Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-210 2017-07-31
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ

 

2017 m. liepos  31 d. Nr. 1-210

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. liepos 19 d. išvadą Nr.1-19-(2.1) „Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Imti iki 740 000 Eur ilgalaikę paskolą palankiausias skolinimosi sąlygas pasiūliusiame banke.

2. Lėšas naudoti Marijampolės savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams kofinansuoti.

3. Užtikrinti lėšų grąžinimą Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis.

4. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių organizuoti viešąjį pirkimą paskolai gauti ir pasirašyti paskolos sutartį su banku.

 

 


 

 

Laikinai einanti savivaldybės mero pareigas

Irena Lunskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolandas Krupinskas

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią