Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1857 2017-11-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio  14 d. Nr. DV-1857

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 30 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis, atsižvelgdamas į Marijampolės socialinės pagalbos centro 2017-09-29 raštą Nr.4-1218 ,,Dėl atstovo delegavimo", Marijampolės Petro Armino progimnazijos 2017-09-29 raštą Nr.3-167(1.11) ,,Dėl atstovo delegavimo į Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją", Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017-09-29 raštą Nr.D2-350  ,,Dėl atstovo delegavimo į Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją", Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros 2017-10-02 raštą Nr. 3S-54215 ,,Dėl atstovo delegavimo", Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2017-10-02 raštą Nr.2-34(1.6.) ,,Dėl atstovo delegavimo į Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją", Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus 2017-10-03 raštą Nr.M4-1459 ,,Dėl Probacijos tarnybos atstovo dalyvavimo Vaiko gerovės komisijos veikloje", Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2017-10-03 raštą Nr. 64-S-20868 (11.3.21 E-64) ,,Dėl atstovo delegavimo", VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro ,,Židinys" 2017-10-04 raštą SR-53 ,,Dėl atstovo delegavimo į Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją":

1. Tvirtinu Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudėtį:

1.1. Jolita Adomaitytė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė;

1.2. Jolita Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. DV-865 redakcija

 

1.3. Nerijus Brundza, Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras;

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d .įsakymo Nr. DV-693 redakcija.

 

1.4. Vilija Danilevičė, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja;

1.5. Laimutė Jakevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. DV-687 redakcija.

 

1.6. Asta Klimienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui;

1.7.  Lina Laukaitienė, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

1.8. Aušrinė Jasinskienė, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus specialistė;

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. DV-1933 redakcija.

 

1.9. Aušra Jurkšaitienė, Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė;

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. DV-1554 redakcija.

 

1.10. Svajonė Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. DV-225 redakcija.

 

1.11. Loreta Rutkauskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, jaunimo reikalų koordinatorė;

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DV-69 redakcija.

 

1.12. Elena Senkuvienė, VšĮ Sanavos vaikų ir jaunimo gerovės centro ,,Židinys" direktorė;

1.13. Vaidas Zabilevičius, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, kuris Marijampolės savivaldybėje vykdo teritorinio skyriaus patarėjo pareigas.

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DV-1342 redakcija.

 

2. Skiriu Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos:

2.1. pirmininku Jolitą Žukelienę, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę);

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. DV-865 redakcija

 

2.2. sekretoriumi Laimutę Jakevičienę, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę.

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. DV-687redakcija.

 

2.3. pirmininko pavaduotoju Vaidą Zabilevičių, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiąjį specialistą, Marijampolės savivaldybėje vykdantį teritorinio skyriaus patarėjo pareigas.

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DV-1342 redakcija.

 

3. Tvirtinu Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentą (pridedama).

4. Pripažįstu netekusiais galios:

4.1. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DV-71 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudėties ir darbo reglamento tvirtinimo" 1 ir 2 punktus;

4.2. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. DV-696 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudėties dalinio pakeitimo";

4.3. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. DV-1290 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudėties 1.3.punkto pakeitimo";

4.4. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. DV-1650 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudėties 1.6.punkto pakeitimo" 1punktą;

4.5. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. DV-274 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudėties papildymo 1.11.punktu".

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

Vygantas Dilys, tel. (8 343) 90 074

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 


 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m.  lapkričio 14 d.

įsakymu Nr. DV-1857

 

 

MARIJAMPOLĖS  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos  (toliau – Komisija) funkcijas, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką, siekiant užtikrinti vaikų teises, saugumą ir jų gerovę.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiuo darbo reglamentu.

3. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Marijampolės savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktorius.

4. Komisija sudaroma iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, teritorinės policijos įstaigos, probacijos tarnybos, teritorinės prokuratūros, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos ir kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, atstovų.

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DV-1342 redakcija.

 

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS PASKIRTIS

 

5. Komisijos paskirtis – užtikrinti Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų Vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.

 

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

6. Komisija atlieka šias funkcijas:

6.1. kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinant, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;

6.2. surenka informaciją, būtiną Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. DV-693 redakcija.

 

6.3. nagrinėja prašymus (1 ir 2 priedas) ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. DV-693 redakcija.

 

6.4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;

6.5. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;

6.6. koordinuoja mokyklų Vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;

6.7. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) tobulinimo;

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. DV-693 redakcija

 

6.8. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

7. Komisija turi teisę:

7.1. gauti reikiamą informaciją iš Savivaldybės administracijos skyrių, mokyklų ir kitų institucijų bei nevyriausybinių organizacijų;

7.2. kviesti į savo posėdžius suinteresuotus asmenis;

7.3. prireikus sudaryti pogrupius svarbiems klausimams nagrinėti;

7.4.  dalyvauti prevenciniuose renginiuose;

7.5. teikti švietimo, gydymo, socialinių paslaugų įstaigoms pasiūlymus, rekomendacijas dėl prevencinio darbo gerinimo rajono Savivaldybėje.

 

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos surenka informaciją, būtiną Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 12 straipsnio 9 dalyje nurodytam siūlymui parengti bei 12 straipsnio 9 ir 10 dalyse nurodytam Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui priimti bei parengia sprendimo dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo projektą, kuriame siūlo konkrečią švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančią instituciją teikiamų paslaugų koordinavimui, įstaigas – teikėjus, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks paslaugas ir jų teikimo trukmę.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. DV-693 redakcija.

 

9. Pagrindinė Komisijos veiklos forma - posėdžiai.

10. Komisija prašymus dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo bei koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo nagrinėja uždarame posėdyje.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. DV-693 redakcija.

 

11. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.

12. Komisijos darbą organizuoja ir jam  vadovauja Komisijos pirmininkas.

13. Komisijos pirmininko funkcijos:

13.1. Sudaryti Komisijos posėdžio darbotvarkę;

13.2. Apie šaukiamą posėdį pranešti posėdžio dalyviams ne vėliau kaip prieš keturias darbo dienas;

13.3. Pirmininkauti Komisijos posėdžiui;

13.4. Atidėti planuojamajame posėdyje svarstomąjį klausimą, jei posėdyje nedalyvauja asmenys, kurių dalyvavimas yra privalomas ir raštu įspėti nedalyvavusius asmenis, kad kitame posėdyje sprendimas gali būti priimtas ir jiems nedalyvaujant;

13.5. Surinkti ir kaupti informaciją, kuri Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui būtina priimti sprendimui dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo, kompleksinės pagalbos vaikui teikimo.

14. Jeigu Komisijos pirmininkas negali dalyvauti Komisijos posėdyje, Komisijos posėdžiui pirmininkauja jo pavaduotojas.

15. Komisijos posėdyje turi būti išklausoma vaiko ir kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų nuomonė. Jei vaikas nedalyvauja Komisijos posėdyje, jo raštišką nuomonę dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo iš anksto fiksuoja bei pateikia Komisijai teritorinis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos skyrius (3 priedas).

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. DV-693 redakcija.

 

16. Komisijos nariai privalo dalyvauti posėdžiuose, o jei dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti, apie tai turi pranešti Komisijos pirmininkui.

17. Komisijos nutarimai dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo bei dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo priimami atviru balsavimu, posėdyje dalyvaujančiųjų Komisijos narių balsų dauguma. Jei balsavimo metu balsai pasiskirsto po lygiai, tai priimamas nutarimas, kurį lemia pirmininko balsas.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. DV-693 redakcija.

 

18. Komisijos posėdžiai protokoluojami pagal dokumentų rengimo taisykles. Protokolas turi būti pasirašytas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Komisijos posėdžio.

19. Spręsdami klausimus Komisijos nariai privalo vadovautis tarnybinės, pedagoginės ir socialinio darbo etikos normomis bei savo veiklą grįsti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo principais, laikytis konfidencialumą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Privalomas pasirašyti pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį (4 priedas)“

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. DV-693 redakcija.

 

20. Komisijos siūlymas ir kita prašymo nagrinėjimo medžiaga pateikiama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Komisijos veiklos dokumentai (susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi ir tvarkomi Savivaldybės administracijoje pas Vaiko gerovės komisijos pirmininką Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. DV-693 redakcija.

 

22. Šis reglamentas gali būti pakeistas, papildytas ar panaikintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Marijampolės savivaldybės administracijos

                                                                                          Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento

                                                                                           1 priedas

 

(įstaigos blankas su rekvizitais)

 

__________________________________________________________________________

 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL MINIMALIOS AR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VAIKUI

_______________________________

(skyrimo / pratęsimo/ pakeitimo / panaikinimo)

 

 

data

Marijampolė

 

Prašau (mokiniui (-ei), globotiniui (-ei))__________________________________________________,

(pabraukti)                                                                          (vaiko vardas ir pavardė)

gim. _______________, gyv. _____________________________________________________________________,

besimokančiam (-iai) ____________________________________________________________________________________,

(ugdymo įstaigos pavadinimas ir klasė, mokymosi programa, nuo kada apgyvendintas, mokosi įstaigoje, iš kurios įstaigos atėjęs)

____________________________ vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę.

(skirti / pratęsti/ pakeisti / panaikinti)

___________________________________________________________________________________________

(tėvų vardai, pavardės, gimimo datos, telefonų numeriai, šeimos sudėtis: pilna, nepilna šeima, gyvena su patėviu ir t. t.)

