Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-127 2018-02-01
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, RELIGINIŲ BENDRIJŲ IR MENININKŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 


ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, RELIGINIŲ BENDRIJŲ IR MENININKŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 1 d. Nr. DV-127

Marijampolė

 

                   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais:

                   1. T v i r t i n u Marijampolės savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatus (pridedama).

                   2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. DV-1963 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto vertinimo komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  2.2  papunktį.

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius     

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gintarė Labutytė, 90086

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018-02-01 įsakymu Nr. DV-127

 


 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, RELIGINIŲ BENDRIJŲ IR MENININKŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSO NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso sąlygas, programų atranką, vertinimą ir atsiskaitymą už panaudotas lėšas.

2.    Lėšos Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programoms finansuoti yra numatomos Marijampolės savivaldybės einamųjų metų biudžete.

 

II SKYRIUS

PROGRAMŲ FINANSAVIMO PRIORITETAI IR SRITYS

 

3. Finansuojamų programų prioritetai, kurie skatina:

3.1. nevyriausybinių organizacijų veiklą, bendradarbiavimą, jų profesionalumo ugdymą ir plėtrą;

3.2. jaunimo socialinių ir psichologinių problemų sprendimą;

3.3. moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimą;

3.4. krikščionišką, socialinį, pilietinį, demokratinį, kultūrinį, sportinį ugdymą;

3.5. neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių užimtumo ir savarankiškumo įgūdžių ugdymą;

3.6. pilietinės visuomenės kūrimą;

3.7. bendruomenių renginių organizavimą.

 

III SKYRIUS

 PROGRAMŲ TEIKIMAS KONKURSUI IR VERTINIMAS

 

4. Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų  programos finansuojamos konkurso būdu. Konkursui teikiami projektai turi būti aprašomi paraiškoje (1 priedas). Konkursą organizuoja Marijampolės  savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, kurį koordinuoja Savivaldybės administracijos darbuotojas, kuruojantis nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų veiklą. Informacija apie konkursą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.marijampole.lt). Skelbime nurodoma paraiškų priėmimo terminas (30 dienų po konkurso paskelbimo), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, paraiškos forma ir kita reikalinga informacija. Paraiška teikiama tik vienai savivaldybės lėšomis finansuojamai programai.

5. Konkurse gali dalyvauti tik Marijampolės savivaldybėje registruoti menininkai, nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendrijos.

6.  Paraiškoje turi būti pateikti tokie duomenys:

6.1. informacija apie paraišką teikiančią organizaciją: organizacijos pavadinimas/menininkas vardas ir pavardė, registracijos kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas, banko rekvizitai, projekto vadovas, organizacijos vadovo pareigų pavadinimas, vardas pavardė.

6.2. informacija apie projektą: projekto pavadinimas, projektui įgyvendinti reikalinga suma, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto prašoma suma, nurodoma projekto tikslinė grupė, problema ar situacijos analizė

6.3. projekto tikslų, uždavinių reikšmės ir laukiamų rezultatų apibūdinimas: situacijos apibūdinimas ir įvertinimas, problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas, projekto tikslai, projekto uždaviniai, planuojami projekto rezultatai, numatomas projekto tęstinumas, gautos iš savivaldybės biudžeto lėšos per praėjusius metus;

6.4. nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendrijos pateikia informaciją apie projekto organizatorius: projekto vadovas, organizatoriai ir jų kvalifikacija;

6.5.  projekto lėšų paskirstymo planas;

6.6.  projekto biudžetas  ir projekto finansavimo šaltiniai;

6.7.  turimi resursai projektui įgyvendinti: patalpos, įranga, personalas, patirtis ir kt.

6.8. Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ar menininkų paraiška turi būti pasirašyta organizacijos vadovo arba  menininko.

7. Nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendrijos prie paraiškos turi pridėti organizacijos įstatus.

8. Paraiškos pateikiamos  pasirinkus vieną iš būdų:

8.1.  pateikiant  Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a.1,   priėmimo langelis 2);

8.2. elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt,  laiško temos laukelyje (Subject) nurodant- Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų konkursui.

9. Savivaldybės administracijos darbuotojas, kuruojantis nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų veiklą, susistemina gautų paraiškų duomenis ir teikia svarstyti nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto vertinimo komisijai (toliau -  Komisija).

