Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-128 2018-02-01
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO 2015-2018 METŲ PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2018 METŲ KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO 20152018 METŲ PROGRAMOS  PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2018  METŲ

KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 1 d. Nr. DV-128

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 2 ir 4 punktais  ir Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2015–2018 metų programa, patvirtinta  Marijampolės savivaldybės tarybos  2014 m. lapkričio 24 d.  sprendimu Nr. 1-382 „Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2015–2018 metų programos patvirtinimo“,

t v i r t i n u    Marijampolės savivaldybės  jaunimo užimtumo 2015–2018 metų programos projektų finansavimo 2018 metų konkurso nuostatus (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktorius       

 

 

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loreta Rutkauskienė, 90091

 

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 

2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. DV-128

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS  JAUNIMO UŽIMTUMO  20152018 METŲ PROGRAMOS PROJEKTŲ  FINANSAVIMO 2018 METŲ

 KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Marijampolės savivaldybės jaunimo  užimtumo 2015–2018 metų programos    (toliau – Programa) projektų finansavimo 2018 metų konkurso tvarką.

2. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2015–2018 metų programos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-382 „Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2015–2018 metų programos patvirtinimo“, 10  punkto  lentelės 1.3 uždavinio įgyvendinimo priemonę.

3. Programą  įgyvendina ir koordinuoja  Marijampolės savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorius  ir Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų taryba.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. Paraiška – konkurso dalyvio pagal nuostatų 1 priede pateiktą formą užpildytas, dokumentas  ir jo priedai, pateikiami siekiant gauti paramą projektui įgyvendinti.

4.2. Projektas – tikslinė jaunų žmonių grupės ar jaunimo organizacijos veikla, kai yra nustatyti pasirengimo ir įgyvendinimo terminai, tikslai, finansavimo šaltiniai, vykdytojai ir dalyviai.

4.3. Projekto dalyviai – asmenys, kuriems yra skirtas projektas (veikla) ir kurie jame dalyvauja (pvz.: renginių dalyviai, paslaugų gavėjai ir pan.).

4.4. Projekto partneris – juridinis asmuo, su kuriuo projekto teikėjas yra pasirašęs projekto vykdymo bendradarbiavimo sutartį.

4.5. Projekto teikėjas – juridinis asmuo, teikiantis konkursui paraišką.

4.6. Projekto vykdytojai – asmenys, tiesiogiai ir nuolat prisidedantys prie projekto įgyvendinimo, konkrečiai atsakingi už projekto ir (ar) tam tikrų jo dalių įgyvendinimą. Projekto vykdytojai nėra asmenys, laikinai    prisidedantys  prie projekto  įgyvendinimo  savo  žiniomis,  įgūdžiais bei   veikla (pvz.: meno kolektyvai, lektoriai ir pan.). Projekto vykdytojais taip pat nėra asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansine ir (ar) ūkine veikla (pvz., rėmėjai).

4.7. Veikla – jaunų žmonių organizuojami renginiai, mokymai, stovyklos ir kt.

4.8. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

4.9. Atviras jaunimo centras – įstaiga ar jos padalinys,  kuris dirba su savanoriškai apsisprendusiais dalyvauti jaunais žmonėmis, teikiantis socialines, pedagogines, psichologines paslaugas.

4.10. Atviroji jaunimo erdvė – patalpa ar kita erdvė kultūros, švietimo, sporto ar socialinėje įstaigoje, skirta atviram darbui su jaunimu.

5. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

 

6. Finansuojamų  Programos projektų  veiklos:       

6.1. jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimas, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse;

6.2. socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių,  socialinę atskirtį patiriančių  jaunuolių įtraukimas į visuomenės veiklą;

6.3. dalyvavimas  susigiminiavusių miestų sudarytose programose, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas,  jaunimo ryšių plėtojimas;

6.4. jaunimo iniciatyvų  įgyvendinimas tradiciniuose savivaldybės renginiuose, atmintinų dienų renginių organizavimas;

6.5. mokinių  ir studentų savivaldų darbo stiprinimas;

6.6. iniciatyvos, skirtos jaunimo verslumui skatinti, projekto įgyvendinimo metu jaunimui įgyjant praktinės verslumo patirties;

6.7. iniciatyvų,  naudingų savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas;

6.8. darbo su mažiau galimybių turinčiu jaunimu atvirose jaunimo erdvėse  veiklos plėtojimas;

6.9. savonorystės modelio programų  įgyvendinimas.

