Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-27 2018-02-26
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 26 d. Nr. 1-27

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių Karolį Podolskį pasirašyti Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus, pateikti juos valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su nuostatų registravimu.

3. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimą Nr.1-886 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės merė

 

Irena Lunskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Žilinskienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 26 d.

sprendimu Nr. 1-27

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Marijampolės savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) nuostatai reglamentuoja Administracijos veiklos pobūdį ir tikslus, valdymą, struktūrą, darbo organizavimą, finansavimą, darbuotojų priėmimo į darbą ir darbo apmokėjimo tvarką, Administracijos pertvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Administracija yra savivaldybės viešojo administravimo įstaiga.

3.Administracijos steigėjas – Marijampolės savivaldybės taryba (toliau – Taryba), Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1.

4. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais, Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais.

5. Administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą su miesto herbu ir užrašu „Marijampolės savivaldybės administracija“, sąskaitas bankuose.

6. Už antspaudo naudojimą ir saugojimą atsakingas Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Administracijos antspaudas dedamas ant Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų dokumentų, sutarčių ir kitų dokumentų, kurie Administracijos vardu pasirašyti Administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų ar kitų įgaliotų asmenų.

7. Administracijos buveinės adresas – Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1.

8. Administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

10. Administracija yra paramos gavėja.

11. Administracijos nuostatai tvirtinami ir keičiami Tarybos sprendimu.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

12. Pagrindinis Administracijos uždavinys – užtikrinti savivaldybės institucijų funkcijų įgyvendinimą ir techniškai aptarnauti Tarybą, merą, Administracijos direktorių.

13. Administracija:

13.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

13.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Tarybos sprendimų;

13.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

13.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

13.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;

13.6. rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

13.7. atlieka sekretoriato, mero, Tarybos narių finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

13.8. atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų ir Tarybos sprendimų nustatytas funkcijas.

14. Administracijos funkcijos detalizuojamos ir priskiriamos Administracijos struktūriniams padaliniams ir šių padalinių nuostatose.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS TEISĖS

 

15. Administracija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

15.1. gauti iš savivaldybės bei jos teritorijoje esančių valstybės institucijų bei kitų įmonių, įstaigų bei organizacijų duomenis ir informaciją Administracijos kompetencijai priskirtais klausimais;

15.2. pagal savo kompetenciją tikrinti, kaip savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdo Vyriausybės nutarimus, taip pat savivaldybės institucijų teisės aktus, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus;

15.3. tikrinti pagal savo kompetenciją savivaldybės įsteigtų ar jai priskirtų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbą, nustatyti joms uždavinius, gauti jų darbo ataskaitas, teikti joms metodinius nurodymus;

15.4. pasitelkti savivaldybei pavaldžių bei Vyriausybės įstaigų, esančių savivaldybės teritorijoje, taip pat kitų įstaigų, įmonių bei organizacijų atstovus ir specialistus savivaldybės sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo grupes;

15.5. pagal savo kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis.

16. Administracija turi ir kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, savivaldybės institucijų sprendimų jai suteiktas teises.

 

IV SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

 

17. Administracijai vadovauja Administracijos direktorius. Jis yra įstaigos vadovas. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymuose.

18. Administracijos direktorius pavaldus Tarybai, o atskaitingas Tarybai ir merui.

19. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas (pavaduotojai) yra pavaldūs ir atskaitingi Vyriausybės įgaliotiniui.

20. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

21. Dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo ir Administracijos direktoriaus pavadavimo sprendžia Taryba.

22. Administracijos direktorius jam įstatymų nustatytus ir Tarybos perduotus įgaliojimus, išskyrus 26 punkto 4 ir 5 papunkčiuose nustatytus įgaliojimus, turi teisę, kiek ji neapribota Tarybos sprendimu, pavesti vykdyti Administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams).

23. Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

24. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atlieka Administracijos direktoriaus pavedimus. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, savivaldybės Administracijos direktoriaus pareigas reglamento nustatyta tvarka atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas.

25. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atsiskaito Administracijos direktoriui, o prireikus – ir Tarybai.