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 (prašymo pateikimo motyvai: vaiko pažangumas ir lankomumas, ugdymo programa, įtraukimas į NEMIS sistemą, įstaigoje teikta pagalba vaikui ir šeimai, darbas su šeima, svarstymas įstaigos vaiko gerovės komisijoje, jei tokia yra, vaiko dalyvavimas neformaliajame vaikų švietime, vaiko elgesio apibūdinimas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis dėl pagalbos teikimo vaikui)

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1.      Vaiko gimimo liudijimo/ asmens dokumento kopija;

2.      Vaiko padaryto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo/ administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką pagrindžiantys dokumentai (jei yra);

3.      Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos kopija (jei yra);

4.      Mokyklos vadovo pasirašyta išsami charakteristika, kurioje būtų pateikti duomenys apie vaiko šeimą, pamokų lankymą, pažangumą, lankomus neformaliojo švietimo būrelius, ugdymo įstaigos taikytas poveikio ir pagalbos vaikui priemones, jų įvertinimas (jei prašymą teikia mokykla);

5.      Kita aktuali informacija.

 

_______________________________________

__________________

_________________________

(įstaigos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 (Rengėjo vardas ir pavardė, tel. (8 343)  00 000, el. p.)

 

                                                                                           Marijampolės savivaldybės administracijos

                                                                                           Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento

                                                                                            2 priedas

 

 

Fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data

 

Adresas

 

Telefonas, el. paštas

 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL MINIMALIOS AR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VAIKUI

_______________________________

(skyrimo / pratęsimo/ pakeitimo / panaikinimo)

 

___________

                                                                                             data

Marijampolė

 

            Prašau mano sūnui (dukrai, globotiniui (-ei)) _____________________________________________________________________________________,

              (vaiko vardas ir pavardė)

gim. _______________, gyv. _____________________________________________________________________,

besimokančiam (-iai) -_________________________________________________________________________,

(ugdymo įstaigos pavadinimas ir klasė)

_________________________________________ vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę, nes

(skirti / pratęsti /pakeisti/ panaikinti)

_______________________________________________________________________________

(prašymo pateikimo motyvai)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Anksčiau mano sūnui/dukrai buvo taikomos šios poveikio priemonės ___________________

________________________________________________________________________________

(išvardijamos poveikio priemonės pasiekti teigiamiems elgesio pokyčiams, nurodomas jų efektyvumas)

______________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1. Vaiko gimimo liudijimo/ asmens dokumento kopija;            

2. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos kopija (jei yra);

3.  Kita aktuali informacija.

 

   Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik esant teisiniam pagrindui. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

 

___________________

 

_______________________________

(parašas)

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

                                                                                         Marijampolės savivaldybės administracijos

                                                                                          Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento

                                                                                           3 priedas

                                           

 

 

 

___________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo data)

 

___________________________________________________

 (gyvenamoji vieta)

 

___________________________________________________

 (telefonas, el. paštas)

 

 

Marijampolės savivaldybės administracijos

Vaiko gerovės komisijai

 

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui

 

 

VAIKO NUOMONĖ

 

_____________

(data)

Marijampolė

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

___________________

_______________________________

(parašas)

(vaiko vardas ir  pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Marijampolės savivaldybės administracijos

                                                                                           Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento

                                                                                            4 priedas

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ

 

 

Aš________________________________________________

                                  (pareigos, vardas, pavardė)

 

suprantu:

- kad dirbdamas komisijoje naudosiu ir tvarkysiu asmens duomenis, kurie negali būti atskleisti ar perduoti neįgaliotiems asmenims ar institucijoms;

- kad netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

 

pasižadu:

- saugoti asmens duomenų paslaptį;

- tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

- neatskleisti, neperduoti tiek komisijos viduje, tiek už jos ribų tvarkomos informacijos nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija;

- pranešti komisijos pirmininkui ir už asmens duomenų apsaugą atsakingam asmeniui apie bet kokį įtartiną elgesį ar situaciją, kurie gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui.

 

žinau:

- kad už šio pasižadėjimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus;

- kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo komisijoje laiką ir pasibaigus darbo joje laikui;

- kad duomenų subjektas turi teisę reikalauti atlyginti turtinę ar neturtinę žalą, patirtą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo veikimo ar neveikimo.

 

Aš esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais reglamentuojančiais atsakomybę bei duomenų saugą.

 

Darbuotojas/komisijos narys

 

 

Šis pasižadėjimas buvo pasirašytas dalyvaujant

_________________________
(vardas, pavardė)

 

_________________________
(vardas, pavardė)

 

_________________________
(pareigos)


_________________________
(pareigos)

 

_______________
(data, parašas)

____________
(data,  parašas)

 

Į pradžią