Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-280 2017-10-30
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 30 d. Nr. 1-280

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsniu, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. 1-269 „Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ 1 punktą.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

Savivaldybės merė

 

Irena Lunskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimutė Jakevičienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2017 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-280

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai (toliau – Modeliai) apibūdina priešmokyklinio ugdymo grupės darbo/veiklos ypatumų visumą – ugdymo organizavimo vietą, trukmę, teikiamas paslaugas vaikui, pedagogų, dirbančių grupėje, skaičių, ugdytinių skaičių ir kt.

2. Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri mokslo metai.

3. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d. Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, mokslo metų pradžia, švietimo įstaigos sprendimu, gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI

 

4. Priešmokyklinis ugdymas:

4.1. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;

4.2. gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu,  vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 ,,Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 redakcija), bet ne anksčiau, negu jam tais kalendoriniais metais sueina 5 metai;

4.3. nėra teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, išskyrus atvejus, nustatytus Modelių 4.4. punkte;

4.4. gali būti teikiamas ilgiau nei vienerius metus vaikui, kuriam reikia nuolatinės kvalifikuotų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 ,,Dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurios minimali trukmė – 640 valandų.

6. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė. Jos veiklos organizavimo variantus apibūdina šeši priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai.

7. Kiekvieno modelio grupėje vykstantį ugdymą reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija), Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 ,,Dėl Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“ ir konkrečios grupės ugdymo(si) tikslai. Ugdymas grupėje yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai visą modelyje nustatytą laiką.

8. Priešmokyklinio amžiaus vaikams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, programą pritaiko grupėje dirbantis priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais), vadovaudamiesi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795  ,,Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9. Vienu metu priešmokyklinio ugdymo grupėje dirba du darbuotojai – priešmokyklinio ugdymo pedagogas, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgijęs ikimokyklinio ar(ir) pradinio ugdymo kvalifikaciją ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka yra išklausęs darbo priešmokyklinėje grupėje kursą arba studijų metu išklausęs atitinkamus dalykus,  ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas.            

            10. Grupėje, kurioje ugdomi tik vaikai, turintys vidutinių, didelių ir(ar) labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, privalo dirbti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

 11. Vaikų skaičius grupėje negali viršyti pagal amžiaus grupes Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl  Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija), nurodyto vaikų skaičiaus.

 12. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo darbas apmokamas ne mažiau kaip už 20 kontaktinių priešmokyklinio ugdymo valandų per savaitę iš valstybės biudžeto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, kitos valandos, atsižvelgiant į pasirinktą priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį, – iš Savivaldybės biudžeto ir /ar kitų šaltinių lėšų.

 

III SKYRIUS

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI

 

13. I modelis. Priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė – 4 valandos per dieną:

13.1. grupės formavimo vieta – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, bendrojo ugdymo mokykla, universalus daugiafunkcis centras;

13.2. maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20;

13.3. maitinimas neorganizuojamas;

13.4. grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas (0,75 pareigybės) ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas (0,5 pareigybės). Pagal šį modelį dirbančio priešmokyklinio ugdymo pedagogo darbo trukmė – 27 valandos per savaitę. Iš jų skiriama:

13.4.1. 20 valandų –  ugdomajai veiklai grupėje;

            13.4.2. 7 valandos – konsultuoti šeimas, pasiruošti ugdomajai veiklai, bendradarbiauti su įstaigos bendruomene, socialiniais partneriais, turtinti kabinetą, dalyvauti metodinėje veikloje, teikti švietimo pagalbą ugdytiniams.

            14. II modelis. Priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė – 10 valandų 30 minučių per dieną:

            14.1. grupės formavimo vieta – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, bendrojo ugdymo mokykla, universalus daugiafunkcis centras;

            14.2. maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20;

14.3. privaloma tvarka sudaromos tinkamos sąlygos vaikų maitinimui ir poilsiui. Tėvų mokestis už maitinimą mokamas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtinta Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarka ir(ar) Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose  tvarkos aprašu;

14.4. grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas (1,65 pareigybės) ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas (1 pareigybė). Pagal šį modelį dirbančio priešmokyklinio ugdymo pedagogo 1 pareigybės darbo norma – 36 valandos per savaitę. Iš jų skiriama:

14.4.1. ne mažiau kaip 20 valandų –  ugdomajai veiklai grupėje;

            14.4.2. iki 16 valandų – vaikų poilsiui ir maitinimui organizuoti, pasiruošti ugdomajai veiklai, konsultuoti šeimas, bendradarbiauti su įstaigos bendruomene, socialiniais partneriais, turtinti kabinetą, dalyvauti metodinėje veikloje, teikti švietimo pagalbą ugdytiniams.

15. III modelis. Priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė – 6 valandos per dieną:

15.1. grupės formavimo vieta – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, bendrojo ugdymo mokykla, universalus daugiafunkcis centras;

15.2. maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20;

15.3. privaloma tvarka sudaromos tinkamos sąlygos vaikų maitinimui ir poilsiui. Tėvų mokestis už maitinimą mokamas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtinta Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarka ir(ar) Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose  tvarkos aprašu;

15.4. grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas (1 pareigybė) ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas (0,5 pareigybės). Pagal šį modelį dirbančio priešmokyklinio ugdymo pedagogo 1 pareigybės darbo norma – 36 valandos per savaitę. Iš jų skiriama:

15.4.1. ne mažiau kaip 20 valandų –  ugdomajai veiklai grupėje;

            15.4.2. iki 16 valandų – vaikų poilsiui ir maitinimui organizuoti, pasiruošti ugdomajai veiklai, konsultuoti šeimas, bendradarbiauti su įstaigos bendruomene, socialiniais partneriais, turtinti kabinetą, metodinei veiklai, teikti švietimo pagalbą ugdytiniams.