7. Programos metų prioritetas – Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nustatytas metų prioritetas.

8.  Vykdant konkursui teikiamus projektus turi būti vadovaujamasi jaunimo savanoriškumo, savarankiškumo, savivaldos ir kitais principais, nurodytais Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme.  

9. Programai negali būti teikiami projektai, kurių tikslas yra:

9.1. poilsis ir turizmas, sporto varžybos;

9.2. pelno gavimas.

10. Programai negali būti teikiami projektai, kurie:

10.1.  kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

10.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą  religiniams ir Lietuvos valstybės tautiniams simboliams;

10.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, narkotikų bei kitų toksinių medžiagų populiarinimą;

10.4. bet kokiomis  formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

10.5. yra ar buvo  finansuojami kituose savivaldybės administracijos skelbtuose projektų ar programų finansavimo konkursuose.

 

 

III SKYRIUS

 REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TEIKĖJAMS,  PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS IR DALYVIAMS

 

 

11. Projektų finansavimo paraiškas teikti gali:

11.1. vietinės jaunimo organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11.2. vietinės su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo,  Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo,  Lietuvos Respublikos labdaros  ir paramos fondų įstatymo  nustatyta tvarka;

11.3.  Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigos (veikloms pagal nuostatų 6.5 punktą);

11.4. Marijampolės  savivaldybės biudžetinės įstaigos (įkurtose atvirose jaunimo erdvėse, atviro darbo veikloms)  pagal nuostatų  6.8 punktą).

 

12. Ne mažiau kaip 2/3 projekto vykdytojų turi būti jauni asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus.

13. Ne  mažiau  kaip 2/3 projekto dalyvių turi būti jauni asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus.

14. Projekto teikėjai  yra pripažįstami netinkamais gauti finansavimą, jeigu ankstesnių konkurso metu nevykdė įsipareigojimų: neatsiskaitė už lėšų panaudojimą, laiku nepateikė  projekto vykdymo veiklos ir finansinės ataskaitų, ne pagal paskirtį panaudojo lėšas ar kitaip pažeidė finansines projektų finansavimo nuostatas, todėl vienerius metus yra netekę teisės dalyvauti projektų finansavimo konkurse.

 

 

IV  SKYRIUS

  PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

15. Paraiškas svarsto Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu  patvirtintais  Projektų vertinimo  komisijos nuostatais.  

16. Lėšos  skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į   Komisijos siūlymą.

17. Projektams, kuriems   bus skirtos lėšos,  pasirašomos  projektų finansavimo sutartys.

18. Vertinant paraiškas bus atsižvelgta į šiuos prioritetus:

18.1. projektas vykdomas su partneriais;

18.2. projektas yra papildomai finansuojamas iš kitų šaltinių;

18.3. projektas  skirtas įgyvendinti programos metų prioritetą;

18.4. projektas įtrauks jaunus žmones į ilgalaikę savanorišką veiklą.

19. Administracijos direktoriui priėmus galutinį sprendimą, pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai  skelbiami  interneto svetainėje www.marijampole.lt. ir paraiškoje nurodytu el. paštu pranešami projektų teikėjams. Jokia kita informacija apie projektų vertinimą ir finansavimo skirstymą neskelbiama.

 

 

SKYRIUS

 PROJEKTŲ  TEIKIMAS KONKURSUI

 

20. Projekto teikėjai gali teikti konkursui tik vieną paraišką.

21. Konkursui teikiami projektai turi būti aprašomi paraiškoje (1 priedas). Būtina pateikti     vieną   projekto   paraiškos egzempliorių, pasirašytą projekto teikėjo vadovo, projekto vadovo ir projekto finansininko (netaikoma 23.3 punktui). 

