiekvienas tarybos narys patvirtintame slapto balsavimo biuletenyje pažymi kaip jis balsuoja už kandidatą. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai, neužpildyti ar neantspauduoti biuleteniai, biuleteniai, kuriuose pagal padarytą žymą neįmanoma nustatyti balsavusiojo valios. Sprendimą dėl biuletenio pripažinimo negaliojančiu balsų skaičiavimo komisija priima balsuojant;

54. Pažymėtus balsavimo biuletenius tarybos nariai sumeta į balsadėžę. Pasibaigus balsavimui, balsų skaičiavimo komisija išima balsavimo biuletenius iš balsadėžės ir suskaičiuoja balsus, atiduotus už kandidatą į mero pavaduotojo pareigas. Balsavimo rezultatus balsų skaičiavimo komisija įformina, surašydama protokolą, kurį pasirašo visi jos nariai. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas su balsavimo rezultatais supažindina tarybą;

55. Taryba balsavimu priima sprendimą dėl mero pavaduotojo skyrimo rezultatų patvirtinimo

56. Paskirto mero pavaduotojo įgaliojimai prasideda, kai taryba sprendimu patvirtina slapto balsavimo į mero pavaduotojo pareigas rezultatus ir pasirašomas tarybos sprendimas dėl paskyrimo.

57. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu tarybos slaptu balsavimu. Savivaldybės administracijos direktorius laikomas paskirtas, jei už jį balsavo dauguma posėdyje dalyvavusių tarybos narių.

58. Naujai paskirto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimai prasideda, kai pasirašomas sprendimas dėl jo paskyrimo.

59. Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo didžiausiu leistinu administracijos direktoriaus pavaduotojų skaičiumi, savo sprendimu mero teikimu administracijos direktoriaus siūlymu įsteigia administracijos direktoriaus pavaduotojų etatų vienetus.

60. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai skiriami administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tarybos slaptu balsavimu. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas laikomas paskirtas, jei už jį balsavo dauguma posėdyje dalyvavusių tarybos narių. Už kiekvieną kandidatą į administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas taryba balsuoja atskirai.

61. Naujai paskirto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimai prasideda, kai pasirašomas sprendimas dėl jo paskyrimo.

62. Slapto balsavimo procedūra skiriant administracijos direktorių ir administracijos direktoriaus pavaduotojus vykdoma taip pat, kaip ir skiriant mero pavaduotojus.

63. Kitus tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o kai jo nėra (mero atostogų, komandiruotės, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais), – mero pavaduotojas, atliekantis mero pareigas. Kai nėra nei mero, nei mero pavaduotojo tarybos posėdžius šaukia laikinai mero pareigas einantis tarybos narys. Posėdžiai paprastai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį, posėdžio pradžia 13 valandą.

64. Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra- laikinai einantis mero pareigas tarybos narys, privalo sušaukti tarybos posėdį, jeigu to raštu pareikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių , pateikdami svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tarybos narių raštiško reikalavimo gavimo. Raštišką reikalavimą pasirašo visi tarybos nariai, inicijuojantys tarybos posėdžio sušaukimą.

65. Jeigu per nustatytą laiką meras ar jo pavaduotojas arba laikinai atliekantis mero pareigas tarybos narys, tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali sušaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių. Jeigu meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys tarybos posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo tarybos paskirtas tarybos narys.

66. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos meras, o kai jo nėra (mero atostogų, komandiruotės, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais), – mero pavaduotojas, einantis mero pareigas, o kai šio nėra, - laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, jei svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui, kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar  klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) šio reglamento nustatyta tvarka praneša apie šaukiamo tarybos posėdžio tikslų laiką (mėnuo, diena bei tarybos posėdžio pradžios valanda), svarstyti parengtus ir šio reglamento nustatyta tvarka įregistruotus tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus kartu su tarybos sprendimų projektais.

67. Meras, mero pavaduotojas, ar tarybos narys laikinai einantis mero pareigas, arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys turi užtikrinti, kad savivaldybės administracija apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir šio reglamento nustatyta tvarka įregistruotus tarybos posėdžio klausimus kartu su tarybos sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos paskelbtų savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos nariams apie tarybos posėdžio laiką papildomai pranešama elektroniniu paštu, kurio adresą  tarybos narys yra raštu nurodęs merui arba tarybos sekretoriui.

68. Kiekvieno tarybos posėdžio pradžioje registruojami tarybos nariai ir kiti tarybos posėdyje dalyvaujantys asmenys. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma.

69. Jeigu tarybos narys negali atvykti į tarybos posėdį, apie tai jis raštu arba kitais būdais praneša merui, mero pavaduotojui, atliekančiam mero pareigas, ar tarybos nariui laikinai einančiam mero pareigas arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki tarybos posėdžio dienos, nurodydamas priežastį. Jeigu likus 1 darbo dienai iki tarybos posėdžio dienos iš tarybos narių raštiškų ar kitais būdais gautų pranešimų merui, mero pavaduotojui, atliekančiam mero pareigas, ar tarybos nariui laikinai einančiam mero pareigas arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui paaiškėja, kad tarybos posėdyje nedalyvaus tarybos narių dauguma, meras, mero pavaduotojas, atliekantis mero pareigas, ar tarybos narys laikinai einantis mero pareigas arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys paskiria kitą tarybos posėdžio datą ir apie tai šio reglamento  nustatyta tvarka praneša tarybos nariams bei paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.

70. Į tarybos posėdžius kviečiami savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius, su svarstomu klausimu susijusių savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai, seniūnai, seniūnaitis, jei svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, gali būti kviečiami savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti asmenys.

71. Apie tarybos posėdžius raštu turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas, elektroniniu paštu pateikiant jam teisės aktų projektus bei jų aiškinamuosius raštus tokia pat tvarka, kaip šiame reglamente nustatyta tvarka jie pateikiami tarybos nariams.

72. Tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžiai transliuojami interneto svetainėje.

73. Jei svarstomas klausimas yra susijęs su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi, taryba gali nuspręsti  jį nagrinėti uždarame tarybos posėdyje.

74. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra (mero atostogų, komandiruotės, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais), – mero pavaduotojas, atliekantis mero pareigas, o kai ir šio nėra posėdžiui pirmininkauja laikinai mero pareigas einantis tarybos narys.

75. Tarybos posėdžio pirmininkas:

75.1. skelbia tarybos posėdžio pradžią ir pabaigą, posėdžio darbo reglamentą, esant reikalui, gali paskelbti tarybos posėdžio darbotvarkėje nenumatytą tarybos posėdžio pertrauką;

75.2. tikrina, ar tarybos posėdyje dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma;

75.3. prižiūri, kad tarybos posėdyje būtų laikomasi tarybos patvirtinto reglamento reikalavimų;

75.4. suteikia žodį pranešėjams, tarybos nariams, savivaldybės kontrolieriui, savivaldybės administracijos direktoriui, komitetų ir komisijų primininkams ar jų įgaliotiems atstovams, kitiems kviestiems asmenims, Vyriausybės atstovui ir, jeigu taryba neprieštarauja, kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai;

75.5. stebi kalbų trukmę, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antrojo įspėjimo gali kalbėtoją nutraukti;

75.6. jeigu tarybos posėdžio darbotvarkės klausimas svarbus ir taryba neprieštarauja, gali pratęsti kalbėtojo pasisakymo laiką;

75.7. jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antrojo įspėjimo gali kalbėtoją nutraukti;

75.8. remdamasis svarstymų rezultatais, formuluoja klausimus balsuoti, nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir pagal balsų skaičiavimo komisijos ar elektroninės sistemos pateiktus duomenis skelbia balsavimo rezultatus;

75.9. pareiškia tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko tarybos patvirtinto reglamento arba triukšmauja salėje, įžeidinėja tarybą, tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo tarybos darbui, gali teikti pasiūlymus dėl tarybos nario elgesio apsvarstymo Etikos komisijoje;

75.10. priima sprendimą pašalinti iš tarybos posėdžių salės dalyvaujančius asmenis, jeigu šie trukdo tarybos posėdžiui.

76. Tarybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Jos nemokantys kviestieji asmenys turi teisę kalbėti kita kalba, jeigu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos apie tai praneša merui, mero pavaduotojui, atliekančiam mero pareigas, ar laikinai einančiam mero pareigas tarybos nariui, ar įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui, kuris turi pasirūpinti vertimu.

77. Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu gali būti steigiamas tarybos ir mero sekretoriatas (toliau – sekretoriatas). Sekretoriatas gali būti sudaromas iš mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 

78. Tarybos posėdžiuose sekretoriauja tarybos sekretorius, jeigu savivaldybėje įsteigtas tarybos sekretoriaus etatas. Jeigu tarybos sekretoriaus etatas nėra steigiamas, savivaldybės administracijos direktorius tarybos sekretoriaus pareigoms atlikti paprastai paskiria nuolat dirbantį vieną savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį. Jis gali sekretoriauti ir kolegijos, komitetų bei komisijų posėdžiuose, būti atsakingas už tarybos posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, protokolų skelbimą ir saugojimą. Esant didesniam darbo krūviui, savivaldybės administracijos direktorius, suderinęs su meru, skiria tarybos, kolegijos, komitetų ir komisijų posėdžiuose papildomai sekretoriauti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.

79. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma, meras arba kitas tarybos posėdžio pirmininkas skelbia tarybos posėdį pradėtą.

80. Tarybos posėdžio pirmininkui paskelbus tarybos posėdžio pradžią, mažiausiai iš 3 tarybos narių išrenkama balsų skaičiavimo komisija (narių skaičius turi būti nelyginis), į kurią kiekviena rinkimus į tarybą laimėjusi partija ar koalicija gali deleguoti pagal rinkimų sąrašą išrinktą tarybos narį. Balsų skaičiavimo komisijos nariai laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka balsų skaičiavimo komisijos pirmininką. Tarybos narys į balsų skaičiavimo komisiją negali būti siūlomas, jeigu tarybos posėdyje svarstomi jo pateikti klausimai, su juo arba jo šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais susiję turtiniai bei finansiniai klausimai arba jei jo dalyvavimas balsų skaičiavimo komisijoje gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

81. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista tarybos sprendimu, komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų tarybos sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki tarybos posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų), Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju (pavaduotojais), savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (pavaduotojais), Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininku pareiškimu. Ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

82. Į patvirtintą tarybos posėdžio darbotvarkę įrašytus klausimus tarybos posėdyje pristato (iki 10 minučių, esant reikalui taryba gali pristatymo laiką pratęsti) klausimo rengėjas arba kitas asmuo (toliau – pranešėjas). Tai gali būti savivaldybės administracijos direktorius arba kitas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, jeigu tarybos sprendimo projektą svarstomu klausimu rengė savivaldybės administracija, komiteto pirmininkas arba komiteto atstovas, komisijos pirmininkas ar komisijos atstovas, savivaldybės kontrolierius ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atstovas, kolegijos pirmininkas arba kolegijos atstovas, frakcijos, tarybos narių grupės atstovas arba bet kuris tarybos narys.

83. Vėliau pranešėjas atsako į tarybos narių klausimus (iki 10 minučių). Vienas tarybos narys dėl vieno svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo gali paklausti pranešėjo ne daugiau kaip 2 kartus.

84. Pranešėjui atsakius į tarybos narių klausimus, išvadą dėl pateikto tarybos sprendimo projekto gali pateikti (iki 5 minučių) kuruojamos srities komiteto pirmininkas arba kitas komiteto narys.

85. Diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu gali pasisakyti (iki 3 minučių) 4 tarybos nariai – 2 pritariantys pateiktam tarybos sprendimo projektui ir 2 nepritariantys. Be to, kiekvienu svarstomu klausimu frakcijos bei koalicijos vardu turi teisę pasisakyti (iki 5 minučių) jos įgaliotas atstovas. Diskusijoje svarstomu klausimu vienas tarybos narys gali kalbėti 1 kartą. Tarybos posėdžio pirmininkas, tarybai sutikus, svarstomu klausimu iki 3 minučių gali leisti pasisakyti ir kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Tik tarybos posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtoją.

86. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo įstaigos valstybės tarnautojas, kuris, jei yra pagrindas, gali pranešti tarybos nariams, kad svarstomas tarybos sprendimo projektas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

87. Norintys kalbėti tarybos posėdyje ne vėliau kaip 5 minutės iki tarybos posėdžio pradžios užsiregistruoja pas tarybos posėdžio sekretorių arba registruojasi klausimo pristatymo metu ar iš karto po jo pristatymo elektroninės sistemos pagalba. Pirmiausia kalba pas posėdžio sekretorių užsiregistravę tarybos nariai ir tokia eilės tvarka, kaip užsiregistravo, o po to – eilės tvarka užsiregistravusieji elektroninės sistemos pagalba. Tarybos posėdžio pirmininkas gali leisti kalbėti iš anksto neužsiregistravusiems tarybos nariams po to, kai kalbėjo visi užsiregistravę tarybos nariai. Jeigu tarybos narys be įspėjimo išėjo iš tarybos posėdžių salės ir jo nėra, kai tarybos posėdžio pirmininkas suteikia jam žodį, jis laikomas atsisakiusiu pasisakyti.

88. Tarybos nariai, kurie buvo pasiruošę kalbėti, bet jiems nebuvo suteiktas žodis, pastabas ir pasiūlymus svarstomais tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais pateikia raštu tarybos posėdžio pirmininkui. Šios pastabos ir pasiūlymai pridedami prie tarybos posėdžio protokolo.

89. Pasibaigus diskusijoms, pranešėjai  turi teisę tarti baigiamąjį žodį (iki 3 minučių).

90. Baigus diskusijas dėl kiekvieno svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo balsavimu yra priimamas tarybos sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia tarybos posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos.

91. Tarybos sprendimai gali būti tokie: pritarti pateiktam tarybos sprendimo projektui, atmesti tarybos sprendimo projektą, atidėti tarybos sprendimo projekto svarstymą (redaguoti jį arba surinkti papildomos informacijos). Galutiniam tarybos sprendimo projektui parengti gali būti sudaroma komisija ir tarybos posėdžio pirmininko teikimu paskiriamas komisijos pirmininkas. Jis praneša tarybai komisijos darbo rezultatus ir pristato tarybai sprendimo projektą.

92. Tarybos sprendimai priimami atviru ar slaptu balsavimu. Balsuoti gali tik tarybos posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai.

93. Atvirai balsuojama rankos pakėlimu arba naudojama atviro balsavimo elektroninė sistema. Pastaruoju atveju balsavusių tarybos narių  balsavimo rezultatai  parodomi ekrane.

94. Slaptai balsuojama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais. Slaptas balsavimas taip pat nusprendus tarybai, kai to pageidauja ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių, galimas ir tais atvejais kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas, o taip pat sprendžiamas nepasitikėjimo jais klausimas.  Šiuo būdu paprastai balsuojama pertraukos metu naudojant tarybos patvirtintos specialios formos balsavimo biuletenius. Balsavimo biuletenius parengia savivaldybės administracija, o tarybos nariams juos išduoda balsų skaičiavimo komisija. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė ir vieta slaptam balsavimui.

95. Slapto balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

96. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai, neužpildyti ar neantspauduoti balsavimo biuleteniai, taip pat balsavimo biuleteniai, kuriuose papildomai įrašytos pavardės ar teiginiai, taip pat tie, kuriuose paliktų pavardžių skaičius viršija renkamų asmenų skaičių arba paliktas daugiau kaip vienas pasirinkti duotas teiginys bei biuleteniai, kuriuose pagal padarytą žymą neįmanoma nustatyti balsavusiojo valios. Sprendimą dėl biuletenio pripažinimo negaliojančiu komisija priima balsuojant.

97. Visais atvejais balsavimo biuletenis turi turėti antraštę, kurioje aiškiai turi būti nurodyta, dėl ko balsuojama.

98. Balsuojant rankos pakėlimu ar balsavimo biuleteniais, balsus skaičiuoja tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija.

99. Jei nagrinėtu klausimu tarybos posėdyje buvo balsuojama, bet tarybos sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame tarybos posėdyje.

100. Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“. Antruoju atveju vienas tarybos narys balsuoja tik už vieną pasirinktą teiginį.

101. Alternatyvūs teiginiai paprastai pateikiami balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilės tvarką.

              102. Tarybos sprendimai priimami tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija

 

102¹.Tarybos narys posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Savivaldybės taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Balsavimas dėl tarybos nario nusišalinimo nepriėmimo vyksta prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija.

 

            103. Tarybos posėdžio trukmę nustato taryba, tvirtindama tarybos posėdžio darbotvarkę. Tarybos posėdžio metu galima keisti tarybos posėdžio darbotvarkę, jei už tai balsuoja tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

 

V. SKYRIUS

TARYBOS ĮGALIOJIMAI

 

104. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį tarybos posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį tarybos posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai.

105. Tarybos kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnyje. Mero, komiteto arba savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu taryba, priimdama sprendimą tarybos posėdyje, gali pavesti paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos konkrečius įgaliojimus vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams).

106. Mero, komiteto ar komisijos teikimu taryba savo sprendimu deleguoja tarybos narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikia jiems įgaliojimus.

 

VI. SKYRIUS 

TARYBOS KOLEGIJA

 

107. Taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių mero siūlymu gali sudaryti tarybos kolegiją. Kolegijos narių skaičių nustato taryba. Kolegija yra tarybos patariamasis organas.

108. Kolegijos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį kolegijos posėdį susirenka kolegijos nariai, o kolegijos įgaliojimai pasibaigia, kai į pirmąjį tarybos posėdį susirenka naujai išrinktos tarybos nariai arba kai meras netenka įgaliojimų prieš terminą ir tiesiogiai išrenkamas naujas meras.

109. Pagal užimamas pareigas kolegijos nariai yra meras ir jo pavaduotojas (pavaduotojai). Kitų kolegijos narių kandidatūras iš tarybos narių  tvirtinti tarybai teikia meras.

110. Mero teikti kandidatai į kolegijos narius patvirtinami kolegijos nariais, jeigu už mero teiktas kolegijos narių kandidatūras balsavo tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Už kiekvieną kandidatą į kolegijos narius gali būti balsuojama atskirai  atviru balsavimu. Jeigu kurio nors mero teikto kandidato į kolegijos narius taryba nepatvirtina, meras vietoj jo turi teikti kitą kandidatą.

111. Kolegijoje turi būti atstovaujama visoms partijoms ir koalicijoms proporcingai jų turimoms vietoms taryboje.

112. Kolegija paprastai nagrinėja šiuos klausimus ir priima dėl jų rekomendacinius nutarimus:

112.1. analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;

112.2. svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;

112.3. numato tarybos narių mokymo prioritetus (kiekvienais metais);

112.4. svarsto klausimus dėl tarybos ir mero sekretoriato sudarymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo (jeigu tarybos sekretoriatas nesudaromas) valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir jų skaičiaus nustatymo.