10.  Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

10.1. pagal prioritetus;

10.2. veiklos trukmę bei darbų rezultatus;

10.2. savanorių dalyvavimas organizuojamoje veikloje;

10.3. indėlis programai vykdyti turi būti ne mažesnis nei 20 %;

10.4. Marijampolės savivaldybės teritorijoje vykdomiems projektams;

11. Lėšos negali būti skiriamos:

11.1. jau įgyvendintiems projektams;

11.2. jei už praėjusį laikotarpį nepateikė ataskaitos už lėšų panaudojimą arba lėšos buvo panaudotos ne pagal tikslinę jų paskirtį;

11.3. jei programa pateikta pasibaigus atrankos terminui;

11.4. nevyriausybinių organizacijų ar religinių bendrijų ūkinei veiklai ir darbuotojų atlyginimams;

11.5. patalpoms remontuoti, rekonstruoti ir statybai;

11.6. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti;

11.7. apmokėti už suteiktas komunalines paslaugas.

 

IV SKYRIUS

 LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

12. Paraiškas svarsto Komisija, kuri priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus.

13. Lėšas nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų projektams iš savivaldybės biudžeto, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas, skiria Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.

14. Skiriamos lėšos gali būti naudojamos tik tiems projekto bei tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos.

15. Nevyriausybinės organizacijos, religinės bendrijos ir menininkai per 10 darbo dienų po projekto įgyvendinimo, bet nevėliau kaip iki gruodžio 25 d. Marijampolės savivaldybės Finansų skyriui turi pateikti nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų projekto vykdymo veiklos ataskaitą (2 priedas) ir biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą-formą Nr.2, patvirtintą finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr.1K-465, dalyvių sąrašus su parašais, programos vaizdinę medžiagą bei viešinimo informaciją.

16. projekto įgyvendinimą ir lėšų tikslingą panaudojimą atsako projektą vykdančios organizacijos vadovas arba menininkas.

17. Lėšos, panaudotos ne pagal paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka per 15 dienas grąžinamos į savivaldybės biudžetą.

18. Lėšos turi būti grąžintos į savivaldybės biudžetą, jei atsiranda aplinkybių, dėl kurių negalima įgyvendinti projekto, arba organizacija, ar menininkas atsisako vykdyti projektą dėl kitų priežasčių.

19. Savivaldybės administracija ir programą pateikusi organizacija ar menininkas, kuriems yra skiriamos lėšos, sudaro lėšų naudojimo sutartį.

20.  Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

21.   Projektų vykdymą kontroliuoja pagal veiklos sritis atsakingi specialistai.

22. Savivaldybės interneto puslapyje skelbiama informacija apie finansuojamus programų pareiškėjus, jų projekto pavadinimas bei skirta lėšų suma.

23. Lėšų auditą atlieka  savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba bei Centralizuota savivaldybės  vidaus audito tarnyba.

 

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų

1 priedas

 

____________________________________________________

Fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas

 

DALYVAVIMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, RELIGINIŲ BENDRIJŲ IR MENININKŲ PROGRAMŲ FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSE PARAIŠKA

_________________   Nr.

(data)

Marijampolė

 

 

I. INFORMACIJA APIE PARAIŠKĄ TEIKIANČIĄ ORGANIZACIJĄ

Organizacijos pavadinimas

 

Registracijos kodas

 

Adresas (gatvė, numeris, miestas, rajonas ir pašto kodas)

 

Telefono Nr.

 

El.  paštas

 

Organizacijos banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris)

 

Projekto vadovas (vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

Organizacijos vadovas (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1. Projekto pavadinimas

 

 

2. Projektui įgyvendinti reikalinga suma

                                                             Eur

3. Iš Marijampolės savivaldybės biudžeto prašoma suma

                                                             Eur

 

4. Projekto tikslinė grupė

4.1 Įvardinti tikslinės grupes, kam skirtas projektas:

 

4.2 Bendras projekto dalyvių skaičius:

 

 

 

5. Problema ar situacijos analizė(ne daugiau nei 200 žodžių) (Glaustai aprašykite konkrečią problemą, kurią sieksite spręsti įgyvendindami projektą (kokia tai problema, kiek ir kaip ji aktuali bendruomenei ir kt., kokie pavojai, jūsų organizacijos vaidmuo ir vizija ir pan.). Aptarkite esamą situaciją, veiksnius, turinčius įtakos problemos sprendimui.

 

 

 

6. Projekto tikslas (jis turi būti aiškus ir konkretus, sprendžiantis įvardintą  problemą )

 

 

 

 

 

7. Trumpas projekto aprašymas (ne daugiau kaip 150 žodžių)

 

 

 

 

 

8.Projekto įgyvendinimo veiklų planas,  rodikliai/vertinimo kriterijai

 

Eil.  

Nr.