26. Administracijos direktorius:

26.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

26.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijos struktūriniams padaliniams, Administracijos filialams – seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

26.3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių ir Administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina Administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;

26.4. administruoja asignavimus, Tarybos skirtus Administracijai;

26.5. Tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

26.6. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, seniūnus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir Tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

26.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

26.8. organizuoja Tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

26.9. reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Tarybai ir merui;

26.10. reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

26.11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;

26.12. tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

26.13. teikia tvirtinti Tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus;

26.14. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

26.15. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;

26.16. organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą.

26.17. įstatymų nustatyta tvarka atstovauja arba įgalioja kitus valstybės tarnautojus atstovauti Administracijai santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

26.18. atlieka ir kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

27. Administracijos direktorius koordinuoja administracijos struktūrinių padalinių veiklą per skyrių vedėjus ir seniūnus, o savivaldybei pavaldžių įstaigų – per šių įstaigų vadovus ir  skyrių, kuruojančių tas įstaigas, vedėjus.

 

 

 

V SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

28. Administraciją sudaro:

28.1. struktūriniai padaliniai – skyriai;

28.2. struktūriniai teritoriniai padaliniai – administracijos filialai – seniūnijos;

28.3. į skyrių sudėtį neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai.

29. Administracijos struktūriniai padaliniai gali turėti savo antspaudą su savo pavadinimu ir dokumentų blankus.

30. Seniūnas turi antspaudus su Lietuvos valstybės herbu ir seniūnijos, ar savivaldybės herbu ir šiuos herbinius antspaudus naudoja teisės aktų ir seniūnijų nuostatų nustatyta tvarka.

31. Administracijos filialai – seniūnijos turi sąskaitas bankuose.

32. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina arba keičia Taryba.

33. Administracijos struktūrinių padalinių etatus, neviršydamas Tarybos darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir nustatyto didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus, tvirtina Administracijos direktorius.

34. Administracijos valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami į pareigas ir atleidžiami iš pareigų Darbo kodekso, Valstybės tarnybos įstatymo bei poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.

35. Seniūną – Administracijos filialo vadovą – į pareigas priima ir iš jų atleidžia Administracijos direktorius, vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu ir Valstybės tarnybos įstatymu.

36. Administracijos karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis atskaitingi administracijos direktoriui.

37. Administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisinius santykius reglamentuoja Darbo kodeksas ir Valstybės tarnybos įstatymas.

38. Administracijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, struktūrą ir darbo organizavimą reglamentuoja struktūrinių padalinių (skyrių, seniūnijų) nuostatai, kuriuos tvirtina Administracijos direktorius.

39. Administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato pareigybių aprašymai. Pareigybių aprašymus rengia tiesioginis vadovas, tvirtina Administracijos direktorius.

40. Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo tarnybinius atlyginimus ir kitas apmokėjimo sąlygas nustato Taryba teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Administracijos direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

42. Administracijos įgaliojimai nesusiję su Tarybos įgaliojimų pabaiga. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis negali būti savivaldybės, kurioje jie dirba, Tarybos nariais.

 

VI SKYRIUS

LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

43. Administracija jai priskirtą savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei kitų įstatymų ar Tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

44. Administracijos lėšų šaltiniai:

44.1. savivaldybės biudžeto lėšos;

44.2. valstybės biudžeto lėšos;

44.3. Europos Sąjungos biudžeto lėšos;

44.4. lėšos, gautos kaip parama;

44.5. gautos pajamos ir kitos teisėtai įgytos lėšos.

45. Administracija skirtas lėšas naudoja nuostatuose numatytai veiklai įstatymų nustatyta tvarka.

46. Administracija buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

47. Turtą ir lėšas, gautas kaip paramą, dovanotas, taip pat pagal testamentą, Administracija naudoja paramos teikėjo, dovanotojo arba testatoriaus nurodymu Nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

 

VII SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

48. Administracijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė ir Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Vidaus auditą atlieka Marijampolės savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba.

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Administracija reorganizuojama, likviduojama arba pertvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

______________

 

Į pradžią