113. Kolegijos posėdžius šaukia meras. Posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį.

114. Kolegijos posėdžių rengimą organizuoja tarybos sekretorius, jei nusprendžiama  steigti jo etatą, arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ar savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

115. Ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki kolegijos posėdžio dienos savivaldybės administracijos direktorius, kolegijos nariai, tarybos sekretorius, ir mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai teikia merui pasiūlymus dėl projektų svarstymo kolegijos posėdyje ir kolegijos sprendimų projektus. Tarybos sekretorius arba savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, parengia kolegijos posėdžio darbotvarkės projektą, kuriame nurodo kolegijos posėdyje svarstytinus klausimus ir asmenis, kviečiamus į kolegijos posėdį, ir teikia kolegijos posėdžio darbotvarkės projektą pasirašyti merui.

116. Kolegijos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ji gali būti papildyta ar pakeista mero arba 1/3 kolegijos posėdyje dalyvaujančių kolegijos narių siūlymu kolegijos posėdyje priimant sprendimą.

117. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kolegijos posėdžio dienos tarybos sekretorius, arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai arba savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, mero pasirašytą kolegijos posėdžio darbotvarkę kartu su kolegijos sprendimų projektais elektronine forma išsiunčia visiems kolegijos nariams, savivaldybės administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui (pavaduotojams), savivaldybės kontrolieriui, Vyriausybės atstovui, asmenims, kurie kolegijos darbotvarkėje numatytus klausimus pristato kolegijos posėdyje, bei kitiems asmenims, kviečiamiems į kolegijos posėdį. Kolegijos posėdžio darbotvarkė gali būti skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

118. Kolegijos narys, negalintis dalyvauti kolegijos posėdyje, apie tai praneša merui ar tarybos sekretoriui, jei jis paskirtas, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kolegijos posėdžio dienos. Negalintys dalyvauti kolegijos posėdyje kolegijos nariai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kolegijos posėdžio dienos gali raštu pateikti savo nuomonę kolegijos darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais. Kolegijos nario, negalinčio dalyvauti kolegijos posėdyje, nuomonę kolegijos posėdyje perskaito kolegijos posėdžio pirmininkas.

119. Kolegijos posėdžiams pirmininkauja meras, kai jo nėra, – mero pavaduotojas, atliekantis mero pareigas ar laikinai einantis mero pareigas tarybos narys.

120. Kolegijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

121. Kolegijos posėdžiuose išklausomi asmenys, kurie paskirti kolegijos posėdyje pristatyti kolegijos posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, ir kolegijos narių nuomonė kolegijos darbotvarkėje numatytais klausimais. Kolegijos posėdžio pirmininkui leidus savo nuomonę kolegijos posėdyje svarstomu klausimu gali pareikšti ir kiti kolegijos posėdžio dalyviai.

122. Asmenims, kurie paskirti kolegijos posėdyje pristatyti kolegijos darbotvarkėje numatytus klausimus, kolegijos posėdyje paprastai skiriama iki 5 minučių, kitiems kolegijos nariams ir kolegijos posėdžio dalyviams – iki 2 minučių. Prireikus kolegijos posėdžio pirmininkas gali nustatyti kitokią kalbėjimo trukmę.

123. Kolegijos posėdžiuose, be kolegijos narių ir kolegijos posėdį aptarnaujančio tarybos sekretoriaus, privalo dalyvauti savivaldybės administracijos direktorius arba jo pavaduotojas (pavaduotojai), atitinkamų savivaldybės administracijos padalinių ir savivaldybės įmonių vadovai, kai svarstomi klausimai, susiję su jų vadovaujamų subjektų veikla.

124. Kolegijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti visi tarybos nariai, Vyriausybės atstovas, savivaldybės kontrolierius ir kiti į kolegijos posėdžio darbotvarkę įrašyti bei kviesti asmenys.

125. Kolegijos posėdžiai protokoluojami. Kolegijos posėdžių protokolus pasirašo kolegijos posėdžio pirmininkas ir tarybos sekretorius, jei steigiamas tarybos sekretoriaus etatas, o jei ne, – savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

126. Kolegija rekomendacinius nutarimus priima kolegijos posėdžiuose. Kolegijos posėdyje priimti rekomendaciniai nutarimai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir tarybai gali būti teikiami svarstyti šio reglamento nustatyta tvarka.

 

VII. SKYRIUS

MERO, MERO PAVADUOTOJO KOMPETENCIJA

 

127. Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo įgaliojimus, meras:

127.1. planuoja tarybos veiklą, nustato ir sudaro tarybos posėdžių darbotvarkes, teikia tarybos sprendimų projektus, šaukia tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo tarybos sprendimus ir tarybos posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus;

127.2. atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Atstovauti savivaldybei teisme bei kitose teisėsaugos institucijose meras kitus asmenis įgalioja pagal mero pasirašytą ilgalaikį arba vienkartinį įgaliojimą, o kitose minėtose institucijose – pagal mero potvarkį:

127.2.1. bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose bei kitose teisėsaugos institucijose savivaldybei atstovauja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;

127.2.2. bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, savivaldybei atstovauja tarybos nariai ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

127.3. atstovauja savivaldybei regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą;

127.4. komitetų posėdžiuose pristato ir derina, po to savo potvarkiu teikia tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų (savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu), tarybos kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais kontrolės komiteto pirmininko ir tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui;

127.5. nustato mero pavaduotojo (pavaduotojų) veiklos sritis;

127.6. teikia tarybai siūlymą dėl tarybos kolegijos sudarymo;

127.7. teikia tarybai siūlymus dėl tarybos sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių  skaičiaus nustatymo (jeigu  sekretoriatas nesudaromas);

127.8. vadovauja sekretoriato darbui (jeigu jis sudaromas), tvirtina tarybos sekretoriato nuostatus, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų tarybos sekretoriato darbuotojus, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus;

127.9. teikia komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras;

127.10. tarybos posėdyje, pateikdamas tarybos sprendimo projektą, gali siūlyti tarybai pavesti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų ar Savivaldybės valdomų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą tarybos komitetų ir tarybos posėdžiuose;

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

127.11. kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir tarybos sprendimus;

127.12. gavęs tarybos pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio institucijomis sutartis;

127.13. kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai ;

127.14. pagal tarybos nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja mero fondo lėšas ir už jas atsiskaito;

127.15. tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;

127.16. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas - biudžetines įstaigas, vadovus;  kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų  vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina pats arba Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis tarybos narys;

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

127.17. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus,  kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina pats arba Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis tarybos narys;

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

127.18.atkuria savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;

127.19. išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka;

127.20. keičia pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

127.21. suteikia patalpas Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą;

127.22. skelbia vietos gyventojų apklausą;

127.23.suteikia administracijos direktoriui, kai administracijos direktoriaus nėra, - jo pavaduotojui, savivaldybės kontrolieriui, kai savivaldybės kontrolieriaus nėra, jo pavaduotojui atostogas, siunčia administracijos direktorių, kai administracijos direktoriaus nėra, - jo pavaduotoją, savivaldybės kontrolierių, kai savivaldybės kontrolieriaus nėra, jo pavaduotoją į komandiruotes.

128. Meras rūpinasi, kad:

128.1. savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama Regionų plėtros taryboje ir regionų plėtros tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami savivaldybėje;

128.2. laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, užtikrinama šių dokumentų ir juose numatytų pasiekti rezultatų  įgyvendinimo kontrolė;

128.3. būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą;

128.4. būtų užtikrinamas tarybos narių tolygus bendravimas su visais savivaldybės rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje);

128.5. būtų tobulinamas tarybos sprendimų priėmimas ir tarybos komitetų veikla;

128.6. būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.

129. Meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų.

130. Meras savo potvarkiu, suderinęs su administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, paveda atlikti  savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui. Jeigu administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė nesteigiama, tada kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui.

131. Visi mero sprendimai įforminami potvarkiais.

132. Meras negali būti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų nariu.

133. Merui ir mero pavaduotojui (pavaduotojams) atostogos suteikiamos mero potvarkiu. Vienu metu atostogos negali būti suteiktos ir merui, ir visiems jo pavaduotojams.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

134. Meras ir mero pavaduotojas (pavaduotojai) turi teisę į 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetines  minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui (pavaduotojams) gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Seimo, Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ar tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojai neatlieka mero ir mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

135. Meras ir mero pavaduotojas (pavaduotojai) į komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje vyksta Mero potvarkiu ir apie tai informuojama taryba, taip pat ši informacija skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

136. Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

137. Komandiruotės išlaidos merui ir mero pavaduotojams apmokamos pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

138. Mero pavaduotojai atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Meras mero pavaduotojams funkcijas nustato jų kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, vienas iš mero pavaduotojų ar laikinai mero pareigas einantis tarybos narys atlieka visas mero pareigas, išskyrus reglamento 127.4–127.8 ir 127.15, 127.18, 127.19 ir 127.22 punktuose numatytus įgaliojimus. Tokiu atveju reglamento 127.15, 127.18, 127.19 ir 127.22 punktuose nustatytus mero įgaliojimus atlieka taryba, išskyrus funkcijas, kurias Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais atlieka mero pareigas laikinai einantis Savivaldybės tarybos narys.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

            138¹. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, Savivaldybės tarybos posėdžiai šaukiami ir mero pareigas vykdo raštiškus įgaliojimus iš 1/3 išrinktų Tarybos narių gavęs Tarybos narys šio reglamento 64-65 punktuose nustatyta tvarka. Mero pareigų, išskyrus šio reglamento 127.4–127.8 punktuose numatytus įgaliojimus, vykdymas pavedamas Tarybos nariui Savivaldybės tarybos sprendimu. Reglamento 127.15, 127.18, 127.19 ir 127.22 punktuose nustatytus mero įgaliojimus atlieka taryba.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

139. Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

140. Meras ir mero pavaduotojai pagal nustatytas veiklos sritis koordinuoja tarybos komitetų ir komisijų veiklą.

 

VIII. SKYRIUS

TARYBOS KOMITETAI

 

141. Komitetai sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi tarybos sprendimai ir mero potvarkiai.

142. Taryba nustato komitetų skaičių, pavadinimus ir jų narių skaičių (ne mažiau kaip 3 tarybos nariai) bei kiekvieno komiteto, išskyrus Kontrolės komitetą, įgaliojimus.