Projekto veiklos pavadinimas (planuojami atlikti darbai, veiklos, renginiai ir kita veikla)

Mėnuo

Rodiklio pavadinimas

Kiekybinė išraiška

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Projekto partneriai/rėmėjai

Eil.  

Nr.

Projekto partnerio pavadinimas

Projekto partnerio vaidmuo projekte (aprašyti)

1.

 

 

2.

 

 

 

 

10. Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo                                    iki

 

 

11. Projekto laukiami rezultatai

11.1.  Planuojamas Projekto poveikis tikslinei grupei ir poveikio įvertinimas (detalizuoti, kas pasikeis, pagerės tikslinei grupei, įgyvendinus projektą):

 

11.2. Projekto tęstinumo galimybė:

 

 

12. Projekto planuojami rezultatai ir viešinimo būdai:

 

 

 

 

13. Projekto išlaidų sąmata

 

Nr.

Išlaidų paskirtis

Išlaidų paaiškinimas

Prašoma suma

 

1.

Mokėjimas už darbą projekto vykdytojams, finansininkui, lektoriams ir kitiems specialistams bei asmenims, vykdantiems projektą (išmokos pagal darbo, paslaugų, autorines sutartis)

 

 

 

2.

Patalpų nuomos išlaidos

 

 

3.

Transporto nuoma ir išlaikymas (degalai, tepalai ir pan.), mokėjimas už transporto bilietus

 

 

 

4.

Įrangos, priemonių ir reikmenų (kompiuterių, kopijavimo aparatų, rašymo lentų ir pan.) nuoma

 

 

 

 

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinių prekių, ūkinės paskirties prekių, įrangos  ir pan.) įsigijimas

 

 

 

 

6.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

 

7.

Renginio dalyvių apgyvendinimo išlaidos

 

 

 

8.

Renginio dalyvių maitinimo išlaidos

 

 

 

9.

Kopijavimo ir vertimo paslaugų, leidybos,  pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

14. Pridedama

Projekto teikėjo įstatų kopija su tikrumo žyma

 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

Organizacijos vadovas                        ________________    ____________________

                                                            (Vardas, pavardė)                 (Parašas)          

A.      V.

 

 

 

Marijampolės savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų

2 priedas

.       

 

_______________________________________________________________________

(ataskaitą parengusio fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas)

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, RELIGINIŲ BENDRIJŲ IR MENININKŲ PROJEKTO VYKDYMO VEIKLOS ATASKAITA

 

__________________Nr. _____________

 

 

1.   Projekto pavadinimas:_________________________________________________________

 

2.   Informacija apie ataskaitos teikėją

2.1. Vardas, pavardė

 

2.2. Pareigos organizacijoje/įstaigoje

 

2.3. Tel. Nr. ir el. paštas

 

 

3.   Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris

 

3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė

 

3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis

 

3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis

 

3.5. Projekto įgyvendinimo vieta

 

3.6. Lėšos:

Iš Savivaldybės biudžeto:

Kitų šaltinių lėšos:

3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)

 

 

3.6.2. Gautos lėšos

 

 

3.6.3. Panaudotos lėšos

 

 

3.6.4. Nepanaudotos lėšos

 

 

 

4.   Projekto tikslinė grupė:

4.1 Įvardinti tikslinės grupes, kam skirtas projektas:

 

4.2 Bendras projekto dalyvių skaičius:

 

 

5.   Projekto poveikio vertinimas

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei

 

 

5.2. Pasiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus,  nurodykite priežastis).

 

 

6.   Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.

Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)

Įgyvendinta/neįgyvendinta veikla (trumpai aprašyti)

Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)

Konkreti kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

7. Projekto viešinimas (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija apie projektą ir įvykdytas veiklas )

Eil. Nr.

Viešinimo priemonė:

Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)

1.

Vietinė televizija (Marijampolės televizija)

 

2.

Regiono spauda (pvz.  laikraštis „Suvalkietis“)

 

3.

Savivaldybės internetinė svetainė

 

4.

Įstaigos/organizacijos internetinė svetainė

 

5.

Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)

 

6.

Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai

 

7.

Lankstinukai

 

8.

Kita (įrašyti)...

 

9.

 

 

 

8.   Problemos

Eil. Nr.

Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pvz. mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventoriaus stoka ir pan.)

1.

 

2.

 

 

 

Organizacijos vadovas                                    ________________    ____________________

                                                                        (Vardas, pavardė)                   (Parašas)        

  1. V.

 

 

Projekto vadovas                                ________________    ____________________

                                                             (Vardas, pavardė)                   (Parašas)       

 


 

Į pradžią