22. Teikėjas papildomai turi pateikti šiuos tinkamai patvirtintus (tikrumo žyma, vadovo parašu) dokumentus:

22.1. projekto teikėjo registracijos  pažymėjimo kopiją arba Juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopiją;

22.2.  projekto teikėjo įstatų kopiją;

22.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais įrodančių dokumentų kopijas;

22.4. projekto papildomą finansavimą įrodančių dokumentų kopijas (jei yra papildomas finansavimas).

23. Paraiškos pateikiamos  pasirinkus vieną iš būdų:

23.1.  pateikiant  Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a.1,   priėmimo langelis 2);

23.2. elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt,  laiško temos laukelyje (Subject) nurodant- Jaunimo užimtumo programos konkursui, o  užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir  Nuostatų 22 punkte  nurodytus dokumentus   kartu su lydraščiu  pateikiant   visus  kartu  vienoje pdf rinkmenoje (faile);

23.3.  elektroniniu būdu, pildant paraiškos  formą.

24.  Teikiant paraiškas   pagal nuostatų 23.1 punktą, paraiškos ir jos priedų egzempliorius turi būti tvarkingas, išspausdintas, susegtas,  sunumeruotas. Prie paraiškos turi būti pridėtas lydraštis su antrašte „Dėl paraiškos  Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo  programos projektų finansavimo 2018 metų konkursui pateikimo“.

25. Paraiškos priimamos 30 kalendorinių dienų nuo skelbimo teikti paraiškas konkursui paskelbimo  interneto svetainės  www.marijampole.lt. Projekto paraiška teikiama tik vienai savivaldybės lėšomis finansuojamai programai.

26. Jei projekte nėra šiuose nuostatuose nustatytų  projekto veiklų, jei neatitinka nuostatų reikalavimų projekto vykdytojams ir dalyviams, jei yra pateikti ne laiku, nesilaikyta nustatytos paraiškos pildymo tvarkos, nevisiškai užpildyta paraiškos forma  ar nesilaikoma  kitų šių nuostatų reikalavimų,  pateikti projektai nevertinami.

 

VI   SKYRIUS

 PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

27. Projekto teikėjas, kuriam skirtas finansavimas, ne vėliau kaip 30 dienų nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos  pasirašo  projekto finansavimo sutartį.

28. Projektai finansuojami iš  savivaldybės biudžeto  pagal patvirtintą projektų išlaidų sąmatą.

29. Negali būti finansuojamos projekto išlaidos, skirtos:

29.1. ūkio inventoriui, baldams, transporto priemonėms, ryšio priemonėms, kompiuterinei įrangai ir kitoms priemonėms ir įrangai, kuri nenusidėvi per vienerius metus, o jos vieno vieneto vertė yra didesnė negu 500 Eur, įsigyti;

29.2. pastatų rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui, pagrindinėms priemonėms įsigyti,  investiciniams projektams finansuoti;

29.3. patalpoms remontuoti, rekonstrukcijai ir statybai;

29.4. transporto techninei apžiūrai ir draudimui;

29.5. projekto parengiamojo etapo išlaidoms (parengiamojo etapo išlaidos yra visos išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką, pvz.: paraiškos rašymas, sąrašų sudarymas ir pan.);

29.6. įsiskolinimams padengti;

29.7. dienpinigiams išmokėti;

30. Jei  projekto teikėjui buvo skirta mažesnė suma, negu  projekto teikėjas prašė projektų konkurso paraiškoje, tai:

30.1.  projekto teikėjas turi teisę keisti savo projekto (veiklos) apimčių įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti paraiškoje aprašyto veiklos turinio ir tikslų;

30.2.   projekto teikėjas, sudarydamas sutartį su  Marijampolės savivaldybės administracija, turi elektroniniu paštu  per 5 darbo dienas  nuo elektroniniu paštu išsiųstos  pranešimo dienos dėl projekto finansavimo  suderinti su jaunimo reikalų koordinatoriumi veiklas bei sąmatą  (3 priedas).

31. Lėšos gali būti naudojamos nuo  projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos iki 2018 m. gruodžio 15 d.

32. Projekto vykdytojai privalo gautas savivaldybės biudžeto lėšas naudoti tikslingai tik sutartyje numatytoms veikloms.

33. Projekto vykdytojai už gautą lėšų panaudojimą  Marijampolės savivaldybės administracijai metines lėšų panaudojimo išlaidų sąmatos vykdymo  ir  projekto veiklos ataskaitas (2 priedas) pateikia    įgyvendinus projektą pagal sutartyje numatytą terminą.   

 

VII  SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Projekto teikėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nepasirašius projekto finansavimo sutarties per 30 kalendorinių dienų nuo įsakymo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos,  Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą, pripažinti lėšų skyrimą šiam projekto teikėjui netekusiu galios.

35. Administracijos direktorius gali sustabdyti lėšų pervedimą projekto teikėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, jeigu jis nepateikė laiku finansinių ataskaitų apie lėšų panaudojimą ar nevykdo kitų projekto finansavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų.  

36.  Marijampolės savivaldybės administracijos ir Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai turi teisę  lankytis vykdomo projekto renginiuose ar dalyvauti pristatant projektą visuomenei, tikrinti, ar  skirtos lėšos naudojamos pagal paskirtį.

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 20152018 metų programos   projektų finansavimo 2018 metų konkurso nuostatų

1 priedas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS

JAUNIMO UŽIMTUMO  20152018 METŲ PROGRAMOS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO  2018 METŲ KONKURSO PARAIŠKA

 

Data.....................

Marijampolė

 

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTO TEIKĖJĄ

 

 

1. Projekto teikėjo pavadinimas

 

 

 

 

 

 

2. Projekto teikėjo teisinis statusas

 

(pažymėkite X)

Asociacija

 

Viešoji įstaiga

 

Religinė bendruomenė ir bendrija

 

Labdaros ir paramos fondai

 

Kitas

 

 

 

 

3. Projekto teikėjo duomenys

 

Juridinio asmens kodas

 

Būstinės adresas

 

Pašto indeksas

Vietovė

Gatvė

 

Telefonas

 

Faksas

 

Elektroninis paštas

 

Interneto puslapis

 

Projekto įgyvendinimo vietos adresas (jei projektas įgyvendinamas keliose vietose, nurodykite visus adresus)

 

Banko duomenys (pavadinimas, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris)

 

 

 

 

 

 

4.   Bendra projekto vertė  

 

Eur

Iš  Marijampolės savivaldybės administracijos prašoma suma

  

 

                              

Kiti projekto finansavimo šaltiniai  pagal sudarytas sutartis

 

 

Tikimasi gauti iš  kitų finansavimo šaltinių

 

 

Projekto vertė iš viso

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

 

5. Projekto pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto veiklos  

 

(pažymėkite x)

Jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimas, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse

 

Socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių,  socialinę atskirtį patiriančių  jaunuolių įtraukimas į visuomenės veiklą

 

Dalyvavimas  susigiminiavusių miestų sudarytose programose, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas,  jaunimo ryšių plėtojimas

 

Jaunimo iniciatyvų  įgyvendinimas tradiciniuose savivaldybės renginiuose, atmintinų dienų renginių organizavimas

 

Mokinių  ir studentų savivaldų darbo stiprinimas

 

Iniciatyvos, skirtos jaunimo verslumui skatinti, projekto įgyvendinimo metu jaunimui įgyjant praktinės verslumo patirties

 

Iniciatyvų,  naudingų savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas

 

Darbo su mažiau galimybių turinčiu jaunimu atvirose jaunimo erdvėse  veiklos plėtojimas

 

Savonorystės modelio programų  įgyvendinimas

 

 

 

 

6. Projekto vadovo vardas, pavardė

 

Telefonas/ faksas

 

El. paštas

 

 

 

7. Projekto vykdytojai

 

Bendras projekto vykdytojų skaičius

 

Projekto vykdytojų nuo 14 iki 29 m. skaičius

 

 

 

8. Projekto dalyviai

 

Bendras projekto dalyvių skaičius

 