143. Komitetai sudaromi tik iš tarybos narių tarybos sprendimu. Komiteto pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, savivaldybės tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Komiteto pirmininkas mero siūlymu komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Kontrolės komiteto pirmininkas šioje dalyje nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija.

 

144. Privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų tarybos narių frakcijų ir tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.

145. Kontrolės komiteto narys privalo būti bet kurio kito komiteto nariu.

146. Kontrolės komiteto pirmininką tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų tarybos opozicijos narių, skiria taryba. Jei kelios frakcijos, tarybos narių grupės ar tarybos nariai yra pasiskelbę tarybos opozicija ir kiekviena iš jų atskirai raštu siūlo kandidatus į Kontrolės komiteto pirmininko pareigas, taryba už kiekvieną pasiūlytą kandidatūrą balsuoja atskirai. Kontrolės komiteto pirmininkas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą tarybos posėdyje balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsuojama Reglamento nustatyta tvarka.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija.

 

147. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją iš Kontrolės komiteto narių mero siūlymu skiria taryba. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Jeigu tarybos nariai nepritaria mero pasiūlytai kandidatūrai, jis privalo teikti kitą kandidatą į Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo postą.

148. Jeigu tarybos opozicija nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu taryboje nėra paskelbta tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją iš komiteto narių mero siūlymu skiria taryba. Kontrolės komiteto pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas laikomi paskirtais, jei už mero pasiūlytą tiek Kontrolės komiteto pirmininko, tiek jo pavaduotojo kandidatūrą tarybos posėdyje balsuoja posėdyje dalyvaujančių  tarybos narių dauguma.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija.

 

149. Kontrolės komitetas dirba pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai iki kovo 1 d.; Savivaldybės taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

150. Kontrolės komitetas svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą, kurį iki einamų metų spalio 1 dienos Savivaldybės kontrolierius pateikia Kontrolės komitetui.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

151. Savivaldybės kontrolierius Kontrolės komiteto kvietimu turi dalyvauti Kontrolės komiteto posėdyje svarstant Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą. Kontrolės komitetas teikia pasiūlymus Savivaldybės kontrolieriui dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projekto papildymo ir pakeitimo.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

152. Savivaldybės kontrolierius turi įvertinti Kontrolės komiteto pateiktus pasiūlymus ir per 14 darbo dienų nuo šių pasiūlymų gavimo turi pateikti Kontrolės komitetui patikslintą Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą bei argumentus, jeigu į Kontrolės komiteto pateiktus pasiūlymus nebuvo atsižvelgta.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

153. Kontrolės komitetas, išnagrinėjęs patikslintą Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą, gali teikti papildomus pasiūlymus dėl patikslinto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projekto Savivaldybės kontrolieriui arba priimti sprendimą atsižvelgdamas į Kontrolės komiteto posėdyje dalyvaujančių Kontrolės komiteto narių daugumos nuomonę grąžinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti. Jei Kontrolės komitetas antrą kartą pateikia pasiūlymus dėl pateikto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projekto, Savivaldybės kontrolierius turi pateikti patikslintą Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą, atsižvelgdamas į pateiktus pasiūlymus, per 7 darbo dienas nuo šių pasiūlymų gavimo.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

154. Gavęs patikslintą Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą, Kontrolės komitetas, atsižvelgdamas į posėdyje dalyvaujančių Kontrolės komiteto narių daugumos nuomonę, priima sprendimą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projekto ir iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti, nurodydamas dėl jo pasiūlymus, jei tokių pasiūlymų yra.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

155. Kontrolės komitetas sprendimus priima komiteto posėdyje, kuriame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo posėdyje dalyvavusių komiteto narių dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komiteto pirmininko ar kito pirmininkaujančio posėdžiui komiteto nario balsas. Kontrolės komiteto siūlymus ir teikiamas išvadas pagal jo kompetenciją taryba privalo svarstyti tarybos posėdyje.

156. Kiekvienas tarybos narys privalo būti vieno komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) nariu. Tarybos komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių, o didžiausias tarybos komiteto narių skaičius nustatomas tarybos sprendimu. Kandidatus į komitetų narius siūlo partijos, frakcijos bei koalicijos. Tvirtinant komitetų sudėtis, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

157. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komitetų narių mero siūlymu skiria komitetai.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija.

 

158. Komiteto veiklos forma yra komiteto posėdžiai. Komitetas dirba pagal tarybos patvirtintus nuostatus, kuriuose taryba nustato jo kompetenciją.

159. Kiekvienas tarybos komitetas (išskyrus kontrolės komitetą) vykdo tarybos nustatytus įgaliojimus:

159.1. savo iniciatyva arba tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia tarybos sprendimų projektus;

159.2. svarsto tarybai pateiktų tarybos sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;

159.3. svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto ataskaitų rinkinį;

159.4. kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami tarybos ir kolegijos sprendimai bei mero potvarkiai pagal komiteto kompetenciją, kaip atsižvelgiama į komiteto rekomendacijas ir pasiūlymus;

159.5 nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir visuomeninių organizacijų pasiūlymus bei skundus, seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos savivaldybės administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti tarybai;

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

159.6. išklauso savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų informaciją apie tarybos sprendimų vykdymą.

160. Komiteto pirmininkas:

160.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;

160.2. duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su komiteto veikla;

160.3. kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;

160.4. pirmininkauja komiteto posėdžiams;

160.5. organizuoja komiteto sprendimų vykdymą;

160.6. informuoja komiteto narius apie tarybos sprendimų, mero potvarkių ir komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą.

161. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas eina komiteto pirmininko pavaduotojas, o jei jo nėra, – komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys.

162. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti ne mažiau kaip pusė visų komiteto narių apie tai raštu, kuriame išdėstomi komiteto posėdžio sušaukimo motyvai ir komiteto posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę komiteto pirmininką ir komiteto narius.

163. Komitetai posėdžiauja esant būtinumui, paprastai kartą per mėnesį (liepos mėnesį posėdis nevyksta). Komiteto posėdis būtinai šaukiamas prieš paskelbtą tarybos posėdį. Šiame komiteto posėdyje svarstomi tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai ir parengiamos pastabos bei pasiūlymai dėl parengtų tarybos sprendimų projektų. Komiteto posėdis negali vykti tarybos posėdžio laiku.

164. Komiteto posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių.

165. Komitetas pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus,  kurie priimami komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto posėdžio pirmininko balsas.

166. Komiteto rekomendacinius sprendimus ir komiteto posėdžių protokolus pasirašo komiteto pirmininkas, o jo nesant – komiteto pirmininko pavaduotojas, o jei ir jo nėra, – komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys, pirmininkavęs komiteto posėdžiui.

167. Komitetui pateikto tarybos sprendimo projekto rengėjas arba rengėjo tiesioginis vadovas privalo dalyvauti svarstant tarybos sprendimo projektą komiteto posėdyje.

168. Komitetas turi teisę pasiūlyti tarybai papildyti arba pakeisti tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimą dėl komiteto pasiūlymo priima taryba.

169. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Komitetų posėdžiams sekretoriauja tarybos sekretorius arba savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas už protokolavimą atsakingas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

170. Keli komitetai savo iniciatyva, komitetų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą komitetų posėdį. Bendram komitetų posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas. Bendro komitetų posėdžio sprendimai priimami visų komitetų narių, dalyvaujančių bendrame komitetų posėdyje, balsų dauguma. Bendro komitetų posėdžio rekomendacinį sprendimą ir protokolą pasirašo visų komitetų, sušaukusių bendrą komitetų posėdį, pirmininkai.

171. Komitetų pirmininkai arba komitetų atstovai tarybos posėdžiuose daro pranešimus komiteto kompetencijos klausimais ir gali daryti papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais.

172. Komitetai, bendrame komitetų posėdyje svarstę klausimus ir kartu rengę tarybos sprendimų projektus, gali daryti bendrą pranešimą arba tarybai atskirai pateikti savo pastabas bei pasiūlymus.

173. Komitetai turi teisę pateikti tarybai pasiūlymus, kad tarybos sprendimų projektai bei kiti savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims svarbūs klausimai būtų pateikti svarstyti visuomenei.

174. Komitetų rekomendaciniai sprendimai teikiami Savivaldybės administracijai, jos padaliniams, Savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms bei Savivaldybės valdomoms įmonėms, kurie su jų veikla susijusius komitetų sprendimus per 14 dienų nuo jų gavimo dienos privalo apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus informuoti komitetą. Taip pat komitetų rekomendaciniai sprendimai, merui pritarus, gali būti teikiami savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms bei visų nuosavybės formų įmonėms.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

175. Komitetas pagal savo kompetenciją turi teisę pakviesti į komiteto posėdžius Savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą, Savivaldybės įstaigų bei savivaldybės valdomų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija

 

176. Tam tikrais atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į komiteto posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų. Komitetas apie klausimų svarstymą ir kvietimą į komiteto posėdį turi pranešti kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki komiteto posėdžio dienos.

177. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti  asmenys. Savo iniciatyva šiame punkte nurodyti suinteresuoti asmenys komiteto posėdyje gali dalyvauti apie tai prieš 1 darbo dieną pranešę Tarybos sekretoriui.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

178. Komitetai gali prašyti seniūnaičių, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguotų atstovų, ekspertų ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pateikti nuomonę komiteto posėdyje svarstomais klausimais.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-139 redakcija.

 

179. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės įstaigų ir valdomų įmonių vadovų ataskaitinių duomenų ar kitos klausimui nagrinėti reikalingos medžiagos, o Savivaldybės administracijos direktorius ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

180. Jei komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.

181. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę teikti paklausimus visoms Savivaldybės biudžetinėms, viešosioms įstaigoms ir savivaldybės valdomoms įmonėms.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija

 

182. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę svarstant visus klausimus komitete, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų, įstaigų ir Savivaldybės valdomų įmonių veiklos patikrinimo.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

183. Komiteto narys, kurio pasiūlymams komitetas nepritarė, gali raštu arba žodžiu juos pateikti svarstyti tarybai, jeigu tam pritaria dar bent vienas komiteto narys.

184. Visų komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje.

185. Visų komitetų posėdžių metu daromas garso įrašas. Komitetų posėdžių garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose.

186. Komitetų veiklos aptarnavimą atlieka tarybos sekretorius, jei  įsteigtas jo etatas. Jei tarybos sekretoriaus etatas neįsteigtas , komitetus aptarnauja savivaldybės administracija.

 

IX. SKYRIUS

TARYBOS KOMISIJOS

 

187. Įstatymų nustatytais atvejais ar tarybos sprendimu sudaromos nuolatinės (kadencijos laikotarpiui) ir laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos.

187¹. Savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku (įskaitant Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, savivaldybės tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Komisijos pirmininkas (išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) mero siūlymu komisijos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas šioje dalyje nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija.

 

188. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro nuolatines  Etikos ir Antikorupcijos komisijas.

189. Taryba sudaro Etikos komisiją. Etikos komisijos nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai ( Lietuvoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai),  bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje seniūnaičiai  arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai  turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

190. Po vieną kandidatą į Etikos komisijos narius gali siūlyti kiekviena partija, frakcija, koalicija ar tarybos narių grupė, nepriklausanti jokiai frakcijai. Jeigu kandidatų pasiūloma daugiau negu taryba nusprendė skirti narių į Etikos komisiją, tarybos posėdyje balsuojama ir Etikos komisijos nariais tampa tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balsų.

191. Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą tarybai tvirtinti iš komisijos narių teikia meras tarybos opozicijos, jeigu ji yra paskelbta, rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių. Jei kelios frakcijos, tarybos narių grupės ar tarybos nariai yra pasiskelbę tarybos opozicija ir kiekviena iš jų atskirai raštu siūlo kandidatus į Etikos komisijos pirmininko pareigas, taryba už kiekvieną pasiūlytą kandidatūrą balsuoja atskirai. Etikos komisijos pirmininkas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsuojama Reglamento nustatyta tvarka.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija

 

192. Jei tarybos opozicija nepasiūlo Etikos komisijos pirmininko kandidatūros arba jei tarybos opozicija nėra paskelbta, Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą iš komisijos narių tarybai tvirtinti teikia meras.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija

 

193. Etikos komisijos pirmininko pavaduotoją iš komisijos narių išsirenka komisija.

194. Etikos komisija:

              194.1. prižiūri, kaip tarybos nariai laikosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, tarybos patvirtinto reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

 

194.2. analizuoja tarybos narių nedalyvavimo tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir tarybos nariui nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

              194.3. tiria ir priima sprendimus dėl savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso, Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, tarybos patvirtinto reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimams;

194.4. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl tarybos narių veiklos skaidrumo;

194.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties.

194.6. tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

195. Taryba sudaro Antikorupcijos  komisiją. Antikorupcijos komisijos nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai ( Lietuvoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai),  bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai  arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai  turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

196. Po vieną kandidatą į Antikorupcijos komisijos narius gali siūlyti kiekviena partija, frakcija, koalicija ar tarybos narių grupė, nepriklausanti jokiai frakcijai. Jeigu kandidatų pasiūloma daugiau negu taryba nusprendė skirti narių į Antikorupcijos komisiją, tarybos posėdyje balsuojama ir Antikorupcijos komisijos nariais tampa tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balsų.

197. Antikorupcijos komisijos pirmininko kandidatūrą tarybai tvirtinti iš komisijos narių teikia meras tarybos opozicijos, jeigu ji yra paskelbta, rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių. Jei kelios frakcijos, tarybos narių grupės ar tarybos nariai yra pasiskelbę tarybos opozicija ir kiekviena iš jų atskirai raštu siūlo kandidatus į Antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas, taryba už kiekvieną pasiūlytą kandidatūrą balsuoja atskirai. Antikorupcijos komisijos pirmininkas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsuojama Reglamento nustatyta tvarka.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija.

 

198. Jei tarybos opozicija nepasiūlo Antikorupcijos komisijos pirmininko kandidatūros arba jei tarybos opozicija nėra paskelbta, Antikorupcijos komisijos pirmininko kandidatūrą iš komisijos narių tarybai tvirtinti teikia meras.

 Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija

 

199. Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūrą iš komisijos narių išsirenka komisija.

200. Antikorupcijos komisija:

200.1.tarybai savo sprendimu ar mero potvarkiu pavedus atlieka norminių tarybos sprendimų ar administracijos direktoriaus įsakymų projektų antikorupcinį vertinimą;

200.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

200.3. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

200.4. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

200.5. atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

201. Taryba gali sudaryti ir kitas nuolatines komisijas. Komisijų įgaliojimus nustato taryba, patvirtindama tų komisijų veiklos nuostatus arba darbo reglamentą.

202. Sudėtingiems, svarbiems, skubiems ar kitiems klausimams spręsti ir pasiūlymams bei išvadoms parengti taryba sudaro laikinąsias komisijas.

203. Sudarant komisiją pirmiausia nustatomas komisijos narių skaičius.

204. Nuolatinės ar laikinosios komisijos pirmininką paprastai iš tarybos narių tarybai tvirtinti teikia meras.

205. Taryba skiria komisijai užduotį ir nustato jai darbo trukmę. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, patvirtintu tarybos veiklos reglamentu ir tarybos patvirtintais komisijos nuostatais ar darbo reglamentu.

206. Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės  seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti  atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai,  kiti  savivaldybės gyventojai.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-139 redakcija.

 

207. Tarybos narius įtraukti į komisijos sudėtį gali siūlyti frakcijos, koalicijos, meras, valstybės tarnautojus – administracijos direktorius, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovus – bendruomenių ir organizacijų vadovai.

 

X. SKYRIUS

TARYBOS POSĖDŽIUI TEIKIAMŲ SVARSTYTI KLAUSIMŲ RENGIMAS, REGISTRAVIMAS IR SVARSTYMAS. TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS RENGIMAS

 

208. Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiams klausimus rengia tarybos komitetai ir komisijos savo posėdžiuose, tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, atskiri tarybos nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės meras ir Savivaldybės administracijos direktorius (toliau – projektų rengėjai).

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

209. Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius.

209¹. Prieš priimant sprendimą dėl papildomų ir planą viršijančių Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo, Finansų ir ekonomikos komitetas privalo įvertinti išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus, jeigu tokie sprendimai buvo gauti.

Rengiant sprendimo projektą dėl papildomų ir planą viršijančių Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo, nagrinėjami tik tie seniūnaičių išplėstinių sueigų sprendimai, dėl kurių finansavimo tikslingumo Reglamento 263.2 punkte nustatyta tvarka savo sprendimu yra pritarusi taryba.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

210. Įstaigos, įmonės, nevyriausybinės organizacijos, gyventojai ar jų įgalioti atstovai dėl siūlomo svarstyti tarybos posėdyje klausimo rengimo gali raštu kreiptis į reglamento 209 punkte nurodytus projektų rengėjus.

211. Prie teikiamo tarybos sprendimo projekto pridedama tarybos sprendimo projekto aiškinamasis raštas (toliau – aiškinamasis raštas), kuris pateikiamas lentelės forma. Aiškinamajame rašte privaloma nurodyti:

211.1. projekto rengimą paskatinusias priežastis;

211.2. parengto projekto tikslus ir uždavinius;

211.3. kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą;

211.4. kokius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą;

211.5. kiek biudžeto lėšų pareikalaus ir kokie finansavimo šaltiniai;

211.6. kitus reikalingus pagrindimus ir paaiškinimus.

212. Aiškinamasis raštas turi būti pasirašytas sprendimo projekto rengėjo ir jo padalinio vadovo.

213. Jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, prie tarybos sprendimo projekto papildomai pridedami apibendrinti vietos gyventojų apklausos rezultatai.

214. Savivaldybės administracijos direktoriaus teikiamas tarybos sprendimo projektas turi būti vizuotas savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko), atitinkamo savivaldybės administracijos padalinio vadovo, tarybos sprendimo projekto rengėjo.

215. Komiteto, komisijos, tarybos nario, tarybos narių frakcijos ar grupės, savivaldybės kontrolieriaus teikiamas tarybos sprendimo projektas turi būti atitinkamai vizuotas tarybos sprendimo projekto rengėjo – komiteto pirmininko ar atstovo, komisijos pirmininko ar atstovo, tarybos nario, tarybos narių frakcijos ar grupės pirmininko arba savivaldybės kontrolieriaus ir savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko) .

216. Vizuojamas paskutinis tarybos sprendimo projekto  lapas teisės aktų nustatyta tvarka.

217. Norminiams tarybos sprendimų projektams turi būti atliktas antikorupcinis vertinimas, kurį atlieka administracijos direktoriaus įgaliotas struktūrinis padalinys ar atskiri valstybės tarnautojai. Antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama prie tarybos sprendimo.