            16. IV modelis. Jungtinė mišraus amžiaus vaikų ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė – 10 valandų 30 minučių  per dieną:

            16.1. grupės formavimo vieta – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, bendrojo ugdymo mokykla, universalus daugiafunkcis centras;

            16.2. šis ugdymo organizavimo modelis taikomas, kai priešmokyklinio ugdymo grupė jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe. Šioje grupėje gali būti ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai (6 m.) su ikimokyklinio amžiaus vaikais (3-4-5 m.);

            16.3. maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20;

            16.4. jungtinėje grupėje, kurioje yra daugiau vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, o grupėje, kurioje yra daugiau vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas. Įstaigoje pasirinkus ketvirtąjį modelį, grupės pedagogas diferencijuoja ugdymo procesą ir pritaiko skirtingo amžiaus vaikams vykdydamas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas;

16.5. privaloma tvarka sudaromos tinkamos sąlygos vaikų maitinimui ir poilsiui. Tėvų mokestis už maitinimą mokamas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtinta Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarka ir(ar) Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose  tvarkos aprašu;

16.6. grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas (1,65 pareigybės),  taip pat skiriamas priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar auklėtojo padėjėjas (1 pareigybė). Pagal šį modelį dirbančio priešmokyklinio ugdymo pedagogo arba ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 1 pareigybės darbo trukmė – 36 valandos per savaitę. Iš jų skiriama:

16.6.1. ne mažiau kaip 20 valandų –  ugdomajai veiklai grupėje;

            16.6.2. iki 16 valandų – vaikų poilsiui ir maitinimui organizuoti, pasiruošti ugdomajai veiklai, konsultuoti šeimas, bendradarbiauti su įstaigos bendruomene, socialiniais partneriais, turtinti kabinetą, dalyvauti metodinėje veikloje, teikti švietimo pagalbą ugdytiniams.

            17. V modelis. Jungtinė mišraus amžiaus vaikų ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė – 4 valandos per dieną: 

            17.1. grupės formavimo vieta – ikimokyklinė ugdymo įstaiga, bendrojo ugdymo mokykla, universalus daugiafunkcis centras;

            17.2. šis ugdymo organizavimo modelis taikomas, kai priešmokyklinio ugdymo grupė jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe. Šioje grupėje gali būti ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai (6 m.) su ikimokyklinio amžiaus vaikais (3-4-5 m.);

            17.3. maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20;

            17.4. maitinimas neorganizuojamas;

            17.5. jungtinėje grupėje, kurioje yra daugiau vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, o grupėje, kurioje yra daugiau vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas. Įstaigoje pasirinkus penktąjį modelį, grupės pedagogas diferencijuoja ugdymo procesą ir pritaiko skirtingo amžiaus vaikams, vykdydamas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas;

            17.6. grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas (0,75 pareigybės) ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar auklėtojo padėjėjas (0,5 pareigybės). Pagal šį modelį dirbančio priešmokyklinio ugdymo pedagogo arba ikimokyklinio ugdymo auklėtojo   darbo trukmė – 27 valandos per savaitę. Iš jų skiriama:

17.6.1. 20 valandų -  ugdomajai veiklai grupėje;

            17.6.2. 7 valandos – konsultuoti šeimas, pasiruošti ugdomajai veiklai, bendradarbiauti su įstaigos bendruomene, socialiniais partneriais, turtinti kabinetą, dalyvauti metodinėje veikloje, teikti švietimo pagalbą ugdytiniams.

            18. VI modelis. Jungtinė mišraus amžiaus vaikų ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė – 6 valandos per dieną:             

18.1. grupės formavimo vieta – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, bendrojo ugdymo mokykla, universalus daugiafunkcis centras;

            18.2. šis ugdymo organizavimo modelis taikomas, kai priešmokyklinio ugdymo grupė jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe. Šioje grupėje gali būti ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai (6 m.) su ikimokyklinio amžiaus vaikais (3-4-5 m.);

            18.3. maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20;           

18.4. privaloma tvarka sudaromos tinkamos sąlygos vaikų maitinimui ir poilsiui. Tėvų mokestis už maitinimą mokamas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtinta Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarka ir(ar) Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose  tvarkos aprašu;

18.5. jungtinėje grupėje, kurioje yra daugiau vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, o grupėje, kurioje yra daugiau vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas. Įstaigoje  pasirinkus šeštąjį modelį, grupės pedagogas diferencijuoja ugdymo procesą ir pritaiko skirtingo amžiaus vaikams, vykdydamas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas;

18.6. grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (1 pareigybė) ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar auklėtojo padėjėjas (0,5 pareigybės). Pagal šį modelį dirbančio priešmokyklinio ugdymo pedagogo arba ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo trukmė - 36 valandos per savaitę. Iš jų skiriama:

18.6.1. ne mažiau kaip 20 valandų –  ugdomajai veiklai grupėje;

18.6.2. iki 16 valandų – vaikų poilsiui ir maitinimui organizuoti, pasiruošti ugdomajai veiklai, konsultuoti šeimas, bendradarbiauti su įstaigos bendruomene, socialiniais partneriais, turtinti kabinetą, dalyvauti metodinėje veikloje, teikti švietimo pagalbą ugdytiniams.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Priešmokyklinio ugdymo grupės steigiamos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, bendrojo ugdymo mokykloje, universaliame daugiafunkciame centre tik sudarius sąlygas organizuoti ugdymo procesą bei pritaikius priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos.

20. Priešmokyklinio ugdymo programa finansuojama iš valstybės biudžeto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu,  savivaldybės biudžeto ir /ar kitų šaltinių lėšomis. 

 

_______________________

 

 

 

Į pradžią