Projekto dalyvių nuo 14 iki 29 m. skaičius

 

 

 

9. Problema ar situacijos analizė(ne daugiau nei 200 žodžių) (Glaustai aprašykite konkrečią problemą, kurią sieksite spręsti įgyvendindami projektą (kokia tai problema, kiek ir kaip ji aktuali bendruomenei ir kt., kokie pavojai, jūsų organizacijos vaidmuo ir vizija ir pan.). Aptarkite esamą situaciją, veiksnius, turinčius įtakos problemos sprendimui. Apibūdinkite tikslinę grupę, kuriai bus skirtas projektas, ir jos poreikius.)

 

 

 

 

10. Projekto tikslas (jis turi būti aiškus ir konkretus, sprendžiantis įvardintą  problemą paraiškos 9 dalyje ir pasiekiamas)

 

 

 

 

 

11. Trumpas projekto pristatymas (ne daugiau kaip 150 žodžių)

 

 

 

 

 

12. Projekto veiklų planas

 

 

Eil. Nr

Uždaviniai

Veiklos

Mėnesiai

Planuojami rezultatai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo                                    iki

 

 

 

14.  Projekto partneriai/rėmėjai 

 

Eil.

Nr.

Organizacijos ar institucijos pavadinimas

Būstinės adresas, kontaktai

Bendradarbiavimo statusas 

Glaustai apibrėžkite organizacijos ar institucijos vaidmenį projekte

Partnerių /rėmėjų įnašas (Eur)

Sutartis

Planuojama susisiekti

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

15. Kaip ir kada numatoma pristatyti projektą visuomenei, bendruomenei ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Projekto išlaidų sąmata

 

Nr.

Išlaidų paskirtis

Išlaidų paaiškinimas

Prašoma suma

 

1.

Mokėjimas už darbą projekto vykdytojams, finansininkui, lektoriams ir kitiems specialistams bei asmenims, vykdantiems projektą (išmokos pagal darbo, paslaugų, autorines sutartis)

 

 

 

2.

Patalpų nuoma ir išlaikymas (šildymas, elektros energija, vandentiekis, kanalizacija, apsauga ir pan.)

 

 

 

3.

Transporto nuoma ir išlaikymas (degalai, tepalai ir pan.), mokėjimas už transporto bilietus

 

 

 

4.

Įrangos, priemonių ir reikmenų (kompiuterių, kopijavimo aparatų, rašymo lentų ir pan.) nuoma

 

 

 

 

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinių prekių, ūkinės paskirties prekių, įrangos  ir pan.) įsigijimas

 

 

 

 

6.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

 

7.

Renginio dalyvių apgyvendinimo išlaidos

 

 

 

8.

Renginio dalyvių maitinimo išlaidos

 

 

 

9.

Kopijavimo ir vertimo paslaugų, leidybos,  pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

17. Papildoma informacija apie projektą

 

 

 

 

 

18. Pridedama

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

1.

Projekto teikėjo registracijos pažymėjimo kopija su tikrumo žyma arba Juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija

2.

Projekto teikėjo įstatų kopija su tikrumo žyma

3.

Bendradarbiavimo sutarties kopija, jei projektas vykdomas su parteriais

4.

Patvirtintos dokumentų, įrodančių  projekto papildomą finansavimą (jei yra papildomas finansavimas), kopijos

 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Gavęs  Marijampolės  savivaldybės administracijos paramą, įsipareigoju informuoti  administraciją, kaip vykdomas projektas, bei pateikti galutinę ataskaitą iki 2018 m. gruodžio 23 d.

 

Projekto teikėjo vadovas                     ________________    ____________________

                                                            (Vardas, pavardė)                 (Parašas)          

  1. V.

 

Projekto vadovas                             _________________     ____________________

                                                            (Vardas, pavardė)                 (Parašas)                                                          

 

Projekto finansininkas                       _________________    ____________________

                                                            (Vardas, pavardė)                 (Parašas)                                                          

 

 Pastaba. Nevisiškai užpildyta paraiška nevertinama.