218. Teikiamą tarybos sprendimo projektą su lydinčiaisiais dokumentais ir vizomis projekto rengėjas pateikia (ir elektronine forma) tarybos sekretoriui likus ne mažiau kaip 14 dienų iki šaukiamo tarybos posėdžio.

219. Jei pateikti tarybos sprendimų projektai su lydinčiaisiais dokumentais atitinka reglamento reikalavimus, jie registruojami teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) tarybos sprendimų projektai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

220. Jeigu tarybos sprendimo projektas su lydinčiaisiais dokumentais neatitinka reglamento reikalavimų, tarybos sekretorius tarybos sprendimo projektą su lydinčiaisiais dokumentais grąžina tarybos sprendimo projekto rengėjui patikslinti.

221. Tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras prieš 12 kalendorinių dienų iki tarybos posėdžio dienos įtraukdamas svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais tarybos sprendimų projektais. Tačiau ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę.

222. Jei meras svarstytinų klausimų į tarybos posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į tarybos posėdžio darbotvarkę sprendžia taryba šio reglamento 81 punkte nustatyta tvarka.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-29 redakcija

 

223. Tarybos posėdžio darbotvarkėje turi būti nurodyta: tarybos posėdžio numeris, data ir valanda, svarstomieji klausimai ir pranešėjai.

224. Jeigu gaunami keli alternatyvūs tarybos sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, jie į tarybos posėdžio darbotvarkę įrašomi vienu punktu ir nagrinėjami kartu.

225. Mero parengta darbotvarkė ir tarybos sprendimų projektai su lydinčiaisiais dokumentais įregistruoti tarybos sprendimų projektų elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki tarybos posėdžio pateikiami tarybos nariams svarstyti komitetuose. Tarybos sekretorius, pateikęs tarybos sprendimų projektus su lydinčiaisiais dokumentais tarybos nariams svarstyti komitete (-uose), per dvi darbo dienas informuoja tarybos sprendimo projekto rengėją, kuriame komitete (-uose) ir kada pateikti tarybos sprendimų projektai svarstomi. Kiti komitetai gali svarstyti tarybos sprendimų projektus savo iniciatyva.

226. Komitetai, apsvarstę tarybos sprendimų projektus komiteto posėdyje, pastabas ir pasiūlymus turi pateikti merui kitą darbo dieną po komiteto posėdžio, bet ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki tarybos posėdžio.

227. Atskiri tarybos nariai dėl tarybos posėdžio darbotvarkės projekto ir tarybos sprendimų projektų gali merui ir tarybos sprendimų projektų rengėjams raštu pateikti pastabas. Iš tarybos narių gautos pastabos apsvarstomos tarybos posėdyje.

228. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista šio reglamento  nustatyta tvarka.

229. Meras, parengęs tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, per savivaldybės administraciją ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos paskelbia darbotvarkę savivaldybės interneto svetainėje

 

XI. SKYRIUS

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR SKELBIMAS

 

230. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžių protokolus ir savivaldybės tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar kitas tarybos narys. Tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir savivaldybės tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos direktoriaus, gavus mero pritarimą, paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį. Protokolai paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po tarybos posėdžio.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija

 

231. Tarybos posėdžio protokole nurodoma: tarybos pavadinimas, tarybos posėdžio vieta, data ir laikas, tarybos posėdžio eilės numeris, visų tarybos narių, dalyvavusių ir nedalyvavusių tarybos posėdyje, skaičius, tarybos posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, tarybos posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, diskusijose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos, taip pat asmenų, pateikusių klausimus ar paklausimus (raštu ar žodžiu) pranešėjams ir papildomiems pranešėjams, vardai ir pavardės, trumpas šių klausimų ar paklausimų išdėstymas, priimti tarybos sprendimai ir balsavimo rezultatai.

232. Prie tarybos posėdžio protokolo pridedama: tarybos priimti sprendimai ir su tarybos sprendimo projektu susiję dokumentai, tarybos narių frakcijų ar grupių, atskirų  tarybos narių raštu pateikti siūlymai ir pastabos, tarybos posėdyje dalyvavusių ir nedalyvavusių tarybos narių sąrašas, tarybos posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas.

233. Už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako tarybos  sekretorius, o jo nesant, mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

234. Tarybos posėdžio metu daromas garso ir (ar) vaizdo įrašas. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią informaciją, ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, garso ir (ar) vaizdo įrašai nedaromi. Tarybos posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Vaizdo ir (ar) garso įrašai saugomi savivaldybės administracijoje. Už jų saugumą atsako savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija.

 

235. Tarybos posėdyje priimtą tarybos sprendimą tarybos posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo priėmimo tarybos posėdyje.

236. Tarybos sprendimai įsigalioja Lietuvos Respublikos Teisėkūros pagrindų įstatymo  nustatyta tvarka.

237. Tarybos sprendimai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės meras  nustato vietą, kur savivaldybės gyventojai (kurie neturi prieigos prie savivaldybės interneto svetainės) galėtų susipažinti su tarybos sprendimais, ir laiką, kuriuo jie galėtų tai padaryti.

238. Tarybos priimti sprendimai jų projektų rengėjams ir vykdytojams bei suinteresuotiems asmenims perduodami elektroniniu paštu.

239. Tarybos priimti norminiai sprendimai taip pat skelbiami Teisės aktų registre.

240. Tarybos posėdžio protokolas kartu su priedais sutvarkomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 7 dienas po įvykusio tarybos posėdžio.

241. Tarybos  posėdžių protokolai skelbiami savivaldybės internetinėje svetainėje.

242. Tarybos nariai gali pareikšti pretenzijas dėl protokolo turinio artimiausiame tarybos posėdyje. Paskutinio tarybos posėdžio pirmininkas turi pateikti paaiškinimą tarybos posėdyje dėl tarybos narių klausimų, susijusių su paskutinio tarybos posėdžio protokolu. Jei yra neatitikimų tarybos posėdžio protokole ar tarybos priimtame sprendime, taryba priima sprendimą, kuriuo šie neatitikimai ištaisomi.

243. Tarybos posėdžio protokolo išrašas tarybos nariui daromas jo raštišku prašymu, kitais atvejais – tik mero sprendimu.

244. Už tarybos ir jos suformuotų institucijų dokumentų valdymą atsakingas atitinkamas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

 

XII. SKYRIUS

TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

 

245. Tarybos sprendimų įgyvendinimą ir įgyvendinimo kontrolę organizuoja meras.

246. Tarybos sprendimų sąrašas su mero rezoliucija ir kontrolės žyma perduodami savivaldybės administracijos direktoriui, kuris organizuoja sprendimų vykdymo kontrolę.

247. Už tarybos priimtų sprendimų įvykdymą savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito merui.

248. Tarybos priimtas sprendimas laikomas įvykdytu, kai yra išspręsti visi jame pateikti klausimai.

249. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį tarybos posėdyje savivaldybės administracijos direktorius pateikia informaciją apie tarybos priimtų sprendimų vykdymą.

 

XIII. SKYRIUS

TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

 

250. Paklausimu laikomas toks Savivaldybės kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio tarybos narys, frakcija, koalicija ar tarybos narių grupė tarybos posėdžio metu kreipiasi į merą, mero pavaduotoją, Savivaldybės kontrolierių, Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir Savivaldybės valdomų įmonių vadovus ir valstybės tarnautojus.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

251. Į tuos pačius vadovus, valstybės tarnautojus su paklausimu tarybos narys, savivaldybės tarybos narių frakcija, koalicija arba tarybos narių grupė gali raštu kreiptis ir ne tarybos posėdžio metu. Šie raštai – paklausimai – turi būti įteikti atitinkamam vadovui ar valstybės tarnautojui, o jų kopijos – merui. Paklausimu gali būti laikomas ir klausimas, kurio reikšmingumą tarybos posėdyje balsuodama pripažįsta taryba.

252. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų pareigūną ar vadovą, į kurį jis kreipiasi, išdėstyti problemos, dėl kurios jis kreipiasi, esmę ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu laukia. Paklausimas turi būti pagrįstas, nurodant kam ir kokiu tikslu bus naudojama informacija.

253. Atsakymo į paklausimą terminas negali viršyti 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Jeigu asmuo, kuriam pateiktas paklausimas, negali nustatytu laiku atsakyti, jis privalo tai raštu motyvuoti ir pasiūlyti kitą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo šio rašto išsiuntimo dienos.

254. Ar paklausimo svarstymą įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę, sprendžia taryba posėdyje priimdama sprendimą.

255. Nagrinėjant paklausimą tarybos posėdyje, turi dalyvauti bent vienas iš paklausimo pateikėjų ir asmuo, kuriam buvo pateiktas paklausimas. Jeigu tarybos posėdyje nedalyvauja pateikėjas, paklausimo nagrinėjimas atidedamas.

256. Pateikėjas negali pirmininkauti tarybos posėdžiui, kai nagrinėjamas jo paklausimas.

257. Jeigu paklausimas pateikiamas tiesiogiai konkrečiam subjektui, jis gali būti netenkinamas, jeigu :

257.1. pagal tarybos nario prašymą reikėtų parengti dokumentus ir informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;

257.2. paklausimo turinys yra nekonkretus ir nepagrįstas;

257.3. tas pats tarybos narys pakartotinai prašo tos pačios informacijos;

257.4. prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta. Tokiu atveju subjektas per 10 dienų nuo paklausimo gavimo nurodo tarybos nariui kur paskelbta informacija.

258. Apsvarsčiusi asmens, kuriam pateiktas tarybos nario paklausimas, atsakymą, taryba priima dėl jo sprendimą. Sprendimo projektą pateikia paklausimo pateikėjas.

259. Sprendimų dėl paklausimų vykdymą pagal kompetenciją kontroliuoja meras arba savivaldybės administracijos direktorius. Jie nuolat turi informuoti tarybą, kaip vykdomi sprendimai dėl tarybos narių paklausimų.

 

XIV. SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

260. Savivaldybės biudžetas (toliau – biudžetas) sudaromas vieneriems metams.

261. Biudžetiniais metais taryba biudžetą gali tikslinti.

262. Biudžeto projektą rengia savivaldybės administracija.

263. Biudžeto projektas svarstomas tokia tvarka:

263.1. biudžeto projektas teikiamas svarstyti tarybos frakcijoms, komitetams, jis taip pat skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje  gyventojams susipažinti, taip pat su biudžeto projektu galima susipažinti savivaldybės administracijos padalinyje, atsakingame už biudžeto rengimą;

263.2. gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia 7 dienas nuo projekto paskelbimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje  nurodytu elektroninio pašto adresu arba raštu Savivaldybės administracijos padaliniui, atsakingam už biudžeto rengimą.

Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai vertinami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas atliekamas šia tvarka: seniūnaičių sueigos pirmininkas parengia su inicijuojamu klausimu susijusią medžiagą ir kartu su išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu ją pateikia savivaldybės merui. Meras paveda Savivaldybės administracijos direktoriui išnagrinėti pateiktą medžiagą ir pagal kompetenciją priimti sprendimą arba parengti motyvuotą tarybos sprendimo projektą dėl pritarimo (ar nepritarimo) sueigos sprendimui. Tokie sprendimų projektai teikiami svarstyti artimiausiame tarybos posėdyje bendra tvarka.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

263.3. komitetai privalo išnagrinėti biudžeto projektą pagal savo kompetenciją ir savo sprendimus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo biudžeto projekto gavimo dienos pateikti tarybos komitetui, kuris atsakingas už biudžeto projekto svarstymą ir išvados dėl biudžeto projekto pateikimą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai; į komitetų, kuriuose svarstomas biudžeto projektas, posėdžius kviečiami savivaldybės administracijos atstovai, taip pat gali būti kviečiami komiteto, kuris atsakingas už biudžeto projekto svarstymą ir išvados dėl biudžeto projekto pateikimą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai, nariai;

263.4. frakcijos savo nuomonę dėl biudžeto projekto pateikia tarybos komitetui, atsakingam už biudžeto projekto svarstymą ir išvados dėl biudžeto projekto pateikimą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai, per 7 dienas nuo projekto gavimo dienos;

263.5. savivaldybės administracija per nustatytą laiką gautas gyventojų ir juridinių asmenų pastabas ir pasiūlymus apibendrina ir pateikia komitetui, atsakingam už biudžeto projekto svarstymą ir išvados dėl biudžeto projekto pateikimą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai.

264. Komitetas, atsakingas už biudžeto projekto svarstymą ir išvados dėl biudžeto projekto pateikimą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai, atsižvelgęs į pateiktas gyventojų ir juridinių asmenų pastabas ir pasiūlymus, frakcijų nuomones bei komitetų sprendimus, dar kartą apsvarsto biudžeto projektą ir pateikia dėl jo išvadą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai.

265. Savivaldybės administracijos direktorius patikslintą biudžeto projektą teikia svarstyti tarybai šio reglamento nustatyta tvarka. Kartu su tarybai teikiamu patikslintu biudžeto projektu teikiamas raštas, kuriame nurodoma, į kuriuos komiteto, atsakingo už biudžeto projekto svarstymą ir išvados dėl biudžeto projekto pateikimą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai, išvadoje pateiktus pasiūlymus atsižvelgta, o į kuriuos neatsižvelgta.

266. Jei taryba tarybos posėdyje priima sprendimą taisyti savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą biudžeto projektą, jo svarstymas atidedamas iki artimiausio tarybos posėdžio. Per šį laiką pataisytas biudžeto projektas turi būti apsvarstytas komitetuose.

267. Jei biudžetas iki biudžetinių metų pradžios nepatvirtinamas, jo išlaidos biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnesį negali būti didesnės kaip 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų.

 

XV. SKYRIUS

ATASKAITŲ PATEIKIMAS TARYBAI

 

268. Meras ne rečiau kaip kartą per metus iki balandžio  1 dienos raštu pateikia tarybai ir bendruomenei savo veiklos ataskaitą. Pateikęs ataskaitą tarybai, meras atsako į tarybos narių klausimus. Taryba, atsižvelgdama į komitetų, frakcijų ir atskirų tarybos narių pastabas ir pasiūlymus, priima sprendimą dėl pateiktos ataskaitos.

269. Savivaldybės administracijos direktorius ne rečiau kaip kartą per metus iki balandžio  1 dienos privalo raštu pateikti metinę ataskaitą už savo ir administracijos veiklą merui ir tarybai. Pateikęs ataskaitą tarybai savivaldybės administracijos direktorius atsako į tarybos narių klausimus. Atsižvelgdama į komitetų, frakcijų ir atskirų tarybos narių pastabas ir pasiūlymus, taryba priima sprendimą dėl pateiktos ataskaitos. Administracijos direktoriaus ataskaita per 10 dienų nuo tarybos sprendimo dėl ataskaitos priėmimo skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

270. Kiekvienais metais iki balandžio  1 dienos savivaldybės kontrolierius pateikia raštu metinę Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą, tarybos arba kontrolės komiteto reikalavimu teikia prašomą informaciją nustatytais terminais. Pateikęs metinę veiklos ataskaitą, savivaldybės kontrolierius atsako į tarybos narių klausimus. Taryba, atsižvelgdama į komitetų, frakcijų ir atskirų tarybos narių pastabas ir pasiūlymus, priima sprendimą dėl pateiktos ataskaitos. Savivaldybės kontrolierius ataskaitą per 10 dienų nuo tarybos sprendimo dėl ataskaitos priėmimo paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.

271. Savivaldybės kontrolierius kiekvienais metais iki liepos 15 dienos raštu pateikia tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

272. Kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos, pagal administracijos parengtą ir su meru suderintą grafiką taryba išklauso biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), kitų Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metines veiklos ataskaitas. Taryba, atsižvelgdama į komitetų, frakcijų ir atskirų tarybos narių pastabas ir pasiūlymus, savo sprendimu vertina jų veiklą už ataskaitinį laikotarpį priimdama sprendimą pritarti ar nepritarti pateiktai ataskaitai.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 redakcija

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-33 redakcija.

 

273. Kitų laikotarpių arba konkrečios veiklos ataskaitas meras, savivaldybės administracijos direktorius už savo ir savivaldybės administracijos veiklą bei savivaldybės kontrolierius privalo pateikti, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių.

 

XVI. SKYRIUS

TARYBOS, JOS SUDARYTŲ IR JAI ATSKAITINGŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ IR TARYBOS NARIŲ BENDRAVIMO SU GYVENTOJAIS FORMOS IR BŪDAI BEI ATSISKAITYMAS GYVENTOJAMS

 

274. Taryba, jos sudarytos ir jai atskaitingos savivaldybės vykdomosios institucijos ir tarybos nariai, kaip galima labiau atsižvelgdami į vietos sąlygas, pasirenka vieną ar kelias bendravimo su gyventojais formas ir būdus:

274.1. gyventojų priėmimas (tarybos sprendimu patvirtintose vietose);

274.2. asmenų prašymų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas taikant „vieno langelio“ principą;

274.3. informacijos teikimas savivaldybės interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo gyventojai, asociacijos ir kiti asmenys gali teikti pageidavimus ir pasiūlymus dėl tarybos sprendimų projektų ir kitų klausimų, susijusių su tarybos veikla;

274.4. tarybos narių, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų raštiški atsakymai į gyventojų prašymus;

274.5. vieši tarybos, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų sprendimų projektų svarstymai;

274.6. informacijos, susijusios su tarybos, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų veikla, skelbimas savivaldybės interneto svetainėje, savivaldybės skelbimų lentose ir vietiniuose laikraščiuose;

274.7. tarybos veiklos ataskaitų teikimas gyventojams;

274.8. tarybos narių susitikimai su gyventojais;

274.9. tarybos narių atsiskaitymas rinkėjams už savo veiklą ne rečiau kaip vieną kartą per metus .

275. Taryba apie atliktą darbą bei rinkiminių įsipareigojimų vykdymą vieną kartą per metus iki gegužės 1 dienos  atsiskaito savivaldybės bendruomenei.

276. Ataskaitoje turi būti apibūdinama metų tarybos, jos suformuotų komitetų ir komisijų, kolegijos ir mero veikla.

277. Tarybos patvirtintą ataskaitą bendruomenei meras turi pateikti ne vėliau kaip 10 darbo dienų  nuo jos patvirtinimo  savivaldybės interneto svetainėje

278. Gyventojams, norintiems susipažinti su tarybos ataskaita, tarybos sekretorius, o jo nesant, administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, tam turi sudaryti sąlygas. Kiekvienoje seniūnijoje ir savivaldybės administracijoje turi būti ataskaitos tekstas, su kuriuo nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje kiekvienas savivaldybės gyventojas galėtų susipažinti. Apie tai meras  paskelbia viešai savivaldybės interneto svetainėje.

279. Taryba kiekvienais metais iki kovo 1 dienos turi patvirtinti grafikus, kuriuose būtų numatyta, kokiose vietose, kada, kokie tarybos nariai ir kiek laiko susitinka su gyventojais arba jiems atsiskaito, taip pat grafikus, kuriuose būtų numatyta, kokiose vietose, kada, kokiomis valandomis ir kokie tarybos nariai priima gyventojus. Pagal šiuos tarybos patvirtintus grafikus savivaldybės administracija privalo sudaryti sąlygas tarybos nariams susitikti su gyventojais, t. y. paskelbti informaciją gyventojams apie rengiamus susitikimus, parengti patalpas, užtikrinti tvarką ir t.t.

280. Pagal tarybos patvirtintus grafikus nuolat organizuojami tarybos narių susitikimai su gyventojais, kuriuose tarybos nariai privalo atsiskaityti už savo veiklą taryboje. Tarybos nariai su gyventojais susitinka seniūnijose, gyvenamosiose vietovėse ir kitose gyventojams patogiose vietose.

281. Taryba, tvirtindama tarybos narių susitikimų su gyventojais grafikus, turi atsižvelgti, kad su gyventojais vienodomis sąlygomis galėtų susitikti visi tarybos nariai.

282. Kiekvienas tarybos narys pats gali organizuoti susitikimus su gyventojais savarankiškai, neatsižvelgdamas į tarybos patvirtintuose grafikuose numatytas datas bei vietas, tačiau rengti šiuos susitikimus savivaldybės administracija nėra įpareigota ir atlyginimas (užmokestis) už laiką šiuose susitikimuose tarybos nariams nemokamos.

283. Pagal tarybos patvirtintą darbo planą bei tarybos patvirtintus grafikus savivaldybės administracija turi paskelbti informaciją gyventojams apie posėdžių laiką bei vietą, parengti posėdžiams reikalingas patalpas. 

284. Į susitikimą su gyventojais tarybos narys gali kviesti susitikimuose dalyvauti savivaldybės administracijos direktorių, administracijos valstybės tarnautojus, savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovus bei kitus specialistus.

285. Meras, jo pavaduotojas(ai), savivaldybės kontrolierius ir administracijos direktorius  privalo asmeniškai priimti gyventojus.

286. Meras gyventojus priima kiekvieną antradienį nuo 13 valandos iki 15 valandos. Mero pavaduotojų ir administracijos direktoriaus gyventojų priėmimo laiką nustato meras.

287. Tarybos nariai gyventojus priima ir susitinka su gyventojais pagal tarybos patvirtintą grafiką.

288. Už gyventojų priėmimo organizavimą, jų prašymų, skundų ir pasiūlymų (toliau – prašymų) nagrinėjimą atsako administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Jis yra atsakingas už gyventojų informavimą apie priėmimo tvarką ir priėmimo periodiškumą, t.y. paskelbimą tarybos nustatytose vietose.

289. Raštvedybą, susijusią su gyventojų priėmimu ir iš jų gautais prašymais, tvarko savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

290. Prašymai turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Kai prašymui išnagrinėti reikia patikrinimo ar papildomos medžiagos, jų nagrinėjimo terminą gali pratęsti meras, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Apie tai turi būti pranešama prašymą pateikusiam asmeniui.

291. Apie prašymo nagrinėjimo rezultatus raštu pranešama jį pateikusiam gyventojui. Jei prašymas atmetamas, būtinai turi būti nurodomi atmetimo motyvai.

292. Tarybos nariai jų vardu gautus rinkėjų prašymus nagrinėja patys arba siunčia juos nagrinėti atitinkamai institucijai, prašydami jos atsakyti pareiškėjui bei kopiją pateikti tarybos nariui. Apie prašymų nagrinėjimo rezultatus pareiškėją Viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais informuoja pats tarybos narys arba tarybos nario paprašyta prašymą nagrinėjusi atitinkama institucija.

293. Tarybos ar tarybos nario vardu gauti prašymai gali būti nagrinėjami tarybos komitetuose.

 

 

XVII. SKYRIUS

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSA

 

294. Vietos gyventojų apklausos (toliau- apklausa) paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, savivaldybės tarybai, merui ir seniūnui.

295. Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau  kaip 1/4 tarybos narių grupės reikalavimu  tokia tvarka:

295.1. tarybos narių iniciatyvinė grupė pateikia merui motyvuotą ir pagrįstą reikalavimą  dėl  apklausos paskelbimo. Reikalavimas turi būti pasirašytas visų iniciatyvinės grupės narių;

295.2. reikalavime turi būti nurodytas apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas  apklausos būdas ir jos teritorija ;

295.3. meras, gavęs iniciatyvinės grupės reikalavimą, ir jei šis reikalavimas atitinka reglamento 298.1–298.2 punktuose nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo gavimo paskelbia apklausą.

295.4. mero potvarkis paskelbti apklausą turi būti skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.

296. Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje dėl seniūno kompetencijai priskirtų klausimų apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina tokia tvarka:

296.1. seniūnas  pateikia merui motyvuotą ir pagrįstą prašymą  dėl  apklausos paskelbimo.

296.2. prašyme turi būti nurodytas  apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas  apklausos būdas ir jos teritorija , apklausos data ir vieta

296.3. prie prašymo pridedamas seniūnaičių sueigos, kurioje buvo svarstomas klausimas dėl pritarimo apklausai, protokolo kopija

296.4. meras, gavęs seniūno prašymą ir įvertinęs seniūno iniciatyvą paskelbti apklausą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo gali paskelbti apklausą ,

296.5. mero potvarkis paskelbti apklausą turi būti skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.

297. Vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymas turi būti įtrauktas į artimiausio tarybos posėdžio darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki tarybos posėdžio dienos meras turi informuoti tarybos iniciatyvinę grupę, kuri teikė merui reikalavimą  dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo,  apie vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo įtraukimą į tarybos posėdžio darbotvarkę. Vietos gyventojų apklausos rezultatai teikiami svarstyti komitetams, frakcijoms bei koalicijoms. Tarybos posėdyje vietos gyventojų apklausos rezultatus pristato apklausos organizavimo komisijos pirmininkas. Nuomonę tarybos posėdyje dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų gali pareikšti komitetai, frakcijos ir koalicijos.

298. Tarybos sprendimas dėl apklausos rezultatų turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje, vietiniuose laikraščiuose ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose.

 

 

XVIII  SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NUSTATYTI AR PANAIKINTI GYVENAMĄSIAS VIETOVES, NUSTATYTI IR KEISTI JŲ TERITORIJŲ RIBAS, SUTEIKTI IR KEISTI PAVADINIMUS GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

 

299. Iniciatyvos teisę šio reglamento nustatyta tvarka teikti pasiūlymus nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau - Pasiūlymai) turi tų gyvenamųjų vietovių gyventojai ir jose veikiantys juridiniai asmenys, bei savivaldybės institucijos.

300. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti šio reglamento nustatyta tvarka  pasiūlymus turi ne mažiau kaip 10 atitinkamos gyvenamosios vietovės , dėl kurios teikiamas pasiūlymas, gyventojų, turinčių teisę rinkti Tarybą. Gyventojai  pasiūlymą teikia savivaldybės merui, pagrįsdami pasiūlymo aktualumą ir reikalingumą. Prie pasiūlymo pridedami gyventojų, pritariančių pasiūlymui,  parašų rinkimo lapai, kuriuose turi nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą ir pasirašyti. Seniūnas kiekviename parašų rinkimo lape turi patvirtinti, kad pasirašę gyventojai gyvena toje gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, ir kad jie turi teisę rinkti Tarybą.

301. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, ir įgyvendinantys iniciatyvos teisę turi pateikti merui atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal savo veiklos įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui, rašytinį  pasiūlymą, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymas turi būti argumentuotas, pagrįstas jo aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymu pateikia savo įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo - ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą.

302. Administracijos direktorius iniciatyvos teisę įgyvendina pateikdamas merui argumentuotą pasiūlymą, kuriame išdėstoma problemos esmė, pagrindžiamas pasiūlymo reikalingumas.

303. Taryba savo iniciatyvos teisę įgyvendina pateikdama merui argumentuotą pasiūlymą, kuriame išdėstoma problemos esmė, pagrindžiama, kodėl pasiūlymas yra aktualus ir reikalingas, pasirašytą ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių . 

304. Pateiktus Pasiūlymus nagrinėja mero potvarkiu sudaryta darbo grupė iš savivaldybės tarybos narių, administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kitų kompetentingų nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, asmenų.

305. Darbo grupė nustačiusi pateikto Pasiūlymo trūkumus, įpareigoja pasiūlymą pateikusį subjektą per 5 kalendorines dienas pašalinti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymas paliekamas nenagrinėtas.

306. Darbo grupė ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Pasiūlymo gavimo pateikia savivaldybės merui išvadą dėl pasiūlymo įgyvendinimo;

307. Gavęs darbo grupės išvadą, dėl pasiūlymo tinkamumo, meras organizuoja Tarybos sprendimo projekto rengimą dėl pritarimo Pasiūlymui.

308. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo pasiūlymui nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms ir jo aiškinamasis raštas rengiami šio reglamento nustatyta tvarka.

309. Tarybai pritarus pateiktam pasiūlymui, pasiūlymas pateikiamas savivaldybės administracijai, kuri organizuoja gyventojų apklausą Vietos savivaldos įstatymo, kitų teisės aktų ir šio reglamento nustatyta tvarka.

 

 

XIX. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

310. Visa tarybos, jos suformuotų kolegijos, komitetų, komisijų ir atskirų tarybos narių veikla turi būti vykdoma laikantis reglamento nuostatų. Jeigu reglamento nuostatos prieštarauja galiojantiems įstatymams, tai sprendimai priimami vadovaujantis įstatymais, o reglamento normos artimiausiame tarybos posėdyje turi būti pakeistos pagal galiojančius įstatymus.

311. Visus tarybos veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiame reglamente, siūlo spręsti tarybos posėdžio pirmininkas.

 

__________________

Į pradžią