 

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 20152018 metų programos   projektų finansavimo 2018 metų konkurso nuostatų

2 priedas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS

JAUNIMO UŽIMTUMO 2015–2018 M. PROGRAMOS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2018 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

 

Data.....................

Marijampolė

 

1. Organizacijos pavadinimas:              

2 . Projekto pavadinimas:                  

3. Sutarties Nr.: 

4. Rezultatų aprašymas

(Aprašykite, kas atlikta panaudojus lėšas, kaip  įgyvendinti  projekto paraiškoje numatyti tikslai, uždaviniai, veiklos)

5. Projekto partneriai

(Įvertinkite ir įvardykite bendradarbiavimo su įvairiais partneriais įgyvendinant šį projektą pozityvius ir negatyvius aspektus, aprašykite partnerių vaidmenį projekte)

           

6. Projekto veiklos vykdymas

 

Projekto vykdytojai

 

Bendras projekto vykdytojų skaičius:

Projekto vykdytojų nuo 14 iki 29 m. skaičius:

 

Projekto dalyviai

Bendras projekto dalyvių skaičius:

Projekto dalyvių nuo 14 iki 29 m. skaičius:

 

Konferencijos, seminarai, mokymai ir kt.

 

Organizuota______konferencijų (skaičius)

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

 

Organizuota______seminarų (skaičius)  

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

Organizuota______mokymų (skaičius)

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

Organizuota______kitų renginių  (skaičius)

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

 

Leidyba

 

Išleista informacinių leidinių __(vnt.)

Nurodyti kokių:

Išleista metodinių leidinių __(vnt.)

Nurodyti kokių:

 

Išleista kitų leidinių __(vnt.)

Nurodyti kokių:

Kita informacija

 

 Į veiklas įtrauktų savanorių skaičius

 

 

Į veiklas įtrauktų nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių skaičius

 

Kokios naudos   šis projektas  suteikė Marijampolės jaunimui/ jaunimo organizacijoms?

 

 

 

Kita aktuali informacija

 

 

Informacija apie projektą  (straipsnių nuorodos internete, žiniasklaidoje)

 

 

 

 

7. Gauta lėšų programai vykdyti

 

 

Lėšos (Eur.)

Savivaldybės lėšos

 

Labdara, parama

 

Tėvų lėšos

 

Kitos lėšos

 

 

 

 

Ataskaitą rengė (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas)

 

Programos vykdytojas

 

Data                                            (parašas)                          (vardas, pavardė, pareigos)

A.V.

 

Pastaba. Ataskaita pateikiama raštu ir el. paštu               

 

 

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 20152018 metų programos   projektų finansavimo 2018 metų konkurso nuostatų

3 priedas

 

PATIKSLINTA  PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATA

Data.....................

Marijampolė

 

  1. Organizacijos pavadinimas: 
  2. Projekto pavadinimas:

 

Nr.

Išlaidų paskirtis

Prašoma suma

 

Patikslinta suma

1.

Mokėjimas už darbą projekto vykdytojams, finansininkui, lektoriams ir kitiems specialistams bei asmenims vykdantiems projektą (išmokos pagal darbo, paslaugų, autorines sutartis)

 

 

2.

Patalpų nuoma ir išlaikymas (šildymas, elektros energija, vandentiekis, kanalizacija, apsauga ir pan.)

 

 

3.

Transporto nuoma ir išlaikymas (degalai, tepalai ir pan.), mokėjimas už transporto bilietus

 

 

4.

Įrangos, priemonių ir reikmenų (kompiuterių, kopijavimo aparatų, rašymo lentų ir pan.) nuoma

 

 

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinių prekių, ūkinės paskirties prekių, įrangos ir pan.) įsigijimas

 

 

 

6.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

7.

Renginio dalyvių apgyvendinimo išlaidos

 

 

 

8.

Renginio dalyvių maitinimo išlaidos

 

 

 

9.

Kopijavimo ir vertimo paslaugos, leidybos ir pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

 

IŠ VISO

 

 

Organizacijos vadovas               (parašas)                                                    (vardas pavardė)

 

A.V.

 

Tel.

El.  paštas

Į pradžią